Hlavní navigace

Čtěte, jaké novinky přinesl rok 2013 v účetnictví

9. 1. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Změnil se zákon o účetnictví i České účetní standardy. Podnikatelům přibývají nové povinnosti, které jim přináší daňový řád i novela zákona o DPH.

V uplynulém roce došlo k novelizaci zákonů, které se více či méně dotýkají oblasti účetnictví. Jedná se o zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, daňový řád, změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění; nově je to problematika spojená s II. pilířem důchodového spoření a v neposlední řadě se dotkne každého daňového subjektu (občana, OSVČ i právnické osoby) zákon 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, který přináší změnu související s organizací Finančních úřadů.

Čtěte více: Nová čísla bankovních účtů finančních úřadů u nejdůležitějších daní 

Novela zákona o účetnictví

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. byl novelizován zákonem 239/2012 Sb, který nabyl účinnosti od 1. září 2012. 

Vybraným účetním jednotkám přináší:

  • stanovení požadavku na vytvoření podmínek pro předávání a přebírání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu včetně pravidel pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě a stanovení sankce za jejich nenaplnění,
  • povinnost schvalování účetních závěrek,
  • možnost použít způsob ocenění majetku podle § 25 zákona o účetnictví.

Všem účetním jednotkám přináší:

  • změny § 30 oblast inventarizace, nově upravuje např. datum zahájení inventury ve vztahu k rozvahovému dni (posun do dvou měsíců po rozvahovém dni), rozšiřuje možnosti inventurních soupisů; stanoví fyzickou inventuru u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci; dokladová inventura je určena pro závazky a majetek, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Čtěte daňový speciál: Daň z příjmů za rok 2012 

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Zákon o účetnictví přináší změny v oblasti inventarizace. 

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli § 15 a) Výsledek hospodaření minulých let, mají účinnost od účetního období započatého v roce 2013. Do vlastního kapitálu (Rozvaha – pasiva A.IV.) byla přidaná nová položka A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. Tato položka je určena i pro opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.

Rovněž České účetní standardy (ČUS) zaznamenaly změnu v důsledku nové položky vlastního kapitálu dle § 15a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jedná se o:

ČUS 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih
ČUS 003 – Odložená daň
ČUS 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

ČUS 019 – Náklady a výnosy

Nahlášení účtů podnikatelského subjektu u finančního úřadu

Dle § 127 odst. 1 písm. e) daňového řádu je v přihlášce k registraci daňový subjekt povinen uvést mimo jiné čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, jakož i u poskytovatelů platebních služeb v zahraničí, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně. Dle § 128 odst. 1 daňového řádu, dojde-li ke změně údajů, které je povinen daňový subjekt uvádět při registraci, tj. i bankovních účtů, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů.

Obdrží-li subjekt přímou výzvu finančního úřadu o sdělení čísla využívaných bankovních účtů pro podnikání, měl by vyhovět této výzvě, neboť v opačném případě se vystavuje postihu pokuty dle zákona o přestupcích až 10 000 Kč.

školení účto leden 23 Kučerová

V souvislosti s novelou zákona o DPH, kdy bude odběratel ručit za odvedení DPH svého dodavatele, lze jenom doporučit sdělit čísla účtů finančnímu úřadu. Ministerstvo financí na svých internetových stránkách, které budou veřejně volně dostupné, zveřejní registrované účty plátců. Nesdělí-li plátce DPH správci daně žádný svůj bankovní účet, nebude mít ani žádný „registrovaný“ účet, což může vést v důsledku k neuskutečnění obchodních vztahů a k vyřazení tohoto dodavatele z trhu.

Čtěte speciál: Cestovní náhrady 2013

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).