Hlavní navigace

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Firma Pivovary Lobkowicz Group, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10035, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 870 000 160 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27258611

Sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 7. 2005

DIČ:

CZ27258611

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46340 Velkoobchod s nápoji
4725 Maloobchod s nápoji
6920 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10035, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. od 12. 5. 2015

Obchodní firma

K Brewery Group, a.s. do 12. 5. 2015 od 20. 7. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 20. 7. 2005

adresa

Hvězdova 1716/2b
Praha 14000 od 24. 11. 2008

adresa

Blahníkova 610/3
Praha 13000 do 24. 11. 2008 od 20. 7. 2005

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 9. 8. 2017

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 1. 2016

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 11. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 24. 11. 2008 od 20. 7. 2005

Ostatní skutečnosti

Na společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s., identifikační číslo 272 58 611, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035, jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností K Brewery Trade, s.r.o., identifikační číslo 253 20 840, se sídlem nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá Hora, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25401, a K Brewery Management, s.r.o., identifikační číslo 284 89 993, se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145383, vše k rozhodnému dni 01.01.2022. od 13. 12. 2022

Řádná valná hromada společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČ: 27258611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035 (dále jen Společnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), konaná dne 22.6.2016: (1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LAPASAN s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 033 11 384 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 15. dubna 2016) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 12. dubna 2016 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; (2) rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů; (3) určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 208,- Kč (slovy: dvě stě osm korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po zápisu přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 393 ZOK a rovná se výši nabídkové ceny (dále jen Nabídková cena), za kterou Hlavní akcionář nabyl akcie Společnosti v rámci povinné nabídky převzetí, jejíž doba závaznosti skončila dne 15. ledna 2016, a která byla schválena Českou národní bankou rozhodnutím č.j. 2015/128227/CNB/570 ze dne 25. listopadu 2015 (dále jen Nabídka převzetí). V důsledku této Nabídky převzetí se Hlavní akcionář stal hlavním akcionářem ve smyslu § 375 ZOK. Výše protiplnění byla přezkoumána a schválena Českou národní bankou v rozhodnutí o udělení souhlasu k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů č.j. 2016/044420/CNB/570 ze dne 14. dubna 2016. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Společnosti pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4) schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu. od 27. 6. 2016

Dne 23.12.2015 byla mezi společností Pivovary Lobkowicz Group, a.s., IČ 27258611, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035, jako kupujícím a společností Pivovary Lobkowicz, a.s., se sídlem Praha 4 , Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 28489411, zapsané v OR vedeném MS Praha, oddíl B, vložka 14838, jako prodávajícím, uzavřena smlouva o koupi závodu dle ust. § 2175 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. dne 23.12.2015 uložila do sbírky listin rejstříkového soudu Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10035, doklad o koupi závodu a dne 31.12.2015 došlo dle ust. § 2180 zák.č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin. Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. nabyla vlastnické právo k závodu společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. ke dni 31.12.2015. od 26. 1. 2016

1.Valná hromada přijala toto usnesení: 1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek: (a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.187.415.614,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a (b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti: -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1.900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 100.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12.2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 243.352.023,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společností jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na základě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úplaty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje: (a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a (b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce). 1c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společnosti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akcií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014. 1d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: (a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a (b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu. do 29. 5. 2014 od 6. 5. 2014

