Hlavní navigace

Účetní závěrka se zasílá do obchodního rejstříku

22. 2. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 397604
Povinností subjektů zapsaných v obchodním rejstříku je každoročně zveřejnit účetní závěrku předáním rejstříkovému soudu. Server Podnikatel.cz zjistil rozsah zveřejnění závěrky, lhůty, způsob odeslání i výši případných sankcí.

Účetní závěrku je třeba předepsaným způsobem zveřejnit. Zveřejněním je odeslání rejstříkovému soudu. Ale jak a v jakých lhůtách se předává?

Co je obchodní rejstřík?

Jedná se o veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, kterým to ukládá zákon. Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud podřízený ministerstvu spravedlnosti. Uvádí se zde základní identifikační údaje o subjektu, předmět jeho činnosti, statutární orgány a další informace.

Obchodní rejstřík je k dispozici rovněž i na internetu, kde si může kdokoliv vyhledávat společnosti podle určitých parametrů (název, osoba, IČ). Do rejstříku je tedy možné nahlížet a pořizovat si z něj kopie nebo výpisy. Na žádost vydá rejstříkový soud také částečný nebo úplný opis zápisu (listinný úředně ověřený nebo elektronický). Může za to požadovat úhradu nákladů. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin. Čtěte také: Chystají se změny v zákoníku práce. Víme, které to jsou

Podnikatelské subjekty můžete vyhledávat zadáním požadovaných údajů na stránkách ministerstva spravedlnosti

Do obchodního rejstříku se zapisují:

  • obchodní společnosti a družstva
  • některé podnikající zahraniční osoby
  • fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají (povinný zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období 120 mil. Kč)
  • další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

Zápisem do rejstříku povinnosti firem nekončí

V souladu s § 21 zákona o účetnictví jsou osoby zapsané v obchodním rejstříku povinny zveřejnit účetní závěrku. Pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis také výroční zprávu. Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena. Ve zjednodušeném rozsahu zveřejňují účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Čtěte také: Jak připravit účetnictví na uzávěrku?

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, dále příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Příloha obsahuje také informace o výši závazků zdravotního a sociálního pojistného a o výši daňových nedoplatků. Účetní závěrka může podle zákona o účetnictví zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Kdy účetní závěrku zveřejnit?

Pro založení účetních závěrek do sbírky listin není obchodním zákoníkem podle tiskové mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec stanovena zcela určitá lhůta. Dle ustanovení § 38k obchodního zákoníku je podnikatel povinen předložit rejstříkovému soudu zakládané listiny bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti.

Ovšem v souladu se zákonem o účetnictví účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení valnou hromadou ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek. Nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Zveřejňuje se i zpráva o auditu. Závěrku za rok 2010 je tedy nutné zveřejnit nejpozději do 31. 12.2011. Čtěte také: Auditor ověří správnost vašeho účetnictví

Za nesplnění této povinnosti může být v souladu se zákonem o účetnictví vyměřena pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. Zasílání účetních závěrek sleduje, vyzývá k doplnění a ukládá sankce vyšší soudní úředník obchodního rejstříku.Při nezaložení účetní závěrky do sbírky listin vyzve podnikatele k jejímu předložení. Není-li účetní závěrka předložena rejstříkovému soudu k této prvé výzvě, vyzve soud podnikatele k předložení účetní závěrky podruhé. V případě, že podnikatel nepředloží soudu účetní závěrku ani po této druhé výzvě, může soud postupovat dle ustanovení § 200de a § 53 občanského soudního řádu a uložit pořádkovou pokutu do výše 20 000,‑ Kč, a to i opakovaně, uvedla Marta Drbohlavová z pobočky krajského soudu v Liberci.

Účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. předáním rejstříkovému soudu. Obchodní rejstřík vedou krajské soudy pro podnikatele se sídlem v obvodu tohoto krajského soudu. Obchodní rejstřík pro zahraniční osoby vede soud, v jehož obvodu je umístěn její podnik nebo jeho organizační složka. Čtěte také: Exekuce a jiné srážky ze mzdy v roce 2011

Seznam krajských rejstříkových soudů včetně příslušných okresů a kontaktů pro zaslání účetní závěrky je k dispozici na stránkách České daňové správy

Content First

Jak účetní závěrku zveřejnit?

Jak nám potvrdili z Krajského soudu v Ústí nad Labem, účetní závěrky se do sbírky listin zasílají pouze v elektronické podobě ve formátu pdf dle technické specifikace. Elektronický podpis není nutný. Lze zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo CD, upřesňuje Ladislava Vinšová, pracovnice sbírky listin obchodního rejstříku.

Podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin (technická specifikace zpracovaná odborem informatiky ministerstva spravedlnosti):

  1. Každá jednotlivá listina (např. celá účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha za určité období) se předává jako právě jeden PDF soubor. Není možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu.
  2. Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150kB na 1 stránku listiny. Např. listina o 100 stránkách může tedy mít maximálně 15 MB.
  3. Je vhodné, aby PDF listina (pokud je to možné) byla vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově – pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů).
  4. PDF listiny je možno ověřit zaručeným elektronickým podpisem i nastavit jejich zabezpečení (encryption); není však možné omezit (ani heslem) jejich plnohodnotné zobrazení nebo tisk.
  5. PDF soubory do velikosti 8 MB je možno předávat pomocí elektronické pošty na podatelnu příslušného rejstříkového soudu; pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba je předat jej na CD-R médiu (možno zaslat i poštou).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).