Hlavní navigace

Zevas Korouhev a.s.

Firma Zevas Korouhev a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1375, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 17 513 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

64789403

Sídlo:

Jimramov 57 Trhonice, 592 42

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 3. 1996

DIČ:

CZ64789403

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
25720 Výroba zámků a kování
33120 Opravy strojů
431 Demolice a příprava staveniště
43320 Truhlářské práce
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1375, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Zemědělská obchodní společnost Korouhev, a.s. od 12. 3. 1996

Obchodní firma

Zevas Korouhev a.s. od 9. 10. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 12. 3. 1996

adresa

57
Jimramov 59242 od 8. 6. 2021

adresa

291
Korouhev 56993 do 8. 6. 2021 od 9. 12. 2014

adresa

291
Korouhev 56993 do 9. 12. 2014 od 12. 3. 1996

Předmět podnikání

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 9. 6. 1998

zámečnictví od 9. 6. 1998

silniční motorová doprava nákladní od 9. 6. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 9. 6. 1998

truhlářství od 9. 6. 1998

výroba a opravy zemědělských strojů od 9. 6. 1998

opravy motorových vozidel od 9. 6. 1998

nakládací a zemní práce, práce autojeřábem od 9. 6. 1998

zemědělská výroba od 12. 3. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada přijala dne 4.5.2023 toto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 17.513.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set třináct tisíc korun českých), tedy z částky 35.026.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů dvacet šest tisíc korun českých) na částku 17.513.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set třináct tisíc korun českých), a to postupem dle ust. § 524 až 526 ve spojení s ust. § 544 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK). 2. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úplná úhrada kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let (neuhrazená ztráta minulých let) na základě účetní závěrky, dle stavu ke dni 31.12.2021, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 16.218.000,- Kč a tvorba rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úplná úhrada uvedené ztráty a optimalizace struktury vlastního kapitálu a tvorba rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 3. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti v poměru 1:2, a to tak, že: - jmenovitá hodnota každé původní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých); - jmenovitá hodnota každé původní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých); a - jmenovitá hodnota každé původní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. 5. Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo společnosti provede vyznačení snížené jmenovité hodnoty na stávajících akciích, činí 5 (pět) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 6. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 17.513.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů pět set třináct tisíc korun českých), bude použita: - ve výši 16.218.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů dva stě osmnáct tisíc korun českých) na úplnou úhradu kumulované neuhrazené ztráty společnosti minulých let; a - ve zbývající výši 1.295.000,- Kč (jeden milion dva stě devadesát pět tisíc korun českých) ke tvorbě rezervního fondu za účelem úhrady budoucí ztráty společnosti. do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 12. 2014

Rozhodnutí valné hromady zvýšit základní jmění o částku 1,356.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení bez omezení. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií v počtu nejméně : 46 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 1.000,- Kč 31 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 10.000,- Kč 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmen. hodnotě 100.000,- Kč Emisní kurs upisovaných akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - fyzickým osobám - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Korouhev v likvidaci, se sídlem v Korouhvi, okr. Svitavy, IČO: 00 12 96 66. Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanoví sídlo společnosti. Osoby, které se nebudou moci dostavit k úpisu obdrží individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve stanovené lhůtě je úpis platný. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po právní moci usnesení valné hromady zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského družstva Korouhev v likvidaci, se sídlem v Korouhvi, okr. Svitavy. Hodnota vkladu - pohledávek se schvaluje ve výši, jak byla oceněna posudky dvou znalců a to ing. Josefa Pátka, znalce z oboru ekonomiky, obor zemědělství, znalecký posudek č. 68/98 ze dne 12.06.98 a ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady věcí movitých, znalecký posudek č. 2210/98 ze dne 15.06.98. Nepenětité vklady - pohledávky jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. V případě překročení navrhovaného rozsahu zvýšení, rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo společnosti. do 1. 6. 1999 od 9. 10. 1998

Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění: 1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 23.680.000,- se zvyšuje nejméně o Kč 9.870.000,- přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši Kč 23.680.000,- na Kč 33.550.000,- tj. o Kč 9.870.000,- a to upisováním nových akcií. 3. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. 4. Jmenovitá hodnota nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění o Kč 9.870.000,- a to vydáním 1.820 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-, 235 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- a 57 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 5. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Korouhev se sídlem v Korouhvi, okr. Svitavy, IČO: 00 12 96 66. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak je vedena v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1113-78/97 ze dne 26. 4. 1997 a ing. Pavla Josefíka, č.j. 04/97 ze dne 27. 4. 1997, které mimořádná valná hromada schválila. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Korouhev postoupí akciové společnosti Zemědělská obchodní společnost Korouhev, a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem Zemědělské obchodní společnosti Korouhev, a.s. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Předmětem vkladu dále budou nemovitosti - odchovna mladého dobytka 2 v k.ú. Korouhev, p.č. 440/1 a 440/2 a sklad slámy na p.č. 437/1, 437/2 a 437/3 rovněž v k. ú. Korouhev. Uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckými posudky ing. Zdeňka Pavlíka č.j. 216/49/96 ze dne 22. 11. 1996 a č. j. 217/51/96 ze dne 22. 11. 1997, které valná hromada schválila. Vkladatelem bude v souladu s rozhodnutím členské schůze Zemědělského družstva Korouhev ze dne 11. 12. 1996 uvedené družstvo. ZD Korouhev v likvidaci předá v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 obchodního zákoníku správci vkladu písemné prohlášení vkladatele. 6. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich nominální hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. do 9. 6. 1998 od 30. 10. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 513 000 Kč