1.Valná hromada přijala toto usnesení: 1a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 1.660.500.000,- Kč (slovy: jednu miliardu šest set šedesát milionů pět set tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 10.000.000.000,- Kč (slovy: deset miliard korun českých). Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 1.662.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda šest set šedesát dva miliony pět set tisíc korun českých) a nejvýše na částku 10.002.000.000,- Kč (slovy: deset miliard dva miliony korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 160,- Kč (slovy: jedno sto šedesát korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také nové akcie). Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 10.378.125 (slovy: deset milionů tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět) kusů a nejvýše 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů. O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti. 1b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč je možno upsat 5.000 (slovy: pět tisíc) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 160,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 62.500.000 (slovy: šedesát dva miliony pět set tisíc) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 160,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 31.7.2014, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných s využitím přednostního práva. Připouští se možnost započtení těchto pohledávek: (a)Pohledávka akcionáře Palace Capital, a.s. vůči společnosti, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 1.200.931.352,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů devět set třicet jeden tisíc tři sta padesát dvě koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 1.500.000.000,- Kč uzavřená dne 12.12.2012 mezi společností jako dlužníkem a společností Palace Capital, a.s. jako věřitelem, a (b)Pohledávky akcionáře GO solar s.r.o. vůči společnosti: -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 2.877.874,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát čtyři koruny české) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ve výši 1.900.000,- Kč uzavřená dne 9.1.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 , dodatku č. 2 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 45.116.515,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů jedno sto šestnáct tisíc pět set patnáct korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 100.000.000,- Kč uzavřená dne 26.9.2008 mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností FOSSTON a.s. jako věřitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009, dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011, dodatku č. 4 ze dne 2.1.2013 a dodatku č. 5 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 242.574.465,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů pět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ve výši 300.000.000,- Kč ze dne 10.12.2007 uzavřená mezi společností jako dlužníkem a původním věřitelem, společností MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2008, dodatku č. 2 ze dne 3.11.2008, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2009, dodatku č. 4 ze dne 22.12.2010, dodatku č. 5 ze dne 23.12.2010, dodatku č 6 ze dne 19.12.2011 a dodatku č. 7 ze dne 23.12.2013, přičemž pohledávka byla na společnost GO solar s.r.o. postoupena smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o převodu akcií uzavřená dne 15.10.2013 mezi společností jako kupujícím a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako prodávajícím, na základě které koupila společnost 40 ks prioritních akcií na jméno v listinné podobě vydaných společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, čísla akcií 01 40 a zavázala se zaplatit kupní cenu ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení kupní ceny byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014, a -pohledávka, která je ke dni tohoto rozhodnutí ve výši nesplacené jistiny 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) s příslušenstvím, když právním titulem pohledávky je smlouva o postoupení pohledávky uzavřená dne 3. dubna 2014 mezi společností jako postupníkem a původním věřitelem MT Absol, spol. s r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Pod Petřinami 58/16, PSČ 162 00, IČ 27397840, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110059, jako postupitelem na základě které společnost nabyla pohledávku ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých) za společností Pivovar Vysoký Chlumec, a.s., se sídlem Vysoký Chlumec č.p. 29, IČ 46353224, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15277 a zavázala se zaplatit postupiteli úplatu za postoupení pohledávky ve výši 3.379.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž pohledávka na zaplacení úplaty byla postoupena na společnost GO solar s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 3.4.2014. Valná hromada podle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích schvaluje: (a)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností Palace Capital, a.s., který je přílohou č. 4 tohoto notářského zápisu, a (b)návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, uzavírané mezi společností a společností GO solar s.r.o., který je přílohou č. 5 tohoto notářského zápisu. Návrh smlouvy o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a celkového emisního kursu bude akcionáři doručen spolu s oznámením o přednostním právu k úpisu nových akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií a podpisy zástupců smluvních stran musí být úředně ověřeny. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem amGraben 21, A-1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen Vybraný zájemce). 1c. Úpis akcií bez využití přednostního práva Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 160,- Kč každá ve formě na majitele, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude určen představenstvem. Valná hromada pověřuje představenstvo určením emisního kursu akcií, jehož výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurs bude určen na základě poptávky investorů, kterým budou v souladu s českým právem nabídnuty ke koupi nové akcie společnosti a část dosavadních akcií, které investorům po jejich vydání následně prodá Vybraný zájemce. Představenstvo společnosti oznámí Vybranému zájemci emisní kurs a doručí mu současně návrh smlouvy o úpisu akcií. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti č.ú. 5786882/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to tak, že 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nových akcií musí být splaceno nejpozději do 31.7.2014, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 30.9.2014. 1d. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona o obchodních korporacích: (a)upsáním akcií v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, a (b)splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií a celého emisního ážia nových akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí v rozsahu potřebném ke zvýšení základního kapitálu o konečnou částku zvýšení základního kapitálu určenou rozhodnutím představenstva společnosti, za předpokladu, že vydání nových akcií společnosti je poslední podmínkou pro jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu. do 6. 5. 2014 od 5. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 27. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 11. 5. 2015 od 27. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 11. 5. 2015 od 27. 3. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 6.12.2013, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2988/2013, rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 18.11.2013 a o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.11.2013, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 25.11.2013, takto: 1. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2817/2013 takto: a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 40.000.000,- Kč (čtyřicet milionů korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých). b) Čtvrtý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 20.000.000 (dvacet milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií, nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. c) Osmý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. d) Devátý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnut k úpisu takový počet akcií dle tohoto rozhodnutí, který určí představenstvo společnosti při respektování rozsahu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí a dalších podmínek v něm uvedených. e) Třináctý odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše a dále případně jiných existujících peněžitých pohledávek, které předem určení zájemci budou vlastnit vůči společnosti ke dni podpisu smlouvy o úpisu akcií (existence těchto pohledávek musí být potvrzena představenstvem společnosti), a to proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák. 2. Mimořádná valná hromada rozhodla o změně rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 11.11.2013, o jejímž konání byl sepsán notářský zápis notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, NZ 2818/2013 takto: a) První odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). b) Třetí odstavec rozhodnutí se mění tak, že nově zní: Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 15.000.000 (patnáct milionů) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. do 27. 3. 2014 od 12. 12. 2013

