Hlavní navigace

Kompenzace zaměstnavatelům za uvolnění na dětské tábory a sportovní soustředění

11. 2. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Placené týdenní volno pro zaměstnance, kteří působí jako personál na dětských táborech a sportovních soustředěních. Letos poprvé a podle předepsaných pravidel.

Novinkou roku 2021 je náhrada mzdy v délce jednoho týdne v kalendářním roce pro zaměstnance, kteří působí na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež. Změnu přinesla takzvaná velká novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021. Zaměstnavatel může požádat o kompenzaci. Bude ji poskytovat Česká správa sociálního zabezpečení.

Placené volno jako motivace k činnosti s dětmi a mládeží

Podle původní právní úpravy, pokud zaměstnanci chtěli působit jako vedoucí, vychovatelé, instruktoři atd. na táborech pro děti a mládež, měli možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna za kalendářní rok podle § 203 odst. 1 písm. h) zákoníku práce. Ovšem, pokud tomu nebránili vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec však musel nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracovat soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Zaměstnanci v době uvolnění většinou čerpali neplacené volno nebo řádnou dovolenou

Tato právní úprava zvýhodňovala pouze určitý typ akcí (tábory) oproti jiným (sportovní soustředění). Zároveň využití neplaceného volna představovalo značný zásah do příjmů osob, které dobrovolně konají činnosti na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež. Nově se možnost uvolnění vztahuje také na sportovní soustředění dětí a mládeže. Využít ji budou moci i státní zaměstnanci. Cílem je podpořit dobrovolnictví a práci s dětmi a mládeží. Rovněž bude díky nastaveným podmínkám zajištěno, že budou podpořeny pouze neziskové a dobrovolnické aktivity, nikoliv komerční akce.

Uvolnění dle potřeby, nejvýše na tři týdny

V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce přísluší zaměstnanci pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže. Jde o volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. To ovšem pouze za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež). Zaměstnanci přísluší za podmínek (podle § 203a zákoníku práce) pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním roce (u jednoho zaměstnavatele).

Náhrada mzdy zaměstnanci

Zaměstnavatel tedy zaměstnance uvolní (nebráni-li mu vážné provozní důvody) a poskytne nejvýše za jeden týden náhradu ve výši průměrného výdělku pro pracovněprávní účely. Za to si může požádat o kompenzaci od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu podle zmíněného ustanovení přísluší zaměstnanci pouze, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,

  • a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a
  • b) práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Tuto skutečnost musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

Žádost o kompenzaci

Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu. Ovšem v maximální výši stanovené zákoníkem práce. Náhrada se poskytuje včetně sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem.

Úhradu poskytuje na žádost okresní správa sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele, je-li jím právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. Zaměstnavatel musí doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí. Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy nebo platu činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. Pro rok 2021 činí dle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb., průměrná mzda v národním hospodářství 34 611 Kč.

MM balicek

Zaměstnavatel může uplatnit nárok na úhradu náhrady mzdy, která byla vyplacena více zaměstnancům, jednou žádostí, anebo může nárok uplatnit prostřednictvím samostatných žádostí. Zákoník práce nestanoví pro podání žádosti žádnou lhůtu, v dané souvislosti je třeba aplikovat občanský zákoník a zaměstnavatel tak může nárok na úhradu náhrad mzdy uplatnit ve tříleté lhůtě ode dne její výplaty zaměstnanci. Vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ, a to včetně interaktivní podoby.

Kompenzace za uvolněného zaměstnance na táborech a sportovních soustředěních

Obsah a doklady k žádosti

Žádost musí vedle standardních náležitostí podání obsahovat:

  • výši náhrady mzdy, kterou zaměstnavatel poskytl konkrétnímu zaměstnanci (s uvedením identifikačních údajů zaměstnance v rozsahu jméno, příjmení a datum narození) a jejíž úhradu zaměstnavatel žádá,
  • uvedení konkrétních kalendářních dnů, za které byla náhrada mzdy zaměstnanci poskytnuta a
  • uvedení způsobu, kterým má být úhrada provedena (poštovní poukázkou či převodem na bankovní účet a jeho číslo, příp. IBAN). Zaměstnavatel k žádosti o poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí dále prokazuje, že
  • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní, oddílového vedoucího, vychovatele, instruktora, středního zdravotního pracovníka v táborech pro děti a mládež anebo obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže – např. organizátorem (tábora či sportovního soustředění) vystaveným potvrzením,
  • uvolněný zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží – např. potvrzením příslušné instituce – není vyžadováno pro tábory (ne sportovní soustředění) pro zdravotně postižené děti a mládež, 
  • uvolněný zaměstnanec vykonával činnost uvedenou v první odrážce v rámci akce pořádané právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a zároveň je práce s dětmi a mládeží hlavní činností této právnické osoby – např. potvrzením organizátora;
  • došlo k faktickému poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci – uvedené lze doložit např. účetními a dalšími doklady k vedení účetnictví (k vedení daňové evidence) včetně účtů a dokladů souvisejících s výplatou mezd a dalších nároků zaměstnanců souvisejících se zaměstnáním.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).