Hlavní navigace

Otazníky kolem paušálu na dopravu a spolupracujících osob

23. 9. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Konec zdaňovacího období se pomalu přibližuje. Je vhodné si připomenout pravidla využití paušálu na dopravu. Přestože byl způsob jeho uplatnění od ledna 2011 legislativně upraven, stále vyvolává řadu otázek.

Výdaje spojené s provozem automobilu lze uplatnit různým způsobem. Spotřebu pohonných hmot prokážeme na základě skutečné spotřeby (doložené doklady o nákupu) nebo využijeme vyhlašovanou průměrnou cenu pohonných hmot a aktuální sazbu základní náhrady za použití vozidla. Nejjednodušším a zřejmě velmi často využívaným způsobem je měsíční paušál na dopravu. Připomeňme si základní pravidla jeho využití, včetně změn platných od roku 2011.

Paušál na auto a paušální výdaje nejsou totéž

Předně je třeba upozornit, že uplatnění výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje) a paušální výdaj na automobil není totéž. Ve výdajích uplatněných procentem jsou veškeré výdaje poplatníka, tedy i výdaje spojené s provozem vozidla. Paušální výdaj na automobil může využít pouze podnikatel, který vede účetnictví nebo daňovou evidenci. Čtěte také: Jak na cestovní náhrady v roce 2011

Zákon o daních z příjmů samostatným se uplatnění výdajů paušálem věnuje poměrně podrobně odstavcem § 24 odst. 2 písm. zt. Zde se píše, že poplatník, jež nevyužije jiný způsob uplatnění výdajů na dopravu silničním vozidlem, může uplatnit paušální výdaj 5000 korun na jedno vozidlo za každý celý měsíc zdaňovacího období. Pokud podnikatel využívá vozidlo i pro svoji osobní potřebu, uplatní snížený paušál ve výši 80 %, tj. maximálně 4000 korun měsíčně. Pro soukromou potřebu pak smí využít pouze jeden automobil se sníženým paušálem. Ostatní auta budou využita výhradně pro podnikání. Ovšem paušál je v jednom zdaňovacím období možné uplatnit nejvýše za 3 motorová vozidla. Nerozhoduje, zda jsou nebo nejsou zahrnutá do obchodního majetku či se jedná o vozidla v nájmu. U případných dalších vozidel (čtvrté a další) je tedy nutné použít jiný způsob uplatnění do výdajů.

Vozidlem je přitom myšleno auto osobní i nákladní, autobus, čtyřkolka, motocykl apod. Paušál nelze uplatnit u traktorů, zemědělských a lesnických strojů. Paušální částka zahrnuje výdaje za pohonné hmoty a parkovné. Poplatník si může dále uplatnit odpisy, výdaje za opravy a údržbu automobilu, pojistné a v případě nájmu automobilu i nájemné. Při současném využití vozidla pro soukromou potřebu, budou všechny výdaje (s výjimkou odpisů) kráceny o 20 %. Čtěte také: Dejte si auto do daňových výdajů. Přinášíme tipy, jak na to

Paušál je možné využít pro vozidla:

 • vlastní zahrnutá i nezahrnutá v obchodním majetku
 • vozidla ve společném jmění manželů
 • v nájmu formou operativního nájmu (kromě smlouvy o půjčce)
 • v nájmu formou finančního leasingu
 • vozidla zaměstnavatele užívaná zaměstnanci v souvislosti s podnikáním (kromě „manažerských“ vozidel, jež jsou poskytnuta i pro soukromou potřebu zaměstnance)
 • ve společném jmění manželů mohou paušál využít i spolupracující osoby
 • ve spoluvlastnictví sdružení fyzických osob

Toto vše platí za podmínky, kdy není vozidlo, na něž je uplatňován paušál, přenecháno ani po část měsíce jiné osobě. Nemyslí se tím však, že by uvedené vozidlo nemohla jiná osoba řídit.

Co je přenechání vozidla jiné osobě?

Základní podmínkou je, že vozidlo bylo využito k podnikatelské činnosti a současně nebylo přenecháno ani po část měsíce k užívání jiné osobě. Pojem „přenechání vozidla k užívání jiné osobě“ byl specifikován novelou zákona o daních z příjmů účinnou od ledna 2011. Přenecháním se rozumí užívání vozidla jinou osobou například na základě smlouvy o nájmu nebo o výpůjčce vozidla podle občanského zákoníku. Přenecháním jednoznačně není uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo užije v souvislosti s podnikáním. Překážkou pro využití paušálního výdaje je naopak situace, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně či pronajímá za cenu nižší než tržní motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely (tzv. manažerská vozidla). Čtěte také: Osobní automobil jako výhodný zaměstnanecký benefit

Jak je to s využitím vozidla spolupracující osobou?

