Hlavní navigace

Zákon o povinném značení lihu (úplné znění)

Předpis č. 676/2004 Sb.

Znění od 1. 12. 2013

676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

676

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004

o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon stanoví

a) povinnost značit líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený,

b) podmínky nakládání s lihem včetně způsobu jeho značení a evidence,

c) výkon státní správy a kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně sankcí za jejich porušení.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) lihem nedenaturovaný etanol1) uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 a výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208, pokud celkový obsah etanolu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových nebo více, ve spotřebitelském balení,

b) kódem kombinované nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu,2) ve znění platném k 1. lednu 2002,

c) spotřebitelským balením nádoby nebo jiné obaly o objemu do 6 l včetně opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo provozovatele daňového skladu2a), který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně podle zákona o spotřebních daních2b), nebo prodejce, a určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,

d) konečným spotřebitelem osoba, které je líh ke konečné spotřebě určen,

e) daňovým územím České republiky území České republiky s výjimkou prostor svobodných pásem a svobodných skladů,3)

f) členským státem členský stát Evropské unie,

g) třetí zemí země mimo daňové území Evropského společenství,4)

h) výrobcem osoba oprávněná podnikat podle zvláštních právních předpisů,5) která líh vyrábí a je provozovatelem daňového skladu,6)

i) dovozcem osoba, která

1. dováží líh ze třetích zemí pod celním dohledem,7)

2. pořídí líh ve členském státě a dodá jej na daňové území České republiky a je provozovatelem daňového skladu6) nebo oprávněným příjemcem,8) nebo

3. osoba, která v rozporu s právními předpisy doveze líh na daňové území České republiky,

j) dovozem dovoz lihu ze třetích zemí pod celním dohledem na daňové území České republiky nebo jeho pořízení v členském státě a jeho dodání na daňové území České republiky,

k) prodávajícím osoba, která líh prodává konečnému spotřebiteli nebo osobě, která dodává líh k přímé spotřebě formou jeho rozlévání na místě,

l) vývozem vývoz lihu do třetích zemí nebo jeho dodání v režimu podmíněného osvobození od daně do členského státu z daňového území České republiky,

m) vývozcem osoba, která líh vyváží do třetích zemí pod celním dohledem, nebo osoba, která líh dodává do členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně,

n) zahraničním dodavatelem osoba, která smluvně dodává líh na daňové území České republiky,

o) distributorem každá osoba, která není výrobcem, vývozcem, dovozcem, provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem a která s lihem nakládá jinak než s cílem vlastní spotřeby nebo spotřeby členů rodiny nebo osob žijících s ní ve společné domácnosti,9)

p) nakládáním s lihem jeho prodej, doprava, skladování, distribuce, přeprava, převzetí, držení, dovoz nebo vývoz,

q) kontrolní páskou páska určená ke značení lihu, který je na daňovém území České republiky vyroben nebo na daňové území České republiky dovezen,

r) nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím padělkem výroba, uvádění do oběhu, prodej, přeprava, doprava, skladování, distribuce, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz,

s) neznačeným lihem líh

1. ve spotřebitelském balení neznačeném kontrolní páskou nebo značeném poškozenou kontrolní páskou, popřípadě s nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost jeho obsahu,

2. ve spotřebitelském balení značeném kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem,

3. ve spotřebitelském balení značeném kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která zajistila značení kontrolní páskou,

4. ve spotřebitelském balení značeném kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu nebo kontrolní páskou určenou pro jinou úroveň obsahu etanolu,

5. ve spotřebitelském balení značeném kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení lehce odstranit, nebo

6. který není ve spotřebitelském balení s výjimkou lihu uvedeného v § 4.

HLAVA II

ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA

§ 3

Povinnost značit líh kontrolní páskou

(1) Líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený, musí být označen kontrolní páskou, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Povinnost značit líh má výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu2a), který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně2b), a to v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu.

