Hlavní navigace

Zvláštní offline režim EET: Velký přehled častých otázek a odpovědí

6. 3. 2020
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek. Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V květnu nestartují jen poslední dvě vlny EET, ale začínají platit i další novinky. Vzniká například možnost evidovat tržby ve zvláštním papírovém režimu.

V čem zvláštní režim spočívá, kdo všechno ho bude moct použít a jaké povinnosti a sankce se s ním pojí? Odpovědi nejen na tyto otázky přinášíme ve velkém souhrnu všeho podstatného.

V čem spočívá zvláštní režim EET?

Offline režim (tzv. zvláštní režim evidence) spočívá v tom, že podnikatel, který splní určité podmínky, bude moct místo klasické EET vydávat účtenky z předtištěného bloku. Ten si vyzvedne na finančním úřadu. Kromě vydávání účtenek je třeba i uchovat stejnopis vystavené účtenky.

Údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek pak musíte ještě zaznamenat do speciálního formuláře („Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu“), který každé čtvrtletí doručíte na finanční úřad.

Jaké podmínky musíte splnit?

Musíte být fyzickou osobu, která:

 • není plátcem daně z přidané hodnoty a
 • neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
 • vaše výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč.

Právnické osoby mohou využít zvláštní režim jen tehdy, pokud jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny.

Čtěte také: Vše, co potřebujete vědět o zvláštním (offline) režimu EET, včetně formulářů

Jak dlouho uchovávat stejnopis účtenky?

Stejnopis účtenek je nutné uchovat až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje (úprava lhůty pro stanovení daně je obsažena v § 148 daňového řádu). Minimálně jde o tři roky.

Je nutné i u zvláštního režimu žádat o autentizační údaje a registrovat se v aplikaci EET?

Nikoli. Podnikatel, jemuž bylo povoleno evidovat tržby ve zvláštním režimu, nemusí žádat o autentizační údaje a generovat si certifikát pro evidenci tržeb.

Jak má žádost o povolení zvláštního režimu vypadat?

V žádosti musí podnikatel uvést a doložit, že splňuje podmínky pro možnost evidence ve zvláštním režimu, a také vyplnit informace o svých provozovnách. Co se týče údajů o provozovně, je nutno sdělit správci daně obdobné informace jako v případě údajů o provozovnách, které se oznamují prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb v případě evidence tržeb v běžném či zjednodušeném režimu, zejména

 • typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální,
 • lokalizační údaj podle typu provozovny: u stálé bude uvedena adresa (ulice, č.p./č.o., obec, PSČ), u mobilní registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace a u virtuální URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon).

Ačkoli pro samotnou žádost není žádný speciální formulář, jelikož jde o podání podle daňového řádu, které musí splňovat obecné náležitosti podání a požadavky stanovené zákonem o evidenci tržeb, finanční správa zveřejnila vzor žádosti. Rozhodně se jej vyplatí využít, jelikož s ním má podnikatel jistotu, že na nic důležitého nezapomene. Stejně tak by podnikatel neměl zapomenout k žádosti přiložit přílohy, které dokládají jeho tvrzení.

Finanční správa rovněž pro lepší pochopení zveřejnila názorné příklady, jak žádost vyplnit pro různé profese.

Jaké uvést informace o provozovně, pokud poskytujete služby u zákazníka?

Poskytuje-li poplatník služby u zákazníka (např. malířské služby u zákazníka) a nemá-li provozovnu ve smyslu živnostenského zákona, zaeviduje poplatník v aplikaci EET provozovnu na adrese sídla podnikatele a jako typ uvede „stálá“. Pro podnikatele – právnickou i fyzickou osobu – je pak definice sídla uvedena v § 429 občanského zákoníku.

Dokdy musí finanční úřad o žádosti rozhodnout?

Finanční úřad má na rozhodnutí o žádosti do 30 dnů ode dne jejího podání. Rozhodnutí se stává účinným dnem následujícím po dni, kdy si poplatník převzal blok účtenek od finančního úřadu, nejpozději však 15. dnem ode dne oznámení rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Pokud chcete evidovat ve zvláštním režimu už od startu posledních dvou vln a mít jistotu, že vše stihnete, měli byste žádost podat do konce března.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Jak dlouho povolení o zvláštním režimu platí?

Povolení se vydává bez časového omezení a zaniká buď zrušením povolení finančním úřadem na žádost poplatníka nebo z moci úřední, nebo okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou (online).

Jak dlouho jsou platné bločky účtenek? Mohou je podnikatelé vydávat do té doby, než je spotřebují, nebo musí mít na každý rok nové?

Bloky účtenek se předávají standardně jednou za rok v počtu podle povahy činnosti, kterou podnikatel vykonává. V případě, když zjistíte, že již nemáte k dispozici bloky účtenek, můžete si požádat o další (i před uplynutím období jednoho roku od jejich vydání). Pokud by vám bloky naopak zbyly, můžete je používat v dalším roce bez jakéhokoli omezení.

Co všechno musíte vyplnit na účtence?

Také v případě offline režimu musíte na účtenkách uvádět některé údaje, a to:

 • své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud máte více než 1 provozovnu,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve (datum obsahuje den, měsíc a rok uskutečnění tržby). Časový okamžik je určen hodinou a minutou, ve které byla tržba uskutečněna. Čas musí být vyplňován ve 24 hodinovém formátu, tedy na pozici hodiny pomocí číslic 1 – 24 (jedna hodina ranní bude 1:00, jedna hodina odpolední 13:00), a
 • celkovou částku tržby v české měně (do celkové částky tržby se uvádějí všechny částky, které je poplatník povinen evidovat. To znamená i částky, které jsou určeny k následnému čerpání nebo zúčtování, i částky, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním).
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Musím mít i u zvláštního režimu vyvěšenou informační ceduli?

