Hlavní navigace

Přiznání k dani z příjmů fyzických - přílohy

9. 3. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jaké přílohy odevzdat společně s daňovým přiznáním? Podnikatel povinně vyplní přílohu č. 1, další přílohy přikládá jen tehdy, chce-li snížit základ daně nebo samotnou daňovou povinnost. Přinášíme praktický návod, jak na to.

Dnes to vezmeme trochu od konce a přitom od začátku. Na čtvrté straně daňového přiznání najdete tabulku Přílohy DAP (daňového přiznání). V tabulce se uvádí názvy příloh, které jsou ve formuláři předtištěné, a do druhého sloupce tabulky, který není podbarvený růžovou barvou, se uvádí počty listů příloh daňového přiznání. Ačkoli se tato část daňového přiznání vyplňuje v až na závěr, poplatník, který daňové přiznání vyplňuje, u příloh začíná. Než začne přiznání vyplňovat, musí si shromáždit veškeré podklady, na základě nichž přiznání vyplní. Tyto podklady následně předloží na finanční úřad jako přílohu k daňovému přiznání. Čtěte více: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008

Přehled příloh daňového přiznání

Příloha číslo 1

Použijete formulář, který vydává Ministerstvo financí ČR vzor č. 4. Přílohu vyplní podnikatelé a ostatní osoby samostatně výdělečně činné. Povinnost vyplnit přílohu č. 1 mají i osoby spolupracující nebo společníci veřejné obchodní společnosti nebo společnosti komanditní.

Příloha číslo 2

Formulář je rovněž připraven Ministerstvem financí. Příloha se týká pouze osob, které mají příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy.

Příloha číslo 3

I formulář třetí přílohy je připraven ministerstvem. Vyplnění je poměrně komplikované a formulář použijí osoby, které mají příjmy ze zahraničí.

Podnikatelé, kteří nevedou daňovou evidenci, ale jsou účetní jednotkou, mají povinnost přiložit k daňovému přiznání účetní závěrku.

Poplatníci, kteří mají příjmy ze zahraničí, přikládají Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň přikládají ti, kteří měli v roce 2008 příjmy ze zaměstnání. Pokud by měl člověk v průběhu roku více zaměstnavatelů, přikládá potvrzení od všech zaměstnavatelů.

Dále se k daňovému přiznání přikládají potvrzení a doklady na základě nichž si poplatník uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani.

Doklad o poskytnutém daru

Na základě potvrzení lze snížit základ daně o nezdanitelnou částku podle podmínek uvedených v § 15 Zákona o daních z příjmů. Dokladem je potvrzení od příjemce darů. Darem může být i bezplatný odběr krve. Hodnota darů, které jsou nezdanitelnou částkou, se vyplňuje do ř.46 základní části přiznání.

Potvrzení od banky o výši zaplaceného úroku z úvěru

Zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby lze uplatnit jako nezdanitelnou částku daně. Základ daně lze snížit až o 300 tisíc korun. Hodnota úroků se vypíše do ř.47 základní části přiznání.

Potvrzení o zaplaceném penzijním připojištěním

Osoby, které si platily penzijní připojištění, mohou snížit svůj základ daně až o 12 tisíc korun. Zaplacená částka na penzijní připojištění se sníží vždy podle zákona o 6 tisíc korun. Daňově výhodné, pro uplatnění maximální nezdanitelné částky je platit připojištění 1500 korun měsíčně. Nezdanitelná částka se doplní do ř. 48 daňového přiznání.

Potvrzení o zaplacení soukromého životního pojištění

Daňový základ lze snížit i o soukromé životní pojištění. Maximálně lze ročně odečíst 12 tisíc korun, pojistná smlouva musí splňovat zákonem stanovené podmínky. Mezi základní podmínku patří výplata plnění nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy a dodržení věkové hranice pro výplatu. Nezdanitelná částka se doplní do ř. 49 daňového přiznání.

Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

Náklady na další vzdělání lze podle Zákona o daních z příjmů uplatnit jako nezdanitelnou částku v ř.51 daňového přiznání.

Další přílohy

Potvrzení o studiu – na základě tohoto potvrzení lze uplatnit slevu na poplatníka, který ještě studuje.

Potvrzení o výši příjmů manžela/ky, pokud chceme uplatnit slevu na dani na manžela/ku. Čtěte více: Daňové přiznání OSVČ? Už žádný rébus

Banner - Jak na daně

Vyplňujeme Přílohu č. 1

Jak již bylo řečeno, přílohu č. 1 nesmí zapomenout vyplnit žádný podnikatel. Příloha č. 1 má přímou vazbu na základní část daňového přiznání, to znamená, že údaje, které podnikatel vyplní v příloze první se přenesou do samotného daňového přiznání, do základní části.

