Hlavní navigace

Daňový poradce má odpovědnost za vaši daňovou povinnost

30. 6. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Odložili jste si termín podání daňového přiznání k dani z příjmů? Dnes je poslední den, kdy musíte podat daňové přiznání a zaplatit daňovou povinnost. Vámi zplnomocněný daňový poradce přiznání zpracuje a podá na finanční úřad.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů je do konce března. Lhůta se prodlužuje, pokud daňové přiznání zpracuje daňový poradce. Nejen podání přiznání, ale také termín pro zaplacení daně z příjmů se odsouvá na konec června. V tomto kalendářním roce je poslední termín pro podání řádného přiznání k dani z příjmů za rok 2007 30. červen!

Služby, které daňový poradce obvykle zajistí:

 • daňové poradenství – daňový poradce je schopen zajišťovat servis v průběhu roku – můžete se na něj obracet s nejasnostmi v účetnictví, žádat o konzultaci problémových situací, nechat si provést kontrolu svého účetnictví nebo žádat o optimalizaci daňového základu.
 • zpracování daňových přiznání – daňový poradce v případě zplnomocnění vyplňuje a podává daňová přiznání. Nejedná se pouze o daň z příjmů, ale o veškerá daňová přiznání např. k DPH, silniční dani, dani z nemovitostí nebo spotřební.
 • daňový poradce pro vás může zajistit i zastupování v úředních záležitostech, komunikaci s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, ale i správou sociálního zabezpečení.
 • jako doplňkové služby většina daňových poradců zajistí i finanční analýzy, zpracování finanční části podnikatelských záměrů, zpracování žádosti o úvěr apod.

Daň z příjmů a daňový poradce, v čem vám může pomoci?

Nestíháte?

Do konce března jste možná neshromáždili všechny doklady nebo jste nestačili zpracovat účetnictví. Pak je výhodné obrátit se na daňového poradce, čímž se termín odevzdání přiznání posouvá.

Šetřete čas i peníze!

I drobná chyba v daňovém přiznání vás zbytečně připraví o peníze. Jednak se můžete poškodit při stanovení výše daně. Pokud však nesprávně stanovíte základ daně a tím i výši daně z příjmů, hrozí navíc pokuta od finančního úřadu. Daňový poradce minimalizuje tato rizika. Předpokládá se, že daňové přiznání vyplní správně, podniku nehrozí žádný postih. Daňový poradci jsou navíc pojištěni na rizika odpovědnosti za svou práci. Pokud by přece jen došlo k chybě, kterou způsobil daňový poradce, vyměřenou pokutu nebo penále můžete požadovat po daňovém poradci. Ten si ji následně vyúčtuje s pojišťovnou.

Vysoká daňová povinnost – ušetřete na ni!

Vyšla vám vysoká daň k zaplacení? I tehdy může být výhodnější odložit termín pro podání daňového přiznání. Lhůta pro zaplacení se prodlužuje o 3 měsíce. Toto období je většinou postačující na to, abyste shromáždili finanční prostředky na úhradu daně.

Zapomnětlivci mají smůlu!

Není možné, že si v květnu vzpomenete, že jste daňové přiznání nepodali a tudíž se spolehnete na to, že seženete daňového poradce, čímž se posouvá automaticky termín pro podání daňového přiznání. Do konce března – což je termín pro podání řádného daňového přiznání – musíte totiž dát svému daňovému poradci plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání. Tuto plnou moc předává daňový poradce správci daně a to do konce března.

Výběr daňového poradce

Je třeba upozornit, že mnoho lidí, kteří podnikají v oblasti účetnictví a daní, nejsou přímo daňoví poradci. Často uvádí, že jsou účetní nebo finanční poradci, čímž vás můžou zmást. Ti vám ale nezaručí prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Ujistěte se, zda je „váš“ daňový poradce zapsán v seznamu Komory daňových poradců České republiky.

