Hlavní navigace

VIG ND, a.s.

Firma VIG ND, a.s., akciová společnost, vznikla dne 20. 8. 2010. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16429, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 391 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24725960

Sídlo:

Pobřežní 665/21, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 8. 2010

DIČ:

CZ24725960

E-mail:

info@mainpointkarlin.cz

Telefon:

956421121

Telefon:

956421121

Popis

Činnost:
- provoz investičního fondu.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
469 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
6831 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16429, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VIG ND, a.s. od 21. 1. 2015

Obchodní firma

V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. do 21. 1. 2015 od 20. 8. 2010

Obchodní firma

VIG ND, a.s. do 12. 1. 2015 od 12. 1. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 20. 8. 2010

adresa

Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8 od 21. 1. 2015

adresa

Pobřežní 665/21
Praha 18600 od 12. 1. 2015

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 4 14000 do 12. 1. 2015 od 20. 8. 2010

adresa

Antala Staška 2027/79
Praha 4 14000 do 12. 1. 2015 od 20. 8. 2010

Předmět podnikání

Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 1. 2015

obhospodařování a administrace majetku společnosti dle § 9 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů do 31. 12. 2014 od 26. 8. 2014

kolektivní investování podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, na základě povolení České národní banky k činnosti investičního fondu do 26. 8. 2014 od 20. 8. 2010

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 1. 2015

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. rozhodla dne 15.10. 2015 o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 2.671.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát jedna milionů korun českých/ o částku 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát mi lionů korun českých/ na novou výši základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. 2.391.000.000,- Kč /slovy: dvě miliardy tři sta devadesát jedna milionů korun českých/, a to následovně: 1.Důvody a účel navrhovaného snížení 1.1. důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. je snaha společnosti o konsolidaci struktury akcionářů vlastnících akcie společnosti VIG ND, a.s. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu 2.1. základní kapitál společnosti VIG ND, a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ (rozsah navrhovan ého snížení), a to úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. ve výši 280.000.000,- Kč /slovy: dvě stě osmdesát milionů korun českých/ bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z obě hu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty 4.1. základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti VIG ND, a.s. s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 299.772.942,- Kč /slovy: dvě stě devadesát devět milionů sedm set sedmdesát dva tisíce devět set čtyřicet dva korun českých), tj. ve výši 1.070.617,65 Kč /slovy: jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů/ na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč /slovy: jeden milion korun českých/. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií 5.1. Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti VIG ND, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu záměru o snížení základního kapitálu společnosti VIG ND, a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Souhlas valné hromady s převodem akcií 6.1. Valná hromada společnosti VIG ND, a.s. uděluje, ve smyslu ustanovení čl. 4.5. stanov společnosti, všem stávajícím akcionářům společnosti (akcionáři, jsou akcionáři společnosti VIG ND, a.s. k rozhodnému dni) souhlas s převodem akcií společnosti VIG ND , a.s. na společnost VIG ND, a.s. 7. Ochrana věřitelů 7.1. Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. od 15. 10. 2015

Počet členů dozorčí rady: 3 od 26. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 12. 1. 2015 od 14. 7. 2014

