Hlavní navigace

Kdy a jak uplatnit slevu na dítě a studenta? Čtěte jednoduchý návod

15. 6. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 546762
Víte, kdy naposled uplatnit slevu na studenta nebo daňové zvýhodnění na dítě při ukončení nebo přerušení studia? Čtěte jednoduchý návod k uplatnění těchto daňových výhod v souvislosti se studiem na střední, vysoké i jazykové škole.

Slevy na dani u studentů a daňové zvýhodnění na děti spolu velmi úzce souvisí. U obou je třeba prokázat trvání soustavné přípravy. Základní pravidla jsou jasná. Nejasnosti občas přináší přerušení nebo ukončení studia, výdělečná činnost či podnikání studentů. Server Podnikatel.cz přináší jednoduchý manuál k uplatnění jejich nároku.

Daňové zvýhodnění na dítě (uplatňuje rodič)

Daňové zvýhodnění na dítě se uplatňuje formou slevy, bonusu nebo kombinaci obou. Podmínkou je dosažení ročního příjmu alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy (48 000 Kč) a měsíčního příjmu poplatníka alespoň poloviny minimální mzdy (4000 Kč). Uplatňuje se podpisem prohlášení, potvrzením druhého z manželů, že nárok neuplatňuje on, u zletilých dětí potvrzením školy o soustavné přípravě (v případě studia v zahraničí právoplatným rozhodnutím MŠMT, že studium v zahraničí je postaveno na úroveň studia v ČR), rozhodnutím o svěření do výchovy nebo průkazem ZTP/P. Čtěte více: Je možné dodatečně uplatnit slevu nebo daňové zvýhodnění?

Zvýhodnění uplatní v kalendářním měsíci vždy jeden z rodičů. Pokud dojde ke změně předloží druhý rodič potvrzení od zaměstnavatele, jde bude uvedeno o které dítě se jedná a kdy bylo zvýhodnění naposled poskytnuto.

skoleni_29_6

Nárok na daňové zvýhodnění na dítě
Nárok na daňové zvýhodnění:
V měsíci, ve kterém se dítě narodilo, případně bylo převzato do péče
Naposledy v měsíci, kdy se dovrší 18 let a nepřipravuje se na soustavně budoucí povolání
Naposledy k měsíci, kdy se nezletilé dítě, které nestuduje, provdá (ožení)
Naposledy v měsíci, ve kterém studující dítě dovrší 26 let věku
Nelze uplatnit měsíční slevu u daňového nerezidenta (podává sám daňové přiznání)

Sleva z titulu soustavné přípravy (uplatňuje student)

Student uplatní slevu podpisem prohlášení a potvrzením školy pro příslušný školní rok (v případě zahraničního studia potvrzením MŠMT, že studium v zahraničí je postaveno na úroveň studia v ČR).

Nárok na slevu na studenta
Nárok na slevu na studenta:
Naposledy v měsíci, ve kterém student dovrší 26 let věku
U prezenčního doktorského studia naposledy v měsíci, kdy dovrší 28 let věku
V měsíci, kdy je soustavná příprava splněna k prvnímu dni v měsíci
Lze uplatnit měsíčně u daňového nerezidenta (přesto podává sám daňové přiznání)