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11.11.2013 v 11,00 hod, o které byl sepsán notářský zápis NZ 2818/2013 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: Tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových kmenových listinných akcií na majitele, které budou v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. imobilizovány - dematerializovány, o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české), které budou spláceny výhradně peněžitými vklady. Upisování akcií bude provedeno bez využití přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu dle § 204a obch.zák., když akcionáři se tohoto přednostního práva vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 kusů akcií nebo nebude zcela splacen jejich emisní kurz, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří budou vybráni představenstvem společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti. Z tohoto důvodu budou vybírány pouze fyzické a právnické osoby se sídlem nebo bydlištěm v některém ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, u nichž, s přihlédnutím k jejich dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na společnosti nepovede ke zhoršení dobrého jména společnosti. Další podmínkou je, že každý upisovatel je povinen upsat akcie společnosti s emisním kurzem v minimální celkové výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení – úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu příslušných právních předpisů, což doloží společnosti čestným prohlášením. Předem určenými zájemci mohou být i akcionáři společnosti. Představenstvo společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku, mimo jiné nesmí nabídnout upsání akcií společnosti více než 150 osobám dle ust. § 35 odst. 2 písm. b) zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí 14 pracovních dnů a počátek běhu této lhůty poběží od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 31.1.2014. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií s tím, že výše emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na českém kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možností růstu a rizikových faktorů. Minimální výše emisního kurzu bude činit 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) za jednu upisovanou akcii, tj. bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie. Emisní kurz bude splácen v penězích. Emisní kurz musí být pro všechny upisovatele stejný a bude upisovatelům oznámen představenstvem formou jeho uvedení do návrhu smlouvy o úpisu akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 5786882/0800 vedený u České spořitelny, a.s., a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od úpisu akcií upisovatelem dle § 204 odst. 5 obch. zák. Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je platné a účinné okamžikem jeho schválení valnou hromadou s tím, že jeho platnost a účinnost je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné. Zápisem zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, do obchodního rejstříku, se toto rozhodnutí stává nepodmíněným. Naopak v případě, že dojde ke splnění rozvazovací podmínky definované výše v tomto rozhodnutí, pozbývá platnost a účinnost toto rozhodnutí a pokud na základě tohoto rozhodnutí dojde k upsání akcií, považuje se upisování za neúčinné. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bude podán až po zápisu zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí předcházející mimořádné valné hromady (kapitalizace pohledávek vůči společnosti), o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, Platnost a účinnost tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, je podmíněna rozvazovací podmínkou, která nastane v případě, je-li upisování akcií podle rozhodnutí mimořádné valné hromady, o kterém byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 2817/2013 ze dne 11.11.2013 notářkou JUDr. Marcelou Veberovou, ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neúčinné. do 27. 3. 2014 od 25. 11. 2013