Příloha č. 1 formulář č. 25 5405/P1 MFin 5405/P1 – vzor č. 4, je k dispozici na finančních úřadech. Formulář získáte téměř okamžitě v elektronické podobě, stáhněte si formuláře daňového přiznání na serveru Podnikatel.cz.

Příloha je dvoustránková. Má dvě základní části. V první části se uvádí informace, které jsou nezbytné pro výpočet dílčího základu daně z příjmů a podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Druhá část obsahuje doplňující údaje podle § 7 Zákona o daních z příjmů.

Chci, aby server Podnikatel.cz zveřejnil příklad vyplnění daňového přiznání pro:

Strana 1

Pro identifikaci se v úvodu na přílohu zapíše rodné číslo podnikatele. V první části podnikatel uvádí, zda vede daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Čtěte více: Daňová evidence jako podklad pro přiznání k dani

Na řádcích 101 až 113 podnikatel vyplní údaje, které jsou rozhodné pro stanovení základu daně. Hodnota řádku 113 přílohy č.1 se uvádí v řádku 37 základní části daňového přiznání, jako dílčí základ daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.

Strana 1 obsahuje také doplňující údaje (tabulka A a B) o obratu a odpisech a o druhu činnosti. V příloze daňového přiznání se uvádí druh hlavní činnosti a dalších činností, které podnikatel provozuje. Čtěte více: Prodaný majetek lze daňově odepsat jen v poloviční výši

Strana 2

Na straně 2 se uvádí v tabulkách C až I další údaje, které mají vliv na určení základu daně a doplňující údaje o hospodaření podniku.

Ukázka vyplnění Přílohy č. 1

Živnostník, pan Hromada, vede daňovou evidenci.

Příjmy, ovlivňující základ daně (podle deníku příjmů a výdajů):  478 00­0 Kč
Výdaje, ovlivňující základ daně (podle deníku příjmů a výdajů):  266 00­0 Kč
Pan Hromada má automobil, který odepisuje. Roční odpis: 16 800 Kč.
Ukázka vyplněného přiznání
Řádek číslo Poplatník vyplní Poznámka
101 478 000 Kč
102 266 000 Kč
103 Neobsazeno Dříve zákonné pojistné, za rok 2008 není už účinné
104 212 000 Kč Zisk nebo ztráta (rozdíl ř. 101 – ř. 102)
105 0 Kč Vyplní se nepeněžní příjmy a úpravy, o které se zvýší základ daně, podnikatel vyplňuje tabulku E na druhé straně přílohy
106 16 800 Kč Vyplní se nepeněžní výdaje, o které se sníží základ daně, podnikatel vyplňuje tabulku E na druhé straně přílohy, v našem příkladu jsou to odpisy.
107 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
108 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
109 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
110 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
111 Neobsazeno Dříve se vyplňovalo u rozložení příjmů na více zdaňovacích období
112 Vyplňují společníci v.o.s. a komplementáři v k. s.
113 195 200 Kč Dílčí základ daně, hodnota se převádí do ř.37 daňového přiznání

Pan Hromada by dále vyplnil v tabulce A údaje o odpisech. Čistý obrat musí vyplňovat podnikatelé, kteří jsou účetní jednotkou. Ti co vedou daňovou evidenci, obrat nevyplňují.

tabulce B se uvede název své hlavní případně dalších činností OSVČ. Například obchodní činnost, instalatérské práce a podobně.

Na straně druhé v tabulce C OSVČ uvádí údaje o samostatné výdělečné činnosti: datum zahájení činnosti, počet měsíců činnosti v kalendářním roce a případně i údaje o ukončení a obnovení činnosti.

Údaje v tabulce D vyplňují ti, kteří vedou daňovou evidenci. I pan Hromada by musel vyplnit údaje o hmotném majetku, zásobách, pohledávkách, závazcích a rezervách. Údaje o zůstatku peněz v pokladně a na bankovním účtu povinné nejsou. Údaje by podnikatel měl vést v pomocných knihách daňové evidence. Čtěte více: Daňová evidence 2008 v otázkách a odpovědích

Úhrn hrubých mezd se vyplní v tabulce D, v řádku 9, podnikatel, který má zaměstnance.

školení účto leden 23 Kučerová

Tabulka E má 2 části. První část zahrnuje úpravy, které zvýší základ daně, v části druhé jsou úpravy, které základ daně snižují. Úpravy se zohlední v dílčím základu daně. Nejčastěji se zde setkáme s odpisy dlouhodobého majetku nebo rozpočtem akontace při leasingu. Čtěte více: DPH u leasingu se řídí novými pravidly

Tabulka F se vyplňuje, pokud podává přiznání účastník sdružení. Tabulky G a H se vyplňují, pokud se využívá při podnikání možnosti spolupracující osoby. Tabulku I vyplní společníci osobních společností – veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti. Čtěte více: Daníme příjmy za rok 2008: konečně bez minimálního základu

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).