Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony - ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ekologickém zemědělství

Předpis č. 553/2005 Sb.

Vyhlášené znění

553/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. I

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se osvědčení o kontrole dovozů ze třetích zemí dle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 207/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se vymezuje obsah přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení, v platném znění.".

2. § 2 zní:

"§ 2

(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") je orgánem příslušným podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

(2) Orgánem příslušným podle nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 je příslušný celní orgán.".

3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 9 zní:

"§ 3

Vymezení pojmů

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo hospodářské zvíře2) získané v ekologickém zemědělství podle předpisů Evropských společenství3),

b) biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a předpisech Evropských společenství4), splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5),

c) ostatním bioproduktem ekologické krmivo6) nebo ekologický rozmnožovací materiál7),

d) ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního právního předpisu8) a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,

e) osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel, výrobce biopotravin9), osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu7),

f) ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým podnikatelem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,

g) ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství.

(2) Kde se v předpisu Evropských společenství1) používá pojmu subjekt trhu, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající v ekologickém zemědělství.

2) § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

3) Čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

4) Čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 2342/1999.

5) Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

6) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.
Čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

7) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
Čl. 6 odst. 2 a čl. 6a odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

8) § 2e až 2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

9) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.
Čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

4. V § 4 odst. 2 se slova "hospodářských zvířat1)" nahrazují slovy "hospodářských zvířat2)".

5. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Druhy hospodářských zvířat neuvedené v odstavci 2 lze na ekofarmě chovat pouze jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství. Pokud je chov takových zvířat předmětem podnikání, nesmí být součástí ekofarmy.".

6. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ustanovení tohoto zákona o ekologickém podnikateli se přiměřeně použijí i na ekologického chovatele včel.".

7. V části první hlavě druhé se členění na díly a oddíly zrušuje.

8. § 5 až 8 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 až 15 znějí:

"§ 5

Přechodné období

(1) Přechodné období je období, ve kterém dochází k přeměně zemědělské výroby na ekologické zemědělství a k odstranění vlivu negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí.

(2) V přechodném období má osoba zařazená do přechodného období stejné povinnosti jako ekologický podnikatel, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Ministerstvo vede seznam osob zařazených do přechodného období, obsahující údaj o výměře obhospodařovaných pozemků; seznam zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6

Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství

(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství na ekofarmě v souladu s předpisy Evropských společenství10) (dále jen "žadatel"), podá ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele začíná přechodné období (§ 5 odst. 1) dnem, kdy byla jeho žádost o registraci doručena ministerstvu (dále jen "osoba zařazená do přechodného období"). Dojde-li u osoby zařazené do přechodného období ke zvýšení výměry pozemků ekofarmy, začíná přechodné období týkající se nových pozemků dnem doručení oznámení podle § 7 odst. 1.

(2) Povinnost stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na maloobchodní prodejce, kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt, biopotravinu nebo ostatní bioprodukt konečnému spotřebiteli.

(3) Žadatel je povinen uzavřít s osobou pověřenou vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, vybranou ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") smlouvu o kontrolní činnosti podle zvláštního právního předpisu11).

(4) V žádosti o registraci žadatel uvádí

a) je-li fyzickou osobou, jméno, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a cizinec rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,

b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, název obce, její části, název ulice, číslo popisné, a bylo-li přiděleno, i číslo orientační, poštovní směrovací číslo a název obchodní firmy nebo uvede jméno a příjmení, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, adresu místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a údaje týkající se odpovědného zástupce uvedené v písmenu a) a identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,

c) další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství12).

(5) Žadatel současně s podáním žádosti o registraci doloží potvrzení o vstupní kontrole, kterou provedla pověřená osoba a při které nebylo zjištěno porušení podmínek tohoto zákona a předpisů Evropských společenství1), a v případě osoby zařazené do přechodného období také osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zvláštního právního předpisu8). Pověřená osoba je povinna vstupní kontrolu provést nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o kontrole a osvědčování.