Ano, i u zvláštního režimu musíte vyvěsit v provozovně informační oznámení, a to v následujícím znění: Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.

Umístnění informačního oznámení není povinné v případech, kdy to z povahy věci, resp. s ohledem na charakter podnikatelské činnosti není možné, např. v některých případech prodeje v terénu nebo u zákazníka.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Lze u zvláštního režimu využít slevu na dani?

Ano, i u zvláštního režimu mohou podnikatelé uplatnit slevu na evidenci tržeb. Pro její uplatnění platí stejné podmínky jako u běžného režimu evidence. Sleva na evidenci tržeb činí 5000 korun bez ohledu na výši skutečně vynaložených výdajů v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Ne každý ale uplatní plných 5000 korun. Sleva totiž činí současně maximálně 15 % dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti (pouze základ daně z podnikání zdaňovaný dle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů).

Lze kombinovat zvláštní režim a EET?

Oba režimy nelze kombinovat, nelze třeba v jedné provozovně evidovat ve zvláštním režimu a v druhé mít EET.

Lze přejít z EET na zvláštní režim a opačně?

Ano, je to možné. Jednodušší bude přechod ze zvláštního režimu na EET. Kdo získá povolení evidovat offline a po čase se rozhodne přejít na EET, stačí mu pro přechod zaevidovat tržbu skrze EET. Zákon totiž obsahuje ustanovení, že povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká okamžikem zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou.

Opačná situace je však díky tomuto ustanovení o něco komplikovanější. Podnikatel si totiž musí ohlídat, aby neměl už účinné povolení a on nezaslal ještě tržbu skrze EET a povolení pro zvláštní režim si tak nezrušil. Nicméně i přechod z EET na offline režim lze naplánovat.

Čtěte více: Offline režim a EET nelze kombinovat, půjde však mezi nimi přejít

Jak udělat opravu či storno u papírových účtenek?

Opravu lze udělat přímo na účtence, která tento chybný údaj obsahuje. Způsob provedení opravy vychází z obecných účetních principů. Z nich vyplývá požadavek na uvedení osoby, která opravu učinila, a data, kdy k opravě chybného údaje došlo. V případě, kdy je opravován údaj, který musíte na účtence uvádět, musí být vyplněna i příslušná položka určená pro záznam o datu provedení opravy, a to ve formátu den, měsíc a rok, a o osobě provádějící opravu, a to uvedením vlastnoručního podpisu. Vyplnění této položky finanční správa doporučuje i v případě, že je opravována položka, která obsahuje nepovinné údaje.

V případě provedení storna účtenky (v případě storna účtenky a vystavení nové účtenky je poplatník povinen evidovat stejnopis stornované i nově vystavené účtenky) budete při vyplňování této položky postupovat obdobně, tedy potvrdíte provedení storna vlastnoručním podpisem a uvedete datum, kdy k provedení storna došlo.

Jak vypadá formulář oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu?

První verze formuláře o tržbách ve zvláštním režimu obsahovala stovky položek a tržby se měly vypisovat po jednotlivých dnech. V aktuální verzi formuláře ale bude stačit součet za celé čtvrtletí.

Oznámení o tržbách evidovan... by Podnikatel.cz on Scribd

Dokdy je nutné podat oznámení o evidovaných tržbách?

Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu musíte podat každé čtvrtletí, ve kterém jste přijali aspoň jednu evidovanou tržbu, a to do 20 dnů od konce čtvrtletí.

Jakým způsobem půjde oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu podat?

Oznámení půjde podat:

a) na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným ministerstvem financí, nebo
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

 1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
 3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Jaké hrozí sankce, když formulář oznámení o evidovaných tržbách nepodáte včas?

Jestliže podnikatel formulář k tržbám nepodá či jej podá pozdě, poruší tím povinnost nepeněžité povahy dle § 247a odst. 1 daňového řádu a může dostat pokutu až do výše 500 tisíc korun. Abyste však dostali pokutu v maximální výši, museli byste pochybit opakovaně.

Čtěte více: Zvláštní režim EET: Nebudete formulář podávat včas? Hrozí vám pokuta 500 tisíc

Platí i u oznámení podobná úprava jako u daňových přiznání? Tedy že ti, kteří mají datovou schránku, musí formulář podat elektronicky?

Nikoli. Poplatník, který má datovou schránku, nemá zákonem uloženou povinnost podat oznámení o tržbách datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Doručování elektronicky prostřednictvím datové schránky osobami, které mají zpřístupněnu datovou schránku, je jen jednou z možností, jak oznámení podat.

Podává se oznámení i v případě, pokud žádné tržby během čtvrtletí nemám?

Pokud v daném konkrétním čtvrtletí nepřijmete žádnou evidovanou tržbu ani neprovedete žádnou opravu či storno, oznámení podávat nemusíte.

CIF 24 - tip - superearly cena

Když podnikatel ukončí činnost nebo třeba přestane evidovat ve zvláštním režimu na konci května, musí do 20. července také podat oznámení s tím, že kolonky pro červen nechá prázdné?

Ano, poplatník podá oznámení o tržbách, kde uvede údaje o tržbách, které za dobu účinnosti zvláštního režimu přijal. První oznámení těch, kteří budou ve zvláštním režimu evidovat už od května, se také bude podávat jen za dva měsíce (za květen a červen), a to do 20. července.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).