Hlavní navigace

Kdy jsou zaplacené daně daňově uznatelným výdajem?

3. 3. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Zaplacené daně tvoří často nemalou část výdajů spojených s podnikatelskou činností. Ne všechny však lze do daňových výdajů zahrnout. Je vhodné si před podáním daňového přiznání připomenout, které daně daňový základ sníží.

Zákonem o daních z příjmů jsou v § 25 z daňových výdajů obecně vyloučeny daně dědické, darovací, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a obdobné daně zaplacené v zahraničí. Stejně tak daně zaplacené za jiného poplatníka.

Existují však určité výjimky, kdy lze i zaplacenou daň za jiného poplatníka uznat jako výdaj k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Rovněž daň z příjmů fyzických osob může být daňově uznatelným výdajem v případech uvedených § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Daň z nemovitostí jako výdaj

Poplatníkem daně z nemovitostí je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Jestliže má ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru vlastnické právo více subjektů, jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně. Čtěte více: Příjem z prodeje majetku je většinou osvobozen od daně.

Pokud slouží nemovitost k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a je zařazena v obchodním majetku poplatníka, nic nebrání uplatnění zaplacené daně z nemovitostí do daňově uznatelných výdajů. Podnikatelé však často využívají část nemovitosti k podnikání a část pro svou osobní potřebu. V tomto případě je nutné veškeré výdaje spojené s provozem dané nemovitosti, tedy včetně zaplacené daně z nemovitostí, krátit dle zvoleného kritéria. Vhodným kritériem může být poměr podlahové plochy určené pro osobní potřebu k celkové ploše nemovitosti. Čtěte více: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou.

Daň z převodu nemovitostí jako výdaj

Stejně jako daň z nemovitostí je daňově uznatelných výdajem i zaplacená daň z převodu nemovitostí. Platí to i v případě, že byla zaplacena ručitelem za původního vlastníka.

Předně je třeba stanovit, kdo je poplatníkem daně z převodu nemovitostí. Jsou to:

  • převodce jako prodávající (nabyvatel je ručitelem),
  • nabyvatel (při nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací),
  • převodce i nabyvatel při výměně nemovitostí, daň platí v tomto případě společně a nerozdílně.

Při převodu nemovitosti je ve většině případů poplatníkem daně z převodu nemovitostí převodce, tedy prodávající. Nabyvatel (kupující) je ručitelem. Pokud daň nebude ve stanovené lhůtě uhrazena převodcem, obdrží nabyvatel z titulu ručitele výzvu správce daně k jejímu zaplacení. V tomto případě je možné zaplacenou daň z převodu nemovitostí, i když je placena za jiného poplatníka, uplatnit jako daňový výdaj. Jestliže však poplatníka finanční úřad k úhradě daně nevyzve, není tato částka daňově uznatelným výdajem. Kupující nemůže očekávat bezproblémové uznání zaplacené daně jako výdaj k zajištění zdanitelných příjmů, i kdyby se při sepsání kupní smlouvy s prodávajícím na úhradě daně předem dohodl. Čtěte více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

Při prodeji nemovitosti v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů je daňově uznatelným výdajem rovněž daň zaplacená druhým z manželů.

Banner - Jak na daně

Daň silniční jako výdaj

Mezi daňové výdaje se zahrnuje i zaplacená daň silniční. Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba zapsaná jako provozovatel vozidla v technickém průkazu vozidla (TP) vydaném v České republice. Jestliže je toto vozidlo používáno k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti, může si silniční daň uplatnit do daňových výdajů.

Pokud vozidlo používá k podnikání jiný poplatník než jeho provozovatel zapsaný v TP, platí daň provozovatel. V tomto případě však provozovatelem zaplacenou daň nelze uznat jako výdaj uznatelný k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

A jak je tomu v případě leasingu vozidla? Po celou dobu leasingu předmět leasingu patří leasingové společnosti. Údržbu stroje a další náklady, jako například u automobilu pohonné hmoty, silniční daň, povinné ručení, dálniční známku atd., hradí klient. Čtěte více: Leasing aut a strojů.

Poplatníkem daně silniční je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svým zaměstnancům za použití jejich osobních vozidel, jestliže nebyli povinni daň zaplatit sami zaměstnanci jako provozovatelé (například při využití vozidla k vlastní podnikatelské činnosti). Silniční daň zaplacená zaměstnavatelem je rovněž daňově uznatelným výdajem.

Pokud vozidlo používá k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti druhý z manželů, který v technickém průkazu jako držitel zapsán není, může si i on uplatnit zaplacenou daň coby daňově uznatelnou položku. Stejně se postupuje i u zaplacené silniční daně veřejnou obchodní společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti za komplementáře, kteří pro pracovní cesty využívají vlastních vozidel. Čtěte více: Slevy na silniční dani poprvé v přiznání za rok 2008.

Anketa

Jaký máte názor na výši daní z příjmů fyzických osob?

Daň z příjmů fyzických osob jako výdaj

Daňově uznatelnou položkou je daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka – výherce nebo příjemce nepeněžního plnění, tedy daň zaplacená za výherce pořadatelem.

tip v článku školení účto březen 21

Na straně výherce jsou to příjmy zdaňované podle § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Patří sem výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhry v reklamních soutěžích a slosování. Nesmí se tedy jednat o příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo příjmy od daně z příjmů fyzických osob osvobozené. Čtěte více: Daň z příjmů 2009: Mnoho povyku pro nic.

Daň z příjmů zaplacená v zahraničí je daňovým výdajem pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, avšak pouze v rozsahu, v jakém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).