Hlavní navigace

Podrobně o změnách v otcovské od roku 2022. Týká se i listopadových otců

19. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Otcovská se prodlužuje a mění se i podmínky při hospitalizaci dítěte. Díky přechodným opatřením se změna dotkne i dětí narozených v listopadu letošního roku.

Novelou zákona o nemocenském pojištění s číslem 330/2021 Sb., se od 1. ledna 2022 mění podmínky otcovské poporodní péče. Změna souvisí se směrnicí Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, kdy musí jednotlivé členské státy přijmout opatření k jejímu naplnění. V této souvislosti dochází v České republice od příštího roku ke změnám v ošetřovném, ale i otcovské poporodní péči. O změnách v ošetřovném více v článku Podrobně o změnách v ošetřovném od roku 2022. Bude se čerpat častěji 

Otcovská aktuálně a od roku 2022

Dle požadavku směrnice je třeba přijmout taková opatření, aby otcové měli právo na dovolenou v délce 10 pracovních dní, kterou mohou čerpat u příležitosti narození dítěte. Toto volno nesmí být podmíněno odpracovanou dobou ani délkou trvání pracovního poměru. V České republice je možné aktuálně čerpat sedm kalendářních dnů s nástupem v období prvních šesti týdnů po porodu dítěte nebo jeho převzetí do péče nahrazující péči rodičů. Jde o nemocenskou dávku s kompenzací 70 % denního vyměřovacího základu.

Od příštího roku bude délka otcovské poporodní péče prodloužena na 2 týdny (14 kalendářních dnů), které v sobě obsahují požadovaných 10 pracovních dnů. Současně se upravují podmínky čerpání dávky při hospitalizaci dítěte v šestitýdenním období.

Otcovská poporodní péče

Nemocenská dávka otcovská byla zavedena od 1. února 2018. Účelem této dávky bylo (a i nadále zůstává) finanční zabezpečení otce, který chce pečovat o narozené dítě současně s matkou. Takovýto otec může podle zákoníku práce čerpat ode dne porodu dítěte rodičovskou dovolenou, po dobu šesti týdnů ode dne narození dítěte však nemůže pobírat peněžitou pomoc v mateřství (vystřídat se s matkou dítěte v nároku na tuto dávku je možné až po uplynutí šesti týdnů ode dne porodu dítěte). Finanční podporu (peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek) může čerpat vždy jen jeden z rodičů pečujících o dítě.

Sociálním účelem otcovské poporodní péče je proto především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě, rozvoj vztahů v rámci rodiny a kompenzace ucházejícího příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu. Což nemůže být splněno, jestliže je dítě v období prvých 6 týdnů ode dne narození hospitalizováno (např. předčasně narozené děti v inkubátoru). Otec samozřejmě může využít otcovskou k návštěvám dítěte v nemocnici (je-li to možné), avšak tím není naplněn účel otcovské poporodní péče.

Otcovská a hospitalizace dítěte

Novela zákona o nemocenském pojištění má zajistit, aby v případě, kdy je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky, mohl otec nastoupit na otcovskou i později než do uplynutí šestého týdne ode dne porodu. Otec by měl mít v takovém případě „k dispozici“ časový úsek šesti týdnů, kdy dítě není hospitalizováno a v němž by mohl na otcovskou nastoupit.

Varianty čerpání dávky

Podle upravených podmínek bude moci od roku 2022 otec dítěte čerpat dvoutýdenní otcovskou poporodní péči ve třech variantách.

  1. Standardní otcovskou s nástupem v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Zde bez ohledu na případnou hospitalizaci dítěte.
  2. S prodloužením o dny hospitalizace (poslední den šestitýdenní lhůty hospitalizace netrvá) – období volby nástupu čerpání dávky se prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvala hospitalizace. 
  3. S prodloužením o dny hospitalizace (poslední den šestitýdenní lhůty hospitalizace trvá) – období volby nástupu čerpání dávky se prodlužuje o tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v průběhu šesti týdnů. Protože taková hospitalizace může trvat i delší dobu, stanoví se obecná omezovací klauzule, že takto lze nastoupit na otcovskou nejdéle do jednoho roku věku dítěte.

Za den hospitalizace se přitom považuje den nástupu do nemocnice i den propuštění. Ošetřující lékař na žádost pojištěnce nebo matky potvrdí přijetí a propuštění dítěte z hospitalizace. Česká správa sociálního zabezpečení bude mít možnost provádět svým lékařem kontrolu správnosti vydávaných potvrzení o hospitalizaci dítěte v období 6 týdnů ode dne porodu dítěte.

Přechodná ustanovení k otcovské: Rozhodující je den nástupu na otcovskou

Při uplatňování nároku na dávku otcovské poporodní péče, vystavování příslušných dokladů a při kontrole se postupuje podle právní úpravy ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i tehdy, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Může se tak týkat otců dětí narozených koncem listopadu v prosinci 2021.

nástroje v mkt - tip

Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

V praxi to znamená, že nová právní úprava se využije tam, kde alespoň poslední kalendářní den z období 6 týdnů ode dne porodu nastane v den účinnosti zákona. Pokud se dítě narodilo např. 5 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona a v období od počátku třetího do konce čtvrtého týdne života bylo hospitalizováno, prodlouží se období, v němž lze nastoupit na otcovskou, po uplynutí 6 týdnů ode dne porodu o dobu 14 kalendářních dnů, byť tato doba hospitalizace připadá na dobu před nabytím účinnosti zákona.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).