Hlavní navigace

Přečtěte si, jak v daňovém přiznání za rok 2012 na zvýhodnění na dítě

26. 2. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

S daňovým zvýhodněním na dítě je spojeno mnoho nejasností. Připravili jsme pro vás přehled, kdo, kdy a jak může zvýhodnění za rok 2012 uplatnit.

Daňové zvýhodnění na dítě je jediným odpočtem daně, který vás může dostat do plusu, tedy že od státu ještě dostanete peníze. Zároveň se však se zvýhodněním pojí řada nejasností a otázek. Přečtěte si, kdy a jak lze zvýhodnění v daňovém přiznání uplatnit.

Kdy a jak můžete o zvýhodnění na dítě požádat?

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti upravuje § 35c zákona daních z příjmů. Za vyživované dítě zákon považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:

a) nezletilé dítě (naposledy v měsíci, kdy dovrší 18 let věku a nepřipravuje se na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem) za předpokladu, že zletilosti nenabylo před dovršením 18 let věku sňatkem (zletilost zůstává i v případě, že dojde k zániku manželství),
b) zletilé dítě až do dovršení věku 26 let (naposledy v měsíci, kdy dovrší 26 let věku), jestliže nepobírá invalidní důchod třetího stupně a 

  • soustavně se připravuje na budoucí povolání – příprava na budoucí povolání se posuzuje podle § 12 až 15 zákona o státní sociální podpoře,
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Pokud potomka vyživuje v jedné domácnosti více poplatníků, může uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období pouze jeden z nich. Maximálně lze uplatnit zvýhodnění ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě. Jestliže podmínky stanovené zákonem splňovalo dítě pouze část roku, počítá se zvýhodnění jako 1/12 z částky 13 404 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny výše zmíněné podmínky. V případě, že dítě vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek. 

Daňové zvýhodnění mohou poplatníci uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. V případě, že se jedná o jinou situaci, počítá se zvýhodnění za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.

Maximálně lze získat 60 300 Kč

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit jako slevu na dani, daňový bonus nebo jako kombinaci obojího. Aby poplatník mohl využít daňový bonus, musí jeho výše dosáhnout minimálně 100 Kč. Zákon rovněž limituje maximální hranici daňového bonusu, od státu lze tak za rok dostat nejvýše 60 300 Kč. Podmínkou pro přiznání bonusu je roční příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, aspoň tedy 48 000 korun.

Pokud poplatník zvýhodnění v daňovém přiznání využije, musí přiložit potvrzení, že druhý manžel zvýhodnění neuplatňuje (od zaměstnavatele, případně čestné prohlášení, pokud druhý z manželů podává daňové přiznání). V případě, že se jedná již o zletilé děti, přikládá se i potvrzení o studiu. Daňové zvýhodnění se uplatňuje v Oddíle 5 daňového přiznání, kde se do Tabulky č. 2 vypíšou detaily o vyživovaných dětech a následně se spočte výše zvýhodnění. Jestliže má poplatník více než 4 děti, vyplní údaje na volném listu, který k přiznání přiloží. Kdo využívá zvýhodnění ve formě daňového bonusu, nesmí zapomenout vyplnit i poslední část přiznání (Žádost o vrácení přeplatku), kterou musí podepsat.

Otázky spojené se studujícími dětmi

Jak každoročně ukazují dotazy v Daňové poradně serveru Podnikatel.cz, panuje okolo daňového zvýhodnění mnoho nejasností. Otázky míří hlavně na situace okolo ukončení nebo přerušení studia. U středoškolského studia platí následující. Za soustavnou přípravu se považuje doba od úspěšného vykonání závěrečné učňovské zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v květnu nebo v červnu do 30. června příslušného roku, přestože by při ní případně dítě vykonávalo výdělečnou činnost dítěte.

Školní prázdniny (1. července až 31. srpna), které bezprostředně navazují na skončení studia, se považují za soustavnou přípravu, pokud dítě:

  • nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost,
  • nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti,
  • nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu při rekvalifikaci.

Toto omezení neplatí, stalo-li se dítě studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončilo studium na střední škole.

Pokud dítě bude o prázdninách vydělávat pouze po část měsíce, stále se považuje za dítě vyživované. Stačí tak například nepracovat jeden den a dítě bude stále patřit mezi vyživované.

Neúspěch u závěrečné zkoušky a zanechání studia


Foto: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Pokud u učňovské zkoušky nebo absolutoria na vyšší odborné škole dítě neuspělo v řádném termínu, bere se za soustavnou přípravu dítěte doba do konce druhého kalendářního měsíce po dni, kdy se měla zkouška konat. To ovšem za předpokladu, že škola povolila opravnou zkoušku, odklad zkoušky nebo její opakování. V případě, že dítě dělalo závěrečnou zkoušku v červnu, zůstává nezaopatřeným dítětem do konce srpna, a to bez ohledu na případnou výdělečnou činnost.

U neúspěšné maturity a povolení opravné zkoušky, odkladu zkoušky nebo jejího opakování se dítě považuje za žáka do konce školního roku, v němž mělo studium ukončit, tedy do konce srpna. 

Jestliže dítě ukončí studium nebo učení během školního roku, je nezaopatřeným dítětem pouze do dne ukončení studia. Daňové zvýhodnění však poplatník může stále uplatňovat, a to až do dovršení 18 let věku dítěte včetně měsíce, kdy tuto hranici dovršilo. Nevadí přitom, že dítě vykonává výdělečnou činnost, musí ale zůstat zachována společná domácnost s rodiči.