Úhrada za služby daňového poradce

Daňové poradce má nárok na:

 • přiměřenou zálohu na odměnu a výdaje,
 • smluvenou výši odměny,
 • náhradu výdajů, které vznikly při poskytování daňového poradenství.

Není možné, aby byla odměna daňovému poradci určena jako podíl na docílení snížení daně – daňové úspoře.

Činnost daňových poradců je upravena zákonem o daňovém poradenství. Mimo jiné daňový poradce musí dodržovat etický kodex, který upravuje chování daňových poradců z pohledu profesní etiky.

Zákon č. 523/1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR

Zákon upravuje činnost daňových poradců a nároky a povinnosti klientů. Klientem daňového poradce může být fyzická nebo právnická osoba, tedy živnostníci, ale i obchodní společnosti a další právnické osoby. Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy, kterou uzavře daňový poradce a klient. Daňovému poradci náleží za služby odměna.

Subjekty oprávněné k výkonu daňového poradenství jsou ty, které jsou zapsány do seznamu daňových poradců. Oprávnění dokládají osvědčením.

Daňový poradce je povinen chránit práva svého klienta. Je však povinen jednat čestně a svědomitě. Má povinnost využívat všechny zákonné prostředky, které budou pro klienta prospěšné. Daňový poradce je povinen zachovávat mlčenlivost. Daňový poradce je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí daňového poradenství a může také od smlouvy odstoupit, pokud dojde k narušení součinnosti klienta a daňového poradce.

Tip do článku - EBF spíkři 1

1. července 2008 nabývá účinnosti novela zákona č. 523/1992 Sb. Jedná se o významnou legislativní změnu v oblasti daňového poradenství. Zákon nově upravuje, postavení právnických osob, oprávněných vykonávat daňové poradenství. V zákoně se promítá novela zákona o správě daní a poplatků. Nově tedy zákon umožňuje právnickým osobám zastupovat klienty v daňovém řízení, jako je mohou zastupovat daňoví poradci – fyzické osoby. Právnické osoby poskytující daňové poradenství nebudou členy Komory daňových poradců ČR, ale budou evidovány ve zvláštním seznamu.
Novela také počítá se změnou v systému kvalifikačních zkoušek pro daňové poradce.

Etický kodex Komory daňových poradců

Etický kodex vychází z právní úpravy daňového poradenství v ČR a dále z principu profesní etiky. Kodex je základní dokument, který upravuje pravidla výkonu daňového poradenství.

Základní pravidla:

 1. Nezávislost daňového poradce při plnění povinností
 2. Odpovědnost – daňový poradce plně odpovídá za svou práci i za práci svých zaměstnanců. Má odpovědnost za profesní pochybení, odpovídá za škody z nedbalosti. Obvykle tato rizika kryje pojištěním profesní odpovědnosti
 3. Péče a svědomitost – daňový poradce se musí řídit platnými právními předpisy a skloubit je s pokyny klienta. Musí případy řešit objektivně.
 4. Mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které klient daňovému poradci svěří.
 5. Slučitelné a neslučitelné činnosti – poradce by měl provádět jen takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí, dodržuje předpisy a etiku daňového poradce.
 6. Reklama – daňový poradce poskytuje pouze pravdivé informace o své činnosti.
 7. Vztahy s profesními kolegy – vztahy musí být v souladu s dobrými mravy, měl by podporovat dobré vztahy s kolegy.
 8. Výše odměny – klient má právo na informaci o výši odměny před zahájením činnosti daňového poradce.
 9. Profesní vzdělávání – pro výkon je nezbytné celoživotní vzdělávání, rozvíjení profesních schopností a odborných znalostí poradce.
 10. Disciplinární sankce – komora má právo uplatňovat disciplinární sankce za závažné porušení povinností a čestného jednání daňového poradce.

Anketa

Daňové přiznání vám vyhotovuje:

10 %
12 %
73 %
5 %
Odpovědělo 365 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).