Hlavní navigace

Co se mění v účetnictví v roce 2012? Zde je přehled

13. 1. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Průběh roku 2011 zachvátila „legislativní smršť“ novel jednotlivých zákonů. Jak se to dotklo účetnictví? Čtěte velký přehled.

Legislativní novinky, schválené v roce 2011, zasáhly také oblast účetnictví. Tyto novely mají připravit prostředí pro daňové reformy od 1. 1. 2013, s odkladem účinnosti od 1. 1. 2015.

Změny zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů

Do zákona o účetnictví se promítla novela Zákona o kolektivním investování vyhlášená pod číslem 188/2011 Sb. a rozsáhlá novela Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev vyhlášená pod číslem 355/2011 Sb. Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev přinesla poměrně rozsáhlou novelu vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod číslem 413/2011 Sb. Novelizovaná vyhláška provádí změny, které s sebou přinesla novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Čtěte více: Nové povinnosti pro některé podnikatele, jinak až milionová pokuta

V důsledku toho se mění:

 • § 1, 
 • § 6,
 • § 7, 
 • § 11, 
 • § 14a,
 • nově se vkládá § 15a,
 • dále se mění § 16, § 39, § 54, § 54a,
 • nově se vkládá § 54b,
 • dochází ke změně § 57, § 58, § 59 a § 63.

Ministerstvo financí provedlo novelizaci českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. k 1. 1. 2012. České účetní standardy pro podnikatele k 1. 1. 2012 novelizovány nebyly.

Změny výkladu zákona o dani z příjmu

V návaznosti na změny související s účetnictvím by neměla uniknout aktualizace pokynu MF D-300, který obsahuje komplexní výklad k zákonu o daních z příjmů. Generální finanční ředitelství vydává nový pokyn, má označení č. 6.

Změny související se zákonem o DPH

V souvislosti se změnou zákona o DPH se do účetnictví promítne i problematika přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 94e u stavebních a montážních prací.
Znamená to, že daň z daných plnění již nebudou odvádět poskytovatelé plnění, ale plátci, kterým byla tato plnění poskytnuta. Plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde neuvede výši DPH, ale sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Příjemce plnění je současně oprávněn k odpočtu daně na vstupu z takto přijatého zdanitelného plnění dle nároků na odpočet uvedených v § 72. Povinnost přiznat daň při přijetí úplaty (zálohy), tedy povinnost vystavit daňový doklad, se v tomto režimu neuplatní. 

Tento režim se použije pouze v případě, pokud je příjemce plnění plátcem DPH. V případě plnění neplátci DPH se tento způsob nepoužije. Zůstává zachován původní stav. Obdobně bude postupováno i v případě, že plátce pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně. Není tedy v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se tento režim neuplatní. Čtěte více: Přehled vybraných změn v DPH od 1. ledna 2012

Pro příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti tedy vzniká nová povinnost:

 • přiznat a zaplatit daň z přijatého plnění, a to ke dni uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění (příjemce plnění nyní odpovídá za správnost uvedené daně)
 • doplnit daňový doklad o sazbu a výši daně
 • vést evidenci o těchto přijatých plněních a výpis z této evidence předložit správci daně.

Stavební a montážní práce, na které se vztahuje § 94 e):

 • Kód CZ-CPA 41 -zahrnuje budovy a jejich výstavbu. Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.

 • Kód CZ-CPA 42 – inženýrské stavby a jejich výstavba. Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.

 • Kód CZ-CPA 43 – specializované stavební práce tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické,…a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

Odběratel i dodavatel musí zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti evidovat ve zvláštní evidenci podle § 92 a) zákona o DPH. Výpis z této evidence elektronicky předkládat správci daně. Výpis se v souvislosti s rozšířením režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce od roku 2012 mění

Odměňování členů představenstev a členů dozorčích rad od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 dochází k odstranění nesouladu v oblasti odměňování členů představenstev nebo členů dozorčích rad a jednatelů. Od 1. 1. 2012 dochází u odměňování k daňové uznatelnosti těchto výdajů. Do 31. 12. 2011 daňové výdaje pouze u jednatelů, u kolektivních orgánů se jednalo o nedaňové výdaje.

Příslušná změna je zapracována do novely zákona o nemocenském pojištění. Je zde rozšířen okruh nemocensky pojištěných osob o společníky a jednatele, o členy představenstev či dozorčích rad v souladu s novými podmínkami jejich účasti na důchodovém pojištění. Účast se bude zakládat již dosažením měsíčního rozhodného příjmu Kč 2500,00. Čtěte více: Společníci, jednatelé, předsedové a sociální pojištění v roce 2012

Novela obchodního zákoníku č. 351/2011 umožnila obchodní vedení „statutárních orgánů“ v pracovněprávním vztahu (§66d), čímž došlo např. k legalizaci pracovního poměru předsedy představenstva na pozici generálního ředitele.

Změny v cestovních náhradách v roce 2012

K 1. 1. 2012 byly vyhlášeny vyhláškou ministerstva financí č. 379/2011 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012. Např. pro Německo, Rakousko, Itálii a Francii zůstává stravné na úrovni 45 Eur, pro Polsko je stanoveno 35 Eur, pro Slovensko je stanoveno stravné ve výši 30 Eur. 

Vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí č. 429/2011Sb. o změně sazby základní náhrady za použití silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad dochází od 1.1. 2012 k navýšení náhrad na 64,00 až 76 Kč (5 – 12 hod); 96 až 116 Kč (12 – 18 hod) 151 až 181 Kč (nad 18 hod). Průměrná cena za l litr PHM je stanovena na Kč 34,90 u 95 oktanů; Kč 36,80 u 98 oktanů a 34,70 u motorové nafty. Základní náhrada za 1 km jízdy činí u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Čtěte více: Změny v tuzemských cestovních náhradách 2012

MM_socky3

Platby v hotovosti – limit

Je nutno ještě připomenout novelu zákona č. 254/2004, o platbách v hotovosti, která byla novelizována zákonem č. 139/2011 o platebním styku. Tento omezuje platby v hotovosti z původních 15 000 Eur na částku 350 000 Kč. Novela vstoupila v platnost 27. 5. 2011.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).