Hlavní navigace

Černá listina zkorumpovanost asi nevyřeší, ale leccos se zprůhlední

27. 1. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 546762
Novela zákona o veřejných zakázkách sice není revolucí proti korupci, ale mnohé vyjasňuje. Zavádí především seznam „nezbedných“ dodavatelů, tzv. černou listinu. Odborníci novelu hodnotí jako krok kupředu, ale mezi podnikateli převládá skepse.

Oblast veřejných zakázek se ve společnosti netěší příliš dobré pověsti. Nová pravidla, která nastavuje novela zákona o veřejných zakázkách (č. 417/2009 Sb.) by tak mohla alespoň částečně zprůhlednit jejich proces. Od 1. ledna 2010 platí nový předpis, který například zavádí tzv. černou listinu, zjednodušuje doplňování nejasných informací či kvalifikace, výslovně uvádí možnosti oznámit cenu při otevírání obálek nebo ujasňuje lhůty pro podání námitek vůči zadávacímu řízení. Od nového roku současně platí také nižší finanční limity veřejných zakázek. Očekává se také, že v průběhu roku 2010 bude přijata podstatně širší a rozsáhlejší úprava. Čtěte více: Rok 2010: Co se pro podnikatele mění a co ne?

V názorech na černou listinu převažuje skepse

Nejdiskutovanější změnou v zákoně je zřízení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. černá listina), který bude obsahovat seznam dodavatelů, kteří při prokazování kvalifikace předložili informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které mají vliv na posouzení kvalifikace. Dodavatelé veřejných zakázek tak budou tvrdě sankcionováni například za uvádění zkreslených údajů o obratu či o technických předpokladech, jako jsou reference o poskytnutých službách, seznamy techniků nebo popisy technického vybavení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a nevládní organizace Transparency International – Česká republika vyjadřují naději, že toto opatření alespoň částečně zkultivuje zadávání veřejných zakázek. Čtěte více: Za lež by mohly firmy ztratit přístup k veřejným zakázkám

Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, také doufá v posun kupředu. Veřejné zakázky v Česku jsou začarovaný kruh. Proto jakékoli zlepšení a zprůhlednění těchto zakázek jen přispěje k čistotě. Jsem ale velmi malý optimista, že to půjde rychle, domnívá se Danda.

Právníci z advokátní kanceláře Havel & Holásek, kteří dopady novely zkoumali, jsou skeptičtí ještě více. Toto opatření nepostihne řadu jiných deliktů, například profesní delikty dodavatelů, o nichž se centrální evidence nevede, tvrdí Adéla Havlová. Ani další zástupci podnikatelů nevidí budoucnost příliš růžově. Z celkového pohledu je evidentní, že ani černá listina české korupční prostřední nezmění, říká pro business server Podnikatel.cz viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Tomio Okamura. Naráží tak na problémy neprůhledných praktik udělování veřejných zakázek v české společnosti. Čtěte více: Neberte úplatky, nebo se z toho zblázníte

Rejstřík „hříšníků“ povede ministerstvo pro místní rozvoj a bude veřejně přístupný i na dálku. Dodavatelé, kteří se na seznamu objeví, budou mít zakázáno plnit veřejné zakázky po tři roky. Navíc jim hrozí také až desetimilionová sankce za uvádění nepravdivých informací.

Jste pro zavedení černých listin v oblasti veřejných zakázek v ČR?

Zveřejňování ceny zatím není povinné

Další oblast, kterou novela zasahuje, je zjednodušení podmínek doplňování kvalifikace či objasňování již předložených informací. Z minulosti máme zkušenosti, že zadavatelé váhali nad výkladem podmínky a často nabídku rovnou vyřadili, než aby požádali dodavatele o doplnění. Zadavatel se tak mnohdy připravil o ekonomicky výhodnou nabídku, popisuje Havlová. Nyní by tedy neměl být problém bez omezení upravovat nejasné informace a odstraňovat formální nedostatky.

Zákon také výslovně umožňuje sdělovat nabídkové ceny při otevírání obálek. Zatím to však není povinností. Jako negativum to vidí Břetislav Ošťádal, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Myslím si, že povinné zveřejňování ceny a obchodních podmínek u veřejných zakázek ze státních a veřejných rozpočtů by odstranilo nejvíce problémů. To u všech nabídek a vyhodnocení, říká pro business server Podnikatel.cz. Advokátka Adéla Havlová se k tomu ale staví jinak. Informace o nabídkové ceně sama o sobě může být zavádějící, zejména v případě, kdy je cena pro hodnocení relevantní z méně než padesáti procent, upozorňuje.

