Hlavní navigace

OSVČ mají poslední den na podání žádosti o kompenzační bonus 2022 za 1. období

1. 3. 2022
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ, společníci „eseróček“ a lidi pracující na dohody mají poslední den na podání žádosti i kompenzační bonus za první bonusové období.

Nárok na kompenzační bonus mají ti podnikatelé, kterým klesly tržby o více než 30 %. Přinášíme last-minute přehled všeho důležitého, co se s kompenzačním bonusem 2022 pojí.

Co se dozvíte v článku
 1. Poslední den na podání žádosti za 1. období
 2. Jak jde žádost podat
 3. Dohodáři musí k žádosti přiložit další dokumenty
 4. Kdo má nárok na kompenzační bonus
 5. Musí být splněn pokles tržeb o 30 %
 6. Co je srovnávacím a srovnávaným obdobím
 7. Pozor na převažující část příjmů z dotčené činnosti
 8. Bonus je až 1000 Kč
 9. Souběhy podpor jsou povoleny

Poslední den na podání žádosti za 1. období

Žádost o kompenzačníbonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za první období je tedy nutné ji podat nejpozději dnes 1. března 2022. Za druhé období lze žádost odevzdat do 1. dubna 2022. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

Jak jde žádost podat

Žádost o kompenzační bonus jde podat stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusu:

 • prostřednictvím webové aplikace,
 • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
 • prostřednictvím poštovních služeb,
 • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Kdo se rozhodne podat žádost e-mailem, musí dodržet maximální velikost přílohy e-mailu, a to 4 MB. Pokud bude tato hranice překročena, finanční správa váš e-mail nemusí obdržet, na což vás, bohužel, nelze automatizovaně upozornit. V případě, že do konce nejblíže následujícího pracovního dne od odeslání vašeho e-mailu neobdržíte od orgánu finanční správy potvrzení o tom, že byl váš e mail doručen, mějte raději za to, že finanční správa tento e-mail neobdržela. V takovém případě lze doporučit např. telefonicky kontaktovat příslušného správce kompenzačního bonusu za účelem ověření, zda vaši žádost o kompenzační bonus obdržel, upřesňuje finanční správa na webu.

Dohodáři musí k žádosti přiložit další dokumenty

Dohodáři musí k žádosti přiložit kopii dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, v důsledku které/kterých vznikla v rámci rozhodného období po dobu alespoň 3 kalendářních měsíců účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance.

Dále musí doložit kopii mzdového listu/mzdových listů zahrnujícího/zahrnujících kalendářní měsíce (v rámci rozhodného období), kdy byl žadatel o kompenzační bonus účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec na základě dohody/dohod o práci konané mimo pracovní poměr, nebo potvrzení od zaměstnavatele prokazující účast žadatele o kompenzační bonus na nemocenském pojištění jako zaměstnance alespoň 3 kalendářní měsíce v rámci rozhodného období z titulu výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Kdo má nárok na kompenzační bonus

Jaké podmínky musí splnit OSVČ

Aby na bonus dosáhla OSVČ, musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 22. listopadu 2021 či která má přerušenou činnost po 22. listopadu 2020. OSVČ nicméně může vzniknout nárok na kompenzační bonus pouze za kalendářní den, ve kterém není její samostatná výdělečná činnost přerušena.

Psali jsme: Časté otázky a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu pro OSVČ

Jaké podmínky musí splnit společníci s.r.o.

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založených za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 22. listopadu 2021.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo v likvidaci. Stejně tak musí mít firma obrat aspoň 120 tisíc korun v jednom ze dvou skončených zdaňovacích období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud jde o začínající firmu, musí výše předpokládaných příjmů činit alespoň 120 tisíc korun za zdaňovací období.

Psali jsme: Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro společníky s.r.o. 

Jaké podmínky musí splnit dohodáři

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud v rozhodném období (1. červen 2021 – 31. říjen 2021) vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Psali jsme: Časté otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro lidi pracující na dohody

Pro OSVČ, společníky i dohodáře platí, že nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Musí být splněn pokles tržeb o 30 %

Na kompenzační bonus mají nárok OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena. Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila převážně v důsledku krizových opatření ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Činnost se naopak nepovažuje za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než

 • dopadem opatření,
 • péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo
 • nařízenou karanténou nebo izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví v případě subjektu kompenzačního bonusu.

Jak uvedlo ministerstvo financí v důvodové zprávě, vzhledem k tomu, že v aplikační praxi není možné exaktně spočítat, co je přesnou příčinou poklesu tržeb, postačí pro zachování nároku na kompenzační bonus, aby pokles tržeb nebyl zjevně způsoben jiným faktorem.

Psali jsme: Jak se u kompenzačního bonusu počítá 30% pokles tržeb? Ukazujeme na příkladech 

Jak upozornil před několika týdny server Podnikatel.cz, právě v souvislosti s touto podmínkou dochází ze strany finanční správy k porušování zákona. Berňáky odmítají řadě podnikatelů vyplatit kompenzační bonus s tím, že se jejich oboru prý opatření nedotkla. Podle odborníků tak činí nezákonným postupem.

