Hlavní navigace

Uvažujete o přechodu na paušální výdaje? Poradíme vám

8. 2. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Velká část podnikatelů uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Výhodou je, že není třeba složité evidence a prokazování daňových výdajů.

Skutečné nebo paušální výdaje? Tak to je otázka, kterou si v současné době klade nejeden podnikatel. Blíží se totiž čas daňového přiznání a s ním i definitivní rozhodnutí, který ze způsobů je pro konkrétního podnikatele nejvýhodnější.

Výdaje skutečné

Výdaje skutečné můžeme rozdělit na výdaje faktické (skutečně vynaložené) a výdaje fiktivní. Přestože výdaje fiktivní nebyly skutečně vynaloženy, mohou snížit základ daně. Nejčastěji se jedná o daňové odpisy. Výdaje skutečné jsou daňově uznatelné pouze, pokud byly uskutečněny v souvislosti se získáním zdanitelných příjmů v daném období. Například podnikatel s příjmy ze zámečnické činnosti nemůže očekávat bezproblémové uplatnění daňových výdajů v podobě koupě malířského náčiní. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Osoba samostatně výdělečně činná musí počítat s tím, že při případné daňové kontrole bude oprávněnost uplatněných výdajů prokazovat. Důkazní břemeno spočívá vždy na samotném poplatníkovi. Finanční úředník následně rozhodne, které z předložených dokladů uzná za skutečný důkaz, a které bude naopak považovat za daňově neuznatelné. Tomuto riziku se lze vyhnout uplatněním tzv. paušálních výdajů.

Paušální výdaje

Zákonem o daních z příjmů je fyzickým osobám umožněno vyjádřit daňové výdaje procentem ze zdanitelných příjmů, obvykle se hovoří o použití výdajového paušálu. Výdaje uplatněné paušálně zahrnují veškeré výdaje poplatníka vynaložené se zdanitelnými příjmy. Poplatník už žádné další výdaje neuplatňuje, a to včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění a odpisů. Ovšem odpisování se podle ustanovení § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů nepřerušuje. Částku odpisu je nutné vypočítat a zaznamenat evidenčně.Čtěte také: Přerušit odepisování majetku se v některých případech vyplatí

V případě uplatnění výdajů procentem z příjmů se vedou záznamy o příjmech a evidence pohledávek souvisejících s podnikáním. Z důvodu následného vyplnění přehledů se doporučuje také uschování dokladů spojených s úhradou zdravotního a sociální pojistného. Jestliže podnikatel uplatní paušální výdaje, může vést pro vlastní potřebu nadále daňovou evidenci.

Použití paušálních výdajů je umožněno, za podmínky vedení potřebné evidence, i plátci DPH. Čtěte více: Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

Dotaz z daňové poradny: Zajímalo by mě, zda je nutné evidovat a schovávat doklady o skutečných výdajích, jestliže uplatňuji paušální výdaje?

Tyto doklady (z daňového hlediska) schovávat nemusíte, potvrzuje Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO.

Výše paušálních výdajů

Jestliže poplatník neuplatní výdaje skutečné (prokazatelně vynaložené), může uplatnit v souladu s § 7 zákona o daních z příjmů výdaje dle následující tabulky.

Srovnání výdajových paušálů v letech 2009 – 2011
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010 Výdajový paušál rok 2011
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 80% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 60% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 60% 40% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 60% 40% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 60% 40% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 60% 40% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 60% 40% 40%

Paušální výdaje nelze uplatnit v případě příjmů spoluvlastníků majetku, kdy příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů a v případě účastníků sdružení bez právní subjektivity, kdy nejsou příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem. Čtěte více: Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení

Více různých druhů příjmů

Podnikatel může ovšem mít různé druhy příjmů, na které se uplatňuje odlišné procento paušálních výdajů. Tyto příjmy se musí evidovat odděleně. Výdaje nelze sčítat a zvolit si například nejvýhodnější paušál nebo část výdajů uplatnit paušálně a část skutečných. Kombinace je povolena pouze v případě příjmů z pronájmu zdaňovaných podle § 9 a podnikatelské činnosti. Jedná se totiž o dva samostatné dílčí základy daně z příjmů. Výdaje ke všem příjmům z podnikatelské činnosti musí být uplatněny shodně buďto jako výdaje skutečné nebo výdaje uplatněné procentem z příjmů. Čtěte také: Pronajmout majetek podnikajícím příbuzným lze za cenu obvyklou.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Dotaz z daňové poradny: Při uplatnění paušálního výdaje při pronájmu bytu se do výnosů se započítává i cena za služby placené bytovému družstvu a následně se odečítá ve výdajích? Nebo mohu do přiznání uvést jen položku bez této platby a ještě si uplatnit 30% paušál?

Jedná-li se o zálohy na ceny služeb (např. za vytápění, úklid společných prostor atp.), které budete po uplynutí roku zúčtovávat se skutečnými výdaji za tyto služby, nemusíte je zahrnout do zdanitelných příjmů (v souladu s výkladovým pokynem MF ČR – k § 9 bod 3), vysvětluje Jan Molín, daňový poradce. Dodává, že do daňového přiznání se v tomto případě uvedou pouze částky nájemného, vůči kterým lze uplatnit paušální výdaje.

Přechod na paušální výdaje

Poplatník, který doposud uplatňoval výdaje skutečné (prokazatelně vynaložené) a chce přejít na výdaje paušální, podává dodatečné daňové přiznání za předchozí zdaňovací období. Tímto přiznáním dodaní případné neuhrazené pohledávky a další položky.

Při změně způsobu uplatňování výdajů se postupuje podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, upravuje se základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. před­chozího zdaňovacího období. Zjednodušeně by se dalo říct, že pohledávky a zásoby základ daně zvyšují, závazky naopak snižují. Základ daně neovlivní nespotřebovaný materiál a drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, uvedený do užívání na konci předchozího zdaňovacího období. Jestliže dojde k následné úhradě pohledávek, nebudou již tyto „dodaněné“ příjmy zahrnuty do příjmů zdanitelných v dalším zdaňovacím období. Způsob úpravy daňového základu se liší podle toho, zda fyzická osoba vede daňovou evidenci nebo účetnictví. Čtěte také: Jak na pohledávky v daňové evidenci?

Pokud tedy poplatník k 31. 12. 2009 neevidoval žádné pohledávky, závazky ani zásoby, nic nebrání bezproblémovému přechodu na uplatnění výdajů paušálem za zdaňovací období roku 2010. V opačném případě se nevyhne po podání dodatečného daňového přiznání za rok 2009 vyměření příslušných sankcí.

MM_socky3

Shrnutí postupu při dodanění:

  • Dodatečné daňové přiznání za rok 2009 – k původnímu daňovému základu se přičte hodnota pohledávek a zásob a odečte hodnota závazků. Samozřejmě je možné uplatnit i slevy na dani a nezdanitelné částky.
  • Řádné daňové přiznání za rok 2010 – zahrnou se všechny příjmy kromě těch, které byly k 31. 12. 2009 pohledávkou, a od nich se odečte příslušný paušální výdaj.

Z důvodu následných vyměřených sankcí za dodatečné přiznání je vhodné přechod na paušální výdaje naplánovat předem a upravit daňový základ již při podání řádného daňového přiznání. Nyní je tedy ideální doba k úpravě daňového základu za rok 2010 pro bezproblémový přechod na paušální výdaje v roce 2011.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).