§ 4

(1) Povinnost značení kontrolní páskou podle § 3 se nevztahuje na líh, který je

a) ve spotřebitelském balení o objemu 0,1 l a menším,

b) osvobozen od spotřební daně10) nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně2b),

c) umístěn před jeho značením v daňovém skladu nebo v jiných prostorách povolených nebo určených celním úřadem,

d) dopraven na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu a svobodném skladu, nebo dočasně uskladněn na místě povoleném nebo určeném celním úřadem,

e) výsledkem pěstitelského pálení ovoce,11) nebo

f) dovážen pro osobní spotřebu cestujícím nebo příjemcem zásilky, anebo který má být předán cestujícím jako dar fyzické osobě za účelem osobní spotřeby.

(2) Líh, který byl celním úřadem propuštěn k vývozu, nesmí být značen kontrolní páskou.

§ 5

Kontrolní páska

(1) Kontrolní páska je ceninou obsahující ochranné prvky.

(2) Kontrolní páska obsahuje text "ČESKÁ REPUBLIKA".

(3) Každá kontrolní páska musí obsahovat údaje o objemu lihu ve spotřebitelském balení, zařazení do úrovně obsahu etanolu a je číslována tak, aby jednotlivá čísla mohla být zaevidována na konkrétní osobu a na její žádost o přidělení kontrolních pásek.

(4) Hodnota kontrolní pásky, kterou celní úřad bude prodávat registrovaným osobám, bude stanovena nařízením vlády, a to tak, že budou sečteny náklady spojené s výrobou kontrolní pásky a náklady na její skladování, evidenci a distribuci registrovaným osobám.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a) vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky,

b) způsob objednávání, odběru a distribuce kontrolních pásek,

c) způsob zařazení do úrovně obsahu etanolu,

d) způsob zaevidování kontrolních pásek na konkrétní osobu a objednávku,

e) vzor tiskopisu pro evidenci kontrolních pásek,

f) způsob skladování kontrolních pásek,

g) způsob inventarizace kontrolních pásek,

h) způsob evidence a vracení kontrolních pásek, včetně způsobu evidence a vracení kontrolních pásek poškozených a zničených.

(6) Příjem z prodeje kontrolních pásek je příjmem státního rozpočtu.

§ 6

Způsob značení

(1) Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitelském balení lihu tak, aby při otevření spotřebitelského balení lihu došlo k přetržení nebo poškození této pásky.

(2) Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA III

REGISTRACE

§ 7

Registrační řízení

(1) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny se zaregistrovat.

(2) Návrh na registraci podává osoba uvedená v odstavci 1 písemně nebo elektronicky celnímu úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby, která podává návrh na registraci.

(3) Příslušný celní úřad o návrhu rozhodne do 30 dnů od jeho doručení; je-li navrhovatel vyzván k doplnění návrhu, rozhodne nejpozději do 30 dnů od doručení posledního doplnění navrhovatelem. Lhůty uvedené ve větě první neplatí, požádal-li navrhovatel současně o vydání povolení k provozování daňového skladu nebo o povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; v takovém případě celní úřad rozhodne nejpozději do 90 dnů ode dne doručení návrhu.

(4) O registraci osoby rozhodne příslušný celní úřad rozhodnutím; je-li navrhovatel zaregistrován, je součástí výroku rozhodnutí o registraci navrhovatele i přidělení registračního odběrného čísla.

(5) Proti rozhodnutí, kterým se navrhovateli vyhovuje, se nelze odvolat.

(6) V návrhu na registraci podnikající fyzická osoba uvede

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,

b) datum narození,

c) adresu místa trvalého pobytu u občanů České republiky,

d) místo, kde má povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu v České republice, včetně uvedení adresy, a adresu místa trvalého pobytu v cizině, jde-li o cizince,12)

e) adresu místa trvalého pobytu v členském státě Evropské unie, ve kterém je usazen, jde-li o státního příslušníka členského státu Evropské unie, který nemá povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu v České republice,

f) daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a

g) místo podnikání.

