Hlavní navigace

Termín odevzdání evidenčních listů důchodového pojištění se blíží

24. 4. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Připomeňme si základní zásady vyplňování evidenčních listů, včetně změn platných pro rok 2013. Ty loňské musí být vystaveny nejpozději do konce dubna.

Povinností zaměstnavatelů je vedení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), které představují nejvýznamnější zdroj údajů o době důchodového pojištění a dosažených výdělcích. Blíží se nejzazší termín jejich odevzdání České správě sociálního zabezpečení. Připomeňme si základní zásady a změny pro rok 2013.

Evidenční list důchodového pojištění

Zaměstnavatel vede evidenční list pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro zaměstnaného poživatele starobního důchodu. A to z důvodu nároku na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu.

V případě, že má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno více pracovních poměrů zakládajících účast na důchodovém pojištění, vede se evidenční list pro každý tento právní vztah samostatně.

Termíny předložení ELDP

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Evidenční list za rok 2012 musí být vyplněn nejpozději do konce dubna 2013. 

Evidenční list se předkládá za každý kalendářní rok po účetní závěrce, tj. po závěrce mzdových listů. Musí být vystaven nejpozději v dubnu následujícího kalendářního roku (poté předložen ČSSZ do 30 dnů). Ovšem v případě skončení účasti na důchodovém pojištění v průběhu roku, vždy do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději tedy do 31. ledna roku následujícího. Výjimkou je opakované zaměstnání. Jestliže zaměstnání skončí v průběhu roku a zaměstnanec ke stejnému zaměstnavateli opět nastoupí, nemusí být ELDP v mezidobí předložen. Pokud tedy zaměstnavatel nepochybuje, že zaměstnanec nastoupí nejpozději do 3 měsíců, může pokračovat v záznamech na tomtéž ELDP.

Pro ELDP je závazný předepsaný tiskopis. Na začátku roku 2013 informovala Česká správa sociálního zabezpečení, že evidenční listy budou zaměstnavatelé v souladu s příslušnou legislativou od měsíce března podávat pouze elektronicky. Nakonec došlo ke zmírnění a zaměstnavatelé je mohou až do konce roku 2013 podávat dosavadním způsobem. Tedy písemně originálním tiskopisem nebo elektronicky.

Předepsaný tiskopis má formu:

 • tiskopisu třídílného (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (umožňuje vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů). Všechny výtisky musí obsahovat podpis pověřeného zaměstnance a razítko zaměstnavatele
 • tiskopisu jednodílného (jeden list) – pro elektronické vyplňování. Zaměstnavatelé k jeho vyplnění mohou využít aplikaci pro vyplňování ELDP, která je volně k dispozici na webových stránkách ČSSZ v části e-Podání. S pomocí aplikace lze vyplnit šablonu elektronického tiskopisu a vytisknout údaje do originálního tiskopisu ELDP. Aplikace umožňuje vytisknout dva stejnopisy (pro zaměstnavatele a pojištěnce). Ty je samozřejmě nutné podepsat a orazítkovat. Pomocí aplikace lze tiskopis elektronicky odeslat ČSSZ.

Elektronicky může zaměstnavatel ELDP podat ve formě datové zprávy (e-Podání) na elektronickou adresu podatelny VREP nebo jako elektronické podání na kompatibilním médiu. Musí mít formu datové zprávy v datovém formátu XML (e-Podání) vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání je možné za stanovených podmínek realizovat zpravidla pomocí mzdového nebo účetního systému, nebo prostřednictvím aplikace e-Podání.

Zásady vyplnění ELDP

Zásady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění se každoročně mění. V roce 2013 však nedochází k žádným zásadním změnám. Vhodným pomocníkem pro mzdové účetní jsou Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, které Česká správa sociálního zabezpečení pravidelně aktualizuje. Vydává rovněž Metodickou pomůcku k vyplňování ELDP, kde jsou jednotlivé příklady a ukázky správného vyplnění evidenčních listů. Obojí je vypracováno pro rok 2012, změny týkající se roku 2013 jsou vyznačeny modře.

Změny pro rok 2013:

 • Od 1. ledna 2013 jsou v souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí důchodově pojištěny osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, jestliže je jim vyplácena odměna pěstouna.
 • Zvyšuje se maximální vyměřovací základ, tj. 48násobek průměrné mzdy – 1 242 432 Kč (v roce 2012 činil 1 206 576 Kč).

Náležitosti a ukázky vyplnění ELDP

Evidenční list důchodového pojištění obsahuje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
 • druh výdělečné činnosti,
 • dobu účasti na důchodovém pojištění,
 • dobu důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

1. ELDP a dohoda o provedení práce

Evidenční listy se vedou i v případě dohody o provedení práce, pokud měsíční odměna překročí 10 000 korun. Odměny z dohod o provedení práce vyplacené v jednom měsíci jednomu zaměstnanci se pro posouzení limitu sčítají. Příklad vyplnění ELDP (zdroj ČSSZ) :

Ukázka vyplnění

2. ELDP pracujících důchodců

Zaměstnavatelé založí nový evidenční list zaměstnanci, který si v průběhu roku požádá o starobní důchod. Příklad vyplnění ELDP, včetně záznamu pracovní neschopnosti důchodce (zdroj ČSSZ):

Ukázka vyplnění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).