Finanční úřady totiž místo oficiálních postupů dle zákona volí různé neformální telefonáty či e-maily. Pokud podnikatel na tyto výzvy nereaguje, úřady mu místo zahájení oficiálního postupu žádost nezákonně odmítnou. Tuto praktiku popisujeme v samostatném článku, v němž uvádíme konkrétní příběhy podnikatelů. Daňoví experti každopádně doporučují podnikatelům, kterým finanční úřady žádost zamítly, aby se odvolali.

Psali jsme: Berňáky odmítají vyplácet kompenzační bonus, používají při tom nezákonné postupy

Co je srovnávacím a srovnávaným obdobím

Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. V případě prvního bonusového období tak jde o prosinec 2021, v případě druhého o leden 2022. Právě v tomto období musíte mít pokles tržeb alespoň o 30 %.

Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které si zvolíte v rámci

 • rozhodného období (rozhodným obdobím je období od 1. června 2021 do 31. října 2021), nebo
 • období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020, nelze-li činnost z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období.

Platí, že pro ty, kdo zahájili činnost později než v první den srovnávacího období, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 5 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu podnikají.

Dále je stanoveno, že součástí srovnávacího období nemůže být kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci listopadu 2021. To je důležité pro druhé bonusové období (případně další bonusová období). Důvodem je, aby jako srovnávací období nebyly použity kalendářní měsíce plně zasažené stávajícími či očekávanými opatřeními státu.

Nelze-li určit 3 celé kalendářní měsíce, může být srovnávací období tvořeno méně než 3 celými kalendářními měsíci. Nelze-li takto určit alespoň 1 celý kalendářní měsíc, je srovnávacím obdobím kalendářní měsíc listopad 2021 s tím, že za každý den, kdy subjekt kompenzačního bonusu dosud nebyl tímto subjektem, se použije denní průměr příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z významně dotčené činnosti za dny, kdy byl subjektem kompenzačního bonusu.

Pokud jste tak například začali podnikat až v listopadu 2021, je srovnávacím obdobím listopad 2021 (a srovnávaným prosinec 2021). Pokud jste začali podnikat například 15. listopadu 2021, dopočítá se ze dnů, kdy jste již byli podnikatelsky aktivní, denní průměr tržeb, který se dosadí za dny, kdy jste dosud nepodnikali. Zároveň platí, že kdo začal podnikat po 22. listopadu 2021, nárok na bonus nemá.

Pozor na převažující část příjmů z dotčené činnosti

U OSVČ navíc musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období. Ta samá podmínka platí i pro společníky s. r. o. a i samotná eseróčka. Místo převažující části příjmů lze nicméně zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

U dohodářů platí, že na kompenzační bonus budou mít nárok, pokud práci nemohli vykonávat z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Také dohodář musí mít převažující část příjmů z této práce, přičemž zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Oproti podnikatelům se však bere rozhodné období (od června do konce října 2021). Za rozhodné období ale mohou použít i období 5 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, z nichž poslední celý spadá do bonusového období. I dohodáři pak mohou místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Bonus je až 1000 Kč

Kompenzační bonus činí 1000 Kč. Netýká se to ale všech. V zákoně se totiž nachází omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit limitní částku. Limitní částka se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období, a to celé vydělené počtem kalendářních dní srovnávaného období.

Příklady

Jestliže například OSVČ v červnu 2021 vydělala 50 tisíc Kč, v červenci 60 tisíc Kč a srpnu 70 tisíc Kč, v průměru vydělávala ve srovnávacím období 60 tisíc Kč. V lednu 2022 OSVČ vydělá 20 tisíc Kč. Rozdíl je tedy 40 tisíc Kč. Limitní částka je tedy 1290 Kč za den. Částka je vyšší než 1000 Kč, podnikatel tak dostane za leden maximální možný bonus 31 tisíc Kč.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v červnu až srpnu 2021 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu 2022 bude mít 10 tisíc Kč, nedostane za leden kompenzační bonus ve výši 31 tisíc Kč, ale jen ve výši 10 tisíc Kč. 

Taxativně 500 Kč denně se platí dohodářům. 500 Kč denně náleží rovněž OSVČ a společníkům firem, kteří skončí v karanténě či izolaci, jsou plátci nemocenského pojištění, ale zároveň nesplňují pokles tržeb. Jestliže podnikatel podmínku snížení tržeb v případě karantény nebo izolace splňuje, může dosáhnout až na maximální částku 1000 Kč denně (počítá se stejně jako v příkladech uvedených výše).

Psali jsme: Ne každá OSVČ získá kompenzační bonus 1000 Kč denně. Část z nich dostane méně

skoleni_18_3

Souběhy podpor jsou povoleny

Kompenzační bonus není možné kombinovat s podporou v nezaměstnanosti. Původně neměl být umožněn souběh s dalšími programy, ale ve Sněmovně došlo ke změně a kompenzační bonus by mělo být možné kombinovat i s dalšími dotačními programy (například s Covid Adventní trhy). Existuje však jedna výjimka.

V případě společníka, zaměstnance společnosti s ručením omezeným, která obdržela z důvodu jeho zaměstnání v této společnosti prostředky z programu Antivirus nebo z programu tento program nahrazujícího, je za kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným tyto prostředky obdržela, vyloučen nárok daného společníka na kompenzační bonus.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).