(7) V návrhu na registraci právnická osoba uvede

a) obchodní firmu nebo název,

b) sídlo,

c) daňové identifikační číslo a

d) u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, je-li zřízena.

(8) Osoba je spolu s návrhem na registraci povinna předložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu, anebo jiný doklad, který ji opravňuje k podnikání, ne starší 1 měsíce k datu podání návrhu na registraci. Pro účely registrace si příslušný celní úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu13) osoby, která podala návrh na registraci, a odpovědného zástupce, je-li ustanoven. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, je povinna připojit doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce, a dále doklady požadované živnostenským zákonem. Je-li navrhovatelem právnická osoba, fyzická osoba, která žádost podepsala, musí být osobou bezúhonnou ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

(9) Vzor návrhu na registraci a vzor registrace stanoví prováděcí právní předpis.

(10) Osobu, která podala návrh na registraci podle odstavce 6, příslušný celní úřad nezaregistruje, jestliže byla v době 3 let před podáním návrhu na registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, nebo jí byla uložena sankce za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona. Stejným způsobem příslušný celní úřad postupuje v případech, kdy byl návrh na registraci podle odstavce 7 podepsán fyzickou osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, pokud se tato fyzická osoba dopustila protiprávního jednání.

(11) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona se pro účely tohoto zákona považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin, nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta ve výši nejméně 250 000 Kč.

(12) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona se pro účely tohoto zákona považuje porušení některého z těchto právních předpisů, k němuž došlo více než třikrát během 2 let předcházejících dni podání návrhu na registraci, bylo-li o něm pravomocně rozhodnuto.

(13) Uvede-li osoba, která podala návrh na registraci, údaje podle odstavce 6 nebo odstavce 7 a předloží-li doklady podle odstavce 8, příslušný celní úřad osobu zaregistruje, nebrání-li tomu důvody uvedené v odstavci 10.

(14) Příslušný celní úřad osobu nezaregistruje a návrh na registraci rozhodnutím zamítne, pokud osoba

a) neuvedla údaje podle odstavce 6 nebo odstavce 7, nebo

b) nepředložila spolu s návrhem na registraci doklady podle odstavce 8.

(15) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna sdělit do 15 dnů od jejich zjištění písemně celnímu úřadu, které o registraci rozhodlo.

§ 8

Zánik registrace

Registrace zaniká

a) požádá-li registrovaná osoba o zrušení registrace, dnem doručení pravomocného rozhodnutí o zrušení registrace,

b) je-li registrovaná osoba právnickou osobou, dnem zániku právnické osoby,

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu proto, že majetek registrované osoby je zcela nepostačující, nebo rozhodnutí soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek registrované osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

d) dnem zániku živnostenského oprávnění14) registrované osoby,

e) dnem úmrtí registrované osoby nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení za mrtvého, nebo

f) dnem doručení rozhodnutí o odejmutí registrace.

§ 9

Odejmutí registrace

(1) Příslušný celní úřad rozhodne o odejmutí registrace, zjistí-li, že

a) registrovaná osoba nesplňuje některou z podmínek stanovených pro registraci, nebo

b) registrovaná osoba opakovaně nebo závažným způsobem porušila daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon,

c) registrovaná osoba po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo

d) registrovaná osoba přestala být držitelem povolení k provozování daňového skladu nebo přestala být držitelem povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně z jiného členského státu, vydávaných podle zákona o spotřebních daních.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí registrace nemá odkladný účinek.

HLAVA IV

§ 10

Podmínky značení lihu

(1) Pokud má být značení prováděno v daňovém skladu, vyznačí tuto skutečnost příslušný celní úřad v rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu. Jestliže rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu bylo již žadateli vydáno před podáním návrhu na registraci, vyznačí tuto skutečnost příslušný celní úřad v dodatku k rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu.

