Hlavní navigace

Nezapomeňte na náhradní plnění za rok 2012, termín vyúčtování se neúprosně blíží

24. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Zaměstnavatelé, kteří mají povinnost zaměstnávat zdravotně postižené osoby, musí podat oznámení o náhradním plnění do 15. února 2013. Čtěte, jak na to.

Povinnost zaměstnávání zdravotně postižených osob se týká zaměstnavatelů zaměstnávajících v přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců ročně. Tito zaměstnavatelé mohou zdravotně postižené skutečně zaměstnat, využít náhradního plnění odebráním výrobků nebo služeb či odvést příslušnou část plnění do státního rozpočtu. Výpočet náhradního plnění není zrovna jednoduchý, pro snadnější pochopení jsme připravili podrobný návod. Zaměstnavatel totiž musí povinné plnění nejen sám vypočítat, ale i správně vyplnit příslušný tiskopis a případně odvést do státního rozpočtu. Nesplnění povinnosti je porušením zákona s pokutou dle zákona o zaměstnanosti až do výše jednoho milionu korun.

Jak na průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

Nejprve je nutné stanovit, zda se zaměstnavatele povinnost zaměstnávání zdravotně postižených v roce 2012 týká. Při výpočtu postupujeme v souladu s § 15 a následující vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců vypočítáme jako podíl odpracovaných hodin (včetně práce přesčas) k ročnímu fondu pracovní doby bez svátků. Do výpočtu se zahrnují také hodiny čerpané řádné dovolené, placené překážky v práci, pracovní neschopnost a doba ošetřovného. Nezapočítává se případná proplacená dovolená, mateřská, rodičovská, neplacené volno a doba neposkytování nemocenského od ČSSZ (např. pro jejich vyčerpání). Do výpočtu se zásadně nezahrnuje doba odpracovaná na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.    

Příklady fondu pracovní doby v roce 2012:   

 • pracovní doba 8 hod (40 hodin týdně) = 2016 hodin
 • pracovní doba 7,5 hod (37,5 hodin týdně) = 1890 hodin

Příklad: V roce 2012 odpracovali zaměstnanci 40 565 hodin při osmihodinové pracovní době, součet neodpracovaných hodin (dovolená, pracovní neschopnost a ošetřovné) činí 15 463 hodin). Fond pracovní doby je 2016 hodin. Přepočtený počet zaměstnanců je 27,79 (56 028/2016). Zaměstnavatel má povinnost v roce 2012 zaměstnávat zdravotně postižené osoby, protože zaměstnával v přepočteném počtu více než 25 zaměstnanců ročně.

Kdo je osobou se zdravotním postižením?

V roce 2012 se za osoby se zdravotním postižením (OZP) považují:

 • osoby invalidní ve 3. stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením)
 • osoby invalidní v 1. nebo 2. stupni invalidity.

Pro účely plnění povinného podílu se považují také:

 • osoby, které byly posouzeny orgánem sociálního zabezpečení, že již nejsou invalidní v 1. nebo 2. stupni, ale ještě po dobu 12 měsíců se na ně pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením
 • osoby zdravotně znevýhodněné (původně osoby se ZPS) po dobu platnosti rozhodnutí vydaného úřadem práce, nejdéle však do 31. prosince 2014 (znamená to, že od roku 2012 již nejsou osoby zdravotně znevýhodněné nově posuzovány, ale platná rozhodnutí se do konce roku 2014 zohlední). 

 

Jak lze povinnost zaměstnávání OZP splnit?

Zaměstnavatel může zdravotně postižené osoby skutečně zaměstnat, ale využít i náhradního plnění. Povinnost je v souladu s § 81 zákona o zaměstnanosti možné splnit:

 • zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
 • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale oni sami jsou osobami zdravotně postiženými,
 • odvodem do státního rozpočtu,
 • kombinací výše uvedeného.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru

Nejprve je nutné stanovit, kolik zdravotně postižených by měl zaměstnavatel v roce 2012 zaměstnat. Při výpočtu vyjdeme z přepočteného ročního počtu zaměstnanců.

Příklad: V roce 2012 odpracovali zaměstnanci 235 556 hodin při osmihodinové pracovní době. Fond pracovní doby je 2016 hodin. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4,67 OZP. Výpočet: (235 556 / 2016) x 4 % = 4,67

Odebírání výrobků nebo služeb

Svou povinnost může zaměstnavatel splnit i jiným způsobem. A to odebráním výrobků nebo služeb. Předem je třeba vědět, u kterých zaměstnavatelů je možné splnit náhradní plnění. Je samozřejmě možné zadat zakázku i osobě samostatně výdělečně činné, která sama není zaměstnavatelem, ale prokáže, že patří mezi osoby se zdravotním postižením. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Dodavatelé vedou od roku 2012 povinně evidenci s identifikačními údaji odběratelů a cenou výrobků nebo služeb. 