Valná hromada společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. rozhodla rozhodnutím obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 30. října 2012, Nz 788/2012, N 857/2012, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. na novou výši základního kapitálu 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmil ion korun českých), a to za těchto podmínek: 1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.299.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), tj. ze současné výše 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliónů korun českých) o 1.299.00 0.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědevadesátdevětmiliónů korun českých), na novou výši 2.671.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardyšestsetsedmdesátjedenmilion korun českých), upsáním nových akcií, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Způsob zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 odst. 1 obchodního zákoníku, a sice úpisem 1.299 (slovy: jednoho tisíce dvě stě devadesáti devíti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované p odobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc še st set sedmnáct korun českých a šedesát pět haléřů), a jejichž emisní kurz bude splácen peněžitým vkladem předem určeným zájemcům. Všechny nové akcie budou upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že budou nabídnuty následujícím předem určeným zájemcům a jejich emisní kurz splacen následovně: - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, kte rá upíše 759 (slovy sedm set padesát devět) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s., - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 63998530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, která upíše 260 (slovy dvě stě šedesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s., - předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 53002, IČ 47452820, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddí l B, vložka 855, která upíše 280 (slovy dvě stě osmdesát) ks nově vydaných akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 5308012/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a tudíž tyto akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií: - předem určenému zájemci, tj. obchodní společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, obchodní společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a obchodní společnost Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insur ance Group upíší všech 1.299 (slovy jeden tisíc dvě stě devadesát devět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), u kterých nebude podána žádost o přijetí k ob chodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, jejichž emisní kurz se nebude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.070.617,65 Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc šest set sedmnác t korun českých šedesát pět haléřů), tzn. že emisní ážio bude u každé této akcie ve výši 70.617,65 Kč (slovy sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých šedesát pět haléřů). Emisní kurz, včetně emisního ážia všech těchto 1.299 kusů upisovaných nových akcií, bude tedy představovat celkem částku 1.390.732.327,35 Kč (slovy jedna miliarda tři sta devadesát milionů sedm set třicet dva tisíc tři sta dvacet sem korun českých a třicet pět haléřů). Místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a lhůta pro upisování akcií třemi výše uvedenými předem určenými zájemci, činí jeden měsíc ode dne rozhodnutí valné hromady, s tím, že oznáme ní počátku běhu lhůty bude učiněno písemně v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to osobním předáním oznámení zájemcům o upsání akcií nebo zasláním e-mailové zprávy obsahující oznámení zájemcům o upsání akcií. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnem přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Upisovaní akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na r ozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude tudíž obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc př ípadného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 14. 12. 2012 od 6. 11. 2012

Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, týkajícího se sloučení společnosti Main Point Ka rlin, a.s., IČ 267 25 487, se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7896, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ 247 25 96 0, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a Main Point Karlin, a.s.. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důs ledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Main Point Karlin, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem pro fúzi byl stanoven den 1.dubna 2012. od 1. 7. 2012

Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. obsaženým v notářském zápisu JUDr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 27. čer vence 2011, Nz 654/2011, N 685/2011, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 152.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva milionů korun českých) o částku 1.220.0 00.000,- Kč (slovy: jedna milarda dvě stě dvacet milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.372.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát dva miliony korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného z výšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.220 (slovy: jednoho tisíce dvě stě dvaceti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budou vydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. 3. Všech 1.220 (slovy: jeden tisíc dvě stě dvacet) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se jediný akcionář vzdal), a to předem určenými zájemci, kterými jsou: - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ: 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, a - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, s tím, že společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, upíše 1.200 (slovy: jeden tisíc dvě stě akcií) podle smlouvy o upsání uzavřené akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna I nsurance Group a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., a společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group upíše 20 (slovy: dvacet akcií) podle smlouvy o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku m ezi společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 4. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, přičemž lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určený m zájemcům, a to společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. 5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. předem určeným zájemcům, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společnosti Česká podnikatelská pojišť ovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. dne 27. července 2011. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 6. Představenstvo polečnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. dne 27. července 2011, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upiso vání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Tito předem určení zájemci budou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií takto : - společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 1.200 (slovy: jednoho tisíce dvě stě) nových akcií, které upíše, tj. částku 1.200.000.000,- Kč (slovy: jednu milia rdu dvě stě milionů korun českých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 1.200 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. - společnost Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group bude povinna splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech 20 (slovy: dvaceti) nových akcií, které upíše, tj. částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun čes kých), ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 20 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4755232/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s., se sídlem Prah a 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. do 3. 8. 2011 od 28. 7. 2011