(2) Příslušný celní úřad může povolit, aby značení lihu bylo prováděno též na jiném místě než uvedeném v odstavci 1. V takovém případě současně stanoví podmínky a způsob dopravy neznačeného lihu na místo značení.

Objednávání, prodej a nakládání s kontrolními páskami

§ 11

(1) Žádost o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba podá celnímu úřadu příslušnému podle místa, kde má být značení lihu provedeno. V žádosti o přidělení kontrolních pásek registrovaná osoba navrhne termín jejich převzetí; žádost musí být podána nejméně 2 týdny před tímto termínem.

(2) Celní úřad potvrdí přijetí žádosti o přidělení kontrolních pásek nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jejího doručení a současně potvrdí navržený termín převzetí kontrolních pásek, popřípadě stanoví jiný vhodný termín. Neodpovídá-li požadované množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu výroby lihu registrovanou osobou, celní úřad žádost nepotvrdí a vyzve registrovanou osobu, aby předložila podklady, jimiž prokáže, že požadované množství kontrolních pásek odpovídá reálnému odhadu objemu výroby lihu v následujících 9 měsících. Pokud registrovaná osoba uvedenou skutečnost neprokáže, celní úřad vydá rozhodnutí, jímž žádost o přidělení kontrolních pásek zamítne. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přidělení kontrolních pásek nemá odkladný účinek.

(3) Registrovaná osoba se dostaví v termínu potvrzeném nebo stanoveném celním úřadem v objednávce na celní úřad, u kterého byla objednávka podána, a na základě předložení potvrzené objednávky zakoupí a následně odebere kontrolní pásky. Registrovaná osoba může k odběru kontrolních pásek písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu.

(4) Registrované osobě, která si neodebere vyžádané kontrolní pásky ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, celní úřad uloží povinnost uhradit kromě hodnoty kontrolních pásek též náklady spojené s jejich likvidací. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Osoba, která si odebere kontrolní pásky po stanoveném termínu, je povinna uhradit náklady, které celnímu úřadu vzniknou v souvislosti s uskladněním těchto kontrolních pásek; náklady nepřesahující 100 Kč celní úřad k úhradě neuloží. Neodebrané kontrolní pásky celní úřad zlikviduje a o likvidaci pořídí záznam.

(6) Vzor tiskopisu žádosti o přidělení kontrolních pásek stanoví prováděcí právní předpis.

§ 12

(1) Registrovaná osoba, která odebrala kontrolní pásky (dále jen "držitel"), nesmí obdržené kontrolní pásky prodat nebo jinak předat jiným osobám. To neplatí, pokud předá kontrolní pásky zahraničnímu dodavateli za účelem značení lihu nebo kontrolní pásky podle § 15 vrátí celnímu úřadu, u kterého byly odebrány.

(2) Držitel je povinen zajistit, aby spotřebitelská balení lihu, která byla kontrolní páskou označena zahraničním dodavatelem, byla nejpozději do 9 měsíců ode dne, kdy je převzal, dovezena na daňové území České republiky.

§ 13

Evidenční čísla odebraných kontrolních pásek, které jsou určeny ke značení lihu zahraničním dodavatelem, musí být uvedena

a) v písemném nebo elektronickém celním prohlášení na propuštění do režimu vývozu, nebo

b) v písemném potvrzení o převzetí kontrolních pásek výrobcem (prodávajícím) se sídlem v členském státě.

§ 14

Držitel je povinen

a) zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich zneužití nebo odcizení; skladovat tyto pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí cizích osob,

b) vést evidenci odebraných, použitých, vrácených, zničených a vyvezených kontrolních pásek a uchovávat tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci provedeny, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny,

c) provádět inventuru kontrolních pásek vždy k 31. prosinci kalendářního roku a také tehdy, nařídí-li to celní úřad, u kterého byly kontrolní pásky odebrány; výsledek inventury držitel oznámí tomuto celnímu úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zahájení; držitel je povinen uchovávat záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla inventura provedena,

d) oznámit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, jejich ztrátu nebo zničení v množství vyšším než 0,1 % z jedné uskutečněné objednávky s uvedením důvodů, a to nejpozději první pracovní den po takovém zjištění.

