Hlavní navigace

Víme, jak přesně se sankce u kontrolních hlášení zmírní. Vše má ale drobný háček

14. 1. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Vláda včera podpořila zmírnění sankčního režimu u kontrolních hlášení. Příslušný návrh však není zvlášť, nýbrž ho ministerstvo přilepilo k návrhu jiného zákona.

Vláda na svém včerejším zasedání schválila návrh ministerstva financí, podle kterého by se měl zmírnit sankční režim u kontrolních hlášení k DPH. Ministerstvo financí poskytlo serveru Podnikatel.cz přesné znění návrhu v podobě, v jaké ji včera podpořila vláda. Návrh sice opravdu oproti aktuálnímu znění přináší pro podnikatele několik zlepšení, má však jeden háček. Nejde totiž o samostatný návrh novely, nýbrž o přílepek k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Během legislativního procesu tak mohou nastat různé potíže, které mohou schválení zákona oddálit.

Čtěte také: 5 problémů, které se pojí s kontrolním hlášením

Aktuálně lze mít hlášení správně a dostat pokutu

Ministr financí Andrej Babiš splnil své slovo a vláda včera na svém jednání schválila návrh novely zákona o DPH, která mění pokuty a lhůty u kontrolních hlášení k DPH. Doposud přitom platí následovné. Kontrolní hlášení se musí podat v návaznosti na osobu plátce do 25 dnů od skončení měsíce nebo čtvrtletí. Kdo své povinnosti ohledně kontrolního hlášení k DPH včas nesplní, čekají ho pokuty. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Zákon navíc obsahuje další pokuty, které mohou plátci DPH v souvislosti s kontrolním hlášením dostat. U nich ale již existuje možnost pro správce daně stanovit jejich výši, a to do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a až do výše 500 000 Kč pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní.

Kontrolní hlášení upravují § 101c až § 101i zákona o DPH.

Co se týče výzvy správce daně, tak tu doručuje elektronicky, a to prostřednictvím


a)  datové schránky, nebo


b)  veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku. Tuto adresu sdělíte správci daně při podání prvního kontrolního hlášení.

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Aktuálně mají podnikatelé na reakci 5 kalendářních dní od doručení výzvy. Pokud by podnikatel do těchto pěti dnů na výzvu nijak nezareagoval (třeba jen tím, že údaje v hlášení potvrdí jako správné), dostane nyní dle platné legislativy pokutu 30 tisíc korun.

Čtěte více: Kontrolní hlášení lze podat včas, mít správně a stejně dostat pokutu 30 tisíc Kč

Sankce půjde prominout, opozdit se půjde jednou do roka

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Sankce u kontrolních hlášení k DPH se zmírní.

Včera schválený návrh má ale tento systém změnit. Předně se má změnit lhůta pro reakci na výzvu, a to z 5 kalendářních na 5 pracovních dní, což dává podnikatelům větší časový prostor na reakci, zejména v případě víkendů prodloužených o sváteční dny či při čerpání dovolené. Ministerstvo financí dále navrhuje doplnit institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a institut vyloučení vzniku pokuty, který se bude týkat pokuty v pevné výši 1 000 Kč. V případě pokuty ve výši 1 000 Kč bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost. Navíc pokuty v této výši vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou, čímž bude zpětně vytvořeno určité toleranční přechodné období, vysvětlila serveru Podnikatel.cz Kateřina Vaidišová z ministerstva financí.

Doplnění novely zákona o dani z přidané hodnoty (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, upravit takto:

A. Do dosavadní části třicáté druhé dosavadního článku XXXII vložit za bod 34 nové body návrhu zákona a uvést je v tomto znění:

35. V § 101g odst. 3 se za číslo „5“ vkládá slovo „pracovních“.
36. Za § 101i se vkládají nové § 101j a 101k, které včetně nadpisů znějí:

§ 101j

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

§ 101k

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

(1)    Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d).

(2)    Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odstavce 1, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce.

(3)    Žádost o prominutí pokuty podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

(4)    Podání žádosti o prominutí pokuty podle odstavce 1 má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

V návaznosti na to následující body návrhu novely přečíslovat.

B. Do dosavadní části třicáté druhé dosavadního článku XXXIII doplnit nové body návrhu zákona a uvést je v tomto znění:

4. Při posouzení splnění podmínky podle § 101j zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k prodlení při podání kontrolního hlášení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vznikla přede dnem nabytí účinností tohoto zákona a o které nebylo rozhodnuto platebním výměrem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ustanovení § 101k zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i v případě pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, kdy běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neskončí běh této lhůty dříve než 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Institut prominutí je plánován následovně. Plátce bude moct požádat o prominutí pokuty (s výjimkou pokuty ve výši 1000 Kč) spojené s kontrolním hlášením. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Žádost o prominutí pokuty podle odstavce lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. Podání žádosti o prominutí pokuty má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

Stejně tak, jako zanikne případná pokuta ve výši 1000 korun v den nabytí účinnosti zákona, půjde požádat i o prominutí vyšších pokut, které byly uděleny před nabytím účinnosti novely. V případě, kdy běh lhůty pro podání žádosti o prominutí pokuty započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neskončí běh této lhůty dříve než 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, píše se v návrhu. I když tedy dostane podnikatel pokutu 30 tisíc před nabytím účinnosti novely, bude mít po nabytí účinnosti ještě tři měsíce na podání žádosti o prominutí.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Čtěte také: Víme, co musíte udělat, pokud uděláte v kontrolním hlášení k DPH chybu

Návrh změn je přilepen k jinému zákonu

Ministerstvo počítá, že novela nabude účinnosti 1. června 2016. Právě s nabytím účinnosti se ale pojí drobný problém. Ministerstvo totiž zmíněný návrh změn u kontrolních hlášení doplnilo do návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Návrh na změny DPH a zmírnění sankčního režimu tedy nejsou zvlášť vyčleněny a parlament bude muset o zákonu jednat jako o celku. Schvalování změn u kontrolních hlášení se tak může protáhnout. Stačí jen, aby se některé z koaličních stran například nezamlouvaly jiné pasáže zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, a které s kontrolním hlášením k DPH ani nesouvisí. Je pak otázkou, jak by finanční správa postupovala, pokud by třeba ke schválení novely letos nedošlo.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).