Hlavní navigace

Pracovnělékařské prohlídky a jejich úhrada

11. 5. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pracovnělékařské prohlídky se týkají každého zaměstnance v pracovním poměru. Kdo je podle zákona platí? A co výpis, může obvodní lékař vyžadovat úhradu?

S úpravou pracovnělékařských služeb se již zaměstnavatelé dostatečně seznámili a zavedli ji v praxi. Přesto je vhodné tuto problematiku připomenout. Čtěte, jak je to s vydáváním lékařských posudků, co je k nim potřeba, kdo je platí a zda je obvodní lékař oprávněn vyžadovat poplatek za výpis z registrace.

Žádost o provedení prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem zjištění způsobilosti k práci a vyloučení nemocí z povolání či ohrožení nemocí z povolání. Pracovnělékařské prohlídky se dělí na vstupní, periodické, mimořádné a prohlídky, kterými se pouze zjišťuje zdravotní stav zaměstnance, a to výstupní a následné. Poskytovatel pracovnělékařské péče (smluvní lékař) přitom postupuje a hodnotí zdravotní stav podle vykonaného dohledu na pracovišti (podle pracovních podmínek), podle informací uvedených v žádosti o prohlídku zaměstnavatelem,  dalších odborných vyšetření, ale i podle výpisu ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře zaměstnance (zejména při vstupních prohlídkách).

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky uvádí § 15 vyhlášky o pracovnělékařských službách. Žádost má obsahovat:

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • identifikační údaje zaměstnance,
  • údaje o pracovním zařazení zaměstnance, případně uchazeče o zaměstnání, druh práce, režim práce (směnnost a rozložení směn), údaje o rizikových faktorech,
  • druh požadované prohlídky,
  • důvod (v případě mimořádné prohlídky).

Žádost je vhodné upravit jedním společným tiskopisem pro všechny prohlídky, kde se jen zatrhne či doplní požadovaný druh prohlídky. V praxi se zaměstnavatelům osvědčilo objednání termínu pracovnělékařské prohlídky neponechávat na zaměstnanci, ale dohodnout termín přímo se smluvním lékařem.

Pracovnělékařská prohlídka

Lékař provede základní vyšetření v rozsahu s ustanovením § 7 vyhlášky o pracovnělékařských službách, které může rozšířit o další odborná vyšetření. Výsledkem této prohlídky je lékařský posudek. Důležitým podkladem k jeho vyhotovení je výpis ze zdravotnické dokumentace praktického (registrujícího) lékaře zaměstnance. Pokud by se jednalo o zahraničního pracovníka, i zde by měl lékař vycházet z tohoto výpisu, který bude doplněn úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Jsou lékaři, jenž výpis z dokumentace nepožadují, ale většina na něm v souladu se zákonem trvá. Získají tak informace o zdravotním vývoji zdravotního stavu zaměstnance, zejména pokud se jedná o vstupní prohlídku. Někteří dokonce vyžadují výpis při každé pracovnělékařské prohlídce, tedy i periodické, jiným postačí pouze při prohlídce vstupní. O výpis si žádá sama posuzovaná osoba (uchazeč o zaměstnání či zaměstnanec) svého obvodního lékaře. Je vhodné, aby byla před uskutečněním prohlídky zaměstnavatelem informována, zda bude výpis smluvním lékařem vyžadován. Výpis si může pořídit i sám lékař prostřednictvím zaměstnance či uchazeče (podpisem na žádosti).

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Poplatek za výpis od obvodního lékaře je legální.

Diskutabilní je však výše úhrady za tento výpis. Registrující lékař totiž může, a zpravidla také bude, požadovat úhradu. Někdy se namísto výpisu pořizuje kopie zdravotnické dokumentace. I za kopii je možné požadovat úhradu. Jak pro server Podnikatel.cz uvedla Dana Šalamounová, zástupkyně ředitele ministerstva zdravotnictví, podle zákona o zdravotním pojištění se ze zdravotního pojištění nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Lékaři jsou oprávněni za tyto služby žádat finanční kompenzaci. Seznam cen nehrazených služeb pak musí být umístěn tak, aby byl přístupný pacientům (nejčastěji na nástěnce v čekárně).

školení červen - novinky

Úhrada lékařských prohlídek

Pracovnělékařské prohlídky hradí zaměstnavatel. Výjimkou je posuzování zdravotního stavu a sledování zdravotního stavu u nemocí z povolání, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada veškerých služeb poskytovaných poskytujícím lékařem je smluvní, záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem a tímto poskytovatelem. Odlišná je úhrada vstupních lékařských prohlídek před vznikem pracovněprávního vztahu. V souladu s ustanovením § 59 zákona o specifických zdravotních službách hradí tuto prohlídku osoba ucházející se o zaměstnání, ovšem jestliže je uzavřen pracovněprávní vztah, hradí ji zaměstnavatel. Pokud se ale vzájemně nedohodli jinak.

Znamená to, že vstupní prohlídku a s ní spojené další náklady (např. poplatek za výpis ze zdravotnické dokumentace a další odborná vyšetření) hradí uchazeč do zaměstnání. Jakmile bude uzavřen pracovní poměr, uhradí tyto náklady zaměstnavatel. Mohou se ale dohodnout na pozdější úhradě, kupříkladu až po skončení zkušební doby. Přípustná je i dohoda, kdy vstupní prohlídku uhradí sám uchazeč o zaměstnání, což ale nemusí být pro zaměstnance vzhledem k výši nákladů (zvláště jsou-li požadována další odborná vyšetření) vůbec jednoduché. V některých situacích je ale taková dohoda nepřípustná. A to tehdy, kdy je jiným zvláštním předpisem stanoveno, že prohlídku hradí zaměstnavatel. Jedná se například o práci zaměstnanců pracujících v noci či o pracovní poměry mladistvých zaměstnanců, kdy na základě zákoníku práce hradí pracovní prohlídky vždy zaměstnavatel. Platí to i za situace, kdy uchazeč nebude z důvodu zdravotní nezpůsobilosti do zaměstnání přijat.

Pokud má pracovní prohlídky ze zákona hradit zaměstnavatel, musí vždy uhradit prohlídku v plné výši, včetně souvisejících výdajů. Například výpis ze zdravotnické dokumentace, další odborná vyšetření, ale i jízdné za cestu k lékaři a zpět a samozřejmě náhradu mzdy za dobu překážky v práci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).