Hlavní navigace

Zákony 2010: Leden bude ve znamení nejen "úsporného" balíčku

2. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 258398
Leden jako každý rok znamená řadu legislativních změn, se kterými se podnikatelé musí seznámit a které ovlivní jejich podnikání. Business server Podnikatel.cz přináší stručný přehled některých z nich.

S novým rokem jako obvykle nastávají pro podnikatele některé změny související s novelizacemi zákonů, vydání nových vyhlášek, nařízení nebo sdělení účinných od 1. ledna 2010. Business server Podnikatel.cz přináší přehled některých nejdůležitějších změn. Podrobně se jim buď již věnoval, nebo jejich přesnou analýzu přinese v nejbližší době v samostatných článcích.

Co podnikatele v roce 2010 čeká a nemine

V lednu 2010 nabývá účinnosti především balík zákonů přijatý v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na příští rok. V rámci balíčku dochází ke změnám několika zákonů:

Zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.): Novela zákona o veřejných zakázkách přináší příkladně novinku v podobě registru osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Do rejstříku se mohou dostat ty společnosti, které předložily při ucházení se o veřejnou zakázku nepravdivé podklady a uvedly nepravdivé informace. Dobu zákazu zákon stanoví na tři roky. Čtěte více: Za lež by firmy mohly ztratit přístup k veřejným zakázkám

Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.): V obchodním zákoníku se (již od 1. prosince) mění například část věnovaná akciové společnosti a její valné hromadě. Stanovy mohou třeba nově upravit, za jakých podmínek se akcionáři mohou zúčastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem.

Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací (nařízení č. 484/2006 Sb.): Pro rok 2010 dochází ke zdražení dálničních známek pro vozidla do 3,5 tuny, a to následovně:

  • za kalendářní rok 1200 Kč (v roce 2009 cena 1000 Kč)
  • za 1 měsíc 350 Kč (v roce 2009 cena 330 Kč)
  • za 10 dnů 250 Kč (v roce 2009 týdenní známka za 220 Kč)

Zákon o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb.): Od 1. ledna 2010 nabývá účinnosti několik novelizací zákona o správě daní a poplatků. V první řadě se mění pravidla pro doručování písemností (paragraf 17). Pokud správce daně doručí adresátovi dopis do vlastních rukou a adresáta pošťák nebo pošťačka nezastihne, je písemnost na poště nově uložená pouze 10 dnů místo dosavadních patnácti. Desátý den se považuje za den doručení a – jak uvádí zákon – doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže správce daně i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu správci daně a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce správce daně. Čtěte více: Dopis s doručenkou a modrým pruhem můžete najít ve schránce

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.): S prvním lednem nabývá účinnosti zbrusu nový trestní zákoník, který kompletně nahrazuje dosavadní trestní zákon. Nový zákoník je rozsáhlejší a strukturovanější. Podle Ministerstva spravedlnosti nový trestní zákoník zásadním způsobem mění a modernizuje české trestní právo. V novém trestním zákoníku se zvyšují trestní sazby u některých trestných činů. Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny, přičemž například trest veřejně prospěšných prací je možné udělit pouze v prvním případě. Úplnou novinkou je v českém právním prostředí zavedení trestu domácího vězení.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (vyhláška č. 410/2009 Sb.): Vyhláška stanoví rozsah a způsob sestavování účetní závěrky; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů; uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce; uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků; uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu; směrnou účtovou osnovu; účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv a závazný vzor částí účetní závěrky.

Zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.): Díky novele zákona o důchodovém pojištění mohou od ledna 2010 nově získat důchodci pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou. Zatímco dosud bylo možné osoby pobírající důchod zaměstnat pouze na dobu určitou, přičemž i v jejich případě platily restrikce týkající se řetězení pracovních poměrů.

Vykládají si podnikatelé zákony po svém?

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.): V lednu 2010 doznávají drobných změn části zákona týkající se posuzování pracovního stavu a pracovní schopnosti. Právnické osoby, ale také střední, vyšší odborné a vysoké školy, stejně jako konzervatoře musí počítat s povinností na žádost orgánu sociálního zabezpečení nebo pojištěnce pro účely jeho důchodového pojištění vydat písemné potvrzení o formě a době studia pojištěnce, včetně údajů o zahájení a ukončení, popřípadě přerušení studia, pokud v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě uchovávají dokumenty obsahující tyto údaje. Toto potvrzení jsou povinny vydat do 8 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010 (sdělení č. 354/2009 Sb.): Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro rok 2010 výši první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 791 Kč, druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1186 Kč a třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 2371 Kč. Čtěte více: Otazníky kolem náhrady mzdy za prvních 14 dnů nemoci

Ke změnám účinným do začátku roku 2010 dochází také v zákoně o účetnictví, o zemědělství nebo o archivnictví a spisové službě, účinná je novela zákona o pojišťovnictví. Podnikatele také jako každý rok čeká i v roce 2010 poměrně rozsáhlý program statistických zjišťování Českého statistického úřadu a jednotlivých ministerstev.

Posouvá se

1. lednem měl také nabýt účinnosti zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, jeho platnost se však posouvá až na 1. leden 2013. O jeden rok se odkládá také pokles sazby pojistného na nemocenské pojištění, které platí zaměstnavatel.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).