Novela vyjasňuje možnosti podávání námitek

Další novinkou pro dodavatele je zavedení pětidenní lhůty po skončení podávání nabídek, do kdy mohou vznášet námitky vůči zadávacím podmínkám. Pokud jim zadavatel nevyhoví, mají dodavatelé následně možnost obrátit se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který zadávací podmínky přezkoumá. Původní lhůta nebyla výslovně upravena a většinou se uplatňovalo 15 dní.

Dále se nově v zákoně uvádí, že dodavatel může podat návrh na přezkum postupu zadavatele i po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, pokud zadavatel porušil povinnost uveřejnit informaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V rámci zachování právní jistoty je však tato možnost dána jen maximálně 6 měsíců od uzavření smlouvy, doplňuje Adéla Havlová. Čtěte více: Podnikatel může spory řešit i mimosoudně. Mediace hledá řešení v dohodě

Finanční limity veřejných zakázek se pro rok 2010 snížily

Od nového roku se také změnily finanční limity veřejných zakázek, a to směrem dolů.

Finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení
druh veřejné zakázky/koncese finanční limity platné do 31.12.2009 finanční limity platné od 1.1.2010
veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané:
Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi 3 782 000 Kč 3 236 000 Kč
územně samosprávnými celky, jeho příspěvkovými organizacemi a jinými právnickými osobami 5 857 000 Kč 4 997 000 Kč
sektorovými zadavateli 11 715 000 Kč 10 020 000 Kč
veřejné zakázky na stavební práce 146 447 000 Kč 125 451 000 Kč
koncese na stavební práce 146 447 000 Kč 125 451 000 Kč

Jaká je budoucnost veřejných zakázek?

V první polovině roku 2010 se očekává, že bude přijata další novela zákona o veřejných zakázkách. V současnosti ji stále projednává parlament. Tato novela by pak měla být rozsáhlejší a komplexnější. Návrh počítá například s povinností oznamovat nabídkovou cenu při otevírání obálek, s možností prokazovat kvalifikaci kopiemi dokladů nebo se zkrácením lhůt pro poskytování dodatečných informací a oznámení výsledku zadávacího řízení. Čtěte více: Zákony 2010: S novým rokem přicházejí daňové změny

Jak zpřísnění pravidel pro dodavatele ohledně uvádění informací v rámci kvalifikace, tak zavedení sankce v podobě možného uložení zákazu plnění již uzavřené smlouvy postihující zadavatele a uchazeče vybrané v netransparentních řízeních, mohou vést k významnému posílení důvěry v zadávání veřejných zakázek. Důležité však bude správné a účinné uplatňování těchto opatření v praxi, uzavírá Adéla Havlová.

Hlavní změny v zákoně o veřejných zakázkách od 1.1.2010
Původně do 31.12.2009 Nově od 1.1.2010
Upraveny pouze správní delikty zadavatelů Nově upraveny správní delikty dodavatelů a zaveden rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek – tzv. černá listina; předkládání odpovídajícího čestného prohlášení v rámci základních kvalifikačních předpokladů
Doplňování a vyjasňování kvalifikace pouze, „pokud nebylo prokázáno vůbec“ Možnost doplňování a vyjasňování kvalifikace bez omezení
Absence úpravy o oznamování ceny při otevírání obálek Oznámení nabídkové ceny je vysloveně možné, ne však povinné
Povinnost zadavatele zasílat rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uchazečům, kteří nebyli vyloučeni Upřesnění okruhu osob, kterým se zasílá rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky – nová definice „dotčených“ uchazečů a zájemců
Nejasná úprava běhu lhůty pro podávání námitek proti zadávacím podmínkám (obecná lhůta 15 dnů) Zavedení speciální pětidenní lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, počítané od skončení lhůty pro podání nabídek
 – Zavedení výslovné možnosti na podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele po uzavření smlouvy
Možnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložit nápravné opatření, jen pokud zatím nedošlo k uzavření smlouvy, a to pouze ve formě zrušení zadání veřejné zakázky nebo jednotlivého úkonu zadavatele Možnost uložit na návrh po uzavření smlouvy nový druh nápravného opatření – zákaz plnění smlouvy
 – Povinnost zadavatelů zasílat provozovateli informačního systému čtvrtletní oznámení o všech smlouvách uzavřených na základě rámcové smlouvy
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).