Studenti vysokých škol (mladší 26 let)

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole začíná dnem zápisu a končí dnem, kdy ukončilo studium. Za soustavnou přípravu se považuje i doba od ukončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stává studentem vysoké školy. Za soustavnou přípravu se dále bere kalendářní měsíc, v němž dítě úspěšně ukončilo studium na vysoké škole a dále kalendářní měsíc následující, za předpokladu, že tento měsíc dítě nevykonává po celý měsíc výdělečnou činnost a nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V tomto ohledu platí stejné podmínky jako u středoškolského studia. Jestliže dítě zanechá studia, přestává být studentem ode dne ukončení studia. 

Určení společné domácnosti při střídavé výchově

Komplikace u daňového zvýhodnění mohou nastat u tzv. střídavé výchovy. V takovém případě vždy záleží na skutečném stavu. Dítě může být trvale příslušníkem pouze jedné domácnosti a po určitou dobu příslušníkem druhé domácnosti (rozhoduje stav na počátku daného kalendářního měsíce). Při střídání domácnosti třeba po týdnu může v jednotlivých měsících uplatňovat zvýhodnění jen rodič, u kterého bylo dítě na počátku daného měsíce. Ideálním řešením je proto dohoda rodičů, že dítě je sice svěřeno soudem do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů, ale bude žít trvale v domácnosti jen s jedním z rodičů. Potom bude dítě uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden z nich a druhému náležet nebude.

Příklady z daňové poradny

Studentka – samoživitelka

Jsem 21letá studentka, mám 6měsíčního syna, na kterého beru rodičovský příspěvek. Před porodem jsem pár měsíců pracovala brigádně (dohoda o pracovní činnosti). Rodiče teď vypisují daně: otec zaměstnán v podniku, mamka půl roku dělala a půl byla na úřadu práce (nebrala ale nic). Nevíme, jestli mého syna zařadit k nim do vyživovaných dětí, nebo jestli si mám sama udělat daně. Za rok 2012 jsem půl roku chodila do školy a za praxi jsem měla pár stovek měsíčně. Tím pádem ale, že jsem ten ,,růžový papír,, měla podepsaný na brigádě, tak ve škole jsem ho už podepsat nemohla. Druhý půl rok jsem měla dálkové studium. Syn je bez otce, takže jsem samoživitelka. Jak to máme udělat se synem? Napsat k rodičům nebo ke mně? Mám si vůbec vypisovat daně?

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste studentkou, která během roku 2012 byla zaměstnána u více zaměstnavatelů, pravděpodobně na dohodu o pracovní činnosti. Doporučuji Vám se obrátit na jednoho ze zaměstnavatelů a požádat ho nejpozději do 15. 2. 2013 o tzv. roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob za rok 2012. Zaměstnavateli, který Vám bude připravovat roční zúčtování, pak předložte tzv. „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2012“ od druhého zaměstnavatele a potvrzení ze školy o tom, že splňujete podmínky pro uplatnění slevy na dani na studenta, která představuje částku ve výši 4020 Kč za rok. Kromě této slevy na dani Vám bude uplatněna také sleva na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok a zároveň i dle ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů máte nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v částce 13 404 Kč za rok. Daňové zvýhodnění na dítě můžete začít uplatňovat od měsíce, ve kterém se dítě narodilo.
 
Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus na dítě můžete uplatnit pouze tehdy, pokud jste za zdaňovací období měla příjem podle ustanovení § 6 (příjem ze zaměstnání), § 7 (příjem z podnikání), § 8 (příjem z kapitálového majetku) a § 9 (příjem z pronájmu) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (v roce 2012 byla minimální mzda ve výši 8000 Kč, tj. 48 000 Kč za rok). Pokud tyto podmínky nejsou splněny, není možné daňový bonus uplatnit. Do výše příjmů se nezahrnují příjmy osvobozené od daně (např. rodičovský příspěvek) a příjmy zdaněné srážkovou daní.
 
V případě, že žijete s rodiči ve společné domácnosti a splníte podmínky pro vyživovanou osobu dle ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů, může si jeden z Vašich rodičů uplatnit v ročním zúčtování a nebo ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 slevu na dani na Vás (13 404 Kč za rok) jako na vyživované dítě.
 
V otázce uplatnění daňového zvýhodnění na vnuka je nutné upozornit na ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů, podle kterého se za vyživované dítě poplatníka pro účely zákona považuje mimo jiné i vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je nezletilým dítětem.

Přerušená živnost

Jako živnostník-řemeslník pracuji již řadu let a uplatňuji daňový bonus na děti vždy za celý rok, co činnost vykonávám. V minulém roce jsem si ale po akutní operaci ze zdravotních důvodů od 1. prosince 2012 do 28. února 2013 pozastavil činnost a přihlásil se na úřad práce . Nyní by mě zajímalo, jestli si můžu daňový bonus na děti za minulý rok nárokovat za celých 12 měsíců, když OSVČ jsem byl jen 11 měsíců, nebo mám nárok také jen na těch 11 měsíců, které jsem činnost provozoval?

MM_socky3

Daňový bonus na děti si můžete nárokovat za celých 12 měsíců. V tomto případě je rozhodující, zda Vaše roční příjmy z podnikání (nebo i jiné příjmy dle § 6 – 9 zákona o daních z příjmů, které Vám loni mohly plynout) byly ve výši minimálně šestinásobku minimální mzdy (= ve výši alespoň 48 tis. Kč za zdaňovací období r. 2012) a zda Vaše děti splnily podmínky pro definici vyživovaného dítěte dle ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů, tj. nezletilé dítě nebo zletilé dítě až do dovršení 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání atd.

Podmínka minimálního ročního příjmu je uvedena v § 35c odst. 4 zákona o daních z příjmů, vyživované dítě je definováno v odst. 6 téhož ustanovení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).