Hlavní navigace

Plánovaná elektronizace nemocenských dávek

14. 5. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2025 budou nemocenské dávky jen elektronicky. Nejdůležitější bude identifikátor. S ním si zaměstnanec o dávku u zaměstnavatele požádá. Zruší se tiskopisy.

Rozhodování o dávkách nemocenského pojištění probíhá aktuálně ve dvou rovinách. Nemocenské (v případě dočasné pracovní neschopnosti a karantény) je od roku 2020 plně elektronizováno. Od roku 2025 se plánuje zavedení povinné elektronické komunikace u ostatních nemocenských dávek. 

Tedy peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného krátkodobého i dlouhodobého a otcovské. S tím souvisí i zcela nový postup a nové elektronické formuláře.

Co se dozvíte v článku
 1. Nemocenské dávky aktuálně
 2. Nemocenské dávky elektronicky
 3. Zasílání informace pojištěnci
 4. Jednoznačný identifikátor
 5. Postup u zaměstnavatele
 6. Přechodná ustanovení

Nemocenské dávky aktuálně

Jak je shrnuto v důvodové zprávě k připravovanému návrhu novely zákona o nemocenském pojištění, ostatní nemocenské dávky vychází nyní z následujících principů:

 • Vznik, trvání a skončení potřeby ošetřování nebo dlouhodobé péče, očekávaný den porodu a převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství jako sociální události zakládající nárok na dávku kvalifikovaně konstatuje ošetřující lékař.
 • Žádost o otcovskou je podmíněna narozením nebo úmrtím dítěte, na které je otcovská požadována.
 • O peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství žádá zaměstnanec na základě listinného rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku sociální události a těmito doklady zaměstnanec zároveň osvědčuje zaměstnavateli důvod své nepřítomnosti v práci.
 • Zaměstnanec žádá o peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a otcovskou vždy prostřednictvím svého zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel předává Územní správě sociálního zabezpečení (ÚSSZ) žádosti zaměstnance o potřebě ošetřování, o peněžitou v těhotenství a mateřství a otcovskou v elektronické podobě, a to ve formě prosté kopie (kterou nelze automatizovaně zpracovat). K žádosti přikládá přílohu obsahující údaje potřebné pro výpočet dávky a údaje potřebné pro posouzení nároku na dávku.

Tiskopis Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) nezbytný pro rozhodnutí o nároku na dávku vyplňuje zaměstnavatel ke všem dávkám nemocenského pojištění a předává ÚSSZ (zpravidla spolu se žádostí zaměstnance o dávku nemocenského pojištění) elektronicky. Zaměstnanec kopii tohoto tiskopisu nedostává.

Připravované změny v peněžité pomoci v mateřství Přečtěte si také:

Připravované změny v peněžité pomoci v mateřství

Nemocenské dávky elektronicky

Plánuje se zavedení povinné elektronické formy komunikace. Myslí se tím komunikace mezi ošetřujícím lékařem a orgánem nemocenského pojištění a mezi ošetřujícím lékařem a pojištěncem. Dosavadní listinné tiskopisy se budou rušit. Znamená to, že pojištěnec již od lékaře listinnou podobu nemocenské dávky neobdrží, ledaže by si ji vysloveně vyžádal.

Předepsané tiskopisy pro účely nemocenských dávek bude ošetřující lékař elektronicky odesílat nejpozději v následující pracovní den, kdy došlo k posouzení zdravotního stavu. E-komunikace mezi lékařem a pojištěncem nebude probíhat napřímo, ale zprostředkovaně přes ČSSZ.

 • Nejprve se rozhodne o potřebě ošetřování – rozhodnutí bude předáno pojištěnci elektronicky (e-mail, SMS) nebo v listinné podobě vytištěné lékařem – pojištěnec si zvolí způsob sám, preferována bude elektronická forma.
 • Lékař odešle rozhodnutí/potvrzení na ČSSZ s vyplněnými údaji pojištěnce – jeho e-mailová adresa nebo telefonní číslo (eventuálně bez těchto údajů při listinné podobě). 
 • Podle zvoleného způsobu předává pojištěnec informaci zaměstnavateli - e-mail, SMS nebo tištěná podoba formuláře bude obsahovat identifikátor, který se předá zaměstnavateli.