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.200.000,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvíce o částku 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku nejméně 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nepřesáhne 8.600.000,- Kč (slovy: osm milionů šest set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se všichni akcionáři výslovně vzdali před hlasováním o tomto rozhodnutí. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě, s tím, že tyto akcie budou dematerializovány dle zák. č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Emisní kurz akcií upisovaných při zvýšení základního kapitálu bude určen představenstvem. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu akcií, který musí být pro všechny upisovatele stejný a jeho výše musí činit nejméně jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz bude upisovatelům oznámen představenstvem současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů a nejvýše 3.300.000 (slovy: tři miliony tři sta tisíc) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. V případě, že podle tohoto rozhodnutí nebude upsáno nejméně 1.600.000 (slovy: jeden milion šest set tisíc) kusů akcií,nebo nebude dle tohoto rozhodnutí splacen emisní kurz těchto akcií, je upsání akcií neúčinné. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to společnosti Palace Capital, a.s., se sídlem Luhačovice, Lázeňské náměstí 436, IČ 63474948, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1682 a společnosti FOSSTON a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČ 28218914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13620, které mají pohledávky vůči společnosti. Předem určený zájemce Palace Capital, a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 1.185.495.217 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto osmdesát pět milionů čtyři sta devadesát pět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o úvěru ze dne 12.12.2012. Předem určený zájemce FOSSTON a.s. má pohledávku vůči společnosti ve výši 47.671.086 Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů šest set sedmdesát jeden tisíc osmdesát šest korun českých), a to ke dni 31.10.2013, když právním titulem pohledávky je smlouva o půjčce ze dne 9.1.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.1.2010, dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 6.1.2012 a dále smlouva o úvěru ze dne 26.9.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 2 ze dne 31.12.2009 a dodatku č. 3 ze dne 31.12.2011. Předem určenému zájemci Palace Capital, a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 3.172.422 ks (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce čtyři sta dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Předem určenému zájemci FOSSTON a.s. bude nabídnuto k úpisu nejvýše 127.578 ks (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc pět set sedmdesát osm kusů) kmenových listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé 2,- Kč (slovy: dvě koruny české) při emisním kurzu, který bude určen v souladu s tímto rozhodnutím představenstvem společnosti. Skutečný počet akcií, které budou nabídnuty k úpisu, určí představenstvo. Předem určení zájemci se mohou dohodnout na tom, že si mezi sebou převedou zcela nebo z části právo na úpis akcií, které jim byly nabídnuty k úpisu. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 14 dní, která začíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jednotlivým upisovatelům, čímž bude začátek lhůty upisovatelům i oznámen. Upisování může začít i před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že pak platí pravidla pro upisování akcií uvedená v § 203 odst. 4 druhá věta obchodního zákoníku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi upisovatelem a společností s úředně ověřenými podpisy. Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem vybraných zájemců vůči společnosti, jak jsou specifikovány výše, proti pohledávkám na splacení emisního kurzu jimi upsaných akcií. Ke splacení emisního kurzu zápočtem pohledávek musí dojít nejpozději ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií, a to formou uzavření dohody o zápočtu pohledávek s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení pohledávek předem vybraných zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií bude uzavřena do 10 dnů od úpisu akcií (od uzavření smlouvy o úpisu akcií) dle ust. § 204 odst. 2 obch.zák. do 27. 3. 2014 od 18. 11. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 870 000 160 Kč

od 11. 5. 2015

Účinky zvýšení základního kapitálu z částky 2.000.000,- Kč o částku 1.868.000.160,- Kč na částku 1.870.000.160,- Kč nastaly v souladu s ustanovením §464 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 23.5.2014

od

Základní kapitál

vklad 1 870 000 160 Kč

do 11. 5. 2015 od 29. 5. 2014

Účinky zvýšení základního kapitálu z částky 2.000.000,- Kč o částku 1.868.000.160,- Kč na částku 1.870.000.160,- Kč nastaly v souladu s ustanovením §464 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dne 23.5.2014

od

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 5. 2014 od 20. 7. 2005
kmenové akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 160 Kč, počet: 11 687 501 od 29. 5. 2014
kmenové akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 160 Kč, počet: 12 500 do 29. 5. 2014 od 27. 3. 2014
akcie na majitele listinná, hodnota: 2 Kč, počet: 1 000 000 do 27. 3. 2014 od 18. 11. 2013
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 18. 11. 2013 od 1. 12. 2008
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 1. 12. 2008 od 20. 7. 2005

