Hlavní navigace

Postup u stávajících DPP a výše odměny pro nové povinné hlášení od července 2024

10. 6. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
U dohod o provedení práce se od poloviny roku významně mění povinnosti zaměstnavatelů. Nejde jen o oznamování nástupu všech DPP, ale i o hlášení příjmů.

Novinka u dohod o provedení práce brzy završí legislativní proces. Novelu s číslem sněmovního tisku 570, která změnu přináší (respektive její pozměňovací návrh), čeká pouze podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce listin. Zaměstnavatelé se musí s novým postupem nejen seznámit, ale princip oznamování dohod také pochopit.

V seriálu o povinnostech zaměstnavatelů v oblasti dohod o provedení práce se této novince server Podnikatel.cz postupně věnuje a jednotlivé změny vysvětluje.

Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání na DPP

Od července 2024 se mění systém oznamování nástupu zaměstnanců na dohody o provedení práce. Zaměstnavatelé budou povinně hlásit nástup zaměstnance i skončení dohody o provedení práce bez ohledu na výši zúčtované odměny. Oznamovat se tak budou i dohody o provedení práce (DPP), které účast na důchodovém pojištění nezaloží. Zaměstnavatel sám rozhodne, zda bude oznámení provádět dosavadním formulářem využívaným pro veškerá zaměstnání, tj. Oznámení o nástupu do zaměstnání (eventuálně skončení) nebo oznámí nástup či skončení zaměstnání spolu s odesláním takzvaného Výkazu DPP.

Jde o nový elektronický formulář Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce. Zaměstnavatel bude tento formulář odesílat za každý měsíc, ve kterém zaměstnával zaměstnance na dohody o provedení práce (DPP). Obě možnosti oznámení o nástupu/skončení zaměstnání na DPP jsme popisovali v předchozím článku.

Změny v oznamování nástupu zahraničních zaměstnanců od 1. července 2024 Přečtěte si také:

Změny v oznamování nástupu zahraničních zaměstnanců od 1. července 2024

Hlásit se budou i „nulové“ dohody

Jak již bylo zmíněno, zaměstnavatel může oznámení o nástupu či skončení zaměstnání na DPP učinit i dosavadním formulářem Oznámení o nástupu. Přesto bude vždy nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, předkládat příslušné územní správě sociálního zabezpečení nový Výkaz DPP. Výkazem sdělí předepsané údaje o těchto zaměstnancích. Půjde o souhrnný formulář odeslaný prostřednictvím mzdového softwaru, eventuálně za jednotlivé zaměstnance prostřednictvím ePortálu pro zaměstnavatele.

To se samozřejmě týká i malých zaměstnavatelů, kteří občas někoho zaměstnají na dohodu o provedení práce, bez ohledu na výši zúčtovaného příjmu. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Tereza Koukolová za Českou správu sociálního zabezpečení, pokud zaměstnavatel v určitém měsíci nezúčtuje svým zaměstnancům žádné příjmy, nemá obecně povinnost podat „nulový“ Přehled o výši pojistného (je však vhodné tuto skutečnost sdělit OSSZ, resp. OSSZ by zaměstnavatele vyzvala, aby přehled předložil nebo sdělil, že nemá povinnost jej předložit). V případě, že bude mít zaměstnavatel pouze zaměstnance na DPP, kterým v daném měsíci nevznikne účast na pojištění (zaměstnanec nebude mít žádné příjmy nebo příjem pod limitem rozhodné částky), pak za tento měsíc zaměstnavatel přehled logicky podávat nebude.

U nového formuláře Výkazu DPP je to jiné. Povinnost se týká všech zaměstnanců na základě dohody o provedení práce, kteří začali pro zaměstnavatele vykonávat práci (nastoupili do zaměstnání). U zaměstnance na DPP bude třeba podávat Výkazy za všechny měsíce v období od nástupu do zaměstnání do skončení zaměstnání, a to i za měsíc/e, ve kterých případně byl nulový příjem, uzavřela Tereza Koukolová.

Jakým způsobem budete od července 2024 oznamovat nástup/skončení zaměstnání na DPP?

Povinná registrace zaměstnavatelů

Zákon obsahuje rovněž důležité přechodné ustanovení. Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen, trvá-li toto zaměstnání i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přihlásit se do registru zaměstnavatelů nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li již do registru zaměstnavatelů přihlášen. Znamená to, že všichni zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance v rámci dohod o provedení práce (i kdyby šlo o částky nezakládající účast na nemocenském pojištění) budou od července 2024 povinně coby zaměstnavatelé registrováni u České správy sociálního zabezpečení.

Jestliže budou již v měsíci červenci zaměstnávat zaměstnance na dohody o provedení práce, musí se nejpozději 30. 7. 2024 u ČSSZ zaregistrovat. Česká správa sociálního zabezpečení jim následně přidělí variabilní symbol, prostřednictvím kterého mohou odesílat Oznámení o nástupu a Výkaz DPP, eventuálně současně s Výkazem DPP ohlásí i nástup zaměstnanců na tyto dohody (využijí pouze jeden formulář). Výkaz se následně odesílá za každý kalendářní měsíc až do skončení posledního zaměstnance na dohodu o provedení práce. Při dosažení rozhodné částky (vzniku účasti zaměstnance na pojištění) vyplní a odešlou také Přehled o vyměřovacím základu a výši pojistného.

Stávající DPP bude nutné „dohlásit“

Nové povinnosti se týkají nejen DPP s nástupem od data účinnosti změny, tj. od 1. července 2024, ale i stávajících dohod, tedy dohod sjednaných před datem účinnosti, ale pokračujících do měsíce července. Dohody, které skončily před datem účinnosti, zaměstnavatel nepřihlašuje.

Příklady:

  • DPP s nástupem 2. května byla ukončena 31. května 2024, zúčtovaná odměna v měsíci květnu 8000 Kč. Dohodu zaměstnavatel nijak neoznamuje.
  • DPP s nástupem 5. května s pravidelnou měsíční odměnou 5000 Kč dosud nebyla ukončena, trvá i v měsíci červenci. Zaměstnavatel oznámí nástup zaměstnance k datu 5. května 2024 a za každý kalendářní měsíc až do jejího ukončení odešle Výkaz DPP. Poprvé za měsíc červenec.
  • DPP s nástupem 4. června s odměnou 12 000 Kč dosud nebyla ukončena, trvá i v měsíci červenci. Zaměstnavatel již za měsíc červen oznámil nástup DPP, jelikož dle stávajících podmínek založila účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění. Od měsíce července bude až do ukončení dohody za každý měsíc odesílat Výkaz DPP. Nástup zaměstnance znovu neoznamuje, bylo již oznámeno.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).