Hlavní navigace

Při sjednávání prázdninových brigád buďte opatrní. Zejména pokud jde o mladistvé

28. 5. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zaměstnat mladistvého není jen tak. Na straně jedné je tu možnost sjednání nižší mzdy, na straně druhé jisté povinnosti. A to včetně zdravotních prohlídek.

S létem je obvykle spojena zvýšená potřeba krátkodobých zaměstnání. Ať už se jedná o výpomoc při sezónních pracích či zástup za zaměstnance čerpající řádnou dovolenou. Velmi často jsou přijímání studenti činní na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. V případě, že se jedná o mladistvé zaměstnance, je třeba být na pozoru. Zákoník práce stanovil pro tuto kategorii jistá pravidla. A ta je třeba dodržet. 

Čtěte také: Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění u absolventů škol?

Kdo je považován za mladistvého zaměstnance?

Z pohledu zákoníku práce se jedná o zaměstnance mladší osmnácti let. Pojem „mladistvý“ ale není shodný s pojmem „nezletilý“. Zletilosti nabude dítě obvykle dosažením věkové hranice osmnácti let. V souladu s § 8 odst. 2 občanského zákoníku však je možné nabýt zletilosti i sňatkem. Eventuálně by se tedy mohlo stát, že osoba, která se díky sňatku stala zletilou, bude dle zákoníku práce stále mladistvým zaměstnancem. 

Čtěte také: Slevy na dani platné v roce 2012

Horní hranicí, kdy se zaměstnanec považuje za mladistvého, tedy stanovuje zákoník práce. Stejný právní předpis vymezuje věk, od kterého je možné uzavřít pracovní poměr či dohodu. V paragrafu 6 je vymezena způsobilost fyzické osoby mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti jako den, kdy fyzická osoba dosáhne věku 15 let, ale současně nesmí být pracovněprávní vztah sjednán před ukončením povinné školní docházky. Povinná školní docházka žáků devátých tříd končí 30. června.   

Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Pracovním podmínkám mladistvých zaměstnanců se věnuje zákoník práce v díle 5 – § 243 až 247. Je tedy třeba dbát na jejich zvláštní, tj. zpřísněnou úpravu. Zaměstnavatelé smějí mladistvým přidělit pouze práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému vývoji a poskytnout jim při práci zvýšenou péči. Je zakázáno přidělovat práce, které neodpovídají anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku a mohou být pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé. Stejně tak je zakázáno je zaměstnávat pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo pokud by jejich výkonem mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců a jiných fyzických osob. Mladistvý zaměstnanec, a to i krátkodobý brigádník, by tedy jistě neměl pracovat na pracovišti, kde je vyžadována značná fyzická zdatnost nebo náročná obsluha technologických zařízení vyžadujících značné soustředění apod.

V souladu s § 245 zákoníku práce nesmí mladiství pracovat přesčas a v noci. Výjimečně mohou konat noční práci nepřesahující 1 hodinu pouze mladiství zaměstnanci starší 16 let, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, jestliže je pro ochranu mladistvého tento dohled nezbytný. Noční práce přitom musí navazovat na denní rozvrh směn. Jedná se samozřejmě o opatření z důvodu zátěže organizmu v době psychického a fyzického vývoje a s ním spojeného možného zdravotního rizika.

Čtěte také: Evidence pracovní doby podle nových pravidel

Pozor na délku směn

Zákoník práce popisuje v paragrafu 79a, že u zaměstnance mladšího 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin. Ovšem ve více pracovněprávních vztazích (souběžné pracovní poměry i dohody) nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Je tedy vhodné u každého mladistvého zaměstnance při jeho přijetí do zaměstnání zjistit, zda má nebo nemá uzavřen další pracovněprávní vztah a v jakém rozsahu.

Zaměstnavatel vede dle § 246 odst. 5 zákoníku práce seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni. 

Seznam povinně obsahuje:

  • jméno
  • příjmení
  • datum narození
  • druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Zdravotní prohlídky mladistvých

Zákoník práce dále nařizuje, že mladiství zaměstnanci musí být na náklady zaměstnavatele vyšetřeni lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby:

  • a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci
  • b) pravidelně dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně

Znamená to, že zaměstnavatel musí v případě uzavření pracovního poměru s mladistvými zajistit a uhradit vstupní lékařskou prohlídku. Mladistvý zaměstnanec je povinen podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením. 

Čtěte také: Prohlídky u lékaře vyjdou podnikatele na stovky milionů. Čtěte, za co připlatí

Na druhou stranu je tu nový zákon o specifických zdravotních službách. Ten v ustanovení § 59 odst. 1, písm. b, stanovuje, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Obdobnými vztahy jsou zde myšleny také vztahy, které vznikly na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, upřesňuje František Pospíšil z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. V této souvislosti upozorňuje na přechodné ustanovení § 98 zákona o specifických zdravotních službách, které upravuje přechod od dosavadních (tj. starých) na současné předpisy. Jedná se o technické ustanovení, které slouží k plynulému přechodu na novou právní úpravu, podle níž jsou zaměstnavatelé povinni postupovat nejpozději od 1. 4. 2013. Čtěte také: Povinné zdravotní prohlídky studentů a učňů

Snížené sazby minimální mzdy

Naopak nespornou výhodou je, že v souladu s nařízením vlády k provedení zákoníku práce o minimální mzdě a o příplatcích ke mzdě, nemusí být mladistvým poskytnuta mzda v minimální výši. Paragraf  4 uvádí nejnižší sazby minimální mzdy pro mladistvého zaměstnance, a to 80 % (tj. 6400 Kč, resp. 38,50 Kč/hod) základní sazby měsíční minimální mzdy. V současné době se hovoří o tom, že by snížené sazby měly být ještě do konce letošního roku zrušeny. 

Čtěte také: Vláda hodlá zrušit sazby minimální mzdy. Zaplatí to zaměstnavatelé

Nicméně pro prázdninové brigády a období letních dovolených lze při dodržení zpřísněných podmínek zaměstnávání mladistvých možnost sníženého odměňování této kategorie zaměstnanců využít.

Čtěte o podmínkách dohod konaných mimo pracovní poměr v roce 2012:

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).