V souvislosti s paušály a využitím vozidla spolupracující osobou se objevuje řada nepřesností. Požádali jsme proto o výklad daňovou poradkyni. Připomíná, že paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem může uplatnit vlas­tník/spoluvlas­tník, případně ná­jemce vozidla (nelze v případě vozidla používaného na základě smlouvy o výpůjčce). Pokud tedy manželé spoluvlastní automobil (SJM), mohou si oba podnikající manželé uplatnit celkový paušální výdaj v úhrnu 5000 korun za rok. Jak si částku rozdělí, zákon nespecifikuje, zřejmě podle ujetých km. To platí bez ohledu na to, zda je manželka spolupracující osoba, vysvětluje Jana Vítková ze společnosti MIVO. Dodává, že totéž platí, jestliže mají dceru (spolupracující osobu), a ta jezdila s vozidlem na pracovní cesty. Pokud jde o samotné „přenechání vozidla v SJM jiné osobě“ – nevidí právní důvod znemožňující, aby např. dcera jezdila s vozidlem, které mají rodiče v SJM. A to i když je shodou okolností spolupracující osobou svého otce. Čtěte také: Osoba spolupracující má povinnosti stejné jako OSVČ!

Pokud je manželka pouze spolupracující osoba (sama nepodniká) a uskuteční pracovní cestu vozidlem (které je v SJM nebo ve výlučném vlastnictví manžela), stále platí, že manžel si může uplatnit paušál. Stejně tak, je-li spolupracující osobou např. dcera. Jestliže je však automobil ve výlučném vlastnictví manžela a používá ho k podnikání i („nespolupracu­jící“) manželka, nemůže si paušální výdaj uplatnit ani jeden – manželka kvůli tomu, že není vlastník, a manžel z toho důvodu, že auto přenechal k užívání jiné osobě (která ovšem není osobou spolupracující), objasňuje daňová poradkyně.  

Vozidlo ve společném jmění manželů:

 • podnikající manželé uplatní paušál do celkové výše 5000 korun měsíčně (případně 4000 korun měsíčně)
 • nárok na paušál neovlivní použití vozidla spolupracující osobou (např. manželka v SJM, spolupracující dí­tě)

Vozidlo ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů:

 • nárok na paušál neovlivní použití vozidla na pracovní cestu spolupracující o­sobou
 • vlastník vozidla nesmí uplatnit paušál, pokud je vozidlo využito k podnikání druhým z manželů

Kombinaci zákon nepřipouští

Pro celý rok musí podnikatel zvolit buď paušál nebo jiný způsob uplatnění výdajů. Kombinaci zákon o daních z příjmů zakazuje. V měsíci pořízení nebo vyřazení vozidla lze uplatnit pouze poměrnou část paušálu.

Příklad z diskusního fóra serveru Podnikatel.cz: Manželka i já používáme k podnikání jedno společné auto. Zajímalo by mě, zda mohu uplatit paušál a manželka skutečné výdaje, nebo náklady paušálem první půlrok já a žena ten druhý? Zjišťuje čtenář Jirka.

Zákon o daních z příjmů říká, že v případě kdy k podnikání využívá vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5000 korun. Přitom způsob uplatnění výdajů nelze v průběhu roku měnit. Jedno vozidlo = jeden paušál. Navržený způsob, tedy paušál půl roku manžel, půl roku manželka, možný je, ale nelze již dále kombinovat s využitým skutečných výdajů.

Zákon nepřipouští ani kombinaci paušálu se skutečnou spotřebou. V jednom zdaňovacím období lze uplatnit skutečný výdaj na pohonné hmoty (respektive náhradu), skutečné výdaje na parkovné (při prac. cestách) nebo paušální výdaj na dopravu.

školení účto leden 23 Kučerová

Zahrnutí výdajů do daňové evidence

I když vedení „klasické“ knihy jízd není při využití paušálů nutné, evidence spojené s provozem vozidla jako takovým se poplatník nezbaví. Přestože není třeba vést evidenci v souladu s metodickým pokynem D-300, poplatník ji může potřebovat například z důvodu předpisů o bezpečnosti. Plátci DPH navíc povedou evidenci potřebnou k dani z přidané hodnoty. Evidovat uskutečněné jízdy je vhodné i z důvodu prokázání platby silniční daně. Tu totiž musí poplatník platit za každý měsíc, kdy je automobil využívaný k podnikání, a to alespoň jeden jediný den.

Měsíční čtyř nebo pětitisícové paušály se v roce 2010 do deníku příjmů a výdajů nezapisovaly. Celková částka se uváděla až na konci zdaňovacího období do daňového přiznání. V roce 2011 je situace jiná. Měsíční paušál mohou fyzické osoby uplatnit v daňové evidenci jako součást výdajů.

Shrnutí základních podmínek použití paušálů:

 • vozidlo je využíváno v daném měsíci k výdělečné činnosti, tj. poplatník má příjmy z podnikání nebo z pronájmu podle § 7 a 9 zákona o daních z příjmů (s výjimkou ostatních příjmů podle §10)
 • vozidlo nebylo ani po část měsíce „přenecháno k užívání jiné osobě“
 • v průběhu celého zdaňovacího období nebyl použit jiný způsob uplatnění výdajů na dopravu
 • je možné uplatnit v jednom zdaňovacím období maximálně na 3 vozidla, pro osobní potřebu lze využít pouze jedno z nich, a to se sníženým paušálem.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).