Na základě projektu přeměny - "Projekt vnitrostátní fúze sloučením", vyhotoveného v souladu s ustanovením zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, týkajícího se sloučení společnosti KOORDITA, a.s., IČ: 27821650, se sídlem Ost rava, Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3468, jako společnosti zanikající, se společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 24725960, se sídlem Praha 4, Anta la Staška 2027/79, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16429, jako společností nástupnickou, došlo ve smyslu § 2 a násl. zák.č. 125/2008 Sb. k realizaci vnitrostátní fúze sloučením společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. a KOORDITA, a.s. Na nástupnickou společnost V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KOORDITA, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozh odným dnem pro fúzi byl stanoven den 1. ledna 2011. od 1. 7. 2011

Jediný akcionář společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group rozhodl rozhodnutím jediného akcionáře společnosti obsaženým v notářském zápisu Judr. Miroslava Nováka, notáře v Praze, ze dne 21. září 2010, Nz 843/2010, N 894/2010, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., z jeho současné výše 2.000.000,--Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 152.000.000,--Kč (slovy jedno sto padesát dva milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 150 (slovy jedno sto padesáti) kusů nových kmenových akcií společnosti V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s., které budou vydané v zaknihované podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. 3. Všech 150 (slovy jedno sto padesát) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, (kterého se tímto jediný akcionář vzdává), a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a budou jím upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a společností V.I:G. ND, uzavřený investiční fond a.s. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 4. Místem úpisu akcií bude sídlo společností V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s., tj. Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00,přičemž lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group představenstvem společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s.. 5. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. jedinému akcionáři, tj. společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dnešním dnem tj. dnem přijetí tohoto rozhodnutí, tj. 21.9.2010. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 6. Představenstvo společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. je povinno dnešním dnem, tj. dnem přijetí tohoto usnesení, tj. 21.9.2010, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 150 (slovy jedno sto padesáti) nových akcií, které upíše, tj. částku 150.000.000,-- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 150 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti V.I.G. ND, uzavřený investiční fond a.s. číslo 4353612/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. do 20. 10. 2010 od 24. 9. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 391 000 000 Kč

od 22. 2. 2016

Základní kapitál

vklad 2 671 000 000 Kč

do 22. 2. 2016 od 14. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 1 372 000 000 Kč

do 14. 12. 2012 od 3. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 152 000 000 Kč

do 3. 8. 2011 od 20. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 10. 2010 od 20. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 391 od 22. 2. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 671 do 22. 2. 2016 od 21. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 671 do 21. 1. 2015 od 14. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 372 do 14. 12. 2012 od 3. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 152 do 3. 8. 2011 od 20. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 20. 10. 2010 od 20. 8. 2010

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Mag. Gerhard Lahner

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 16. 8. 2017

vznik funkce: 25. 6. 2018

Gartengasse 21, Mistelbach, 2 130, Rakouská republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Marek Šubrt

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 25. 6. 2018

Do Lipan 677/32, Praha, 103 00, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2017

vznik členství: 16. 8. 2017

Gartengasse 21, Mistelbach, 2 130, Rakouská republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Besperát

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 20. 8. 2016

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Petr Zapletal MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 20. 8. 2016

vznik funkce: 20. 8. 2016

Na zahrádkách 307, Praha, 149 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

RNDr. Petr Zapletal MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2016

vznik členství: 20. 8. 2011

vznik funkce: 20. 8. 2011

Na zahrádkách 307, Praha, 149 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Besperát

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2015

vznik členství: 20. 8. 2011

vznik funkce: 20. 8. 2011

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Gary Wheatley Mazzotti

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mag. Gerhard Lahner

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2017 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 16. 8. 2017

Gartengasse 21, Mistelbach, 2 130, Rakouská republika

RNDr. Petr Zapletal MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 20. 8. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 20. 8. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Na zahrádkách 307, Praha, 149 00, Česká republika

