Hlavní navigace

Slevy na dani platné pro rok 2011 a změny roku 2012

9. 1. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Čas ročního zúčtování i podání daňového přiznání se přibližuje. Čtěte, jaké slevy může poplatník uplatnit, jak je doložit a změny platné pro rok 2012.

Blíží se čas ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění. Zaměstnanec má právo požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování. Samozřejmě za předpokladu, že není povinen sám podat daňové přiznání. Například z důvodu, že má další příjmy z podnikání nebo pronájmu. Zaměstnavatel má povinnost roční zúčtování provést, jestliže zaměstnanec v řádném termínu (do 15. února 2012) podpisem daňového prohlášení o jeho provedení požádá. Čtěte také: Kdo nemusí podat daňové přiznání?  

Zaměstnavatel již v průběhu roku přihlíží k předloženým dokladům, kterými zaměstnanec svůj nárok na uplatnění slev prokazuje. Případné nepředložení dokladů či pozdější uplatnění nároku na slevy lze „zachránit“ právě ročním zúčtováním. Pokud zaměstnanec o roční zúčtování nepožádá a současně nemá povinnost podat daňové přiznání podle § 38g zákona o daních z příjmů, považuje se jeho celoroční povinnost za splněnou sraženými měsíčními zálohami na daň. Ovšem neuplatněním příslušných slev či nezdanitelných částek se může připravit o příjemné vylepšení rodinného rozpočtu v podobě přeplatku na dani či ročního daňového bonusu. Čtěte také: Podepsat nebo nepodepsat daňové prohlášení při vedlejší výdělečné činnosti 

Základní sleva na poplatníka 

Základní sleva na poplatníka v roce 2011 činí 23 640 Kč. Oproti roku 2010 byla snížena o tzv. povodňovou stokorunu měsíčně. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci. Mohou ji uplatnit například uchazeči o zaměstnání vedení na úřadu práce nebo matky na mateřské či rodičovské dovolené. Logicky pouze za předpokladu, že měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. O roční zúčtování žádají u svého posledního zaměstnavatele. Uplatnění slev za období, kdy nebyly v příslušných měsících využity, může být pro uvedené poplatníky velmi výhodné.

Slevu uplatníte měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele (nejpozději do 15. února) či podaným daňovým přiznáním. Čtěte také: Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování?

Povodňová stokoruna byla zavedena pouze pro období roku 2011. Počínaje rokem 2012 se navrací původní sleva na poplatníka, tj. 24 840 Kč ročně, tj. 2070 Kč měsíčně. 

Sleva na manželku/manžela

Poplatník může rovněž využít slevu na manželku (manžela) žijící s ním ve společné domácnosti. Roční sleva v roce 2011 činí  24 840 Kč. V případě, že došlo k uzavření manželství v průběhu roku, počítá se 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Jestliže má manželka průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. Čtěte také: Manželku za velbloudy vždy neměňte, leckdy se dá odečíst z daní

Základní podmínkou uplatnění slevy na manželku (manžela) je, že příjem uplatněné osoby nepřesáhne 68 000 Kč za celý rok. Což potvrdí poplatník v daňovém přiznání čestným prohlášením, zaměstnanec podpisem příslušné kolonky tiskopisu daňového prohlášení.

Zaměstnavatel tedy oprávněnost nároku zkoumat nebude. Zodpovědnost je přenesena v plné výši na poplatníka. Při výpočtu oprávněnosti nároku (dodržení hranice 68 000 Kč) se přihlíží k hrubé mzdě (ne superhrubé), hrubým příjmům z podnikání (tržbám), k příjmům z pronájmu, důchodům ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenským dávkám, peněžité podpoře v mateřství a dávkám v nezaměstnanos­ti. Nepřihlíží se k rodičovskému příspěvku, k dávkám státní sociální podpory, ke zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendiu při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávkám sociální péče, dávkám pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči. Podrobněji v pokynu D-6 (paragraf 35ba). Jedná se o pokyn, který nahradil dosud používaný pokyn D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.

Pro rok 2012 činí sleva na manželku 24 840 Kč. Stejně jako v roce 2011 je možné slevu na manželku (manžela) uplatnit pouze v rámci daňového přiznání či ročního zúčtování. Měsíčně se neuplatňuje.

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí v roce 2011 i 2012 shodně 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5040 Kč. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Při souběhu nároku invalidního a starobního důchodu je třeba potvrzení z finančního úřadu. Toto se týká poplatníků, kteří dosud pobírali invalidní důchod, a přijde jim oznámení, že se jejich důchod stává důchodem starobním. O nároku na invalidní důchod již nemají od ČSSZ žádný doklad, pobírají pouze důchod starobní. 

Nárok na slevu se uplatní kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu uvedeným potvrzením správce daně. Čtěte také: Podnikání v invalidním důchodě

Sleva držitele průkazu ZTP/P

Sleva držitele průkazu ZTP/P činí v roce 2011 i 2012 1/12 částky 16 140 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P (v roce 2012 je nahrazen takzvanou kartou sociálních systémů). Čtěte také: V roce 2012 se mění podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Sleva na studenta

Podnikající nebo pracující student má nárok na slevu 4020 Kč z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání a to až do 26 let věku, případně 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. To platí pro oba roky, tj. pro rok 2011 i rok 2012. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo. Roční zúčtování či daňové přiznání doloží potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání v příslušném období. Čtěte také: Kdy a jak uplatnit slevu na studenta. Čtěte jednoduchý návod

V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Nesmí se však jednat o formu celoživotního vzdělávání.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Vypočtená daňová povinnost poplatníka se v roce 2011 snižuje o zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti. Vždy o 1/12 z částky 11 604 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Poplatník prokáže nárok na slevu potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů se doloží čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu. Čtěte také: Kdy a jak uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Poradíme vám 

Od roku 2012 dochází v oblasti daňového zvýhodnění ke změně. Daňové zvýhodnění na dítě se zvyšuje o 1 800 Kč na 13 404 Kč. Zvýšení činí 150 Kč měsíčně. Taktéž se zvyšuje maximální výše ročního daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč (ma­ximální výše měsíčního daňového bonusu činí nově 5 025  Kč).   

Výčet slev na dani v Kč v letech 2011 a 2012 ukazuje následující tabulka:  

Slevy na dani 2011 2012 2012 (měsíčně)
Poplatník 23640 24840 2070
Manžel/ka bez příjmů 24840 24840 neuplatňuje se
Invalidní důchod I. a II. stupně  2520 2520 210
Invalidní důchod III. stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 13404 1117
– maximální daňový bonus 52200 60300 5025
– minimální daňový bonus 100 100 50
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).