Zaměstnavatelé a OSVČ mohou poskytnout v roce 2012 své výrobky nebo služby nebo splnit zadané zakázky maximálně do výše 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství z předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Limit pro náhradní plnění v roce 2012 = 854 136 Kč x přepočtený počet osob se zdravotním postižením v roce 2011. Samozřejmě je možné poskytnout odběratelům výrobky či služby i nad tento limit, ale již bez potvrzení o možnosti uplatnit tuto dodávku jako náhradní plnění. Dodavatelé jsou účely náhradního plnění povinni vést evidenci s identifikačními údaji odběratelů a cenou dodaných výrobků nebo služeb (bez DPH). 

Pro samotný výpočet je nezbytný údaj o vyhlášené průměrné mzdě v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. Podle vyhlášky č. 500/2012 Sb. činí aktuální průměrná mzda v národním hospodářství 24 408 Kč. Celková cena takto odebraných výrobků nebo služeb se vydělí 7násobkem této částky (počítá se bez DPH). 

Příklad: Zaměstnavatel z prvního příkladu odebral od zaměstnavatele splňujícího podmínku (více než 50 % OZP) služby v hodnotě 257 000 Kč (bez DPH). Výpočet: 257 000 /(7×24 408) = 1,50. Zaměstnavatel splnil povinnost náhradním plněním zápočtem 1,50 OZP. Z původních vypočtených 4,67 OZP zbývá po zápočtu 1,49 náhradního plnění zaměstnat 3,17 zaměstnance.

Odvod do státního rozpočtu

Při plnění odvodem do státního rozpočtu se počítá, stejně jako v předchozích příkladech, na dvě desetinná místa. Zaokrouhlí se na celé koruny nahoru až vypočtená výsledná částka. Zaměstnavatel si ve výpočtu zohlední pouze zaměstnance v „klasickém“ pracovním poměru. Zaměstnanci se sjednanou dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se samozřejmě nepočítají. 

Za každého nezaměstnaného zdravotně postiženého zaměstnance odvede zaměstnavatel do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce 2,5násobek stanovené průměrné mzdy v národním hospodářství. Za rok 2012 činí tato částka 61 020 Kč (24 408×2,5).

Kombinace plnění povinnosti zaměstnávat OZP

Pro ukázku kombinace plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a výpočtu zbývajícího odvodu do státního rozpočtu využijeme zaměstnavatele z předchozích příkladů.

Rekapitulace: 

 • v roce 2012 odpracovali zaměstnanci 235 556 hodin při osmihodinové pracovní době. Fond pracovní doby je 2016 hodin. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4,67 OZP. Výpočet: (235 556 / 2016) x 4 % = 4,67 
 • zaměstnavatel odebral od zaměstnavatele splňujícího podmínku (více než 50 % OZP) služby v hodnotě 257 000 Kč (bez DPH). Výpočet: 257 000 /(7×24 408) = 1,50.

Zaměstnavatel v uvedeném období zaměstnával zaměstnance v I. stupni invalidity a po část roku zaměstnance v III. stupni invalidity (započítává se pro účely povinného podílu 3×). Zaměstnanec v I. stupni v roce 2011 odpracoval 1620 hodin a zaměstnanec ve III. stupni invalidity 982 hodin.

Výpočet: 

1. 1620 / 2016 = 0,80
2. (982 / 2016) x 3 = 1,46

Nyní je třeba dopočítat odvod do státního rozpočtu: od vypočtené povinnosti zaměstnávání OZP odečteme zaměstnance OZP a náhradní plnění (4,67 – 1,50 – 0,80 – 1,46 = 0,91.)

Zjistili jsme, že zbývá podíl 0,91 zaměstnance. Pro odvod do státního rozpočtu je stanoven 2,5 násobek průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. Výpočet: 0,91 x (24 408×2,5) = 55 529 Kč. Tuto částku je třeba ve stanoveném termínu odvést do státního rozpočtu. 

Poznámka: Zaměstnavatelé, kteří svou povinnost zaměstnávat OZP splní zaměstnáváním těchto osob, případně náhradním plněním, samozřejmě již nemusí do státního rozpočtu nic odvádět. Případné „přeplnění“ propadá. Do dalšího kalendářního roku převádět nelze. 

Vypočítat a odvést příslušnou částku náhradního plnění za rok 2012 je nutné v termínu do 15. února 2013. To se provede vyplněním tiskopisu Oznámení o plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců. Ten je možné vytisknout a vyplnit ručně nebo vyplnit na PC a následně vytisknout, případně vyplněný odeslat úřadu práce prostřednictvím datové schránky. Formulář je k dispozici na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí.  

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).