Hlavní navigace

Kdo platí při agenturním zaměstnávání mzdu a jak je to s pracovními úrazy?

12. 4. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Získat zaměstnance lze i prostřednictvím agentur práce. Může se jednat o občany České republiky, za určitých podmínek také o cizince. Využijí se i pro uprchlíky z Ukrajiny?

Nejeden zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance prostřednictvím agentur práce. Dočasné přidělení k výkonu práce k uživateli prostřednictvím agentury práce lze využít pro jakékoliv zaměstnance, tedy i momentálně příchozí z Ukrajiny. Přesto má toto zaměstnávání svá pravidla.

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce se řídí ustanovením § 58 až 66 zákona o zaměstnanosti. Agentury práce musí získat povolení ke zprostředkování zaměstnání, být povinně pojištěny, vést evidenci v souladu se zákonem atd. V textu se však zaměříme na zaměstnavatele – uživatele, ke kterému je zaměstnanec agenturou práce dočasně přidělen.

Co se dozvíte v článku
 1. Dočasné přidělení k uživateli
 2. Dohoda o provedení práce nepřipadá v úvahu
 3. Dohoda o dočasném přidělení
 4. Písemný pokyn pro zaměstnance
 5. Další pracovněprávní souvislosti dočasného přidělení
 6. Pracovnělékařské prohlídky agenturních zaměstnanců

Dočasné přidělení k uživateli

Podle § 307a zákoníku práce se za závislou práci považují také případy, kdy agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli) na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti. Agenturami mohou být za účelem dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zaměstnávání nejen občané České republiky, ale také:

 • občané EU a jejich rodinní příslušníci,
 • cizinci, kteří mají volný přístup na trh práce,
 • držitelé povolení k zaměstnání (a oprávnění k pobytu), držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance,

avšak pouze v souladu s nařízením vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.

Dohoda o provedení práce nepřipadá v úvahu

Přestože mají Ukrajinci, kteří v České republice získali dočasnou ochranu (speciální vízum za účelem strpění), volný přístup na trh práce a mohou se zaměstnavatelem uzavřít jakýkoliv pracovněprávní vztah, u agentur práce je to složitější. Zákoník práce počítá pouze s pracovní smlouvou či dohodou o pracovní činnosti. Agentura práce na dohodu o provedení práce za účelem dočasného přidělení zaměstnávat nesmí. Nepřipouští to ani § 66 zákona o zaměstnanosti.

V pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti si agentura se zaměstnancem písemně sjedná možnost přidělení k jinému zaměstnavateli. Zaměstnavatelem je tedy vždy agentura práce, zaměstnanec je pouze dočasně přidělován k jinému zaměstnavateli (uživateli).

Dohoda o dočasném přidělení

Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce má být písemná a v souladu s § 308 zákoníku práce musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,
 • druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,
 • určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
 • místo výkonu práce,
 • den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,
 • informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe, 
 • podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele,
 • číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Písemný pokyn pro zaměstnance

Dočasně přidělovaný zaměstnanec agentury práce dostane písemný pokyn, který musí obsahovat:

 • název a sídlo uživatele,
 • místo výkonu práce u uživatele,
 • dobu trvání dočasného přidělení,
 • určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,
 • podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce 
 • informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele (jestliže by byly pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, má zaměstnanec právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla).

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel.

Dočasné přidělení končí uplynutím sjednané doby nebo jednostranným prohlášením v souladu se sjednanými podmínkami v dohodě.

Další pracovněprávní souvislosti dočasného přidělení

Agentura může svého zaměstnance přidělit ke stejnému uživateli nejdéle na 12 měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí, pokud sám zaměstnanec agenturu požádá o přidělení po delší dobu nebo pokud se jedná o zástup za mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Jak již bylo uvedeno, zaměstnanec je v případě agenturního zaměstnávání nadále zaměstnancem agentury, mzdu mu vyplácí agentura. Práci však agenturnímu zaměstnanci ukládá uživatel, pro kterého zaměstnanec fakticky pracuje.

Uživatel musí zajistit zaměstnancům agentury práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP. To mu udává § 103 odst. 1 písm. g) zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení má zaměstnavatel povinnost zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požární ochrany, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí. Tuto povinnost splní seznámením zaměstnanců s riziky a opatřeními na ochranu před riziky, s nimiž přicházejí při pracovní činnosti do kontaktu či která se týkají jejich pracoviště. Uživatel také zajistí školení BOZP.

Na základě dohody uživatele s agenturou práce jsou také přiděleným zaměstnancům poskytovány osobní ochranné pracovní prostředky (mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje). Uživatel spolupracuje s agenturou práce rovněž při případném pracovním úrazu. Zákonné úrazové pojištění však hradí agentura práce, ta je také odpovědná za odškodnění pracovního úrazu.

Pracovnělékařské prohlídky agenturních zaměstnanců

Novela zákona o specifických zdravotních službách od listopadu 2017 upravila možnosti provedení pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců agentur práce. Provádí se podle § 54 zákona o specifických zdravotních službách prostřednictvím:

MM Email

 • poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (smluvní lékař agentury),
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele, ke kterému je zaměstnanec přidělen (smluvní lékař uživatele). Tato varianta je mnohdy vhodnější, jelikož právě smluvní lékař je blíže seznámen s podmínkami výkonu práce. Provádí zde pravidelně poradenství a dohled na pracovišti. Na rozdíl od smluvního lékaře agentury práce, jenž logicky nemůže znát konkrétní podmínky práce všech uživatelů agentury práce, 
 • registrujícího lékaře zaměstnance (jeho praktického lékaře). To samozřejmě pouze v případě prací zařazených do kategorie první dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ostatní povinnosti zaměstnavatele (poradenství a dohled) budou zajištěny prostřednictvím smluvního lékaře agentury nebo uživatele, případně dle potřeby jednorázovým uzavřením smlouvy na konkrétní pracovnělékařské služby (např. posouzení pracovního úrazu zaměstnance). Podrobněji v článku: Zjednodušení pro agenturní zaměstnance. Méně lékařských prohlídek

V navazujícím článku se zaměříme na možnost vyslání zaměstnaných Ukrajinců k výkonu práce mimo území České republiky a současně ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce upozorníme na možná úskalí agenturního zaměstnávání.

Navazující článek zde: Možná úskalí agenturního zaměstnávání pro zaměstnavatele i zaměstnance

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).