Hlavní navigace

Jak se účetně vypořádat se změnou kurzu valut?

25. 7. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Koruna láme rekordy na všech frontách. Změna kurzu měny se promítá i v účetnictví podniku. Posilováním kurzu koruny se snižuje hodnota valutové pokladny, a proto přinášíme konkrétní příklady, jak se s tím vypořádat účetně.

Podnikatel, který vyjede na zahraniční služební cestu, se neobejde bez finančních prostředků v cizí měně – valut. V případě, že se zahraničím obchoduje, založí si pro vydávání a přijímání cizích měn v rámci bezhotovostního styku devizový bankovní účet.

Valutová pokladna, obdobně jako korunová, by měla poskytnout přehled o stavu a pohybu cizí měny, kterou podnikatel má. Podnikatel v prostředí České republiky sice má cizí měnu, avšak jak pro účely daňové evidence, tak při vedení účetnictví musí valuty přepočítat a vyčíslit jejich hodnotu v Kč.

Valutová pokladna v daňové evidenci

Způsob vedení daňové evidence je upraven Zákonem o dani z příjmů. Čtěte více: Daňová evidence. Podnikatel si může vybrat, jakým způsobem přepočítat valuty na Kč.

Podnikatel může použít:

  • jednotný kurz,
  • kurz devizového trhu.

Jednotný kurz

Podnikatel, který použije jednotný kurz, bude v průběhu zdaňovacího období vést evidenci příjmů a výdajů v cizí měně. Po skončení roku přepočítá příjmy a výdaje podle jednotného kurzu. Jednotný kurz je zveřejněn počátkem následujícího roku ve Finančním zpravodaji, tj. pro rok 2008 to bude začátkem roku 2009.

Výhodou je minimalizace kurzových rozdílů a nižší administrativní náročnost.

Kurz devizového trhu

Podnikatel, který se rozhodne pro použití kurzu devizového trhu, bude už v průběhu zdaňovacího období přepočítávat hodnotu příjmů a výdajů kurzem devizového trhu podle Zákona o účetnictví. Podnikatel může použít i kurz platný v okamžiku ocenění při nákupu nebo prodeji valut. To lze pouze v případě, jestliže dojde ke skutečnému prodeji nebo nákupu valut v bance nebo směnárně. Podkladem pro evidenci bude doklad o směně. Čtěte více: Než skartujete fakturu, raději měřte dvakrát

Valutová pokladna účetní jednotky

Pokud je podnik účetní jednotkou, je nutné pohyb valut upravit vnitřním předpisem účetní jednotky. Cizí měna ve valutové pokladně se podle Zákona o účetnictví přepočítává na českou měnu v okamžiku pohybu peněz a ke dni účetní závěrky, což je obvykle k 31. 12.

Účetní jednotka má tři možnosti, které použije pro přepočet valut:
  • aktuální denní kurz vyhlášený Českou národní bankou (ČNB),
  • kurz, za který byly valuty pořízeny,
  • pevný kurz.

Aktuální denní kurz

Aktuální denní kurz je vyhlašován ČNB. ČNB fixuje kurz denně ve 14.15 hod. Kurz je platný do dalšího dne, kdy ČNB zveřejňuje nový kurz. Podniky, účetní jednotky, se musí rozhodnout, zda budou používat jako aktuální denní kurz, skutečný denní kurz, nebo za aktuální kurz budou považovat kurz z předchozího dne. Praktičtější je používat kurz z předchozího dne, protože kurz je znám již ráno při zahájení účtování. Pokud ale neúčtujete denně, ale např. po skončení kalendářního měsíce zúčtujete všechny operace najednou, není problém využívat denního kurzu, který je vyhlášen až odpoledne. Každopádně způsob určení aktuálního denního kurzu upravte vnitřním účetním předpisem.

Pevný kurz

Pevný kurz je jednotný kurz stanovený na delší časové období. Od roku 2004 je použití pevného kurzu upraveno přímo Zákonem o účetnictví.

