Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Předpis č. 291/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. IX

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se dosavadní poznámky pod čarou č. 1a až 1i označují jako poznámky pod čarou č. 1 až 6 a 8 až 10, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 1 odst. 2 se na konci textu písmene l) doplňují slova „a Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)7) (dále jen „Program rozvoje venkova“)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.“.

3. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

w) provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond11).

11) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.“.

4. V § 1 odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 1j označuje jako poznámka pod čarou č. 12, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

5. V § 6a odst. 1 písm. f) se dosavadní poznámka pod čarou č. 6a označuje jako poznámka pod čarou č. 13, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

6. V § 6b se dosavadní poznámky pod čarou č. 6b a 6c označují jako poznámky pod čarou č. 14 a 15, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

7. V § 6b se na konci textu poznámky pod čarou č. 15 doplňují slova „ , nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění“.

8. V § 6b se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Fond při provádění činností podle § 1 odst. 2 provádí veškeré platby bezhotovostně bankovním převodem na účet žadatele.“.

9. V § 6c se dosavadní poznámka pod čarou č. 6d označuje jako poznámka pod čarou č. 16, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

10. V § 7 odst. 2 se za slova „činnosti Fondu“ vkládají slova „ , o organizačním uspořádání Fondu a o jeho součinnosti s ministerstvem“.

11. V § 7 se dosavadní poznámky pod čarou č. 7 a 8 označují jako poznámky pod čarou č. 17 a 18, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. V § 9a se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

f) kontrolovat hospodaření Fondu a nakládání s prostředky veřejné finanční podpory postupem podle zákona o finanční kontrole19),

g) provádět ověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Fondu podle zákona o finanční kontrole19).

19) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 298/2007 Sb.“.

13. V § 10 odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9 označuje jako poznámka pod čarou č. 20, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

14. V § 11 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících financování společné zemědělské politiky21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

21) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky, v platném znění.
Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.“.

15. V § 11 odst. 7 se za slova „strukturální podpory“ vkládají slova „a Programu rozvoje venkova“.

16. V § 11a se dosavadní poznámky pod čarou č. 9a až 9bb označují jako poznámky pod čarou č. 22 až 25, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

17. V § 11b odst. 7 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9c označuje jako poznámka pod čarou č. 26, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

18. V § 11c se odstavce 3 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

19. V § 11c odst. 3 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9d označuje jako poznámka pod čarou č. 27, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

20. V § 11c odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

21. V § 11d odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 9b označuje jako poznámka pod čarou č. 28, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

22. V § 11d odstavec 5 zní:

(5) Individuální produkční kvótu ani její část nemůže držitel kvóty převést v období dvaceti čtyř měsíců od jejího přidělení z rezervy, pokud je součástí systému produkčních kvót podle předpisů Evropských společenství.“.

23. V § 11e se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

24. V § 11e odst. 1 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

25. V § 11e odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) oznámit Fondu neprodleně zahájení insolvenčního řízení nebo vstup do likvidace.“.

26. V § 11e odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

(3) Producent syrového kravského mléka je před zahájením dodávek mléka novému odběrateli povinen písemně oznámit Fondu tohoto odběratele29) na formulářích vydaných Fondem. V případě, že producent hodlá dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, je povinen Fondu před zahájením dodávek mléka oznámit objem části individuální produkční kvóty mléka, k jehož vyhodnocení plnění bude každý z jeho odběratelů příslušný.

29) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

27. V § 11h se dosavadní poznámky pod čarou č. 9f až 9h zrušují a odkazy na poznámky pod čarou č. 9f až 9h se označují jako odkazy na poznámku pod čarou č. 29.

28. V § 12 se dosavadní poznámky pod čarou č. 9i a 9k označují jako poznámky pod čarou č. 30 a 31, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

29. V § 12a se dosavadní poznámky pod čarou č. 9j, 9l a 9o označují jako poznámky pod čarou č. 32, 33 a 35, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

30. V § 12a odst. 2 se slova „finanční kontrole9m)“ nahrazují slovy „finanční kontrole19)“ a dosavadní poznámka pod čarou č. 9m se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

31. V § 12a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů34).“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

34) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.“.

32. V § 12a odst. 5 se slova „odstavců 1 a 3“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b) a d) a odstavce 3“.

33. V § 12a se doplňují odstavce 11 a 12, které včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 znějí:

(11) Fond je odpovědným orgánem za provádění kontrol plnění kritérií způsobilosti podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém36).

(12) V případě, že není umožněna kontrola některé z podmínek, na kterou je poskytnutí dotace vázáno, a nejedná se o zmaření kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství37), považuje se tato podmínka za nesplněnou.

36) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

37) Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.“.

39. § 12b včetně nadpisu zní:

㤠12b

Poskytování údajů z jiných informačních systémů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Fondu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) rodné číslo,

h) datum, místo a okres úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) rodné číslo,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

40. Za § 12b se vkládají nové § 12c až 12e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40 znějí:

㤠12c

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nepravdivě,

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 250000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a),

b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).

§ 12d

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní informační povinnost vůči Fondu stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 nebo Fond informuje nesprávně,

b) nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství na úseku společných organizací trhu, přímých podpor a národních doplňkových podpor k přímým podporám, strukturálních opatření a Programu rozvoje venkova.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 250000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).

§ 12e

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby40) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Fond. Při projednávání správních deliktů má Fond postavení orgánu veřejné správy.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá Fond.

(8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu Fondu.

40) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

41. § 13 se včetně nadpisu zrušuje.

42. V § 13b odst. 1 písm. e) se za slova „kvótě cukru B,“ vkládají slova „kvótě cukru,“.

43. V § 13c odst. 1 se dosavadní poznámka pod čarou č. 10 označuje jako poznámka pod čarou č. 41, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. XI

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).