RNDr. Petr Zapletal MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 20. 8. 2011

zánik členství: 19. 8. 2016

vznik funkce: 20. 8. 2011

zánik funkce: 19. 8. 2016

Na zahrádkách 307, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Besperát

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 9. 2016

vznik členství: 20. 8. 2011

zánik členství: 19. 8. 2016

vznik funkce: 20. 8. 2011

zánik funkce: 19. 8. 2016

Čenovická 2142, Praha, 190 16, Česká republika

Gary Wheatley Mazzotti

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Gary Wheatley Mazzotti

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Statenická 365, Statenice, 252 62, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 20. 8. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Mistelbach, Gartengasse 21, 2130, Rakouská republika

RNDr. Petr Zapletal MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2016

vznik členství: 20. 8. 2011

vznik funkce: 20. 8. 2011

Na zahrádkách 307, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Besperát

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2011 - Poslední vztah: 12. 12. 2015

vznik členství: 20. 8. 2011

vznik funkce: 20. 8. 2011

Čenovická 2142, Praha 9, 190 16, Česká republika

RNDr. Petr Zapletal MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 20. 8. 2011

vznik funkce: 20. 8. 2010

zánik funkce: 20. 8. 2011

Na zahrádkách 307, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Besperát

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 20. 8. 2011

zánik funkce: 20. 8. 2011

Čenovická 2142, Praha 9, 190 16, Česká republika

Mag. Gerhard Lahner

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 8. 2011

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 20. 8. 2011

zánik funkce: 20. 8. 2011

Mistelbach, Gartengasse 21, 2130, Rakouská republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Luděk Marek

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 2. 1. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2018

Počernická 3226/2g, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Mgr. Judita Říhová

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

Zubatého 269/1, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vít Rozsypal

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2015

vznik členství: 2. 1. 2015

Na Sídlišti 350, Divišov, 257 26, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Suk

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2015

vznik členství: 2. 1. 2015

vznik funkce: 2. 1. 2015

Akátová 2803, Louny, 440 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Luděk Marek

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2015

vznik členství: 2. 1. 2015

Počernická 3226/2g, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Suk

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 2. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2018

Akátová 2803, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Luděk Marek

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2018

vznik členství: 2. 1. 2015

Počernická 3226/2g, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Suk

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 20. 8. 2010

zánik funkce: 14. 7. 2014

Akátová 2803, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Vít Rozsypal

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 14. 7. 2014

zánik funkce: 14. 7. 2014

Na Sídlišti 350, Divišov, 257 26, Česká republika

Ing. Jaroslav Suk

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2013

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 20. 8. 2010

zánik funkce: 14. 7. 2014

Akátová 2803, Louny, 440 01, Česká republika

Ing. Luděk Marek

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 14. 7. 2014

zánik funkce: 14. 7. 2014

Počernická 3226/2g, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Vít Rozsypal

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 14. 7. 2014

zánik funkce: 14. 7. 2014

Na Sídlišti 350, Divišov, 257 26, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 12. 1. 2015

Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech. Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 12. 1. 2015 od 26. 8. 2014

Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Jediný člen představenstva při zastupování společnosti připojí k obchodní firmě solečnosti svůj podpis.

do 26. 8. 2014 od 14. 7. 2014

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.

do 14. 7. 2014 od 20. 8. 2010

Další vztahy firmy VIG ND, a.s.

člen představenstva

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

První vztah: 26. 8. 2014

Antala Staška 2027/79, Praha Krč, 140 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

člen představenstva

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2015

Antala Staška 2027/79, Praha Krč, 140 00

člen představenstva

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

Antala Staška 2027/79, Praha Krč, 140 00

člen představenstva

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 8. 2014

Antala Staška 2027/79, Praha Krč, 140 00

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

První vztah: 20. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

Pobřežní 665/21, Praha, 186 00

Akcionáři

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

Templová 747, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 8. 2011 od 20. 8. 2010

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.