Hlavní navigace

Uplatnění výdajů procentem z příjmů aneb paušální výdaje

5. 3. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Přestože uplatnění paušálních výdajů není novinkou zdaňovacího období 2008, došlo i tady ke změnám oproti předcházejícím obdobím. Pokud právě uvažujete o použití výdajového paušálu, připomeňme si podmínky, které je třeba dodržet.

Blíží se doba podání daňového přiznání a řada fyzických osob zvažuje, jakým způsobem uplatní své daňové výdaje. Výdaje je možné uplatnit jako výdaje skutečné nebo výdaje paušální. Výdaje skutečné se dále rozdělují na výdaje faktické (skutečně vynaložené) a výdaje fiktivní. Výdaje fiktivní sice poplatník skutečně nevynaložil, ale mohou snížit jeho základ daně, jde například o daňové odpisy.

Výdaje skutečné

Výdaje skutečné jsou daňově účinné, pokud byly vynaloženy za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Uznatelné jsou pouze výdaje, které byly uskutečněny v souvislosti se získáním zdanitelných příjmů v daném období. Logicky tedy podnikatel např. s příjmy ze zámečnické činnosti nemůže očekávat bezproblémové uplatnění daňových výdajů v podobě koupě malířského náčiní. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008?

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) si musí být vědoma, že při případném daňovém řízení bude muset skutečně uplatněné výdaje prokázat, jelikož důkazní břemeno spočívá na samotném poplatníkovi. Správce daně je oprávněn rozhodnout, které z předložených dokladů uzná za skutečný důkaz, a které bude naopak považovat za daňově neuznatelné. Tomuto riziku se lze vyhnout uplatněním tzv. paušálních výdajů. Čtěte více: Daňový rébus: skutečné výdaje nebo procento z příjmů?

Paušální výdaje

Zákonem o daních z příjmů je fyzickým osobám umožněno vyjádřit daňové výdaje procentem ze zdanitelných příjmů, obvykle se hovoří o použití výdajového paušálu. Výdaje uplatněné paušálně zahrnují veškeré výdaje poplatníka vynaložené se zdanitelnými příjmy. Poplatník už žádné další výdaje neuplatňuje, a to včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění, které bylo možné uplatnit naposled ve zdaňovacím období roku 2007. Výdaje na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění nejsou daňově uznatelné ani v případě použití skutečných výdajů. Ve zdaňovacím období 2008 rovněž nelze uplatnit výdaje vynaložené na komerční pojištění, v případě nepřihlášení OSVČ k nemocenskému pojištění u ČSSZ. Čtěte více: Neplatíte si nemocenské pojištění? Nedostanete nemocenskou.

Poplatník uplatňující výdaje procentem z příjmů je povinen vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek souvisejících s podnikáním. Doporučuje se také uschování dokladů spojených s úhradou zdravotního a sociální pojistného. Použití paušálních výdajů je umožněno, za podmínky vedení potřebné evidence, i plátci DPH.

Přestože podnikatel uplatní výdaje tzv. paušálně procentní sazbou z příjmů, může vést nadále daňovou evidenci. Čtěte více: Daňová evidence.

Uplatňujete si výdaje procentem z příjmů?

Výše paušálních výdajů

Pokud poplatník neuplatní výdaje skutečné (prokazatelně vynaložené), může uplatnit v souladu s § 7 zákona o daních z příjmů výdaje ve výši:

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  • 60 % z příjmů ze živností řemeslných,
  • 50 % z příjmů ze živností, s výjimkou příjmů z řemeslných živností,
  • 40 % z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,
  • 30 % z příjmů z pronájmů nemovitostí, pronájmů bytů nebo jejich částí (podle § 9 zákona o daních z příjmů).

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (pokud tento příjem není samostatným daňovým základem pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36), dále příjmy z nezávislých povolání, příjmy znalců, tlumočníků apod. a příjmy insolvenčních správců.

Příjmům z autorských honorářů se samostatným daňovým základem se business server Podnikatel.cz věnoval článkem o změnách v povinnostech autorů. O kombinaci měsíčních příjmů se samostatným daňovým základem s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti čtěte článek Jak na zdanění honorářů z více vydavatelství měsíčně.

Paušální výdaje nelze uplatnit v případě příjmů spoluvlastníků majetku, kdy příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů a v případě účastníků sdružení bez právní subjektivity, kdy nejsou příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem.

Více různých druhů příjmů

Může se stát, že má fyzická osoba různé druhy příjmů, na které se uplatňuje odlišné procento paušálních výdajů. Tyto příjmy je nutné evidovat odděleně. Výdaje nelze sčítat a zvolit si například nejvýhodnější paušál nebo část výdajů uplatnit paušálně a část skutečných. Kombinace je povolena pouze v případě příjmů z pronájmu zdaňovaných podle § 9 a podnikatelské činnosti. Výdaje ke všem příjmům z podnikatelské činnosti musí být uplatněny shodně buďto jako výdaje skutečné nebo výdaje uplatněné procentem z příjmů. Čtěte více: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou.

Banner - Jak na daně

Přechod na paušální výdaje

Poplatník, který doposud uplatňoval výdaje skutečné (prokazatelně vynaložené) a chce přejít na výdaje paušální, podává dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, kde dodaní případné neuhrazené pohledávky a další položky.

Při změně způsobu uplatňování výdajů se postupuje podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, upravuje se základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. před­chozího zdaňovacího období. Zjednodušeně by se dalo říct, že pohledávky a zásoby základ daně zvyšují, závazky naopak snižují. Základ daně neovlivní nespotřebovaný materiál a drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, uvedený do užívání na konci předchozího zdaňovacího období. Jestliže dojde k následné úhradě pohledávek, nebudou již tyto „dodaněné“ příjmy zahrnuty do příjmů zdanitelných v dalším zdaňovacím období. Způsob úpravy daňového základu se liší podle toho, zda fyzická osoba vede daňovou evidenci nebo účetnictví. Čtěte více: Vyplňujeme přiznání k DPH.

Pokud tedy poplatník k 31. 12. 2007 neevidoval žádné pohledávky, závazky ani zásoby, nic nebrání bezproblémovému přechodu na uplatnění výdajů paušálem za zdaňovací období roku 2008. V opačném případě se nevyhne po podání dodatečného daňového přiznání za rok 2007 vyměření příslušných sankcí. Z toho důvodu bylo vhodné přechod na paušální výdaje dopředu naplánovat a upravit daňový základ již při podání řádného daňového přiznání za rok 2007. Nyní je tedy vhodná doba k úpravě daňového základu za rok 2008, pro bezproblémový přechod na paušální výdaje v roce 2009. Čtěte více: Neplníte daňové povinnosti? Draze za to zaplatíte.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).