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Gabriela Šímová

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2024

vznik členství: 25. 10. 2023

Františka Křížka 525/18, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Xiao Chu

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 30. 11. 2022

vznik funkce: 14. 12. 2022

Jungmannova 30/21, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Obšilová

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Májová 1289/23, Praha, 165 00, Česká republika

Historické vztahy

Gaoming Zhu

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2021 - Poslední vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 8. 4. 2020

zánik členství: 25. 6. 2022

vznik funkce: 5. 5. 2020

zánik funkce: 25. 6. 2022

Huamu 718/39/301-302, Shanghai, Pudong, Čína

Jianing Qiang

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 5. 9. 2020

vznik členství: 24. 10. 2018

zánik členství: 3. 4. 2020

zánik funkce: 3. 4. 2020

Xibahexili 9-904, Peking, Chaoyang District, Čína

Štefan Füle

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 24. 10. 2018

zánik členství: 3. 5. 2020

Melodická 1385/9, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Gabriela Šímová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 7. 2. 2024

vznik členství: 24. 10. 2018

zánik členství: 24. 10. 2023

Františka Křížka 525/18, Praha, 170 00, Česká republika

Petr Hořínek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2018 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

vznik členství: 10. 9. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

Podolské nábřeží 817/30, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Xia Ren

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2018 - Poslední vztah: 5. 9. 2020

vznik členství: 5. 9. 2018

zánik členství: 30. 3. 2020

vznik funkce: 5. 9. 2018

zánik funkce: 30. 3. 2020

San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401, Peking, Haidian district, Čína

Ing. Roman Náhončík

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2018 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

zánik členství: 24. 10. 2018

Zlonínská 580, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Ing. Marcela Hrdá

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 13. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 25. 10. 2016

zánik funkce: 5. 9. 2018

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Daniela Jirásková

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2018

vznik členství: 4. 11. 2016

zánik členství: 10. 9. 2018

Holubova 2507/24, Praha, 150 00, Česká republika

Tomáš Bůzek

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 10. 2016

zánik členství: 30. 6. 2018

Na vysoké I 347/13, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Zdeněk Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 5. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 5. 9. 2016

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Marcela Hrdá

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 21. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Jaroslav Tvrdík

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Placanda

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 24. 10. 2016

Pavla Ježdíka 174, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Miloš Badida

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 9. 2017

vznik členství: 15. 12. 2015

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 30. 5. 2017

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Eva Kropová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 14. 10. 2015

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Eva Kropová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 30. 6. 2015

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Martin Burda

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 14. 10. 2015

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 14. 10. 2015

Svornosti 1022, Třinec, 739 61, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Petr Bič

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 31. 3. 2015

Velké Popovice 91, 251 69, Česká republika

Další vztah k této osobě

Grzegorz Hóta

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 14. 10. 2015

Hrádek 405, 739 97, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Bič

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

Velké Popovice 91, 251 69, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Grzegorz Hóta

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

Hrádek 405, 739 97, Česká republika

Ing. Grzegorz Hóta

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

Hrádek 405, 739 97, Česká republika

Ing. Petr Bič

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

Oldřichovická 1201, Třinec, 739 61, Česká republika

Martin Burda

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 4. 9. 2013

Svornosti 1022, Třinec, 739 61, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Aleš Radil

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 20. 7. 2005

zánik funkce: 1. 10. 2008

U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Martin Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2008

Šemberova 1121/22, Brno, 635 00, Česká republika

Hana Vysloužilová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2008

Hoštice 97, 768 13, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Roman Náhončík

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 25. 10. 2023

vznik funkce: 27. 11. 2023

Zlonínská 580, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Marian Severa

Předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 25. 10. 2023

vznik funkce: 27. 11. 2023

Vřesová 1000, Květnice, 250 82, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jielei Liu

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 25. 10. 2023

Turonská 1027, Chýně, 253 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vladimír Hanák

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2019

vznik členství: 16. 4. 2019

Lužická 473/48, Děčín, 405 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Roman Náhončík