Podnik si předem stanoví vnitřním předpisem, jaký kurz bude používat na předem stanovenou dobu. Kurz, který použije, je kurzem devizového trhu, který vyhlašuje ČNB. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. V průběhu stanovené doby může být kurz změněn.

Příklad:

Účetní jednotka si určí vnitřním předpisem, že pro 1.-15. den v měsíci bude používat kurz platný k 1. dni v měsíci, od 16. dne do konce měsíce kurz platný k 16.dni v měsíci.

Není ale problém stanovit např. měsíční pevný kurz podle kurzu platného 1. den v měsíci apod.

Při vedení valutové pokladny vedeme pomocnou evidenci v cizí měně, ve finančním účetnictví již zúčtujeme přepočtenou korunovou hodnotu.

Podnikatel.cz doporučuje Praktického průvodce českými účetními standardy pro podnikatele

ucetni standardy
Tato příručka je zpracována jako praktická pomůcka pro všechny účetní specialisty, kteří pracují s českými účetními standardy. Standardy jak známo obsahují značné množství odkazů na další právní předpisy; v této knize je však u každého odkazu příslušné ustanovení právního předpisu odcitováno, takže odpadá neustálé listování v dalších knihách. Takto zpracované české účetní standardy usnadní práci nejen mnoha účetním a ekonomům, ale budou také vhodnou pomůckou při vedení účetnictví podnikatelů a dále jako určitý podklad pro účtování začínajícím účetním. Více o knížce.

Kurzové rozdíly – přepočet valut na konci účetního období

Kurzové rozdíly jsou řešeny v Českých účetních standardech. Konkrétně č.006-Kurzové rozdíly. K poslednímu dni účetního období je nutné provést inventarizaci pokladny. Je nutné zjistit skutečný stav valut. Hodnotu valut je nutné přepočítat aktuálním denním kurzem ČNB. Hodnotu valut porovnáme s hodnotou v účetnictví. Vzniklý kurzový rozdíl účtujeme do finančních nákladů nebo do finančních výnosů, podle typu kurzového rozdílu.

563 – Kurzové ztráty

663 – Kurzové zisky

Příklad:

Podnik má k 31. 12. 2008 na valutové pokladně 500 EUR. V účetnictví na účtu 211 – Valutová pokladna je hodnota v Kč 11 750,–.
Kurz ČNB ke dni 31. 12. 2008 je:
a) 23,20 Kč
b) 24,00 Kč

Řešení:

a) Skutečný stav valut přepočítáme podle kurzu platného k 31.12.
Tj. 500 EUR x 23,20 = 11 600 Kč
Porovnáme účetní stav (účet 211 – Valutová pokladna) Kč 11 750,–- se stavem podle aktuálního kurzu. 11 750 Kč – 11 600 Kč. Rozdíl 150 Kč je kurzovou ztrátou. Hodnota valutové pokladny v Kč se vlivem kurzu snížila.
Účtujeme 150 Kč 563/211.

b)
Skutečný stav valut přepočítáme podle kurzu platného k 31.12.

Tj. 500 EUR x 24,00 = 12 000 Kč

Porovnáme účetní stav (účet 211 – Valutová pokladna) Kč 11 750,–- se stavem podle aktuálního kurzu. 11 750 Kč – 12 000 Kč. Rozdíl 250 Kč je kurzovým ziskem. Hodnota valutové pokladny v Kč se vlivem kurzu zvyšuje.

MM_socky3

Účtujeme 250 Kč 211/663

Kurzové rozdíly v daňové evidenci

Obdobně jako v účetnictví vypořádáme kurzové rozdíly ve valutové pokladně v daňové evidenci. Jedná se o úpravu, kterou lze provést před uzavřením deníku příjmů a výdajů. Jde však o nepeněžní transakce – nedochází ke skutečnému příjmu nebo výdaji. Kurzové rozdíly ale ovlivňují základ daně. V praxi je možné provést úpravu daňového základu přímo v daňovém přiznání.Čtěte více: Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích.

Jak hodnotíte posilování české měny?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).