Hlavní navigace

Nezapomeňte, termín ročního zúčtování daní se blíží

6. 2. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Ne všichni zaměstnanci využijí práva na roční zúčtování, připraví se tak o přeplatek na dani, který ponechají státu. Kdo zodpovídá za správný výpočet daně?

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů z mezd je právem každého zaměstnance, nikoli jeho povinností. Jestliže nemá povinnost podat sám daňové přiznání, může si tím prostřednictvím svého zaměstnavatele uplatnit nezdanitelné části na dani. Výhodou je, že zaměstnanec sám nemusí nic počítat, pouze požádat o roční zúčtování a svou žádost doložit patřičnými doklady. Nemusí se ani obávat doplatku daně, naopak ve většině případů se tento krok vyplatí v podobě zúčtovaného přeplatku daňových záloh či vyplaceného daňového bonusu.

Ovšem zaměstnavatel jako plátce daně musí oprávněné žádosti zaměstnance o roční zúčtování vždy vyhovět. Nárok na slevy na dani a nezdanitelné části základu daně prokazuje zaměstnanec, za správný výpočet celoroční daně nese plnou zodpovědnost zaměstnavatel.

Termín žádosti o roční zúčtování se blíží

Zaměstnanec musí o roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2012 požádat nejpozději 15. února 2013. Do tohoto data je povinen náležitým způsobem prokázat i případné nároky na daňové odpočty. Na pozdější žádosti nebo dodatečně předložené doklady nebude brát zaměstnavatel zřetel.

Zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání, může: 

  1. nedělat nic – v takovém případě je sice jeho daňová povinnost sraženými měsíčními zálohami na dani splněna, ale připraví se tak o možnost uplatnění daňových úlev, protože některé lze uplatnit pouze v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daní,
  2. podat sám daňové přiznání – požádá svého zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2012 a sám si vypočítá svou daňovou povinnost, 
  3. požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování- doloží případné nároky na daňové úlevy a přesune tím odpovědnost a veškerou práci s výpočtem na svého zaměstnavatele a v určitých případech může dokonce napravit i některá opomenutí. Kupříkladu lze dodatečně uplatnit slevy na dani, které v průběhu roku neuplatnil, případně u posledního zaměstnavatele dodatečně podepsat tiskopis Prohlášení k dani.

O roční zúčtování daňových záloh za rok 2012 žádá zaměstnanec podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Na třetí straně v oddílu III. musí prohlásit, že:

  1. není povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
  2. kromě mzdy od jednoho nebo více plátců postupně neměl v roce 2012 jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6000 korun,
  3. pobíral zdanitelné příjmy pouze od jednoho plátce nebo od více plátců postupně (jména plátců, tj. předchozích zaměstnavatelů v tiskopisu prohlášení uvede).

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Zaměstnanec žádá o roční zúčtování vždy svého posledního zaměstnavatele. Nezáleží, zda pracovní poměr trvá nebo skončil v průběhu roku 2012. Požádat o roční zúčtování se zpravidla vyplatí i zaměstnancům v dlouhodobé pracovní neschopnosti, na mateřské či rodičovské dovolené. Stejně tak by na své právo žádat o roční zúčtování posledního zaměstnavatele neměli zapomínat ani dlouhodobě nezaměstnaní, i kdyby ukončili pracovní poměr kupříkladu v měsíci březnu 2012 a poté již byli pouze vedeni v evidenci úřadu práce. Záleží jen na jejich rozhodnutí, zda se vzdají přeplatku na dani ve prospěch státu.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Záleží jen na rozhodnutí zaměstnanců, zda se vzdají přeplatku na dani ve prospěch státu. 

Jestliže měl zaměstnanec v roce 2012 postupně více zaměstnavatelů, požádá od všech předchozích o Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Na potvrzení, jehož kopii si zaměstnavatel pro účely kontroly finančního úřadu ponechá, se uvádí identifikační údaje poplatníka a zaměstnavatele a souhrnné údaje uvedené na mzdovém listě rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh, slev na dani a daňového zvýhodnění.