(6) Osoba zařazená do přechodného období je povinna pověřené osobě poskytnout o každé ekofarmě, na které bude hospodařit

a) údaje o hospodářských budovách a provozních zařízeních, které bude užívat k ekologickému zemědělství, podle údajů v katastru nemovitostí13),

b) označení pozemků a přehledně vyznačené mapy pozemků, na nichž bude ekologicky hospodařit, podle evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů v souladu se zvláštním právním předpisem14) a jde-li o nezemědělskou půdu ve vztahu k opatřením podle § 10, pak podle údajů v katastru nemovitostí13) a

c) další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství12).

(7) Žadatel je povinen poskytnout ministerstvu a pověřené osobě součinnost za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti.

(8) Pokud žadatel splní požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5, ministerstvo žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o registraci a zapíše osobu podnikající v ekologickém zemědělství na seznam osob podnikajících v ekologickém zemědělství vedený v souladu s předpisy Evropských společenství15) (dále jen "seznam"). Seznam, v případě ekologických podnikatelů i s informací o výměře obhospodařovaných pozemků, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Pokud žadatel požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5 nesplní, ministerstvo žádost o registraci zamítne.

(10) Je-li žadatelem osoba zařazená do přechodného období, pak ministerstvo vydá rozhodnutí o registraci do 30 dnů ode dne ukončení přechodného období, pokud žadatel v přechodném období splnil všechny požadavky stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských společenství1), jinak ministerstvo jeho žádost o registraci zamítne.

(11) Vzor žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Změny týkající se pozemků na ekofarmě a ekofarmy

(1) Dojde-li ke změně výměry pozemků ekofarmy, jsou osoba zařazená do přechodného období nebo ekologický podnikatel povinni bez zbytečného odkladu písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu. Ministerstvo provede do 30 dnů od doručení tohoto oznámení příslušnou změnu v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, v souladu se zvláštním právním předpisem14), popřípadě v evidenci nezemědělské půdy podle údajů v katastru nemovitostí13), a v seznamu.

(2) V případě převodu či přechodu vlastnictví ekofarmy na jinou právnickou či fyzickou osobu, která zemědělsky podniká8), je tato osoba povinna, pokud hodlá nadále na ekofarmě hospodařit v ekologickém zemědělství, podat bez zbytečného odkladu žádost o registraci. Ministerstvo rozhodne o registraci do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Pro náležitosti žádosti, jakož i pro řízení o ní platí § 6 obdobně.

§ 8

Zrušení a zánik registrace

(1) Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství, jestliže

a) o to písemně sama požádá, nebo

b) porušila opakovaně požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1); za opakované porušení se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta.

(2) Ministerstvo též zruší registraci, jestliže

a) ekologický podnikatel nezíská do 36 měsíců od registrace alespoň jedno osvědčení na bioprodukt nebo v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt za jeden kalendářní rok, nebo

b) výrobce biopotravin9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu7) nezíská do 24 měsíců od registrace alespoň 1 osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt nebo v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt za jeden kalendářní rok.

(3) Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství zaniká, jestliže

a) zemřela,

b) zanikla, nebo

c) došlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu a osoba podnikající v ekologickém zemědělství již nehospodaří na jiné ekofarmě.

(4) Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace a v případě zániku registrace ministerstvo neprodleně provede výmaz ze seznamu.

10) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

11) § 591 a násl. obchodního zákoníku.

12) Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

13) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

14) § 3a až 3f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

15) Například čl. 1 odst. 2 přílohy I části B a C nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14 až 18 se zrušují.

9. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.

10. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Omezení působení škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky

Tam, kde sousedí ekologicky obhospodařované pozemky s pozemky, které nejsou obhospodařovány ekologickým způsobem, musí ekologický podnikatel učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím ekologicky obhospodařované pozemky, a to na nejnižší možnou míru; takovými opatřeními jsou zejména výsadba živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, izolačních travnatých pásů nebo zřizování cest.".

11. § 11 až 13 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 19 až 21 zrušují.