od 15. 5. 2023

Základní kapitál

vklad 35 026 000 Kč

do 15. 5. 2023 od 1. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 33 550 000 Kč

do 1. 6. 1999 od 9. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 23 680 000 Kč

do 9. 6. 1998 od 29. 10. 1997

Základní kapitál

vklad 23 680 000 Kč

do 29. 10. 1997 od 12. 3. 1996
akcie na jméno listinná, hodnota: 500 Kč, počet: 2 946 od 15. 5. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 048 od 15. 5. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 50 000 Kč, počet: 216 od 15. 5. 2023
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 216 do 15. 5. 2023 od 1. 6. 1999
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 048 do 15. 5. 2023 od 1. 6. 1999
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 946 do 15. 5. 2023 od 1. 6. 1999
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 880 do 1. 6. 1999 od 9. 6. 1998
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 007 do 1. 6. 1999 od 9. 6. 1998
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 206 do 1. 6. 1999 od 9. 6. 1998
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 060 do 9. 6. 1998 od 12. 3. 1996
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 772 do 9. 6. 1998 od 12. 3. 1996
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 149 do 9. 6. 1998 od 12. 3. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ondřej Bureš

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2023

vznik členství: 4. 5. 2023

Dolní 109, Jimramov, 592 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Štursa

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2023

vznik členství: 4. 5. 2023

Jimramov 24, 592 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 14. 5. 2021

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Gabriela Hosová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2021 - Poslední vztah: 15. 5. 2023

vznik členství: 26. 11. 2021

zánik členství: 4. 5. 2023

Pod Kaštany 181, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Renáta Hesová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2021 - Poslední vztah: 15. 5. 2023

vznik členství: 26. 11. 2021

zánik členství: 4. 5. 2023

Jimramov 5, 592 42, Česká republika

Ing. Kamil Hejzlar

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2021 - Poslední vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 26. 11. 2021

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  TIPAFROST, a.s.

  Žďárského 188, Kožichovice, 674 01

Bc. Lada Ježková, MSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2021 - Poslední vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 26. 11. 2021

Uličného 271, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  TIPAFROST, a.s.

  Žďárského 188, Kožichovice, 674 01

Miroslav Břeň

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 14. 5. 2021

Sádek 209, 572 01, Česká republika

Dana Roušarová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

Korouhev 35, 569 93, Česká republika

Ladislav Hegr

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 14. 5. 2021

Nedvězí 89, 569 92, Česká republika

Miroslav Břeň

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 17. 7. 2013

Sádek 53, 572 01, Česká republika

Bohumila Hrnčířová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 28. 6. 2013

Korouhev 271, 569 93, Česká republika

Jan Dittrich

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

Korouhev 91, 569 93, Česká republika

Ladislav Hegr

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 28. 6. 2013

Nedvězí 89, 569 92, Česká republika

Dana Roušarová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 22. 5. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2012

Korouhev 35, 569 93, Česká republika

Bohumila Hrnčířová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

Korouhev 271, 569 93, Česká republika

Ing. Marie Tobiášová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 22. 5. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2012

Sídliště Hegerova 969, Polička, 572 01, Česká republika

Božena Sedlerová

Člen

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

Borovnická 259, Jimramov, 592 42, Česká republika

Eduard Karafiát

Předseda

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 7. 5. 2007

Korouhev 67, 569 93, Česká republika

Dana Roušarová

Místopředseda

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 7. 5. 2007

Korouhev 35, 569 93, Česká republika

Marie Vosýnková

Předseda

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 25. 8. 2000

zánik členství: 24. 5. 2002

vznik funkce: 22. 9. 2000

Korouhev 126, 569 93, Česká republika

Jitka Martušinová

Místopředseda

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 25. 8. 2000

zánik členství: 24. 5. 2002

vznik funkce: 22. 9. 2000

K. Světlé 772, Polička, 572 01, Česká republika

Jiří Cik

Člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 25. 8. 2000

zánik členství: 24. 5. 2002

Jiráskova 628, Polička, 572 01, Česká republika

Ludmila Sionová

Člen

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Korouhev 86, 569 93, Česká republika

