Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 319/2004 Sb.

Znění od 1. 1. 2005

319/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

319

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 186/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l) základní bází geografických dat České republiky (dále jen "databáze") databázový soubor vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České republiky (dále jen "data").".

2. V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) tvorba a vedení databáze,".

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

3. V § 4 odst. 1 písm. j) se slova "podle písmen a) až h)" zrušují.

4. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "jím zřízené" vkládají slova "nebo založené".

5. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(3) Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, vyžadující použití měřidel, mohou být vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících požadavky zvláštního právního předpisu.4a)

4a) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.".

6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b), 4c), 4d), 4e) a 4f) zní:

"§ 4a

Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze

(1) Databáze obsahuje data o objektech v kategoriích

a) sídelní, hospodářské a kulturní objekty,

b) komunikace,4b)

c) rozvodné sítě a produktovody,

d) vodstvo,

e) územní jednotky včetně chráněných území,

f) vegetace a povrch,

g) terénní reliéf,

h) geodetické body.

(2) Správce4c) vytváří a vede databázi jako součást informačního systému veřejné správy.4d) Data databáze jsou všeobecně využitelná jako data základní.

(3) Užívat a rozšiřovat data databáze lze pouze se souhlasem správce a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Data databáze jsou závazná pro tvorbu státních mapových děl v měřítku 1 : 10 000 a menším a podkladem pro tvorbu informačních systémů veřejné správy obsahujících data. Ustanovení věty první se nevztahuje na státní mapová díla a informační systémy určené pro potřeby zajišťování obrany státu a krizového řízení.

(5) Správce databáze je oprávněn od správních úřadů za účelem vedení databáze vyžadovat data, která tyto orgány spravují, a to

a) identifikátory vodních toků a povodí, průběh rozvodnic od Ministerstva životního prostředí,

b) identifikátory zvláště chráněných území a dobývacích prostorů, včetně jejich vymezení, od Ministerstva životního prostředí,

c) data o dálniční, silniční, drážní a letištní síti ve vlastnictví státu4e) od Ministerstva dopravy,

d) kódy územních jednotek podle Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS4f) od Českého statistického úřadu.

(6) Ústřední správní úřady uvedené v odstavci 5 jsou povinny poskytnout potřebná data správci databáze bezplatně. Data z databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti poskytována bezplatně.

4b) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 358/2003 Sb., zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb., zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

4c) § 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 107/1994 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb.

4d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

4e) Například zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb. a ve znění zákona č. 179/2003 Sb.

4f) Opatření Českého statistického úřadu ze dne 27. dubna 1999 k zavedení Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS (částka 33/1999 Sb.), ve znění opatření Českého statistického úřadu ze dne 15. června 2001 (částka 88/2001 Sb.).".

7. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova "pro vedení základních státních mapových děl" zrušují.

8. V § 14a odst. 2 se za slova "§ 13 odst. 1 písm. d) jmenuje" vkládají slova "a odvolává".

9. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Geodetické referenční systémy a státní mapová díla závazná na celém území státu, včetně zásad jejich používání, stanoví vláda nařízením.".

10. V § 20 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

"b) předmět a obsah správy databáze,

c) formy poskytování a podmínky užití a rozšiřování dat databáze,".

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena d) až h).

11. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví

a) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu,

b) obsah a způsob provádění zkoušky,

c) obsah a způsob provádění srovnávací zkoušky odborné způsobilosti.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).