§ 15

Vracení kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po takovém zjištění.

(2) Držitel je povinen nespotřebované kontrolní pásky vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, nejpozději do 9 měsíců ode dne jejich odebrání.

(3) Držitel je povinen neprodleně vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, nepoužité, popřípadě poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky v případě, že ukončí svoji činnost jako výrobce nebo dovozce lihu.

(4) Vrácené kontrolní pásky celní úřad zlikviduje a o likvidaci pořídí záznam.

(5) Držiteli, který podal návrh na registraci do 31. prosince 2005, odebere kontrolní pásky do 31. května 2006 a vrátí celnímu úřadu nepoužité kontrolní pásky do 30. září 2006, vrátí celní úřad hodnotu, za kterou byly kontrolní pásky zakoupeny.

HLAVA V

KONTROLA

§ 16

(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají celní úřady.

(2) Celní úřady jsou oprávněny zajistit neznačený líh, kontrolní pásky, se kterými je neoprávněně nakládáno, nebo jejich padělky a odebrat vzorky lihu. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěný neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky nebo vzorky lihu celnímu úřadu vydat a uhradit náklady spojené s jejich zajištěním, přepravou a uskladněním; odmítne-li takové vydání, celní úřad neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky nebo vzorky lihu odejme.

(3) Zjistí-li orgány Finanční správy České republiky, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Policie České republiky při výkonu své působnosti neznačený líh, kontrolní pásky, se kterými je neoprávněně nakládáno, nebo jejich padělky, tyto orgány mohou neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky zajistit; osoba, která neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky drží, je povinna tyto úkony bezúplatně strpět a uhradit náklady spojené s jejich zajištěním, přepravou a uskladněním.

§ 17

(1) Orgány uvedené v § 16 odst. 3 jsou povinny o každém svém zjištění neprodleně informovat celní úřad, v jehož územním obvodu ke zjištění došlo, postoupit mu věc k přímému vyřízení a současně mu předat zajištěný neznačený líh, kontrolní pásky nebo jejich padělky.

(2) Celní úřad může následně postoupit věc k projednání celnímu úřadu, v jehož obvodu má osoba, které se projednávaná věc týká, sídlo nebo místo trvalého pobytu.

§ 18

(1) Kontrola podle § 16 odst. 1 a 2 je zahájena prvním úkonem celního úřadu vůči osobě, u které je kontrola prováděna.

(2) Osoby, které provádí kontrolu podle tohoto zákona, se prokazují služebním průkazem.

(3) Osoba, u které je kontrola prováděna, je povinna

a) předložit veškeré vyžádané doklady a písemnosti a poskytnout informace týkající se předmětu kontroly,

b) předložit líh, kontrolní pásky a jejich padělky, se kterými nakládá,

c) předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,

d) umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem,

e) zapůjčit potřebné obchodní a účetní doklady.

(4) V rámci provádění kontroly podle tohoto zákona jsou celní úřady oprávněny pořizovat kopie dokladů a písemností, které je registrovaná osoba povinna uchovávat, požadovat potřebná vysvětlení od osob, u kterých je kontrola prováděna, a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení tohoto zákona jsou zaměstnanci celního úřadu oprávněni zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny nebo učiněny jinak nepotřebnými.

(5) Při provádění kontroly podle tohoto zákona mohou zaměstnanci celního úřadu odebírat vzorky lihu a kontrolních pásek, kontrolované osoby jsou povinny uvedené zásahy bezúplatně strpět. O odebrání vzorků sepíše osoba, která je pověřena kontrolou podle tohoto zákona, protokol, který podepíše spolu s osobou, u které je kontrola prováděna.

(6) Odpovědnost za zajištěné doklady a odebrané vzorky nese Česká republika.