Další vztah k této osobě

Libor Pávek

Člen

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

M. Bureše 815, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Petr Hlouš

Předseda

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Korouhev 259, 569 93, Česká republika

Josef Hrnčíř

Místopředseda

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

Korouhev 273, 569 93, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Bohuslav Baxant

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 26. 11. 2021

Rožná 188, 592 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 14. 5. 2021

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ondřej Skočovský

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2021 - Poslední vztah: 19. 2. 2024

vznik členství: 26. 11. 2021

zánik členství: 31. 1. 2024

vznik funkce: 26. 11. 2021

zánik funkce: 31. 1. 2024

Jiřice u Miroslavi 134, 671 78, Česká republika

Ing. Josef Pavlů

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2021 - Poslední vztah: 14. 9. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 31. 8. 2021

Spešov 165, 679 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ZERA Rájec a.s.

  Blanenská 86, Rájec-Jestřebí Rájec, 679 02

Ing. Aleš Boček

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2021 - Poslední vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 26. 11. 2021

vznik funkce: 14. 5. 2021

zánik funkce: 26. 11. 2021

Sokolská 442, Kunštát, 679 72, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

Sádek 53, 572 01, Česká republika

Ing. Vladimír Kašpar

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

Písečná 114, 561 70, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Šikl

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 14. 5. 2021

Borová 100, 569 82, Česká republika

Dana Roušarová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 28. 6. 2013

Korouhev 35, 569 93, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 28. 6. 2013

Sádek 53, 572 01, Česká republika

Vladimír Kašpar

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

Písečná 114, 561 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Šikl

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

Borová 127, 569 82, Česká republika

Miroslav Břeň

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 6. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 28. 6. 2013

Sádek 53, 572 01, Česká republika

Jan Pospíšil

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

Korouhev 100, 569 93, Česká republika

Ing. Josef Petrás

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

Korouhev 92, 569 93, Česká republika

Miroslav Břeň

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

Korouhev 266, 569 93, Česká republika

Milan Novotný

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2012

Korouhev 159, 569 93, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

Předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 25. 5. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2012

Sádek u Poličky, Česká republika

František Říha

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 25. 5. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2012

Sebranice u Litomyšle, Česká republika

Jiří Suma

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 7. 5. 2007

zánik členství: 22. 6. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2012

Nedvězí 13, 569 92, Česká republika

Ing. Josef Petrás

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 7. 5. 2007

Korouhev 92, 569 93, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

Předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 7. 5. 2007

Korouhev 266, 569 93, Česká republika

Miloslav Mach

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

Korouhev 238, 569 93, Česká republika

Jan Pospíšil

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

Korouhev 100, 569 93, Česká republika

Václav Muff

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

Kamenec 17, 338 28, Česká republika

Pavel Navrátil

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 18. 6. 2004

Korouhev 173, 569 93, Česká republika

Pavel Sion

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 7. 5. 2007

Korouhev 274, 569 93, Česká republika

Ladislav Cacek

Člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2002 - Poslední vztah: 20. 8. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 7. 5. 2007

Korouhev 198, 569 93, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Břeň

Člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 24. 5. 2002

Korouhev 266, 569 93, Česká republika

Jan Pospíšil

Předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 24. 5. 2002

vznik funkce: 20. 12. 2000

Korouhev 100, 569 93, Česká republika

Václav Muff

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 24. 5. 2002

Kamenec 17, 338 28, Česká republika

Václav Muff

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 9. 6. 1998

Holice 17, 534 01, Česká republika

Jan Pospíšil

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2001

Korouhev 100, 569 93, Česká republika

Jan Břeň

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 24. 5. 2002

Korouhev 272, 569 93, Česká republika

Milada Hloušová

Členka představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 24. 5. 2002

Korouhev 259, 569 93, Česká republika

Josef Vraspír

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 10. 1997

Korouhev 266, 569 93, Česká republika

Jiří Malý

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 10. 1997

Korouhev 139, 569 93, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

Předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 20. 4. 2001

Korouhev 266, 569 93, Česká republika

Miloslav Mach

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 24. 5. 2002

vznik funkce: 30. 4. 1997

Korouhev 238, 569 93, Česká republika

Ludmila Petrásová

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1996 - Poslední vztah: 12. 9. 2002

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 24. 5. 2002

Korouhev 105, 569 93, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.

od 27. 12. 2021

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 27. 12. 2021 od 8. 6. 2021

Zastupování a podepisování: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva, - dva členové představenstva, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 8. 6. 2021 od 12. 3. 1996

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 6. 1996

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 6. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 6. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 6. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).