Hlavní navigace

Konec zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Nastává realita

7. 12. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Uchazeči o zaměstnání již nemohou současně s podporou pracovat. Pokud skončí tzv. na dohodu, bude její výše o poznání nižší. Jestliže ale uchazeč začne podnikat, může se těšit na dotaci i překlenovací příspěvek.

V současné době jsou všechny čtyři vládní úsporné zákony schváleny. Znamená to, že od 1. ledna 2011 jsou účinné změny zákona o daních z příjmů, omezení podpory stavebního spoření, snížení příspěvku politickým stranám a balíček opatření v sociální oblasti.

Balíček opatření zahrnuje novelu zákoníku práce, změny zákona o zaměstnanosti, omezení vyplácení porodného, snížení příspěvku na péči zdravotně postižených v prvním stupni a mění vyplácení rodičovského příspěvku. Součástí je i úprava ve vyplácení sociálního příplatku, na který budou mít nárok jen rodiny se zdravotně postiženým dítětem či rodičem. Novela rovněž upravuje výši nemocenské, sazbu a dobu od které je poskytována. O změnách již server Podnikatel.cz informoval článkem: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Konec přivýdělku, nezaměstnaný musí vystačit s podporou

Změnou zákona o zaměstnanosti končí možnost přivýdělku po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dosud bylo umožněno nezaměstnaným pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Firmy, ale i sami zaměstnanci, toto ustanovení často účelově zneužívali. Například v době přechodného nedostatku zakázek. Jednoduše se zaměstnancem rozvázali pracovní poměr a následně sjednali dohodu o provedení práce, prakticky na stejnou činnost. Zaměstnanec byl mimo příjem z dohody zabezpečen podporou v nezaměstnanosti. Po uplynutí doby pobírání podpory mnohdy nastoupil na své původní pracovní místo. Podle komentáře k novele zákona toto jednání sice není v rozporu s žádným právním předpisem, ovšem umožňuje úniky na daních, na sociálním a zdravotním pojištění. Čtěte také: Podmínky u dohody o provedení práce jsou jednodušší

Otázkou je, zda uchazeči o zaměstnání budou skutečně výkon nekolidujícího zaměstnání hlásit úřadu práce a činnost nebudou vykonávat “načerno”. Tomu by měla částečně zabránit povinnost písemné formy sjednání dohody o provedení práce. Dosavadní právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr stanoví požadavek písemné formy jen pro dohodu o pracovní činnosti, což v praxi vede k zneužívání institutu dohod o provedení práce, které mohou být uzavírány i ústně. V rámci kontrol nelegálních zaměstnanců není v takovém případě možné ověřit, na základě jakého právního titulu je práce vykonávána, uvedla Adéla Tomíčková z tiskového oddělení MPSV.

Poznámka: Nekolidující zaměstnání je takové zaměstnání, které nebrání v zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jde o pracovní poměr, který nepřesáhne měsíčním výdělkem polovinu minimální mzdy, tj. není vyšší než 4000 Kč. Obdobné podmínky platí v případě uzavření dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Odcházíte na dohodu? Vaše smůla, podpora bude nízká

Podle současného znění zákona o zaměstnanosti nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem práce.

Musí být tedy splněny čtyři podmínky:

 • neexistence vážných důvodů ve smyslu § 5 písm. c 
 • ukončení je opakované v posledních 6 měsících
 • zaměstnání naplňovalo znaky vhodného zaměstnání dle § 20
 • zaměstnání bylo zprostředkováno úřadem práce

Nově je v zákoně stanoveno, že pokud uchazeč o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude jeho procentní sazba podpory v nezaměstnanosti nižší. A to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Vážný důvod podle § 5 písm. c zákona o zaměstnanosti spočívá v:

 1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 5. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
 6. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele

Za vážný důvod se bude od roku 2011 považovat také okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodů uvedených v § 56 zákoníku práce. Zjednodušeně se jedná o situaci, kdy zaměstnanec nemůže na základě lékařského posudku vykonávat práci a nebyl do 15 dnů zaměstnavatelem přeložen na jiné vhodné místo, nebo mu nebyla vyplacena mzda do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Čtěte také: I dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepisujte pod nátlakem, mohli byste přijít o peníze

dan_z_prijmu

Podpora bude až po „vyčerpání“ odstupného

V roce 2010 nemá vyplacené odstupné (odbytné, odchodné) vliv na podporu v nezaměstnanosti. Od roku 2011 tomu bude jinak. Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podpora v nezaměstnanosti, se poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši tohoto odstupného. Určí se podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku, kterým byla uchazeči stanovena výše odstupného. V podstatě bude po určitou dobu zabezpečen jen odstupným. Doposud měl nárok jak na odstupné, tak na podporu v nezaměstnanosti.

Pro nové podnikatele bude zaveden překlenovací příspěvek

Nástrojem, který podpoří začínající podnikatele, se stává „překlenovací příspěvek“. Je určen na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je poskytnut.

Podmínky příspěvku:

 1. Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout OSVČ, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa vznikem OSVČ. Víte, že OSVČ mohou dostat dotace od úřadů práce? Dokonce až 90 000 korun
 2. Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu pěti měsíců. Jeho výše činí příspěvku nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o překlenovacím příspěvku. O příspěvek bude možné žádat nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa. Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vyhlásí MPSV na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.
 3. Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do třiceti kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.
 4. Za provozní náklady, na které lze osobě samostatně výdělečně činné poskytnout překlenovací příspěvek, se považují:
  • nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
  • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
  • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.
 5. Pokud je v nákladech uvedených v odst. 4 daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně činná není plátcem DPH, považuje se daň za provozní náklad.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).