Zasílání informace pojištěnci

Zasílání informace pojištěnci formou SMS či e-mailu se má dle připraveného návrhu týkat těchto situací:

 • eNeschopenky vydání rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN), ukončení DPN, potvrzení o trvání DPN, zaslání hlášení ošetřujícího lékaře týkajícího se změny pobytu pojištěnce v době DPN a změny vycházek.
 • U ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného rozhodnutí o vzniku i ukončení, potvrzení o trvání.
 • U peněžité pomoci v mateřství (PPM) – potvrzení o dni porodu.

Potvrzení/rozhodnutí má být pro pojištěnce k dispozici rovněž na ePortálu ČSSZ po jeho přihlášení do něj. Pojištěnec tak bude mít možnost na svou nemocenskou dávku nahlížet a případně si i tisknout rozhodnutí až poté, co budou příslušná data od lékaře zaslána na ČSSZ. Což by údajně mělo být řádově do několika minut. Pouze lékař bude moci obsah rozhodnutí vytvořit, dalším podáním změnit nebo zrušit.

Využívají podle vašeho názoru pojištěnci ePortál České správy sociálního zabezpečení?

Jednoznačný identifikátor

Novinkou má být identifikátor předepsaného tiskopisu vygenerovaný softwarem ošetřujícího lékaře. Ten bude přiřazen ke každé sociální události. Veškeré doklady vystavené ošetřujícím lékařem budou tento údaj obsahovat. Identifikátor předá zaměstnanec předem dohodnutým způsobem svému zaměstnavateli coby součást žádosti o dávku. Zaměstnavatel bude veškeré podklady potřebné pro dávku předávat orgánu nemocenského pojištění pod tímto identifikátorem.

Postup u zaměstnavatele

Novela zákona nemocenského pojištění je na začátku legislativního procesu. Ještě mohou nastat určité úpravy. Postup by ale měl být následující:

 1. Lékař zašle příslušné rozhodnutí/potvrzení na předepsaném tiskopisu na ČSSZ s vygenerovaným identifikátorem. Identifikátor se použije i v případě, kdy o dávce rozhodne školské zařízení či orgán ochrany veřejného zdraví (uzavřené školské zařízení).
 2. Sdělení o čísle identifikátoru předá zaměstnanec způsobem, který bude v kompetenci zaměstnavatele.
 3. Zaměstnavatel sdělení zaměstnance zaznamená na předepsaném tiskopisu Oznámení o podání žádosti o dávku a spolu s dalšími podklady (NEMPRI a další podklady například pro provedení exekučních srážek ze mzdy) a zašle je na ÚSSZ. Pokud budou podklady předány v listinné podobě, odešle je na ÚSSZ alespoň ve formě prosté kopie.

Výjimkou bude otcovská. Zde bude nárok uplatňován sdělením dne, od kterého pojištěnec žádá o výplatu dávky, a dále sdělením identifikačních údajů dítěte, v souvislosti s nímž o otcovskou žádá. Identifikátor tiskopisu se použije pouze v případě hospitalizace na straně dítěte nebo matky dítěte. Je to logické, protože žádost o otcovskou se neuplatňuje přes lékaře, ale přímo u zaměstnavatele.

Přechodná ustanovení

Novela pamatuje i na přechodná ustanovení při uplatňování nároku na dávky na přelomu roku. Bude se aplikovat jednoduchá zásada. Pro postup bude důležité datum vystaveného rozhodnutí o dávce. Podle dosavadní právní úpravy se tedy bude postupovat i v případech, kdy ošetřující lékař nebo jiný subjekt vystaví rozhodnutí nebo potvrzení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak zaměstnanec uplatní u zaměstnavatel nárok až po 1. lednu 2025.

Tam, kde o nároku nerozhoduje lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví nebo škola (uzavření školy nebo školského zařízení), bude rozhodující den, kdy pojištěnec nárok na výplatu dávky uplatnil. V případě otcovské uplatněné po účinnosti zákona již nebude zaměstnavatel ÚSSZ předávat žádost zaměstnance, ale „pouze“ oznámení o podání této žádosti (nový formulář). A to i v situaci, kdy zaměstnanec požádá o výplatu otcovské za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud by žádost o výplatu otcovské podal až za jeho účinnosti.

Návrh novely je na samém počátku legislativního procesu. O jeho průběhu a případných změnách bude server Podnikatel.cz průběžně informovat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).