Hlavní navigace

Otcovská se dotkne i otců dětí narozených v prosinci

11. 12. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Už brzy se bude vyplácet otcovská. Kdy bude k dispozici tiskopis, jak se nárok doloží a na kolik si zaměstnaní či podnikající otcové vlastně přijdou?

Nová nemocenská dávka – otcovská poporodní péče bude konečně zavedena. První možný termín zahájení čerpání dávky je od data účinnosti, tj. od 1. února 2018.

Novelou zákona o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka tzv. otcovská poporodní péče (dále jen „otcovská“). A to z důvodu zvýšení péče o dítě ze strany otců a také k péči o matku dítěte krátce po porodu. Dávka má posílit vazby mezi dítětem a oběma rodiči v raných týdnech jeho života, podporovat a motivovat otce k zapojení se do rané péče o dítě a následně rozvoj vztahů v rámci rodiny. Čtěte také: Prorodinná opatření pro zaměstnance i podnikatele mají v roce 2018 zelenou

V současné době sice může otec v souladu s ustanovením § 196 zákona zákoníku práce čerpat rodičovskou dovolenou, ovšem této možnosti v praxi využije jen velmi malé procento mužů. Důvodem je zejména nezaměstnanost otce, vyšší výdělky matky v zaměstnání či její špatný zdravotní stav. Jak uvádí důvodová zpráva k novele zákona, muži, kteří se po určité období starali o děti, daleko více oceňují činnost partnerky v domácnosti a daleko více se na ní podílejí i po skončení období, kdy o děti pečovali. Otec může aktuálně čerpat i nemocenskou dávku peněžitou pomoc v mateřství. Od roku 2009 se lze takto s matkou na mateřské dokonce vystřídat. Ovšem až po uplynutí šesti týdnů ode dne porodu. Rodičovská dovolená je dle zákoníku práce překážka v práci, kterou je povinen zaměstnavatel tolerovat (finanční kompenzace je záležitostí nároku na rodičovský příspěvek), ovšem nově zaváděná otcovská má být další dávkou nemocenského pojištění, jejímž účelem je kompenzace příjmu sociální události.

Při narození nebo při převzetí dítěte do péče

Nárok na otcovskou bude mít pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem (za otce dítěte bude pro účely této dávky považován ten, kdo je v matrice – knize narození – zapsán jako otec. Nárok nebude mít druh matky dítěte, který není otcem dítěte, a to ani v případě, kdy otec není znám. Za otce se ale bude považovat pojištěnec, který pečuje o dítě, jenž převzal do péče nahrazující péči rodičů, pokud dítě ke dni převzetí nedosáhlo 7 let věku. V případě převzetí dítěte do společné péče má nárok na otcovskou jen jeden z oprávněných.

Otci nárok vznikne i v případě, kdy jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. I v těchto pro rodinu složitých situacích je žádoucí posilovat vztahy mezi otcem, matkou dítěte a dítětem.

Žádost o dávku

Jelikož sociální situace nebude posuzována žádným subjektem (ošetřující lékař, zdravotnické zařízení atd.), bude žádost o dávku záležitostí žadatele. Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdila Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení, tiskopis „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“ bude jeden oboustranný list A4. Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli. Ten vyplní na druhé straně tiskopisu část „Záznamy zaměstnavatele“ a po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ odešle své příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Tiskopis by měl být předběžně zveřejněn na stránkách České správy sociálního zabezpečení a na ePortálu ČSSZ dne 29. 1. 2018, tedy s časovým předstihem. Od tohoto dne by měl být k dispozici i na okresních správách sociálního zabezpečení, upřesnila Jana Buraňová.

K tiskopisu nebude nutné dokládat rodný list dítěte (doklad prokazující otcovství). Doložil by se pouze v případě narození dítěte v zahraničí. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení rozhodné skutečnosti ověří v Informačním systému základních registrů.

Podmínky a výše otcovské

Výše otcovské za kalendářní den bude činit 70 % denního vyměřovacího základu, bude tedy stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Je koncipována jako dávka krátkodobá. V případě zaměstnanců je důležitý vznik účasti na nemocenském pojištění. Ovšem u osob samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců bude vyžadována povinná doba 3 měsíců dobrovolné účasti na nemocenském pojištění bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou obdobně jako u ostatních dávek nemocenského pojištění.

Orientační výpočty podle podmínek roku 2018 (čerpáno 7 dní)

1) zaměstnanci

Měsíční výše příjmů zaměstnance Výše otcovské dávky
13000 Kč 2100 Kč
15 000 Kč 2 422 Kč
18 000 Kč 2 905 Kč
20 000 Kč 3 227 Kč
25 000 Kč 4 032 Kč
30 000 Kč 4837 Kč
40 000 Kč 5 831 Kč
50 000 Kč 6 587 Kč

2) osvč

Měsíční platba nemocenského OSVČ Vyměřovací základ OSVČ Výše otcovské dávky
115 Kč 5 000 Kč 812 Kč
138 Kč 6 000 Kč 973 Kč
184 Kč 8 000 Kč 1 295 Kč
230 Kč 10 000 Kč 1 617 Kč
299 Kč 13 000 Kč 2 100 Kč
345 Kč 15 000 Kč 2 422 Kč
360 Kč 20 000 Kč 3 227 Kč
575 Kč 25 000 Kč 4 032 Kč

Nástup na otcovskou

Nástup na otcovskou musí nastat v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba činí 1 týden (maximálně 7 kalendářních dní po sobě jdoucích, nepřerušuje se) a začne běžet dnem, který pojištěnec sám v uvedeném období určí. Otcovská se ovšem nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem. Podrobněji v článku: Otazníky kolem otcovské dovolené a jejich odpovědi v příkladech

Otcovská bude náležet jen jednou, i za situace, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně. Zásada „jeden porod = jedna dávka“, což znamená, že pojištěnci bude náležet otcovská pouze jednou i v případě vícečetného porodu (případně více dětí převzatých současně do péče).

Na základě přechodných ustanovení k novele zákona o nemocenském pojištění vzniká nárok na dávku otcovské poporodní péče, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo pokud bylo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona převzato do péče nahrazující péči rodičů. Bude se tedy týkat i otců, jejichž dítě se narodilo 21. prosince 2017 a později. Čtěte také: Přídavek na dítě se od ledna 2018 zvýší. Zaměstnancům i podnikatelům

Žádost o dávku a ELDP

Pokud bude doba poporodní otcovské péče spadat do rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považována za vyloučenou dobu. Zaměstnavatelé ji povinně zapíší do evidenčního listu důchodového pojištění v rozsahu, v jakém byla dávka skutečně podle potvrzení orgánu nemocenského pojištění vyplacena. Zavedení otcovské se promítne i do okruhu osob, které jsou účastny důchodového pojištění, a to prostřednictvím institutu náhradních dob pojištění. Tento druh náhradní doby pojištění se bude hodnotit, obdobně jako náhradní doba pojištění z titulu dočasné pracovní neschopnosti v době po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, v rozsahu 80 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).