Hlavní navigace

Účast ve volební komisi i uvolnění zastupitelů v pracovněprávních souvislostech

4. 10. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnanec má nárok nejen na odměnu za účast ve volební komisi, ale i na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Komplikace přináší nečerpaná řádná dovolená zastupitelů.

Letošní volby jsou za námi. Zaměstnavatelé se s nimi budou potýkat ve výplatách za měsíc září i během několika následujících měsíců. Nejde jen o zaměstnance uvolněné k výkonu člena volební komise, jsou tu i zaměstnanci vracející se po skončení výkonu funkce do svého původního zaměstnání a naopak. Ted zvolení zaměstnanci nastupující nově k výkonu funkce. Pokud před návratem či nástupem nevyčerpali řádnou dovolenou, musí se s tím zaměstnavatel či obec vypořádat. 

Co se dozvíte v článku
  1. Odměna člena volební komise
  2. Placené náhradní volno od zaměstnavatele 
  3. Řádná dovolená uvolněných zastupitelů
  4. Řádná dovolená a zahájení či ukončení výkonu funkce
  5. Co jste se v článku dozvěděli?

Odměna člena volební komise

V ustanovení § 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (obdobně § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí se uvádí, že člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. Naopak nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit. 

Je tedy zřejmé, že za tuto činnost jsou členové (a ostatní výše uvedení) odměněni. Ovšem zákon dále popisuje, že mají nárok také na náhradu mzdy či ušlého výdělku. 

  • Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. 
  • Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Placené náhradní volno od zaměstnavatele 

Jde o překážku v práci v obecním zájmu, přestože ji zákoník práce přímo nepopisuje. Avšak podle ustanovení § 206 odst. 3 zákoníku práce, jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

Především se bude jednat o pátky (soboty jen v případě, kdy z důvodu obecného zájmu odpadla zaměstnanci směna). Jde o placenou překážku v práci ve výši průměrného výdělku a zaměstnavatel má nárok od obce na refundaci mzdy (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem).

Řádná dovolená uvolněných zastupitelů

Novela zákoníku práce účinná od roku 2021 se nároku na dovolenou u členů zastupitelstev vůbec nedotkla, nadále se jejich dovolená v souladu se zákonem o obcích vyjadřuje jen v týdnech, potažmo kalendářních a pracovních dnech. Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem (dále jen „pracovní dny“). Pokud výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce netrvá po dobu celého kalendářního roku, má nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. V tom případě se krátí jak celkový nárok 5 týdnů, tak nárok 25 dnů, které lze čerpat v pracovní dny. 

Řádná dovolená a zahájení či ukončení výkonu funkce

Jestliže se uvolněný člen zastupitelstva po skončení výkonu funkce vrací do svého zaměstnání, postupuje se podle § 216 odst. 4 zákoníku práce (ve znění účinném od 1. ledna 2021): Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinen mu dovolenou nebo její část poskytnout ten, pro koho byl zaměstnanec takto uvolněn; tato osoba je povinna mu poskytnout též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním.

Naopak při zahájení výkonu funkce poskytne obec v souladu s ustanovením § 81a odst. 4 zákona o obcích uvolněnému členovi zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou nevyčerpal u svého zaměstnavatele před uvolněním k výkonu veřejné funkce. 

Content First

Potíž je zřejmá, u zaměstnavatele se dovolená čerpá a stanovuje v hodinách, u obce v kalendářních dnech. Logicky musí dojít k přepočtu. Pro tento účel se nečerpané dny řádné dovolené zastupitelů převádí na týdny (týden má sedm kalendářních dnů).  Při „přepočtu na týdny“ bude zohledněn celkový počet zbývajících dnů bez rozlišení, zda se jedná o pracovní či nepracovní dny dovolené zastupitele.

Kompletní metodika ministerstva vnitra včetně příkladů výpočtu ke stažení zde

Co jste se v článku dozvěděli?

Musí zaměstnavatel uvolnit zaměstnance jako člena volební komise?
Jde o překážku na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu. Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.
Má uvolněný člen volební komise nárok na náhradu mzdy?
Zaměstnanec má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.
Má OSVČ jako člen volební komise nárok na odměnu?
Osobě samostatně výdělečně činné přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).