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 24. 10. 2018

zánik členství: 24. 10. 2023

vznik funkce: 24. 10. 2018

zánik funkce: 24. 10. 2023

Zlonínská 580, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Marian Severa

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 24. 10. 2018

zánik členství: 24. 10. 2023

Vřesová 1000, Květnice, 250 82, Česká republika

Ing. Jaroslav Tvrdík

Předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2018 - Poslední vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 24. 10. 2018

zánik členství: 24. 10. 2023

vznik funkce: 24. 10. 2018

zánik funkce: 24. 10. 2023

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jianing Qiang

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2018 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 10. 9. 2018

zánik členství: 24. 10. 2018

Xibahexili 9-904, Chaoyang District, Peking, Čína

Ing. Vladimír Chmelíček

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2017 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 19. 9. 2017

zánik členství: 24. 10. 2018

Česká 650/51, Most, 434 01, Česká republika

Xiaokun Li

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2021

vznik členství: 14. 9. 2015

zánik členství: 28. 12. 2020

U milosrdných 849/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Charvát

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 14. 11. 2017

vznik členství: 18. 11. 2016

zánik členství: 18. 9. 2017

Eledrova 693/70, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Arch. Kamil Špendla

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2019

vznik členství: 23. 11. 2016

zánik členství: 16. 4. 2019

F. Schmuckera 7, Bratislava, Slovensko

Jan Klimeš

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 2. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 24. 1. 2017

Přemyslovská 1925/40, Praha, 130 00, Česká republika

Josef Hehejík

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 10. 9. 2018

náměstí Sítná 3106, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Xiaokun Li

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2016 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 14. 9. 2015

Na Fialce II 1635/50, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Pavel Herman

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 12. 2016

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 22. 11. 2016

Netolická 1182/37, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Xiaokun Li

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 5. 2016

vznik členství: 14. 9. 2015

Budiměřice 23, 288 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Uvíra

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 14. 9. 2015

zánik členství: 15. 12. 2015

Národní 416/37, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Blažek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 14. 9. 2015

Lomnická 1766, Tišnov, 666 01, Česká republika

Ing. Pavel Herman

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 14. 9. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 14. 9. 2015

Netolická 1182/37, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Eva Kropová

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2015

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Otakar Binder

Člen statutárního orgánu

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 5. 2015

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 30. 3. 2015

Preslova 291/5, Brno, 602 00, Česká republika

Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 9. 2016

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2016

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 4. 9. 2013

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Eva Kropová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 4. 9. 2013

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Otakar Binder

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

Preslova 291/5, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 4. 9. 2013

Blahníkova 610/3, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Otakar Binder

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

Malostranská 5/13, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Eva Kropová

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2008 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 4. 9. 2013

Třinec 64, 739 94, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Radil

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 20. 7. 2005

zánik funkce: 1. 10. 2008

Průhonická 217/31, Praha, 106 00, Česká republika

Jiří Šťastný

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2008

Kolmá 932, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Ing. Jindra Radilová

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 11. 2008

vznik členství: 20. 7. 2005

zánik členství: 1. 10. 2008

Na Plzeňce 1235/2, Praha, 150 00, Česká republika

1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)dva členové představenstva společně, nebo b)samostatně člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.

od 17. 9. 2015

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo b)dva členové představenstva společně nebo c)samostatně člen představenstva, byl-li k tomuto jednání v určitém rozsahu a na určitou dobu zmocněn.

do 17. 9. 2015 od 27. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva, samostatně místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné za společnost podepisovat svůj podpis s uvedením funkce, kterou ve statutárním orgánu zaujímá.

do 27. 3. 2014 od 24. 11. 2008

Navenek jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 24. 11. 2008 od 20. 7. 2005

Akcionář

LAPASAN s.r.o.

První vztah: 21. 6. 2017

Na příkopě 858/20, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionář

LAPASAN s.r.o.

První vztah: 21. 10. 2016 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

Na příkopě 858/20, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

LAPASAN s.r.o., IČ: 03311384

Na příkopě 858, Česká republika, Praha, 110 00

od 21. 6. 2017

LAPASAN s.r.o., IČ: 03311384

Pobřežní 297, Česká republika, Praha, 186 00

do 21. 6. 2017 od 21. 10. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 11. 2008

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 28. 7. 2017
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 12. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 11. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).