Hlavní navigace

Roční zúčtování daňových záloh za rok 2009

3. 2. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdové účetní se připravují na roční zúčtování daní. Zaměstnanci mohou o jejich zúčtování žádat do 15. února 2010. Na co by neměli zaměstnavatelé ani jejich zaměstnanci zapomenout?

Opět nastává čas ročního zúčtování daňových záloh zaměstnanců. Tedy lépe řečeno těch zaměstnanců, kteří o provedení zúčtování zaměstnavatele požádají. Roční zúčtování záloh je dobrovolné. Na tuto „službu“ má zaměstnanec nárok. Nevyúčtováním zálohové daně se totiž připraví o případné daňové vratky, které při uplatnění nezdanitelných částí základu daně mohou být více než příjemné. Čtěte více: Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování?

Jak žádat o roční zúčtování?

Žádá se u posledního zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani. Znamená to, že nezáleží na datu ukončení pracovního poměru. Jestliže zaměstnanec ukončil pracovní poměr například v měsíci srpnu a poté pobíral jen podporu v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky, požádá o roční zúčtování u tohoto posledního zaměstnavatele. Právě v těchto případech může být roční zúčtování pro zaměstnance mimořádně výhodné, jelikož mu umožní uplatnit nevyužitou slevu na poplatníka v měsících, kdy neměl žádné zdanitelné příjmy. Prakticky se mu vrátí velká část zaplacené zálohové daně z předchozích období. Čtěte více: V rámci zúčtování vždy prověřujte nároky svých zaměstanců

O roční zúčtování za rok 2009 se žádá u zaměstnavatele prostřednictvím tiskopisu Prohlášení k dani na str. 3, nejpozději do 15. února 2010. K tomuto datu také zaměstnanec předloží veškeré doklady, které mají vliv na výpočet daně. Jestliže tak neučiní, zaměstnavatel roční zúčtování neprovede a nezbývá než podat daňové přiznání.

Kdo nemůže žádat o roční zúčtování?

O roční zúčtování naopak nemohou žádat zaměstnanci, kteří pracují souběžně pro dva nebo více zaměstnavatelů, pokud z této mzdy u souběžného zaměstnavatele nebyla sražena konečná srážková daň a zaměstnanci, kteří mimo své příjmy ze zaměstnání mají příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti vyšší než 6000 Kč (myslí se tržby, ne zisk). Dále o roční zúčtování nemohou žádat:

  • daňový nerezidenti uplatňující slevy na dani na manželku (manžela), slevy z titulu invalidity, daňové zvýhodnění na dítě a odpočet úroků z úvěru. Daňový nerezident je poplatník, který nemá v ČR stálý byt a ani se zde nezdržuje alespoň 183 dnů v kalendářním roce,
  • zaměstnanci, kteří mají mimo příjmů ze zaměstnání z České republiky další příjmy z ciziny,
  • zaměstnanci, kteří poskytli dary fyzickým nebo právnickým osobám v členských státech EU nebo Norska a Islandu a tuto hodnotu darů by si chtěli ve svém prohlášení uplatnit.

Tito poplatníci mají povinnost podat daňové přiznání. Zaměstnavatel jim k tomu účelu vystaví ve lhůtě do deseti dnů od jejich žádosti potvrzení o zdanitelných příjmech. Kopii tohoto potvrzení si zaměstnavatel uschová pro případné odsouhlasení při kontrole správce daně nebo pro případné „vylepšení“ údajů samotným zaměstnancem. Čtěte více: Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh

Za rok 2009 ...

Doklady, které je nutné zaměstnavateli předložit

Zaměstnanec samozřejmě může mít v průběhu roku příjmy postupně od několika zaměstnavatelů. Jeho povinností je do 15. února předložit poslednímu zaměstnavateli Potvrzení o zdanitelných příjmech od každého z nich. Do potvrzení se zahrnují pouze příjmy, které byly skutečně vyplaceny, a které zaměstnanec obdržel nejpozději do 31. 1.2010. Ne­zahrnují se naopak příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní.