Občas se stane, že zaměstnanec nemá možnost získat Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel je povinen toto potvrzení vystavit do deseti dnů od přijetí žádosti zaměstnance a pokud svou povinnost nesplní, může zaměstnanec podat stížnost u příslušného finančního úřadu. V případě, že zaměstnavatel v době žádosti již neexistuje, podá si zaměstnanec sám daňové přiznání a údaje o základu daně a sražených zálohách doloží jiným vhodným způsobem, zpravidla výplatními páskami.

 

Doložení ročního zúčtování 

Slevy na dani uplatňují zaměstnanci většinou měsíčně. Je však možné je uplatnit i dodatečně při ročním zúčtování. Výjimkou je sleva na vyživovanou manželku/manžela, kterou lze vždy uplatnit až po skončení daného období. Důvodem je výše příjmů, protože pro nárok na tuto slevu nesmí roční příjmy manželky/manžela překročit 68 000 korun.

Do limitu se nezahrnují (úplný výčet příjmů): dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření, stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,  který je od daně osvobozen.

Příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují (namátkový výčet často chybně uplatňovaných – zdroj finanční správa): veškeré hrubé příjmy (od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu…), včetně příjmů od daně osvobozených např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů, všechny druhy důchodů, nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství a další.

Slevy v roce 2012 a způsob jejich prokázání

Druh slevy Ročně Způsob prokázání
Základní na poplatníka 24 840 Kč Neprokazuje se
Vyživovaný manžel 24 840 Kč Roční příjem manželky nesmí překročit 68 000 Kč
Vyživovaný manžel – ZTP/P 49 680 Kč Roční příjem manželky nesmí překročit 68 000 Kč + průkaz ZTP/P
Invalidní důchod 1. nebo 2. stupně 2520 Kč Rozhodnutí o přiznání důchodu a každoročně doklad o jeho výplatě
Invalidní důchod 3. stupně 5040 Kč Rozhodnutí o přiznání důchodu a každoročně doklad o jeho výplatě
Průkaz ZTP/P 16 140 Kč Předložení průkazu ZTP/P
Studium  4020 Kč Potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání

Daňové zvýhodnění za rok 2012

Daňové zvýhodnění Ročně Způsob prokázání
Na vyživované dítě 13 404 Kč Podmínkou je společná domácnost, prokazuje se dokladem o totožnosti dítěte a po dosažení zletilosti potvrzením školy o soustavné přípravě na budoucí povolání  
Na vyživované dítě s průkazem ZTP/P 26 808 Kč Obdobně jako na vyživované dítě + průkaz ZPT/P 

Nezdanitelné části základu daně v roce 2012

Druh nezdanitelné části  Maximum Způsob prokázání
Poskytnuté dary 10 % základu daně Potvrzení příjemce daru nebo pořadatele sbírky o výši a účelu daru (dary poskytnuté do zahraničí lze uplatnit pouze v daňovém přiznání)
Úroky z úvěru na bydlení 300 000 Kč za celou domácnost Smlouva o úvěru a každoročně potvrzení o zaplacených úrocích
Penzijní připojištění 12 000 Kč  Smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem a každoročně smlouva o příspěvcích zaplacených poplatníkem (snižují se o 6 000 Kč)
Penzijní pojištění 12 000 Kč Smlouva o penzijním pojištění a každoročně potvrzení o příspěvcích zaplacených poplatníkem
Soukromé životní pojištění 12 000 Kč Smlouva o soukromém životním pojištění a každoročně potvrzení o zaplaceném pojistném
Odborářské příspěvky 3000 Kč /1,5 % ze zdanitelných příjmů Potvrzením odborové organizace o zaplacených příspěvcích
Úhrady za zkoušky 10 000/13 000/15 000 Kč Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (nejedná se o zkoušky na ZŠ, SŠ a VŠ)  
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).