Hlavní navigace

Pracujete na dohodu? Od dubna vás čeká povinná lékařská prohlídka

30. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Zákon o specifických zdravotních službách zavádí povinnost vstupní lékařské prohlídky u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Kdo bude prohlídky hradit?

Zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní, se ještě ani nestačili vzpamatovat z nových povinností při sjednávání dohod o provedení práce v souvislosti se změnami zákoníku práce od 1. ledna 2012 a již přichází další převratná změna týkající se dohod konaných mimo pracovní poměr. Nový zákon o specifických zdravotních službách zavádí od 1. dubna 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů. Čtěte také: Dohoda o provedení práce 2012

Nové podmínky dohody o provedení práce od 1. ledna 2012

Počínaje lednem 2012 došlo k prodloužení maximálního rozsahu práce ze 150 na 300 ročně. Současně však k jejich zpojistnění při zúčtované odměně převyšující 10 000 korun v jednom kalendářním měsíci u jednoho zaměstnavatele. Změny zákoníku práce však přinesly další povinnosti spojené se sjednáváním dohod o provedení práce. Zejména se jedná o vedení evidenčního listu důchodového pojištění, vystavování zápočtového listu při ukončení zaměstnání a potvrzování příjmů pro účely pobírání podpory v nezaměstnanosti. V dohodách je nyní nutné sjednat: dobu, na kterou se uzavírají, předmět, rozsah práce a odměnu. Pro účely případného poskytování náhrady odměny v období prvních 21 dnů nemoci se doporučuje stanovení fiktivního rozvrhu směn. To vyžaduje mimo jiné i přepracování či doplnění dosud užívaného vzoru dohody o provedení práce. Čtěte také: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu 2012

Povinnost vstupní lékařské prohlídky od 1. dubna 2012

A aby toho nebylo málo, přišli legislativci s novinkou v podobě povinné vstupní lékařské prohlídky. Právní úprava pracovně lékařských služeb, včetně komplexního řešení problematiky vstupních lékařských prohlídek, jsou soustředěny v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012. Uvedený právní předpis stanoví provedení vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu (tedy jak pracovního poměru, tak i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) jako předpoklad zdravotní způsobilosti fyzické osoby (zaměstnance) k práci, potvrdil pro server Podnikatel.cz Petr Sulek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Požádali jsme o vyjádření také ministerstvo zdravotnictví, v jehož gesci uvedený právní předpis je. Ovšem do uzávěrky článku, ani po opakovaných urgencích, nereagovalo.   

Kdo by v uvedeném zákoně hledal větu o zavedení vstupní lékařské prohlídky pro dohody, neuspěje. Jedná se o změnu v pojmech. Zákon totiž nenařizuje povinnost vstupní lékařské prohlídky pro pracovní poměr, ale hovoří o pracovně právním nebo obdobném vztahu, což jsou i dohody konané mimo pracovní poměr. 

Stávající dohody a povinná vstupní prohlídka

Samozřejmě nás zajímalo, jak bude toto ustanovení aplikováno v praxi. Zejména, zda se dotkne již uzavřených dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. U již uzavřených dohod nebude dodatečná prohlídka nutná. Dle zákona č. 373/2011 Sb. se v tomto případě bude postupovat ode dne nabytí účinnosti, ujišťuje Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Dodává, že dále dle § 98 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách platí, že pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčena povinnost zaměstnavatele hradit závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby podle tohoto zákona, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na otázku, zda bude zaměstnavatel povinen zajistit rovněž výstupní prohlídku, odpověděla Alena Sokolová, že výstupní prohlídka obecně není nutná. Čtěte také: Dohoda o provedení práce v otázkách a odpovědích

Kdo bude vstupní prohlídky dohodářů hradit? 

Podle § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách, platí, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podle oslovených odborníků z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS se věta první a druhá nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak. Obecně totiž platí, že zaměstnavatel hradí pracovnělékařské služby poskytované podle uvedeného zákona s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Čtěte také:  Novinka v zákoně. Limity pro dohody o provedení práce 

A je rozdíl, zda má, nebo nemá zaměstnavatel závodního lékaře? Obecně jde o stejný institut jakým je závodní preventivní péče. Důležitý je účel těchto pracovnělékařských služeb, kterým je zabránění poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce, udržování zdravotní způsobilosti k práci a lékařský dohled nad úrovní pracovních podmínek, dodala Alena Sokolová. 

školení účto leden 23 Kučerová

Z odpovědí tedy plyne, že vstupní lékařskou prohlídku má hradit zaměstnavatel. Bez potvrzení lékaře o způsobilosti zaměstnance k práci, nesmí práci vůbec přidělit. Potíže by pravděpodobně nastaly v situaci, kdy lékař zaměstnanci práci nedoporučí. V takovém případě by pracovní poměr uzavřen nebyl a náklady spojené se vstupní prohlídkou by zřejmě zůstaly na uchazeči o zaměstnání. 

Nedodržení povinnosti vstupní lékařské prohlídky

Jestliže zaměstnavatel sjedná některou z dohod konaných mimo pracovní poměr od 1. dubna 2012 bez povinné vstupní prohlídky, poruší povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dopustí se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce s možnou pokutou až do výše dvou milionů korun. Čtěte také: Za (ne)zaměstnávání zdravotně postižených milionová pokuta

Do 31. prosince 2011 byly dohody o provedení práce zaměstnavateli hojně využívány nejen z důvodu, že nepodléhaly odvodům, ale i pro značně zjednodušené podmínky ve srovnání s „klasickým“ pracovním poměrem. Vstupní prohlídky tak tvoří po zpojistnění dohod zavedením desetitisícového limitu další faktor, který může podnikatele od jejich využívání definitivně odradit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).