Hlavní navigace

Přehled změn, které přinese daňový balíček bez senátních úprav

13. 3. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Poslanci včera odmítli senátní úpravy daňového balíčku a schválili ho v původní podobě. Nabízíme stručný přehled změn, které přináší.

Daňový balíček přináší celou řadu změn. Změny se týkají například daně z příjmů, daně z přidané hodnoty nebo také celního zákona.

Zvýšení limitů u výdajových paušálů

Jednou z významných věcí v oblasti daně z příjmů je zvýšení limitu u výdajových paušálů. Opětovně bude činit mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, 2 miliony korun. Paušál půjde i jako doposud využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů.

Pokuty u kontrolních hlášení se rozšíří

U kontrolních hlášení dojde k rozšíření pokut. Jak konkrétně, čtěte v článku Přehled změn u kontrolních hlášení a DPH, které přináší daňový balíček

Kromě rozšíření pokuty obsahuje balíček i opatření, které omezuje správce daně. Pokud finanční úřad nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se bude vztahovat také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Nárok na odpočet daně při registraci plátce

Při registraci bude osobě povinné k dani umožněno uplatnit nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku pořizovaného v období 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem, a to za podmínek, že přijatá zdanitelná plnění jsou součástí pořizované investice (dlouhodobého majetku) do doby, než byl tento dlouhodobý majetek uveden do užívání a v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců před tím, než se osoba povinná k dani stala plátcem, byl uveden tento dlouhodobý majetek do užívání.

Nová pravidla v případě poukazů

Zavádí se nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH v případě poukazů, respektive u plnění, která jsou s poukazy spojena. 

Výjimka pro malé firmy u přeshraničních digitálních služeb

Zavádí se jednotná roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, pod kterou malé a střední firmy mohou uplatnit zdanění přeshraničně poskytovaných digitálních služeb v členském státě, ve kterém jsou usazené, namísto v členském státě příjemce služby. 

Změny u jednoho správního místa

U zvláštního režimu jednoho správního místa dojde k několika změnám. Podrobněji v článku Přehled změn u kontrolních hlášení a DPH, které přináší daňový balíček

Oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění

V souladu s evropskou judikaturou se zavádí změny u opravy základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění. 

Snížení DPH na teplo

V rámci pozměňovacích návrhů rovněž prošlo přeřazení DPH na dodávky tepla do druhé snížené 10% sazby.

Zdanění při odchodu

Další novinkou je tzv. zdanění při odchodu. Hodnota (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob se při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví bude zdaňovat ve státě, odkud byl přesunut. 

Hybridní nesoulady

Novinku tvoří rovněž pravidla pro řešení hybridních nesouladů, které vznikají rozdílným uplatňováním pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů, finančních nástrojů nebo komerčních přítomností stálých provozoven.

Podrobněji v článku Přehled změn u daně z příjmů, které přináší daňový balíček firmám a OSVČ

Sjednocení limitu pro srážkovou daň

Změní se i limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Částka „2500 Kč“ pro srážkovou daň se nahradí částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Sjednotí se tak s limitem u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění, který od roku 2019 činí 3000 Kč. Podrobněji v článku Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců

Oznamovací povinnost

Korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, ale jsou od daně osvobozeny anebo nepodléhají zdanění, budou muset tuto výplatu oznámit správci daně. Zákon zachovává možnost požádat o zproštění oznamovací povinnosti, nově ale pouze na pět let. Dosavadní zproštění zůstanou platná jeden rok po nabytí účinnosti novely. To ovšem pouze pro příjmy, ze kterých je daň sražena.

Změna pravidel odpočtů na výzkum a vývoj

Změnit se mají i pravidla pro odpočty na výzkum a vývoj. Zásadní novinkou je především změna termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován. Nově to půjde až k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Zároveň se zavádí pro poplatníky povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost. Finanční správa pak nově bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza.

Zdaní se zahřívané tabákové výrobky

V oblasti spotřebních daní se zavádí nová daň ze zahřívaných tabákových výrobků jako další neharmonizovaná daň (vedle daně ze surového tabáku). Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků bude aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši jako v případě tabáku ke kouření.

Změna pravidel u tabákových nálepek

Kromě zdanění zahřívaných tabákových výrobků se rovněž změní značení tabákovou nálepkou. Aktuálně platí, že tabáková nálepka musí být umístěna na části balení, která je uzpůsobena k otevírání tak, aby nebylo možné jednotkové balení bez viditelného poškození tabákové nálepky otevřít. Od 20. května 2019 však nelze umístit kombinované zdravotní varování na jednotkových baleních cigaret jinam než k hornímu okraji zadní strany takového balení. Podrobněji v článku Daňový balíček: Zdanění zahřívaného tabáku či krycí doklady u kontrol EET

školení červen - novinky

Využití krycích dokladů při kontrolách EET

Celníci budou moct nově používat krycí doklady nejen při předcházení a šetření trestných činů a při výkonu působnosti orgánů Celní správy ČR vyplývající z mezinárodních smluv, ale také při kontrolách hazardu a EET, pokud by bez jejich použití došlo ke zmaření tohoto výkonu anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku celníka nebo jiné osoby.

Odkdy budou účinné změny u daně z příjmů a DPH, které přináší daňový balíček?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).