Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (úplné znění)

Předpis č. 301/2008 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

301/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

301

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. I

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona 347/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., se mění takto:

1. V příloze „Sazebník“ se v části I položce 4 dosavadní text označuje jako písmeno a) a doplňují se nová písmena b), c) a d), která znějí:

„b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30
d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200“.

2. V příloze „Sazebník“ se v části XII položce 151 doplňují písmena e), f) a g), která znějí:

„e) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 100
f) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 100
g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 600“.

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu

Čl. II

V § 62 odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se za slova „orgán činný v trestním řízení“ vkládají slova „do datové schránky1b). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení“.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

1b) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna exekučního řádu

Čl. III

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se slova „podle § 74 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 74 odst. 1 písm. c)“.

2. V § 56 se za slova „svého zaměstnance“ vkládají slova „nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky16a)“.

Poznámka pod čarou č. 16a zní:

16a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

3. V § 74 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) provádět autorizovanou konverzi dokumentů podle zvláštního právního předpisu16a),“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

ČÁST ČTVRTÁ

Změna soudního řádu správního

Čl. IV

V § 42 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se za slovo „písemnosti“ vkládají slova „do datové schránky8a), není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soud“.

Poznámka pod čarou č. 8a zní:

8a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna insolvenčního zákona

Čl. V

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 77 odst. 1 se slova „předá insolvenční soud“ nahrazují slovy „doručuje insolvenční soud do datové schránky insolvenčního správce16a). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předá insolvenční soud písemnost“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Na jinou adresu nebo elektronickou adresu lze doručovat jen tehdy, nelze-li doručovat do datové schránky.“.

Poznámka pod čarou č. 16a zní:

16a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

2. V § 78 odst. 1 se za slova „ostatním fyzickým osobám,“ vkládají slova „a není-li možné doručit písemnost do datové schránky insolvenčního správce16a)“.

3. V § 79 odst. 1 se slovo „předá“ nahrazuje slovy „doručuje do datové schránky jeho předsedy16a). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, předá písemnost“.

4. V § 79 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Na jinou adresu nebo elektronickou adresu lze doručovat jen tehdy, nelze-li doručovat do datové schránky.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna notářského řádu

Čl. VI

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 349/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 19 písm. a) se za slovo „zástava“ vkládají slova „ , vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů, prováděním autorizované konverze dokumentů, prováděním úkonů kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu3a),“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

3a) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

2. V § 23 se na konci písmene a) doplňují slova „vydáváním výpisů z evidence Rejstříku trestů, prováděním autorizované konverze dokumentů a prováděním úkonů kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu3a),“.

3. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) autorizovanou konverzi dokumentů.“.

4. V § 72 odst. 4 se slova „i) až k)“ nahrazují slovy „i) až l)“.

5. V § 72 odst. 4 se slova „předpisy4a), 5)“ nahrazují slovy „předpisy3a), 4a), 5)“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. VII

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 122/2008 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 9 se slovo „doručena“ nahrazuje slovem „dojde-li“.

2. V § 14 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „nebo dojde-li datová zpráva do datové schránky správce daně8c)“.

Poznámka pod čarou č. 8c zní:

8c) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.“.

3. § 17a včetně nadpisu zní:

㤠17a

Elektronické doručování

Adresátovi, který má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje přednostně podle zvláštního zákona8c).“.

4. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní:

㤠17b

Neúčinnost doručení

(1) Adresát, který si ze závažného důvodu nemohl uloženou písemnost v zákonem stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat správce daně, který písemnost doručil, o vyslovení neúčinnosti doručení.

(2) Žádost je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se adresát s doručovanou písemností skutečně seznámil, nejpozději však do 6 měsíců ode dne doručení.

(3) Shledá-li správce daně žádost důvodnou, rozhodne o neúčinnosti doručení; písemnost se pak považuje za doručenou dnem doručení rozhodnutí o neúčinnosti doručení.

(4) Lhůty podle § 47 a 70 neběží od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí o neúčinnosti doručení, pokud jde o doručení rozhodnutí směřujícího ke stanovení nebo placení daně.“.

5. V § 21 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Toto podání lze učinit i datovou zprávou ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“.

6. V § 21 odst. 3 se slova „prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem či za použití jiných přenosových technik (dálnopis, telefax apod.)“ nahrazují slovy „datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky“.

7. V § 21 odstavec 5 zní:

(5) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu, nebo za použití jiných přenosových technik, pokud je tento úkon do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzen nebo opakován způsobem podle odstavce 2 nebo 3. Úkon podle věty první lze v téže lhůtě potvrdit rovněž projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.“.

8. V § 21 odst. 7 větě druhé se za slova „správcem daně“ vkládají slova „ , prostřednictvím datové schránky“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ověřování

Čl. VIII

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f) držitel poštovní licence,

g) Hospodářská komora České republiky.“.

2. V § 2 se na konci písmene a) doplňuje text „jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn,“.

3. V § 2 se na konci písmene b) doplňují slova „a zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci (§ 14a odst. 2)“.

4. V § 4 písm. c) bodu 2 se slova „(dále jen „zaměstnanec“)“ zrušují.

5. V § 5 úvodní ustanovení zní: „Obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky“.

6. V § 6 odst. 2 větě druhé se slova „ani újezdní úřad“ nahrazují slovy „ , újezdní úřad, držitel poštovní licence ani Hospodářská komora České republiky“.

7. V § 8 písm. g) se slova „nebo zaměstnance“ nahrazují slovy „zaměstnance zařazeného do újezdního úřadu, zaměstnance držitele poštovní licence nebo zaměstnance Hospodářské komory České republiky“.

8. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

㤠14a

(1) Vidimaci a legalizaci provádí u držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky zaměstnanec, který složil zkoušku.

(2) Obsahem zkoušky je ústní ověření znalostí právních předpisů týkajících se oblasti vidimace a legalizace, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti jejich aplikace.

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky vydaným ministerstvem podle § 14 odst. 3.

(4) Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.“.

9. V § 16 odst. 5 větě druhé se slova „Krajský úřad toto oznámí ministerstvu vnitra“ nahrazují slovy „Krajský úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky toto oznámí ministerstvu“.

10. V § 19 odst. 4 se slovo „úřad“ nahrazuje slovy „krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad nebo újezdní úřad“, za slovem „pro“ se vkládá slovo „jejich“ a slovo „úřadu“ se zrušuje.

11. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

㤠19a

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zasílá ve dvou vyhotoveních ministerstvu změny vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zasílá ministerstvo Ministerstvu zahraničních věcí.“.

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zašle do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona ve dvou vyhotoveních Ministerstvu vnitra vzory otisků úředních razítek a podpisové vzory svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zašle Ministerstvo vnitra Ministerstvu zahraničních věcí.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).