Hlavní navigace

Nezapomeňte na Oznámení o náhradním plnění za rok 2014

9. 2. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nejeden zaměstnavatel má povinnost podat Oznámení o plnění zaměstnávání zdravotně postižených. Termín se blíží. Připomeňme si změny i postup výpočtu.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením mají firmy, které v daném období zaměstnávaly v průměru více než 25 zaměstnanců. V případě, že zdravotně postižené nezaměstnají, mohou využít náhradního plnění odběrem výrobků nebo služeb, případně odvést patřičnou finanční částku do státního rozpočtu. Obvykle však jde o kombinaci uvedených možností.

Nesplnění povinnosti vypočítat plnění, vyplnit příslušný tiskopis a včas odvést do státního rozpočtu je považováno za porušení zákona o zaměstnanosti s nemalou pokutou. Za nezaměstnávání zdravotně postižených osob může být vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 korun, za neplnění oznamovacích povinností (např. nepodání tiskopisu oznámení) až do výše 100 000 korun. Kontrola zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění náleží příslušným úřadům práce i inspektorátům práce.

Osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Mezi osoby se zdravotním postižením se řadí: 

 • osoby ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením), 
 • osoby v prvním a druhém stupni invalidity,  
 • osoby zdravotně znevýhodněné do 1. ledna 2015 (i pokud mají v rozhodnutí uvedeno „trvalá platnost“), 
 • osoby, které sice byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení. 

Invalidita se dokládá posudkem ČSSZ, zdravotně znevýhodněné osoby doloží rozhodnutím úřadu práce (posudky, které nově posuzuje příslušná správa sociálního zabezpečení, budou využity až pro náhradní plnění za rok 2015). Do osob se zdravotním postižením je možné započítat i zaměstnané starobní důchodce, jestliže jsou invalidními osobami. Naopak zdravotně postižené osoby posuzované v jiném státě započítat nelze. Posudek musí být vydaný podle našich právních předpisů. 

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny (s výjimkou vojáků z povolání, obecní policie, inspektorů báňských úřadů a výjezdových skupin poskytovatelů záchranné služby), kteří za sledované období zaměstnávají v průměru více než 25 zaměstnanců. Splněním povinnosti není jen skutečné zaměstnání, ale i takzvané náhradní plnění. Povinnost může zaměstnavatel splnit:

 • zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
 • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně postiženými, nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale jsou osobami zdravotně postiženými, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, 
 • odvodem do státního rozpočtu,
 • kombinací výše uvedeného.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Nejvyšší čas na podání Oznámení o náhradním plnění.

Při výpočtu povinnosti zaměstnání se vychází z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Pro výpočet je důležitý počet odpracovaných hodin k ročnímu fondu pracovní doby bez svátků. Do výpočtu se zahrnují skutečně odpracované hodiny, přesčasy, hodiny čerpané dovolené, překážky v práci (překážky na straně zaměstnavatele a osobní překážky na straně zaměstnance, za které náleží mzda nebo plat podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., pracovní neschopnost (včetně třídenní karenční lhůty), za kterou je poskytována náhrada mzdy a nemocenské, doba ošetřovného. Nezapočítává se naopak případná proplacená řádná dovolená, mateřská a rodičovská dovolená, neplacené volno a doba pracovní neschopnosti, za kterou není poskytováno nemocenské od ČSSZ. Podrobný postup je uveden v pokynech k tiskopisu oznámení, v zákoně o zaměstnanosti nebo ve vyhlášce č. 518/2004, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Jedná se ale pouze o hodiny odpracované zaměstnanci pracujícími v rámci pracovních smluv. Hodiny odpracované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se nepočítají.

Fond pracovní doby v roce 2014:

 • pracovní doba 8 hod (40 hodin týdně) = 2016 hodin
 • pracovní doba 7,5 hod (37,5 hodin týdně) = 1890 hodin. 

Příklad: V roce 2014 odpracovali zaměstnanci 235 556 hodin při osmihodinové pracovní době. Fond pracovní doby je 2016 hodin. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4,67 OZP. Výpočet: (235 556 / 2016) x 4 % = 4,67.

Při všech výpočtech se počítá na dvě platná desetinná místa, vypustí se další číslice za poslední platnou s tím, že následuje-li číslice menší než 5, zůstává beze změny a následuje-li číslice větší, zvyšuje se o 1, tj. matematické zaokrouhlení.

