Hlavní navigace

Jak připravit účetnictví na uzávěrku?

15. 1. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Účetní období vrcholí sestavením účetní závěrky. Předtím je nutné uzavřít všechny knihy, provést inventarizaci a zaúčtovat uzávěrkové operace. Pak se účty uzavřou a vypočítá se účetní hospodářský výsledek.

Skončil rok 2008 a účetní mají napilno. Právě v těchto týdnech se musí rok 2008 uzavřít účetně. Po zaúčtování všech účetních případů je nutné provést roční účetní uzávěrku. Než k tomu však dojde, je třeba zajistit především inventarizaci a zaúčtování závěrkových účetních operací.

Výsledkové účty se uzavřou na závěrkový účet 710 – Účet zisků a ztrát. Účet 710 shrnuje zůstatky veškerých výnosových a nákladových účtů. Porovnáním nákladů a výnosů lze určit hospodářský výsledek. Zjistí se, zda podnik účetně dosáhl ve sledovaném roce zisku nebo ztráty. Čtěte více: U výslechu: Každá společnost musí vykazovat zisk

Zjištěný hospodářský výsledek je podkladem pro výpočet daně z příjmů. Hospodářský výsledek se upraví na základ daně. Vypočítaná daňová povinnost je de facto poslední účetní operací, která je zaúčtována ve sledovaném roce. Čtěte více: Reálnou hodnotu majetku zjistíme až při směně 

Následuje uzávěrka rozvahových účtů. Aktivní a pasivní účty se uzavírají na účet 702 – Konečný účet rozvažný.

Účetní hospodářský výsledek po odečtení daně z příjmů tvoří tzv. disponibilní hospodářský výsledek tedy zisk po zdanění. O rozdělení zisku po zdanění rozhoduje u podniků individuálního podnikatele sám majitel, u obchodní společnosti rozhoduje většinou valná hromada společníků. Hospodářský výsledek obchodních společností se vždy rozdělí v souladu ustanovením obchodního zákoníku a společenské smlouvy. Čtěte více: Právo společníků podílet se na zisku není neomezené

Přípravné práce účetní uzávěrky

Inventarizace

Před uzavřením účetních knih se provádí v podniku inventarizace, díky které se zkontroluje věcná správnost účetnictví. Při inventarizaci se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a porovnává se stavem účetním. I díky inventarizaci podnik zachovává účetnictví v souladu se základní účetní zásadou, zásadou pravdivého zobrazení.

V případě, že některý z účetních stavů neodpovídá skutečnosti, je nutné zaúčtovat inventarizační rozdíly tj. manko nebo přebytek. Čtěte více: Do nákladů lze nově zahrnout i hodnotu zlikvidovaných zásob

U účtování manka (schodku) je nutné rozlišit, zda se jedná o manka zaviněná, nezaviněná a nebo jde o přirozené úbytky majetku. Podnik musí předem počítat s možností vzniku manka, proto je vhodné vydat vnitropodnikovou směrnici, ve které je přesně stanoven limit pro přirozený úbytek, který se nepovažuje za manko. Úbytky nad limit jsou účtovány jako manka, za která většinou nese odpovědnost některý ze zaměstnanců podniku.

Škody mimořádného charakteru jsou především živelní pohromy, požáry nebo zcizení majetku. Mezi mimořádné náklady lze zařadit škody na odcizeném majetku, pokud podnik obdržel potvrzení Policie ČR o odcizení majetku neznámým pachatelem. Čtěte více: Vichřice, krupobití, záplava – mimořádný náklad?

Uzávěrkové účetní operace

Na konci roku je pro zjištění hospodářského výsledku nezbytné zaúčtovat i účetní operace, na které podnik ještě nedostal potřebné doklady, a zúčtovat položky časového rozlišení. Do hospodářského výsledku je nutné promítnout i možná rizika a ztráty, ještě před jejich vznikem.

Mezi uzávěrkové účetní operace patří:

 • nevyfakturované dodávky a zásoby na cestě,
 • účtování dohadných položek,
 • časové rozlišení nákladů a výnosů,
 • kurzové rozdíly,
 • účtování rezerv,
 • tvorba opravných položek,
 • odpis pohledávek.

