Hlavní navigace

Podrobně o změnách v otcovské od roku 2022. Týká se i listopadových otců

19. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Otcovská se prodlužuje a mění se i podmínky při hospitalizaci dítěte. Díky přechodným opatřením se změna dotkne i dětí narozených v listopadu letošního roku.

Novelou zákona o nemocenském pojištění s číslem 330/2021 Sb., se od 1. ledna 2022 mění podmínky otcovské poporodní péče. Změna souvisí se směrnicí Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, kdy musí jednotlivé členské státy přijmout opatření k jejímu naplnění. V této souvislosti dochází v České republice od příštího roku ke změnám v ošetřovném, ale i otcovské poporodní péči. O změnách v ošetřovném více v článku Podrobně o změnách v ošetřovném od roku 2022. Bude se čerpat častěji 

Co se dozvíte v článku
  1. Otcovská aktuálně a od roku 2022
  2. Otcovská poporodní péče
  3. Otcovská a hospitalizace dítěte
  4. Varianty čerpání dávky
  5. Přechodná ustanovení k otcovské: Rozhodující je den nástupu na otcovskou

Otcovská aktuálně a od roku 2022

Dle požadavku směrnice je třeba přijmout taková opatření, aby otcové měli právo na dovolenou v délce 10 pracovních dní, kterou mohou čerpat u příležitosti narození dítěte. Toto volno nesmí být podmíněno odpracovanou dobou ani délkou trvání pracovního poměru. V České republice je možné aktuálně čerpat sedm kalendářních dnů s nástupem v období prvních šesti týdnů po porodu dítěte nebo jeho převzetí do péče nahrazující péči rodičů. Jde o nemocenskou dávku s kompenzací 70 % denního vyměřovacího základu.

Od příštího roku bude délka otcovské poporodní péče prodloužena na 2 týdny (14 kalendářních dnů), které v sobě obsahují požadovaných 10 pracovních dnů. Současně se upravují podmínky čerpání dávky při hospitalizaci dítěte v šestitýdenním období.

Otcovská poporodní péče

Nemocenská dávka otcovská byla zavedena od 1. února 2018. Účelem této dávky bylo (a i nadále zůstává) finanční zabezpečení otce, který chce pečovat o narozené dítě současně s matkou. Takovýto otec může podle zákoníku práce čerpat ode dne porodu dítěte rodičovskou dovolenou, po dobu šesti týdnů ode dne narození dítěte však nemůže pobírat peněžitou pomoc v mateřství (vystřídat se s matkou dítěte v nároku na tuto dávku je možné až po uplynutí šesti týdnů ode dne porodu dítěte). Finanční podporu (peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek) může čerpat vždy jen jeden z rodičů pečujících o dítě.

Sociálním účelem otcovské poporodní péče je proto především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě, rozvoj vztahů v rámci rodiny a kompenzace ucházejícího příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu. Což nemůže být splněno, jestliže je dítě v období prvých 6 týdnů ode dne narození hospitalizováno (např. předčasně narozené děti v inkubátoru). Otec samozřejmě může využít otcovskou k návštěvám dítěte v nemocnici (je-li to možné), avšak tím není naplněn účel otcovské poporodní péče.

Otcovská a hospitalizace dítěte

Novela zákona o nemocenském pojištění má zajistit, aby v případě, kdy je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky, mohl otec nastoupit na otcovskou i později než do uplynutí šestého týdne ode dne porodu. Otec by měl mít v takovém případě „k dispozici“ časový úsek šesti týdnů, kdy dítě není hospitalizováno a v němž by mohl na otcovskou nastoupit.

Varianty čerpání dávky

Podle upravených podmínek bude moci od roku 2022 otec dítěte čerpat dvoutýdenní otcovskou poporodní péči ve třech variantách.

  1. Standardní otcovskou s nástupem v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Zde bez ohledu na případnou hospitalizaci dítěte.
  2. S prodloužením o dny hospitalizace (poslední den šestitýdenní lhůty hospitalizace netrvá) – období volby nástupu čerpání dávky se prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvala hospitalizace. 
  3. S prodloužením o dny hospitalizace (poslední den šestitýdenní lhůty hospitalizace trvá) – období volby nástupu čerpání dávky se prodlužuje o tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v průběhu šesti týdnů. Protože taková hospitalizace může trvat i delší dobu, stanoví se obecná omezovací klauzule, že takto lze nastoupit na otcovskou nejdéle do jednoho roku věku dítěte.

Za den hospitalizace se přitom považuje den nástupu do nemocnice i den propuštění. Ošetřující lékař na žádost pojištěnce nebo matky potvrdí přijetí a propuštění dítěte z hospitalizace. Česká správa sociálního zabezpečení bude mít možnost provádět svým lékařem kontrolu správnosti vydávaných potvrzení o hospitalizaci dítěte v období 6 týdnů ode dne porodu dítěte.

Přechodná ustanovení k otcovské: Rozhodující je den nástupu na otcovskou

Při uplatňování nároku na dávku otcovské poporodní péče, vystavování příslušných dokladů a při kontrole se postupuje podle právní úpravy ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i tehdy, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Může se tak týkat otců dětí narozených koncem listopadu v prosinci 2021.

skoleni_18_3

Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

V praxi to znamená, že nová právní úprava se využije tam, kde alespoň poslední kalendářní den z období 6 týdnů ode dne porodu nastane v den účinnosti zákona. Pokud se dítě narodilo např. 5 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona a v období od počátku třetího do konce čtvrtého týdne života bylo hospitalizováno, prodlouží se období, v němž lze nastoupit na otcovskou, po uplynutí 6 týdnů ode dne porodu o dobu 14 kalendářních dnů, byť tato doba hospitalizace připadá na dobu před nabytím účinnosti zákona.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).