12. § 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zní:

"§ 14

Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství

(1) Tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů16), která stanoví zejména podmínky péče o zdraví, podmínky péče o pohodu a ochranu hospodářských zvířat, podmínky šlechtění, plemenitby a evidence hospodářských zvířat, prostorové nároky na vybavení a zabezpečení zvířat a postupy při chovu hospodářských zvířat.

(2) Podmínky chovu ryb a králíků v ekologickém zemědělství stanoví v souladu s předpisy Evropských společenství17) prováděcí právní předpis.

16) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

17) Například čl. 1 odst. 2, příloha I část B a C nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 22 až 25 se zrušují.

13. § 15 až 18 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 26 zrušují.

14. V části první se hlava III včetně nadpisu zrušuje.

15. V části první nadpis hlavy IV zní: "OSVĚDČOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ BIOPRODUKTU, BIOPOTRAVINY A OSTATNÍHO BIOPRODUKTU".

16. § 20 a 21 se včetně nadpisu zrušují.

17. § 22 a 23 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18 znějí:

"§ 22

Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu

(1) Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu vydá pověřená osoba v souladu s ČSN EN 45011 na žádost do 30 dnů ode dne provedení kontroly, u rostlinných produktů pěstovaných na orné půdě a rostlinných produktů z trvalých kultur nejpozději do sklizně dané plodiny, a to nejméně na 1 kalendářní rok, nejdéle však na 15 měsíců, pokud osoba podnikající v ekologickém zemědělství splnila požadavky tohoto zákona a předpisů Evropských společenství1). Tato osvědčení je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna uchovávat po dobu 5 let.

(2) Odepření vydání osvědčení musí být písemné a odůvodněné a musí být vydáno do 30 dnů ode dne provedené kontroly, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané plodiny; originál osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu předá pověřená osoba osobě podnikající v ekologickém zemědělství.

(3) Seznam zemí a jejich inspekčních orgánů, jejichž osvědčení podle odstavce 1 se uznává za rovnocenné s osvědčením podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství1), je zveřejňován Evropskou komisí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 23

Označování bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu

(1) Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy Evropských společenství18), včetně kódu pověřené osoby, se kterou osoba podnikající v ekologickém zemědělství uzavřela smlouvu o kontrole a osvědčování, a která provedla poslední kontrolu. Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také grafickým znakem podle odstavce 2.

(2) Podobu grafického znaku, kterým se označí bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt, stanoví prováděcí právní předpis. Tento grafický znak smí být užíván pouze pro účely tohoto zákona nebo předpisů Evropských společenství1) a v souladu s nimi.

18) Čl. 2, 5 a 10 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 29 až 31 se zrušují.

18. § 24 až 27 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 32 až 34 zrušují.

19. V § 28 se za slova "tohoto zákona" vkládají slova "a předpisů Evropských společenství1)".

20. § 29 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 26 zní:

"§ 29

(1) Ministerstvo může na základě výsledků obchodní veřejné soutěže podle zvláštního právního předpisu19) uzavřít smlouvu s právnickou osobou nebo organizační složkou státu20), na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony. Předpokladem je, že

a) pověřená osoba má technické a administrativní vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti,

b) zaměstnanci pověřené osoby a další osoby provádějící za pověřenou osobu kontrolu (dále jen "osoba provádějící kontrolu") mají odborné vzdělání a praxi podle odstavců 2 a 3,

c) pověřená osoba splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských společenství21).

(2) Osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv6) nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu7), musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání22) v oboru zemědělství a lesní hospodářství nebo veterinární vědy23) a nejméně 5 let odborné praxe nebo vysokoškolské vzdělání24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.

(3) Osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, musí mít alespoň úplné střední odborné vzdělání22) v oboru zemědělství a lesní hospodářství nebo potravinářství23) a nejméně 5 let odborné praxe nebo vysokoškolské vzdělání24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.

(4) Osoba provádějící kontrolu nesmí

a) být osobou podnikající v ekologickém zemědělství,

b) provádět kontrolu osoby podnikající v ekologickém zemědělství, které poskytla v posledních 3 letech poradenství,

c) provádět kontrolu v obci, kde má trvalý pobyt, nebo

d) provádět kontrolu u osob blízkých25).