Za nevyfakturovanou dodávku lze považovat například zásoby zboží nebo materiálu, které byly již naskladněny, ale do konce účetního období (roku) nepřišla faktura. Nevyfakturovanou dodávkou mohou být také odebrané energie nebo služby, na které nebyla vystavena ke konci roku faktura. Nevyfakturovanou dodávku zúčtujeme na účet Dohadný účet pasivní. Čtěte více: Používejte šetrnou energii a vydělejte na tom

Zásoby na cestě jsou opačným případem nevyfakturované dodávky. Je to přesně naopak: podnik má ke konci roku k dispozici fakturu na materiál nebo zboží, ale dodávku obdrží až v následujícím roce. Očekávané dodávky se účtují na: Materiál na cestě nebo Zboží na cestě.

Dohadná položka pasivní je zmíněna již u nevyfakturované dodávky, kdy nebyla přesně známa výše závazku, protože na konci roku nezaslal dodavatel potřebnou fakturu. V praxi se ale setkáme i s Dohadným účtem aktivním. Ten se použije v případě, že není známa přesná částka pohledávky ke konci roku, je však jasné, že nám vznikl nárok na pohledávku. Jako příklad lze uvést nevyúčtovanou náhradu za škodu na pojištěném majetku. Například, ke konci roku při havárii zničíte svůj dopravní prostředek, který je pojištěn. Vznikne nárok na náhradu škody, ale ke konci roku ještě není přesně určena výše náhrady. Pro zaúčtování se použije odhad škody. Dohadné položky mají nesporný význam pro určení správného účetního hospodářského výsledku. Čtěte více: Elektronická fakturace, která ušetří čas i peníze, má zelenou 

Náklady a výnosy se musí zásadně účtovat do období, s nímž věcně i časově souvisí, nikoli do období, kdy dochází k úhradě či inkasu. Z tohoto důvodu dochází u nákladů a výnosů k časovému rozlišení. Při účtování časového rozlišení se používají účty účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Velmi často se s časovým rozlišením v praxi setkáme při účtování finančního leasingu. Čtěte více: DPH u leasingu se řídí novými pravidly

Pokud je v účetnictví účtováno i v cizí měně, ať již ve valutách nebo devizách, je nutné k poslednímu dni účetního období provést přepočet na základě kurzu České národní banky. Vzhledem k plovoucímu kurzu vznikají u zúčtované cizí měny kurzové rozdíly.

Kurzové rozdíly se účtují na účty: Kurzové ztráty a Kurzové zisky. Čtěte více: Jak se účetně vypořádat se změnou kurzu valut? 

V širším pojetí časového rozlišení je i účtování rezerv. Rezervy patří mezi cizí kapitál. Rezervy lze rozdělit na zákonné, které se tvoří podle zákona o rezervách, a ostatní rezervy. Čtěte více: Výroční zpráva: Zákonná povinnost i podpora image firmy

K majetkovým účtům je možné také vytvářet opravné položky. Opravné položky lze tvořit k dlouhodobému majetku, zásobám i pohledávkám. Je nutné dodržet zásadu, že není možné současně vytvářet ke stejnému majetku rezervu i opravnou položku. Zákonné opravné položky rovněž řeší zákon o rezervách. Čtěte více: Tvorbu rezerv na nákup dlouhodobého majetku zákon zakazuje 

Jako podnikatel (fyzická osoba) preferujete:

Podle zákona o daních z příjmů lze odepisovat pohledávky, které jsou rizikové, tzn. že jsou po splatnosti. Do daňově uznatelných nákladu lze zaúčtovat jednorázový odpis i odpis postupný. Čtěte více: Odběratel nezaplatil? Máte několik možností, jak na něj 

Účetní závěrka

Teprve poté, co jsou hotovy všechny přípravné práce, je možné zjistit obraty stran MD (má dáti) a Dal jednotlivých účtů a zjistit jejich konečné zůstatky. Účetní hospodářský výsledek se zjistí převodem účtů nákladových a výnosových na 710 – Účet zisků a ztrát. Na účet 702 Konečný účet rozvažný se uzavírají aktivní a pasivní účty. V rámci účetní závěrky se sestavují účetní výkazy. Čtěte více: Daňová evidence v otázkách a odpovědích

Na podkladě závěrkových účtů se sestavuje účetní závěrka, která se sestává z:

 • výkazu rozvaha,
 • výkazu zisků a ztrát,
 • přílohy účetní závěrky,
 • příp. Cash flow a přehledu o změnách vlastního majetku.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).