(7) Osoba, u které je kontrola prováděna, je oprávněna

a) požadovat předložení služebního průkazu od zaměstnance celního úřadu,

b) být přítomna kontrole, včetně jednání s jejími zaměstnanci,

c) předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které sama nemá k dispozici,

d) podávat námitky proti postupu zaměstnance celního úřadu,

e) vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému v protokolu, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění,

f) nahlížet u určeného celního úřadu do převzatých nebo zadržených dokladů.

(8) O námitce podle odstavce 7 písm. d) rozhodne přímý nadřízený zaměstnance celního úřadu, který provádí nebo provedl kontrolu. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze samostatně odvolat.

(9) O provedení kontroly sepíše zaměstnanec celního úřadu protokol, který obsahuje

a) jména a příjmení osob, které kontrolu provedly,

b) datum a místo provedení kontroly,

c) zjištění a opatření provedená v průběhu kontroly,

d) opatření, která budou na základě výsledku kontroly provedena,

e) seznam dokladů, které byly při kontrole zadrženy,

f) datum sepsání protokolu o průběhu kontroly,

g) otisk úředního razítka,

h) podpis vedoucího skupiny osob, které kontrolu provedly, nebo podpisy všech osob, které kontrolu provedly.

(10) Po projednání protokolu jej spolupodepisuje osoba, u které je kontrola prováděna, a zaměstnanec celního úřadu, který kontrolu prováděl. Odmítne-li osoba, u které je kontrola prováděna, potvrdit svým podpisem seznámení se s obsahem protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu včetně data odmítnutí. Jedno vyhotovení protokolu obdrží osoba, u které je prováděna kontrola podle tohoto zákona. Den podpisu protokolu je též dnem jeho doručení a ukončení kontroly. Odmítne-li osoba, u které je kontrola prováděna, protokol převzít, doručí se jí poštou na doručenku. Odmítne-li se osoba, u které je prováděna kontrola podle tohoto zákona, projednání zúčastnit nebo se tomuto projednání vyhýbá, považuje se den, kdy jí byl protokol o provedení kontroly doručen, za den ukončení kontroly.

HLAVA VI

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 19

Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo kontrolními páskami,

b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo

c) v rozporu s § 4 odst. 2 vyveze líh, který je značen kontrolní páskou.

(2) Výrobce, dovozce nebo provozovatel daňového skladu, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně, se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 3 neznačí líh kontrolní páskou,

b) nepodá návrh na registraci podle § 7 odst. 2 nebo v návrhu na registraci uvede nesprávné údaje anebo v rozporu s § 7 odst. 15 neoznámí změnu údajů v registraci, nebo

c) v rozporu s § 10 značí líh na jiném místě, než je povoleno, nebo nedodrží podmínky nebo způsob dopravy neznačeného lihu na místo jeho značení.

(3) Držitel se dopustí správního deliktu tím, že

a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelském balení v rozporu s § 6,

b) prodá nebo předá kontrolní pásky v rozporu s § 12,

c) v rozporu s § 12 odst. 2 nezajistí, aby spotřebitelská balení lihu, která byla kontrolní páskou označena zahraničním dodavatelem, byla dovezena na daňové území České republiky,

d) nezajistí ochranu kontrolních pásek podle § 14 písm. a),

e) nevede nebo neuchovává evidenci kontrolních pásek podle § 14 písm. b),

f) neprovede inventuru kontrolních pásek nebo neoznámí výsledek inventury podle § 14 písm. c),

g) v rozporu s § 14 písm. d) neoznámí ztrátu nebo zničení kontrolních pásek, nebo

h) v rozporu s § 15 nevrátí kontrolní pásky.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 5000000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. b),

b) 1000000 Kč nebo propadnutí věci, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a), c), d) nebo h),

c) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3 písm. e), f) nebo g).