Posuzování soustavné přípravy

1. Střední školy

 • Studiem na středních školách se rozumí studium na učilištích, středních školách, konzervatořích a vyšších středních školách.
 • Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8. následujícího roku, a to i v případě, kdy budou maturita, učňovská zkouška nebo absolutorium složeny například již v květnu. Soustavnou přípravou je tedy i doba prázdnin mezi jednotlivými ročníky střední školy nebo při přechodu na jinou střední školu.
 • Výdělečná činnost v době prezenčního studia nebo prázdnin nemá na daňové zvýhodnění ani slevu na studium žádný vliv. V případě posledních prázdnin po učňovské zkoušce, maturitě nebo absolutoriu konaném v květnu nebo v červnu je pro posouzení nároku důležitá skutečnost, zda výdělečná činnost, nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci netrval po celý kalendářní měsíc (nesmí na sebe ani bezprostředně navazovat). Za výdělečnou činnost se zde nepovažuje například uzavření dohody o provedení práce, jelikož nezakládá účast na nemocenském pojištění. Toto neplatí, pokud student bezprostředně po ukončení středoškolského studia pokračuje ve studiu na jazykové nebo vysoké škole. Pokud se však koná absolutorium v lednu nebo v září, jde o soustavnou přípravu pouze do dne úspěšného vykonání absolutoria.Čtěte více: Jak na studentské prázdninové brigády nejvýhodněji?
 • Nárok zaniká následující den po zanechání (doručení sdělení škole o zanechání studia).
 • Neúspěch u zkoušky – v případě že učňovská zkouška nebo absolutorium na vyšší odborné škole nebyla v řádném termínu vykonána, je za soustavnou přípravu dítěte považována doba do konce druhého kalendářního měsíce po dni, kdy se měla zkouška konat. To ovšem za předpokladu že je povolena opravná zkouška, odklad zkoušky nebo její opakování. Měl-li například žák vykonat závěrečnou zkoušku v červnu, zůstává nezaopatřeným dítětem do 31.8., bez ohledu na případnou výdělečnou činnost. V případě neúspěšné maturity a povolení opravné zkoušky, odkladu zkoušky nebo jejího opakování je dítě žákem střední školy do konce školního roku, v němž mělo studium ukončit, tj. do 31.8.
 • Doba přerušení studia se nepovažuje za soustavnou přípravu.
 • Soustavnou přípravou není večerní či kombinované studium na středních školách při souběhu s výdělečnou činností.

2. Kurz cizích jazyků s denní výukou

 • Musí se jednat o školy, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 322/2005 Sb. (poslední novela vyhlášky č. 252/2010 Sb.).
 • O soustavnou přípravu se jedná v případě, že studium je zahájeno v kalendářním roce, v němž byla úspěšně složena první maturita nebo absolutorium. Nárok na prázdniny má student pouze v případě, kdy studium začalo nejpozději v září a končí nejdříve v měsíci červnu následujícího roku. Ukončením studia například již v květnu končí soustavná příprava od měsíce následujícího. Čtěte více: Jak na zdravotní pojištění u brigád v Česku a v zahraničí?

3. Vysoké školy

 • Za studium na vysoké škole se považuje bakalářské, magisterské nebo doktorské studium. Na soustavnou přípravu nemá vliv výdělečná činnost ani forma studia (prezenční, kombinované i distanční).
 • Soustavnou přípravou jsou i prázdniny po složení maturity nebo absolutoria bezprostředně před nástupem na vysokou školu.
 • Soustavná příprava končí následujícím měsícem po složení poslední zkoušky, v případě, že po celý měsíc není vykonávána výdělečná činnost, nebo nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, případně jejich kombinaci.
 • V případě ukončení jedné vysoké školy a pokračování v navazujícím studiu či na jiné vysoké škole musí studium na sebe bezprostředně navazovat (prodleva nesmí být delší než tři měsíce následující po kalendářním měsíci, v němž bylo předchozí studium ukončeno).
 • Při zanechání studia končí soustavná příprava dnem doručení prohlášení o zanechání studia vysoké škole. Při vyloučení ze studia, dnem rozhodnutí o vyloučení.
 • Zánikem akreditace studijního programu, končí soustavná příprava uplynutím lhůty stanovené v rozhodnutí MŠMT.
Poznámka: Za výdělečnou činnost konanou po celý kalendářní měsíc se považuje nejen zaměstnání, které trvá od prvního do posledního dne v měsíci, ale i případná podnikatelská činnost studenta.

Čerstvý podnikající absolvent platí minimální zálohy na pojistné

Student, který vykonává samostatnou výdělečnou činnost (podnikání) a nepokračuje v dalším studiu, přestává být nezaopatřeným dítětem a je rovněž povinen hradit jako osoba samostatně výdělečně činná zálohy na zdravotní pojistné z minimálního vyměřovacího základu takto:

 
 1. Student střední školy (maturita v květnu nebo v červnu) – od měsíce července
 2. Student vyšší střední školy (absolutorium v září) – od měsíce září (pokud by absolutorium proběhlo 30. 9., potom až od měsíce října)
 3. Student vysoké školy (poslední státní zkouška v květnu) – od měsíce června
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).