(5) Osoba provádějící kontrolu podle tohoto zákona je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během výkonu kontroly; to neplatí, jde-li o informace, které je povinna poskytnout ministerstvu podle § 30 odst. 2 písm. b).

(6) Postup ministerstva při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě státními příslušníky členských států nebo jejich rodinnými příslušníky, upravuje zvláštní právní předpis26).

19) § 281 a násl. obchodního zákoníku.

20) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

21) Čl. 9 odst. 11 a příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

22) § 8 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

23) Příloha I oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. a vyhlášky č. 144/2003 Sb.

24) § 55 a 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

25) § 116 občanského zákoníku.

26) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
Vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství.".

21. V § 30 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

22. V § 30 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 27 a 28 zní:

"(2) Pověřená osoba je povinna

a) provádět kontrolní a další činnost podle tohoto zákona, v souladu s ČSN EN 45011, ČSN EN 45004 a s předpisem Evropských společenství27),

b) poskytnout ministerstvu kromě údajů podle předpisu Evropských společenství28) také aktuální údaje o subjektech podléhajících kontrole a o průběhu a výsledcích kontrol a osvědčování, kdykoliv o to ministerstvo požádá.

27) Čl. 9 a příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

28) Čl. 9 odst. 8 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

23. V § 30 odst. 3 se za slova "podle odstavce 2 písm. a)" vkládají slova ", které by mohly naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu (§ 33)".

24. V § 30 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Osoby podnikající v ekologickém zemědělství jsou povinny poskytnout pověřené osobě stanovené doklady a součinnost za účelem ověření skutečností rozhodných pro kontrolu.

(5) Osoba provádějící kontrolu je oprávněna po ohlášení vstupovat do prostorů, kde se bioprodukty, biopotraviny nebo ostatní bioprodukty vyrábějí, přepravují nebo uvádějí do oběhu, a vyžadovat od jejich výrobců, dovozců nebo osob, které je uvádějí do oběhu, potřebné doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému výkonu své činnosti, včetně odběru vzorků.".

25. V § 30 odst. 6 se slova "kontrolní orgán" nahrazují slovy "osoba provádějící kontrolu".

26. V § 30 odstavec 7 zní:

"(7) Osoba provádějící kontrolu podle odstavce 5 prokáže svoji totožnost a předloží pověření k výkonu kontroly od pověřené osoby.".

27. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

28. V § 32 odstavec 1 zní:

"(1) Námitky proti nevydání osvědčení pověřenou osobou může do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 30 dnů pro vydání osvědčení nebo ode dne doručení oznámení o odepření vydání osvědčení podat kontrolovaná osoba pověřené osobě.".

29. V § 32 odst. 2 se poslední věta zrušuje.

30. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.

31. § 33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 až 61 zní:

"§ 33

Správní delikty

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do přechodného období nebo jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)

a) použije nepovolená krmiva, krmné suroviny, krmné směsi, doplňková krmiva, doplňkové látky a premixy, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál, čisticí a desinfekční přípravky pro čištění a desinfekci chovatelských budov a zařízení, přípravky a prostředky proti škůdcům ve stájích a chovatelských zařízeních nebo osiva29),

b) přepravuje zvířata nepovoleným způsobem30),

c) používá vazné ustájení zvířat31),

d) nepodporuje přirozenou imunitu zvířete32),

e) použije geneticky modifikované organismy nebo produkty takových organismů s výjimkou veterinárních léčiv33),

f) neudržuje úrodnost a biologickou aktivitu půdy34),

g) nepoužívá k ochraně před škůdci, chorobami a plevely přednostně preventivních, mechanických a fyzikálních postupů35),

h) chová na ekofarmě stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i neekologickým způsobem36),

i) nezajistí výživu mláďat přirozeným, přednostně mateřským mlékem37),

j) používá v chovu zvířat preventivně alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika38),

k) používá v chovu zvířat látky určené ke stimulaci růstu nebo užitkovosti nebo hormony s cílem řízení reprodukce nebo stimulace říje39),