§ 20

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo kontrolními páskami, nebo

b) nakládá s padělky kontrolních pásek.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

§ 21

Propadnutí věci

(1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli správního deliktu a byla

a) ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, nebo

b) byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(2) Celní úřad uloží propadnutí věci vždy, pokud věcí uvedenou v odstavci 1 jsou neznačený líh nebo kontrolní páska včetně kontrolní pásky padělané.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát17).

§ 22

Zabrání věci

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 21 odst. 1 písm. a) nebo b), lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže

a) náleží pachateli správního deliktu, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela.

(2) Celní úřad rozhodne o zabrání věci podle odstavce 1, nebylo-li uloženo propadnutí věcí uvedených v § 21 odst. 2.

(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od spáchání správního deliktu uplynulo 6 let.

(4) Vlastníkem zabrané věci se stává stát17).

§ 23

Zničení propadlé nebo zabrané věci

(1) Neznačený líh, jehož vlastníkem se stal podle § 21 nebo § 22 stát, celní úřad nebo celní ředitelství prodá k přepracování v dražbě. Nelze-li tento neznačený líh s ohledem na jeho vlastnosti přepracovat, celní úřad jej zničí pod úředním dohledem.

(2) Kontrolní páska nebo její padělek se zničí pod úředním dohledem.

(3) Náklady související se zničením neznačeného lihu, kontrolní pásky nebo jejího padělku předepíše celní úřad rozhodnutím pachateli správního deliktu se splatností 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Nepřesáhne-li výše nákladů 100 Kč, celní úřad náklady nepředepíše.

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 24

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad, v jehož územním obvodu vyšel správní delikt najevo. Tento celní úřad může postoupit věc k projednání celnímu úřadu příslušnému podle zvláštního právního předpisu.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby18) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(7) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA VII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ

§ 32

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo financí vydá prováděcí právní předpis k provedení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 9 a § 11 odst. 6.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh ve spotřebitelském balení s obsahem menším než 0,2 l, který není označen kontrolní páskou, jej mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejdéle do 30. června 2009.

2. Osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nabízejí, prodávají nebo skladují líh v nádobách nebo jiných obalech s obsahem nad 6 l, který je označen kontrolní páskou, jej mohou na daňovém území České republiky nabízet, prodávat nebo skladovat nejpozději do 30. června 2009.

3. Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně dokončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 33

Přechodná ustanovení

(1) Osoby, které prodávají a skladují líh na daňovém území České republiky, jsou povinny provést ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona inventarizaci zásob lihu a oznámit výsledky této inventarizace místně příslušnému celnímu úřadu nejpozději do 31. července 2005.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 mohou prodávat líh neznačený kontrolní páskou ze zásob inventarizovaných podle odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 2005.

(3) Prodejem neznačeného lihu ze zásob inventarizovaných podle odstavce 1 se rozumí prodej lihu, který byl inventarizován kteroukoliv osobou na daňovém území České republiky, pokud tato osoba oznámila výsledky provedené inventury místně příslušnému celnímu ředitelství a uvedla na prodejním dokladu, že se jedná o líh z inventarizovaných zásob.

(4) Osoby uvedené v § 3 jsou povinny podat návrh na registraci podle § 7 nejpozději do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Do doby zaregistrování osob podle odstavce 4 příslušným celním úřadem se na tyto osoby hledí, jako by byly zaregistrovány.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 34

V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:

"zt) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33.

106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení § 34, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

1) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).

2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení č. 3528/89, nařízení č. 3845/89, nařízení č. 2913/92, nařízení č. 1969/93, nařízení č. 254/2000, nařízení č. 1228/2000, nařízení č. 1264/2000, nařízení č. 2388/2000, nařízení č. 2559/2000, nařízení č. 1229/2001, nařízení č. 1230/2001, nařízení č. 1776/2001, nařízení č. 1777/2001, nařízení č. 1783/2001 a nařízení č. 2031/2001.

2a) § 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.

4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

5) Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Článek 59 odst. 2 a čl. 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.

8) § 3 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.

10) § 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 57 a 58 živnostenského zákona.

15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).