Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - znění od 16. 04. 2004 (úplné znění)

Předpis č. 165/2004 Sb.

Znění od 16. 4. 2004

165/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

165

ZÁKON

ze dne 18. března 2004,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ", nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu".

2. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.".

3. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a)

1a) § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.".

4. V § 33 odst. 2 se za slova "ověří z" vkládají slova "informačního systému" a za slova "evidence obyvatel," se vkládají slova "nebo informačního systému občanských průkazů,".

5. V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin".

6. V § 43 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.

7. V § 45 se věta poslední zrušuje.

8. V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:

"(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními.19a) Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

19a) § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.".

9. § 69 zní:

"§ 69

(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

a) cizinku,

b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c) občanku, jejíž manžel je cizinec,

d) občanku, která je jiné než české národnosti.

(3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě

a) cizincem,

b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,

d) občanem, který je jiné než české národnosti.

Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.

(4) Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.".

10. V § 70 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "Prohlásil-li občan při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.".

11. V § 72 odst. 6 se za slovo "povolen" vkládá slovo "trvalý".

12. Na konci textu § 84 se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 22).

Poznámka pod čarou č. 22) zní:

"22) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,

b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,

c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny,

d) datum a místo narození,

e) adresa místa pobytu,

f) státní občanství,

g) osobní stav, datum a místo jeho změny,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) datum a místo úmrtí, případně prohlášení fyzické osoby za mrtvou,

j) datum a místo osvojení.

(3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana,

b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c) datum a místo vydání občanského průkazu,

d) platnost občanského průkazu,

e) číslo, popřípadě série ztracených a odcizených občanských průkazů.".

14. V § 87 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

15. V § 87 odst. 1 se za číslo "56," vkládají slova "§ 57 odst. 2, §".

16. V § 89 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".

17. § 93 se zrušuje.

18. V § 96 písm. b) se za slovo "vedení" vkládají slova "předem svázaných".

19. V § 100 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se ode dne vyhlášení tohoto zákona do 31. 12. 2005 mohou vést souběžně pomocí výpočetní techniky. Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří v takovém případě též výtisk počítačového záznamu.

2. Na základě žádosti nositelky příjmení, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li

a) o cizinku,

b) o občanku, která má trvalý pobyt v cizině,

c) o občanku, jejíž manžel je cizinec,

d) o občanku, která je jiné než české národnosti.

3. Na základě žádosti rodičů lze uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li jeho příjmení zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, je-li dítě

a) cizincem,

b) občanem, který má trvalý pobyt v cizině,

c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,

d) občanem, který je jiné než české národnosti.

Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

4. Žádost podle bodů 2 a 3 lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.

5. Do poznámky matričního dokladu matriční úřad vyznačí, od kdy užívá nositelka příjmení své příjmení v mužském tvaru.

6. Uvede-li se příjmení nositelky příjmení v mužském tvaru podle bodů 2 a 3, další matriční doklady se vydávají s příjmením v tomto tvaru.

7. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení (§ 72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).