Hlavní navigace

Jak na příspěvek na mzdy zaměstnancům v programu Antivirus?

1. 4. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Připravili jsme podrobný manuál k žádostem zaměstnavatelů o příspěvek státu v době pandemických opatření. Čtěte, jak postupovat krok po kroku.

Vláda včera schválila Program podpory zaměstnanosti Antivirus. Oproti původním předpokladům poskytne příspěvek ve výši superhrubé mzdy.

A bude se týkat i agenturních zaměstnanců. Program se spouští 1. dubna 2020. Dne 6. dubna 2020 bude připravena webová aplikace pro podání žádostí. Dle harmonogramu mají být od 10. dubna 2020 zaměstnavatelům vypláceny příspěvky.

Jak bude celý proces probíhat?

 • Veškeré úkony budou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.
 • Důraz bude kladen na rychlé poskytnutí podpory, ovšem pod důkladnou kontrolou.
 • Za případné chyby na výkazech a formulářích odpovídá žadatel, na což ho bude úřad práce průběžně upozorňovat. 
 • Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování stále jeho zaměstnanci (v pracovním poměru) a nebyla jim dána výpověď, s výjimkou případů § 52 písm. g) a h) zákoníku práce, pokud jsou zaměstnáni podle českého práva. 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí je oprávněno dále zpřesnit podmínky poskytnutí příspěvku prostřednictvím vnitřního aktu řízení, a to v souladu s programem Antivirus schváleným vládou.

Podání žádosti o příspěvek

 • Podání a příjem žádosti probíhá výhradně elektronicky. Žadatel musí mít buď datovou schránku, nebo uznávaný elektronický podpis.
 • Žádost o uzavření dohody vyplňuje žadatel prostřednictvím webové aplikace. vytvořené speciálně pro účely tohoto příspěvku. Odkaz bude na internetových stránkách úřadu práce.
 • Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště místně příslušné pobočky úřadu práce dle svého sídla. 
 • Povinnou součástí žádosti je doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude úřad práce zasílat finanční prostředky. 
 • Žadatel nese plnou odpovědnost za kompletní, pravdivé a správné vyplnění údajů.
 • Chybně vyplněné žádosti budou vráceny k doplnění/opravě a budou stornovány.
 • Žadatel nese odpovědnost za správnost postupu podle zákoníku práce.

Uzavření dohody

 • Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána úřadu práce. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele.
 • Úřad práce zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody. 
 • V případě zjištění chyby zašle žadateli informaci o stornu žádosti a specifikaci chyby. Žadatel provede korekci a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně. 
 • Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná úřadem práce a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Vyúčtování náhrad mezd

 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 • Následně předloží prostřednictvím webové aplikace úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. 
 • Na každý režim programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce.

Poskytnutí příspěvku

 • Po obdržení vyúčtování zašle úřad práce elektronicky dotaz České správě sociálního zabezpečení, zda se jedná skutečně o zaměstnance (na které je nárokován příspěvek) v pracovním poměru z tohoto zaměstnavatele.
 • Po ověření vyplatí příspěvek na účet zaměstnavatele. 
 • V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými ČSSZ vyzve úřad práce žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů (např. pracovní smlouva, evidence docházky, mzdový list apod.). Pokud bude žadatelem prokázána oprávněnost požadavku, úřad práce příspěvek doplatí.

Kontrola a sankce

Ministerstvo práce a sociálních věcí zdůrazňuje, že v průběhu realizace programu Antivirus i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost. Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Poskytnutí příspěvku je rovněž vázáno povinností zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům příslušné náhrady mzdy i odvedení zákonných odvodů. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).