Hlavní navigace

Brigádnická činnost: Zaměstnávání žáků a studentů

5. 8. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Zaměstnavatelé musí při zaměstnávání studentů dodržet minimální mzdu dle jejich věku, neopomenout specifické podmínky zaměstnávání mladistvých a postupovat správně při zúčtování mezd. A to z pohledu sociálního a zdravotního pojištění i jejich zdanění.

Letní prázdninové brigády jsou v současné době velmi aktuální. Zaměstnávání žáků a studentů však vyžaduje zvýšenou pozornost zaměstnavatele. V mnohém se totiž odlišuje od standardních pracovněprávních vztahů.

Zaměstnávání mladistvých brigádníků v souladu se zákoníkem práce

U studentů mladších 18 let nemůže délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin. Ve více pracovních vztazích nesmí týdenní délka pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. To znamená, že by zaměstnavatel měl při přijetí mladistvého zaměstnance zjistit, zda nemá uzavřený ještě jiný pracovněprávní vztah (pracovní poměr na částečný úvazek, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) a pokud ano, v jakém rozsahu. Osobní spis studenta by měl tento údaj obsahovat.

Mladistvému zaměstnanci musí být poskytnuta bezpečnostní přestávka na jídlo a oddech nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce, na rozdíl od ostatních zaměstnanců, kterým se přestávka poskytuje nejdéle po 6 hodinách práce.

Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat mladistvé zaměstnance prací přes čas a prací v noci. Výjimkou je noční práce pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to potřeba pro přípravu na jejich budoucí povolání.

V § 246 zákoníku práce je obsažen výčet prací, které nemohou činit mladiství zaměstnanci.

Anketa

Studenty a absolventy v době letních prázdnin:

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něho zaměstnáni. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a druh práce, kterou tento zaměstnanec vykonává. Další povinností zaměstnavatele je v případě uzavření pracovního poměru s mladistvým studentem zajistit a uhradit vstupní lékařskou prohlídku.

Minimální mzda studentů při brigádnické činnosti

Odměňování studentů zaměstnaných na pracovní poměr nebo na dohody musí být v souladu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě ve ztíženém pracovním prostředí.

Mzda nesmí být nižší, než:

  • 80 % částky minimální mzdy, jedná-li se o mladistvého zaměstnance (do 18 let)
  • 90 % částky minimální mzdy, jedná-li se o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru

Například minimální měsíční mzda sedmnáctiletého studenta střední školy činí 6400 Kč (8000 Kč x 80 % = 6400 Kč). Hodinová mzda studenta tedy musí být stanovena minimálně na 40 Kč.

Zaměstnávání studentů z pohledu sociálního pojištění

Pro studenty, kteří vykonávají v průběhu prázdnin brigádnickou činnost, neplatí žádná výjimka z podmínek účasti na nemocenském pojištění. Zaměstnavatel musí splnit všechny povinnosti vyplývající z přijetí zaměstnanců do zaměstnání.

Se studentem může zaměstnavatel uzavřít:

1. Dohodu o provedení práce – sjednává se na konkrétní úkol a nesmí přesáhnout 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel neplní žádnou oznamovací povinnost České správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně a rovněž neodvádí pojistné.

2. Dohodu o pracovní činnosti – její rozsah může být vyšší než 150 hodin ročně, ale práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena (nejdéle však 52 týdnů). Zaměstnavatel oznamuje nástup a ukončení zaměstnání studenta České správě sociálního zabezpečení, nejde-li o příležitostné zaměstnání. Příležitostným zaměstnáním je zaměstnání malého rozsahu, které nemá trvat a ani netrvá déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a to bez ohledu na výši příjmu. Dále se může jednat o činnost malého rozsahu, při níž započitatelný příjem nedosahuje ani 400 Kč za kalendářní měsíc, bez ohledu na délku sjednaného zaměstnání.

3. Pracovní poměr – zaměstnavatel oznamuje nástup a ukončení zaměstnání studenta České správě sociálního zabezpečení, stejně jako v případě dohody o pracovní činnosti.

Zaměstnávání studentů z pohledu zdravotního pojištění

Zaměstnává-li zaměstnavatel studenta, který je u zdravotní pojišťovny po celý kalendářní měsíc osobu, za kterou platí pojistné stát, neplatí povinnost dopočtu do minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnavatel přihlašuje studenta jako každého jiného zaměstnance zdravotní pojišťovně. Student pro účely zdravotního pojištění předkládá potvrzení o studiu. Čtěte více: Jak na zdravotní pojištění u brigád v Česku a v zahraničí?

Zaměstnávání studentů z pohledu zdanění příjmů

Zdanění příjmů studentů se odvíjí od výše dosaženého příjmu a od skutečnosti, zda student podepíše Prohlášení poplatníka.

Student bez podepsaného Prohlášení poplatníka

Příjmy do 5000 Kč jsou zdaněné konečnou srážkovou daní ve výši 15 %. Hranice 5000 Kč pro zdanění srážkovou daní se sleduje před zvýšením základu daně o pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění. Maximální částka pro zdanění konečnou srážkovou daní je tedy 4999 Kč.

Příjmy od 5000 Kč jsou zdaněné zálohovou 15% daní. Student má v tomto případě povinnost po skončení roku podat daňové přiznání.

NvMKT tip P

Student s podepsaným Prohlášením poplatníka

Podpis Prohlášení dává studentům možnost využití slev na dani. Prohlášení smí zaměstnanec podepsat za stejné období pouze u jednoho zaměstnavatele. Student využije měsíční slevu na poplatníka 2070 Kč a slevu na studenta nebo žáka 335 Kč, případně další slevy dle § 35 ba zákona o daních z příjmů. Příjmy jsou zdaněné 15% zálohovou daní a student je povinen na základě Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele (nebo všech zaměstnavatelů) podat daňové přiznání. Čtěte více: Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění u absolventů škol?

Pro uplatnění slevy na studenta nebo žáka je nutné:

  • prokázat soustavnou přípravu na budoucí povolání, tj. předložit potvrzení o studiu,
  • prokázat nárok dle věkového kritéria (studium do 26 let, případně do 28 let při denním doktorském studiu).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).