l) provádí v ekologickém chovu zvířat přenosy embryí40),

m) nezajistí jednoznačnou identifikaci zvířat nebo jejich produktů ve všech stadiích výroby, přípravy, přepravy a uvedení na trh41),

n) nezajistí řádné skladování statkových hnojiv, aby zabránila znečištění vod přímým kontaktem nebo vypouštěním a prosakováním do půdy42),

o) nezajistí zvířatům podmínky ustájení odpovídající fyziologickým a etologickým potřebám zvířat43),

p) nezajistí zvířatům ustájení v budovách v oblastech s nevhodnými klimatickými podmínkami pro celoroční chov zvířat venku44),

q) nezajistí zvířatům minimální plochy ustájení a výběhů, jakož i jiné parametry prostor, určených pro různé druhy a kategorie zvířat45),

r) nezabrání devastaci půdy a vegetace nadměrnou pastvou zvířat46),

s) nezajistí zvířatům přístup na pastvu nebo do venkovních výběhů47),

t) ustájí telata starší jednoho týdne v individuálních boxech48),

u) ustájí selata na etážových plošinách anebo v klecích49),

v) k ustájení drůbeže používá klece nebo nevhodné stáje50),

w) neumožní drůbeži přístup do výběhu nebo vodní drůbeži přístup k tekoucí vodě nebo rybníku51),

x) nezajistí jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo ostatních bioproduktů, aby nedošlo k záměně, kontaminaci nebo ke smíchání s jinými výrobky nebo nežádoucími látkami52),

y) jako dovozce neinformuje pověřenou osobu o zásilce, která má být ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"), dovezena do Evropské unie53), nebo

z) jako první příjemce zboží ze třetí země neověří a nezaznamená v dokladech uzavření obalu nebo kontejneru a shodu označení zásilky s osvědčením uvedeným v nařízení54),

aa) nesplní jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství1).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do přechodného období nebo jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství se dopustí dále správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)

a) neoznámí ministerstvu, že za účelem uvádění na trh produkuje, připravuje nebo dováží ze třetí země bioprodukty, biopotraviny, ekologická krmiva a krmné směsi, ekologický rozmnožovací materiál a nepodrobí svůj podnik kontrolnímu systému pověřené osoby55), nebo

b) nesplní povinnost stanovenou zvláštním opatřením (§ 34).

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí dále správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)

a) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího materiálu, jakýkoliv odkaz na ekologické zemědělství, zejména s použitím slov ekologický nebo biologický nebo jejich odvozených slov "eko" nebo "bio"56),

b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu, odkaz na ekologické zemědělství57),

c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu údaj nebo logo potvrzující, že výrobky podléhají zvláštnímu kontrolnímu systému58), nebo

d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí jako produkty ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny, krmiva nebo krmné směsi, krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové látky, premixy, rozmnožovací materiál59).

(4) Fyzická osoba se dopustí dále přestupku tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1)

a) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího materiálu, jakýkoliv odkaz na ekologické zemědělství, zejména s použitím slov ekologický nebo biologický nebo jejich odvozených slov "eko" nebo "bio"56),

b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu, odkaz na ekologické zemědělství57),

c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin, doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu údaj nebo značku potvrzující, že výrobky podléhají zvláštnímu kontrolnímu systému58), nebo

d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí jako produkty ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny, krmiva nebo krmné směsi, krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové látky, premixy, rozmnožovací materiál59).

(5) Za správní delikt lze uložit pokutu

a) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. y),

b) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), f) až h), r) až w), z), nebo odstavce 2 písm. a),

c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) až q) nebo x),

d) do 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), nebo

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

(6) Za přestupek podle odstavce 4 může ministerstvo uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(7) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(8) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(9) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(10) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(11) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(12) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(13) Pokutu vybírá ministerstvo a vymáhá ji příslušný územní finanční orgán60) podle zvláštního právního předpisu61). Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

29) Čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

30) Příloha č. I část B bod 6. 2. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

31) Příloha č. I část B bod 6. 1. 4. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

32) Příloha č. I část B bod 5. 1. c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

