Hlavní navigace

Slevy na dani v roce 2016 a výhled do roku 2017

9. 1. 2017
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Upravují se některé slevy na dani. A to jak pro rok 2016, tak pro rok 2017. Včetně doložení slev u zaměstnavatele či v daňovém přiznání.

Začátkem roku 2017 je vhodné připomenout slevy na dani, tedy které slevy je možné využít pro zúčtování příjmů za rok 2016 a jakým způsobem se změní v roce 2017.

Přehled slev na dani a daňového zvýhodnění

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2016 i 2017 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Sleva na evidenci tržeb (roční sleva)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Uplatňuje se měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Sleva na manžela

Definici společně hospodařící domácnosti obsahuje § 21e zákona o daních z příjmů. Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka).

Zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Co se do příjmů počítá:

 • K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
 • Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. 
 • U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Období zahrnutí příjmů upřesňuje pokyn GFŘ D-22, kde se uvádí, že:  

 • příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyplacené za prosinec 2016 v lednu 2017 se zahrnou do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2016.
 • do příjmu manželky (manžela) se zahrnují sociální dávky dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. Například mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a ošetřovné vyplacené v lednu 2017 se započtou do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2017.

Pro rok 2016 nadále platí omezení využití této slevy pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstane zachován OSVČ, která je zaměstnána, a součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Od roku 2017 by mohlo být toto omezení zrušeno, ovšem za cenu polovičních paušálních maximálních výdajů. O novele zákona o daních z příjmů ještě není rozhodnuto (sněmovní tisk č. 873). Čeká ji třetí čtení. Pravděpodobně nabude účinnosti k 1. dubnu 2017, řada opatření však bude účinná až od zdaňovacího období roku 2018.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Od účinnosti novely zákona o daních z příjmů bude pro první uplatnění slevy důležité rozhodnutí o přiznání důchodu. Nebude nutné dokládat, že je již důchod vyplácen. V případě zpětného přiznání důchodu ji tak bude možné (na rozdíl od současnosti) uplatnit i za předchozí období. 

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P.

Od účinnosti novely bude při prvním přiznání průkazu ZTP/P rozhodující, zda se jedná o osobu s přiznaným statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P. Nebude důležité, zda již byl vydán průkaz ZTP/P.  Změnu by mohla přinést zmiňovaná novela zákona o daních z příjmů.

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se sice považuje studium na středních a vysokých školách, ovšem s výjimkou studia za trvání služebního poměru (platí pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky z povolání) .

Sleva za umístění dítěte

Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celková částka výdajů uhrazená v příslušném zdaňovacím období.

Podmínky uplatnění slevy se od roku 2016 změnily. Za „předškolní zařízení“ se považuje pouze:

 • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze registrované) a
 • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

Na základě vyjádření ministerstva financí má poplatník již pro období roku 2016 prokázat, od kterého data dané zařízení splňuje podmínky, tj. datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, datum registrace dětské skupiny, případně datum vzniku živnostenského oprávnění. 

Musí se jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů, a také dítě druhého z manželů. U vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2016 se jedná o částku 9900 korun (pro rok 2017 o částku 11 000 korun). Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte). Čtěte také: Změny v daňovém zvýhodnění a slevě za umístění dítěte od roku 2017

Poplatník podávající daňové přiznání doloží nárok na slevu potvrzením z předškolního zařízení a vyplní řádek 69a. Slevy za umístění dítěte se netýká omezení možnosti uplatnit daňové zvýhodnění při uplatnění výdajů procentem z příjmů.

Sleva na evidenci tržeb

Od roku 2016 se zavádí nová roční sleva, a to sleva na evidenci tržeb. Výše slevy činí 5000 Kč, současně nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Čtěte více: Sleva na evidenci tržeb v sedmi otázkách a odpovědích

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti se prozatím nemění. Činí 13 404 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 17 004 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 20 604 korun ročně.

školení-leden22-legislativní novinky

Novelou zákona o daních z příjmů se plánuje zvýšení daňového zvýhodnění u druhého dítěte na 19 404 korun, u třetího a každého dalšího dítěte na 24 204 korun. Změna má platit po celé zdaňovací období roku 2017. Nově by mohly bez omezení uplatnit daňové zvýhodnění i OSVČ uplatňující výdaje paušálem. Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) by se již nezapočítávaly příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. 

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 59 400 korun (v roce 2017 se částka zvyšuje na 66 000 korun). Čtěte také: Novinky v oblasti zaměstnávání, které přichází s rokem 2017

Poplatník prokazuje nárok potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje daňové zvýhodnění druhý z manželů. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doporučuje doložit čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).