K odpočtu nezdanitelných částí základu daně zaměstnanci předkládají:

  • potvrzení o poskytnutých darech na účely uvedené v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Úhrnná hodnota daru musí činit nejméně 1000 Kč nebo více než 2 % ze základu daně, maximálně však 10 %,
  • potvrzení o uhrazených příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem, zaplacená částka se snižuje o hodnotu státního příspěvku, tj. o 6000 Kč,
  • potvrzení o výši zaplaceného soukromého životního pojištění, které splňuje podmínky uvedené v § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů,
  • potvrzení banky o výši úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, maximálně 300 000 Kč,
  • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborovým organizacím do výše 1,5 %, maximálně 3000 Kč,
  • potvrzení o úhradách za zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování dalšího vzdělávání v úhrnné hodnotě 10 000 Kč, 13 000 Kč pro osoby se zdravotním postižením a 15 000 Kč pro osoby s těžším zdravotním postižením. Čtěte více: Víte o možnosti odečíst ze základu daně úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání?

Stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti

Výpočet daňové povinnosti má několik fází. Nejdříve je nutné snížit základ daně o nezdanitelné části základů daně podle § 15 na základě zaměstnancem předložených potvrzení. Následně se vypočítá daň ze základu daně zaokrouhleného na celé 100 Kč dolů. Sazba daně činí 15 %. Poté se daň sníží o daňové slevy. Vždy jen tolik dvanáctin celkové částky, na kolik má zaměstnanec nárok. V případě soustavné přípravy, odpočtu na manželku (manžela) nebo držitele průkazu ZTP je rozhodující, zda je nárok platný k 1. dni kalendářního měsíce. V případech invalidních důchodů je nárok na slevu za měsíce, ve kterých byl důchod vyplácen. Výjimkou je sleva na poplatníka. Ta se poskytuje vždy v roční výši. Přehled daňových slev pro rok 2009, včetně slev, které bude možné uplatnit v roce 2010, zobrazuje následující tabulka:

Slevy na dani a daňové zvýhodnění
Sleva na dani 2009 2010 2010 (měsíčně)
Poplatník 24 840 Kč 24 840 Kč 2070 Kč
Manželka/manžel v domácnosti 24 840 Kč 24 840 Kč jen v ročním zúčtování
Částečný invalidní důchod 2520 Kč x x
Plný invalidní důchod 5040 Kč x x
Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně x 2520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod třetího stupně x 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč 1345 Kč
Student do 26 let věku 4020 Kč 4020 Kč 335 Kč
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 10 680 Kč 11 604 Kč 967 Kč
 – maximální daňový bonus 52 200 Kč 52 200 Kč 4350 Kč
 – minimální daňový bonus 100 Kč 100 Kč 50 Kč

Po snížení vypočtené daně o daňové slevy se dále vypočítá nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti, případně nárok na daňový bonus. Daňový bonus může uplatnit pouze poplatník s ročními zdanitelnými příjmy alespoň ve výši 48 000 Kč. S uplatněním vyživovaného dítěte v domácnosti souvisí i čtenářský dotaz z diskuze Podnikatele.cz: Může si můj druh napsat děti do daní, když papírově není jejich otec, ale je společně s námi v domácnosti, tudíž dává svůj příjem do rodiny, táže se paní Markéta.

Odpověď: Podle zákona o daních z příjmů se považuje za vyživované dítě, dítě vlastní, osvojené nebo v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů, vnuk (vnučka), pokud její (jeho) rodiče nemají příjmy, z nichž lze daňové zvýhodnění uplatnit. Dítětem je dítě nezletilé dítě do dovršení 18 let a zletilé dítě do dovršení věku 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem. Čtěte více: Víte, jak uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, které končí studium?

Podmínkou pro uplatnění daňového zvýhodnění je společná domácnost s vyživovaným dítětem. Rodič i dítě spolu trvale žijí i v případě dočasného pobytu dítěte mimo domov z důvodu studia nebo pobytu ve zdravotním ústavu. Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění splní i dítě (připravující se soustavně na budoucí povolání) po uzavření manželství, pokud žije ve společné domácnosti a jeho (její) manželka (manžel) nemá dostatečné příjmy k uplatnění daňového zvýhodnění. Dítě, které je družky, mezi uvedené případy nepatří, a proto druh čtenářky nemůže daňové zvýhodnění uplatnit. Čtěte více: Musí zaměstnavatel provést odpočet úroků z úvěru na bydlení? 

Posledním krokem výpočtu daňové povinnosti je porovnání vypočtené částky s úhrnem sražených záloh, případně vyplacených daňových bonusů. Zaměstnavatel provede roční zúčtování nejpozději do 31. 3. 2010 a vrátí zaměstnanci přeplatek daně v zúčtování mzdy za měsíc březen. Přeplatek se vrací pouze v případě, že je vyšší než 50 korun. Čtěte více: Oprava nesprávného odvodu záloh a ročního zúčtování 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).