33) Čl. 6 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

34) Příloha č. I oddíl A odst. 2. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

35) Příloha č. I oddíl A odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

36) Příloha č. I oddíl B odst. 1. 6. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

37) Příloha č. I oddíl B odst. 4. 5. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

38) Příloha č. I oddíl B odst. 5. 4. písm. c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

39) Příloha č. I oddíl B odst. 5. 5. písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

40) Příloha č. I oddíl B odst. 6. 1. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

41) Příloha č. I oddíl B odst. 6. 3. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

42) Příloha č. I oddíl B odst. 7. 6. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

43) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

44) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 2. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

45) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 2. 3. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

46) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 2. 4. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

47) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 3. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

48) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 3. 7. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

49) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 3. 8. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

50) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 4. 1., 8. 4. 3. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

51) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 4. 2. a 8. 4. 5. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

52) Příloha č. III oddíl Všeobecná ustanovení odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

53) Příloha č. III oddíl C odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

54) Příloha č. III oddíl C odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1788/2001.

55) Čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

56) Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

57) Čl. 5 odst. 1, 2, 3, 3a a 5 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

58) Čl. 10 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

59) Čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a nařízení Komise (ES) č. 1788/2001.

60) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

61) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

32. V § 34 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Ministerstvo uloží osobě, která označuje produkty či potraviny v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1), zvláštní opatření k zabránění klamání spotřebitele o tom, že produkt pochází z ekologického zemědělství nebo že byla potravina vyrobena jako biopotravina podle tohoto zákona.

(2) Jako zvláštní opatření může ministerstvo uložit

a) v případě zjištění označení produktů nebo potravin v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1) odstranění označení bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu z celé partie výrobní dávky nebo dodávky,

b) osobě podnikající v ekologickém zemědělství v případě opakovaného porušení ustanovení tohoto zákona nebo předpisů Evropských společenství1) na určitou dobu zákaz označovat bioprodukty, biopotraviny nebo ostatní bioprodukty podle tohoto zákona,

c) dovozci odstranit označení produktů nebo potravin, která jsou v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství1).".

33. § 35 včetně nadpisu zní:

"§ 35

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 4 odst. 2, § 6 odst. 11, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2.".

34. § 36 včetně nadpisu se zrušuje.

35. § 37 včetně nadpisu zní:

"§ 37

Vztah ke správnímu řádu

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, s výjimkou

a) řízení o vydání osvědčení o původu bioproduktu, biopotravin, nebo ostatního bioproduktu (§ 22),

b) rozhodování o námitkách a stížnosti proti nevydání osvědčení (§ 32).".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Evidence vedené podle dosavadních právních předpisů se považují za evidence vedené podle předpisů Evropských společenství1) za splnění podmínek stanovených v bodech 2 a 3. Registrovaní ekologičtí podnikatelé podle dosavadních právních předpisů se považují za registrované ekologické podnikatele podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti, pokud splní požadavky stanovené v bodě 2. Evidovaní výrobci biopotravin a osoby uvádějící bioprodukty nebo biopotraviny do oběhu se považují za registrované osoby podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti, pokud splní požadavky stanovené v bodě 3.

2. Ekologický podnikatel, který je podle dosavadních právních předpisů zapsán v seznamu osob hospodařících v ekologickém zemědělství nebo osoba zapsaná do seznamu osob zařazených do přechodného období, uzavře s osobou, s níž ministerstvo uzavřelo smlouvu, na základě níž je oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony, smlouvu o kontrole a osvědčování do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak musí podat žádost o registraci podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Evidovaní výrobci biopotravin a osoby uvádějící bioprodukty nebo biopotraviny do oběhu jsou povinni s pověřenou osobou uzavřít smlouvu o kontrole a osvědčování do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak musí podat žádost o registraci podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pověřená osoba, se kterou ministerstvo uzavřelo smlouvu podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti tohoto zákona, na základě níž je tato pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu nebo osvědčení o biopotravině, provádět kontroly a další odborné úkony, se považuje za pověřenou osobu podle zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Řízení zahájená podle dosavadních právních předpisů a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).