Odebírání výrobků nebo služeb

Svou povinnost může zaměstnavatel splnit i jiným způsobem. A to odebráním výrobků nebo služeb. Předem musí vědět, u kterých zaměstnavatelů může náhradní plnění splnit. To snadno zjistí např. na internetu. Uvedené se samozřejmě netýká OSVČ, které nejsou zaměstnavateli, ale prokážou, že samy patří mezi osoby se zdravotním postižením.

Pro výpočet je nezbytný údaj o vyhlášené průměrné mzdě v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. V roce 2014 činí 25 179 Kč. Cena výrobků nebo služeb odebraných od uvedených zaměstnavatelů se vydělí 7násobkem této částky (počítá se bez DPH). 

Příklad: Zaměstnavatel z prvního příkladu odebral od zaměstnavatele splňujícího podmínku (více než 50 % OZP) služby v hodnotě 256 000 Kč (bez DPH). Výpočet: 256 000 /(7×25 179) = 1,49. Zaměstnavatel splnil povinnost náhradním plněním zápočtem 1,45 OZP. Z původních vypočtených 4,67 OZP zbývá po zápočtu 1,45 náhradního plnění zaměstnat 3,22 zaměstnance.

Podmínkou však je, že dodavatel (např. zaměstnavatel s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením) zaměstnával v předchozím čtvrtletí alespoň 1,45 přepočteného zaměstnance. K tomu slouží oddělená evidence, ve které si dodavatel eviduje přepočtený stav zaměstnanců, poskytnuté náhradní plnění a vydaná potvrzení pro tyto účely. 

Odvod do státního rozpočtu

Při plnění odvodem do státního rozpočtu se počítá, stejně jako v předchozích příkladech, na dvě desetinná místa, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru až výsledná částka. Zaměstnavatel musí vypočítat a odvést příslušnou částku ve stanoveném termínu do státního rozpočtu. To provede vyplněním tiskopisu Oznámení o plnění za rok 2014 nejpozději do pondělí 16. února 2015. Doporučuje se odvod provést dříve, peníze totiž musí být v uvedeném termínu ne zaslány, ale připsány na účet příjemce, tj. příslušné krajské pobočky úřadu práce.

Formulář Oznámení o plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců je možné vytisknout, vyplnit na PC a následně vytisknout či vyplněný odeslat prostřednictvím datové schránky. Formulář je k dispozici na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí.  

Kombinace plnění povinnosti zaměstnávat OZP

Pro ukázku kombinace plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a výpočtu zbývajícího odvodu do státního rozpočtu opět využijeme zaměstnavatele z předchozích dvou příkladů.

Rekapitulace: 

V roce 2014 odpracovali zaměstnanci 235 556 hodin při osmihodinové pracovní době. Fond pracovní doby je 2016 hodin. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4,67 OZP. Výpočet: (235 556 / 2016) x 4 % = 4,67. 
Zaměstnavatel odebral od zaměstnavatele splňujícího podmínku (více než 50 % OZP) služby v hodnotě 256 000 Kč (bez DPH). Výpočet: 256 000 /(7×25 179) = 1,45.

Zaměstnavatel v uvedeném období zaměstnával zaměstnance v prvním stupni invalidity a po část roku zaměstnance v třetím stupni invalidity (třetí stupeň invalidity se započítává pro účely povinného podílu 3×). Zaměstnanec v prvním stupni v roce 2014 odpracoval 1620 hodin a zaměstnanec ve třetím stupni invalidity 982 hodin. Při výpočtu se počítá na dvě desetinná místa, zaokrouhlí se až výsledná částka.

Výpočet: 

 • 1. zaměstnanec: 1620 / 2016 = 0,802. 
 • 2. zaměstnanec: (982 / 2016) x 3 = 1,46

Nyní je třeba dopočítat odvod do státního rozpočtu. Od vypočtené povinnosti zaměstnávání OZP odečteme zaměstnance OZP a náhradní plnění. 

Výpočet: 4,67 – 1,45 – 0,80 – 1,46 = 0,96.

Zbývá tedy podíl 0,96 zaměstnance. Pro odvod do státního rozpočtu je stanoven 2,5 násobek průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. 

Výpočet: 0,96 x (25 179×2,5) = 60 430 Kč (zaokrouhlí se nahoru). 

Tuto částku je třeba ve stanoveném termínu odvést do státního rozpočtu. 

Zaměstnavatelé, kteří svou povinnost zaměstnávat OZP splní zaměstnáváním těchto osob, případně náhradním plněním, samozřejmě již nemusí do státního rozpočtu nic odvádět. Případné „přeplnění“ propadá. Do dalšího kalendářního roku bohužel převádět nelze. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).