Hlavní navigace

Pracujete na dohodu? Od dubna vás čeká povinná lékařská prohlídka

Autor: 329515
Dagmar Kučerová

Zákon o specifických zdravotních službách zavádí povinnost vstupní lékařské prohlídky u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Kdo bude prohlídky hradit?

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní, se ještě ani nestačili vzpamatovat z nových povinností při sjednávání dohod o provedení práce v souvislosti se změnami zákoníku práce od 1. ledna 2012 a již přichází další převratná změna týkající se dohod konaných mimo pracovní poměr. Nový zákon o specifických zdravotních službách zavádí od 1. dubna 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů. Čtěte také: Dohoda o provedení práce 2012

Nové podmínky dohody o provedení práce od 1. ledna 2012

Počínaje lednem 2012 došlo k prodloužení maximálního rozsahu práce ze 150 na 300 ročně. Současně však k jejich zpojistnění při zúčtované odměně převyšující 10 000 korun v jednom kalendářním měsíci u jednoho zaměstnavatele. Změny zákoníku práce však přinesly další povinnosti spojené se sjednáváním dohod o provedení práce. Zejména se jedná o vedení evidenčního listu důchodového pojištění, vystavování zápočtového listu při ukončení zaměstnání a potvrzování příjmů pro účely pobírání podpory v nezaměstnanosti. V dohodách je nyní nutné sjednat: dobu, na kterou se uzavírají, předmět, rozsah práce a odměnu. Pro účely případného poskytování náhrady odměny v období prvních 21 dnů nemoci se doporučuje stanovení fiktivního rozvrhu směn. To vyžaduje mimo jiné i přepracování či doplnění dosud užívaného vzoru dohody o provedení práce. Čtěte také: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu 2012

Povinnost vstupní lékařské prohlídky od 1. dubna 2012

A aby toho nebylo málo, přišli legislativci s novinkou v podobě povinné vstupní lékařské prohlídky. Právní úprava pracovně lékařských služeb, včetně komplexního řešení problematiky vstupních lékařských prohlídek, jsou soustředěny v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012. Uvedený právní předpis stanoví provedení vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu (tedy jak pracovního poměru, tak i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) jako předpoklad zdravotní způsobilosti fyzické osoby (zaměstnance) k práci, potvrdil pro server Podnikatel.cz Petr Sulek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Požádali jsme o vyjádření také ministerstvo zdravotnictví, v jehož gesci uvedený právní předpis je. Ovšem do uzávěrky článku, ani po opakovaných urgencích, nereagovalo.   

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Kdo by v uvedeném zákoně hledal větu o zavedení vstupní lékařské prohlídky pro dohody, neuspěje. Jedná se o změnu v pojmech. Zákon totiž nenařizuje povinnost vstupní lékařské prohlídky pro pracovní poměr, ale hovoří o pracovně právním nebo obdobném vztahu, což jsou i dohody konané mimo pracovní poměr. 

Stávající dohody a povinná vstupní prohlídka

Samozřejmě nás zajímalo, jak bude toto ustanovení aplikováno v praxi. Zejména, zda se dotkne již uzavřených dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. U již uzavřených dohod nebude dodatečná prohlídka nutná. Dle zákona č. 373/2011 Sb. se v tomto případě bude postupovat ode dne nabytí účinnosti, ujišťuje Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Dodává, že dále dle § 98 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách platí, že pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčena povinnost zaměstnavatele hradit závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby podle tohoto zákona, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na otázku, zda bude zaměstnavatel povinen zajistit rovněž výstupní prohlídku, odpověděla Alena Sokolová, že výstupní prohlídka obecně není nutná. Čtěte také: Dohoda o provedení práce v otázkách a odpovědích

Kdo bude vstupní prohlídky dohodářů hradit? 

Podle § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách, platí, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podle oslovených odborníků z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se věta první a druhá nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak. Obecně totiž platí, že zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby poskytované podle uvedeného zákona s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Čtěte také:  Novinka v zákoně. Limity pro dohody o provedení práce 

A je rozdíl, zda má, nebo nemá zaměstnavatel závodního lékaře? Obecně jde o stejný institut jakým je závodní preventivní péče. Důležitý je účel těchto pracovnělékařských služeb, kterým je zabránění poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce, udržování zdravotní způsobilosti k práci a lékařský dohled nad úrovní pracovních podmínek, dodala Alena Sokolová. 

tipContentfirmy

Z odpovědí tedy plyne, že vstupní lékařskou prohlídku má hradit zaměstnavatel. Bez potvrzení lékaře o způsobilosti zaměstnance k práci, nesmí práci vůbec přidělit. Potíže by pravděpodobně nastaly v situaci, kdy lékař zaměstnanci práci nedoporučí. V takovém případě by pracovní poměr uzavřen nebyl a náklady spojené se vstupní prohlídkou by zřejmě zůstaly na uchazeči o zaměstnání. 

Nedodržení povinnosti vstupní lékařské prohlídky

Jestliže zaměstnavatel sjedná některou z dohod konaných mimo pracovní poměr od 1. dubna 2012 bez povinné vstupní prohlídky, poruší povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dopustí se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce s možnou pokutou až do výše dvou milionů korun. Čtěte také: Za (ne)zaměstnávání zdravotně postižených milionová pokuta

Do 31. prosince 2011 byly dohody o provedení práce zaměstnavateli hojně využívány nejen z důvodu, že nepodléhaly odvodům, ale i pro značně zjednodušené podmínky ve srovnání s „klasickým“ pracovním poměrem. Vstupní prohlídky tak tvoří po zpojistnění dohod zavedením desetitisícového limitu další faktor, který může podnikatele od jejich využívání definitivně odradit.