Hlavní navigace

Slevy na dani za rok 2022 a v roce 2023

12. 1. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Připravili jsme aktuální výši slev na dani pro rok 2023 i 2022, jejich uplatnění i doložení ve mzdě i v ročním zúčtování daní.

V roce 2023 nedochází k výrazným změnám v oblasti slev na dani. Určité novinky tu ale jsou. Při zpracování měsíčních mezd zaměstnanců, v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2022 i 2023 se uplatní slevy na dani a daňové zvýhodnění dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů. Zaměstnavatelé však využijí i nový prováděcí pokyn Generálního finančního ředitelství D-59, který nahradil dosavadní pokyn D-22.

Co se dozvíte v článku
 1. Základní sleva na poplatníka
 2. Sleva na manžela (manželku)
 3. Základní a rozšířená sleva na invaliditu
 4. Sleva na držitele průkazu ZTP/P
 5. Sleva na studenta
 6. Sleva za umístění dítěte
 7. Sleva za zastavenou exekuci
 8. Daňové zvýhodnění na dítě

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka byla pro rok 2022 zvýšena na 30 840 korun (měsíčně 2570 Kč). Na slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců.

Uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním. V roce 2023 je možné využít jednodílný tiskopis prohlášení k dani. Od starších dvoudílných vzorů se ustupuje. Již nejsou k dispozici na finančních úřadech a v některých případech je již využít ani nelze. 

Sleva na manžela (manželku)

Definici společně hospodařící domácnosti obsahuje § 21e zákona o daních z příjmů. Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka). Zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud má manžel/manželka status zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek.

Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 korun za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Včetně měsíce, ve kterém bylo manželství uzavřeno v průběhu prvního dne.

Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje.

Co se do příjmů počítá:

 • K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy mínus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti atd.
 • Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. Podrobnější výčet uvádí nový Pokyn GFŘ – D-59 – účinný od 1. ledna 2023.
 • U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
 • Za rok 2022 se do limitu nepočítá jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč a příspěvek na solidární domácnost. 

Období zahrnutí příjmů upřesňuje pokyn, kde se uvádí, že:

 • příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) vyplacené za prosinec 2022 v lednu 2023 se zahrnou do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2022.
 • do příjmu manželky (manžela) se zahrnují sociální dávky dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. Například mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a ošetřovné vyplacené v lednu 2023 se započtou do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2023.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a každoročně po skončení zdaňovacího období k 15. únoru potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Rozhodující je, že se jedná o osobu, které byl invalidní důchod přiznán (nerozhoduje okamžik výplaty). Lze přiznat slevu na invaliditu i za předchozí období, aniž by byl důchod vyplácen. Stejný princip se ale uplatní i při odejmutí důchodu. Nárok bude pouze do okamžiku posouzení zániku invalidity.Bez ohledu, zda je ještě důchod vyplácen.

Z toho důvodu musí být daňoví poplatníci obezřetní, zejména při přiznání či zániku invalidity v průběhu roku. Změny musí hlásit nejpozději do konce kalendářního měsíce:

 • v němž změna nastala nebo
 • v němž bylo o změně rozhodnuto (např. při zpětném posouzení o zániku invalidního důchodu).

Pokud zaměstnanec nenahlásí změnu včas a vlivem této skutečnosti dojde k neoprávněnému uplatnění slevy, musí příslušné částky vrátit (zaměstnavatel provede opravu a částku spolu s případným úrokem z prodlení srazí po dohodě ze mzdy zaměstnance v nejbližším výplatním termínu). V případě, kdy bude změna ohlášena do konce měsíce, v němž nastala nebo o ní bylo rozhodnuto, se o zavinění zaměstnance nejedná (přesto musí neoprávněně uplatněné slevy vrátit).

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit osoby, které mají status zdravotního postižení ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky. Dokládá se průkazem ZPT/P nebo rozhodnutím úřadu práce.

Legislativní novinky roku 2023 pro zaměstnavatele Přečtěte si také:

Legislativní novinky roku 2023 pro zaměstnavatele

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře.

Soustavnou přípravou na budoucí povolání je i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se sice považuje studium na středních a vysokých školách, ovšem s výjimkou studia za trvání služebního poměru (platí pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky z povolání).

Poplatníci by si měli dát pozor při opakovaném zahajování studia. Zde se poměrně nedávno změnil právní výklad. Za bezprostřední navázání studia na téže nebo jiné vysoké škole po ukončení předchozího studia na vysoké škole se považuje doba nejdéle 3 kalendářních měsíců, a to bez ohledu na to, zda předchozí studium vysoké školy bylo úspěšné či neúspěšné, ovšem za předpokladu, že navázání dalšího vysokoškolského studia se uskuteční nejpozději do 3 kalendářních měsíců po ukončení předchozího studia na vysoké škole. Dřívější výklady byly ke studentům tolerantnější.

Sleva za umístění dítěte

Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celková částka výdajů uhrazená za příslušné zdaňovací období a datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění.

Za „předškolní zařízení“ se považuje pouze:

 • a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině (pouze registrované) nebo v obdobném zařízení v zahraničí,
 • c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou 1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo 2. mateřskou školou podle školského zákona.

Samozřejmě se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také dítě druhého z manželů. U vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2023 se jedná o částku 17 300 korun (pro rok 2022 o částku 16 200 korun). Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte).

Sleva za zastavenou exekuci

Tuto nově zavedenou slevu si může poplatník (věřitel) uplatnit v rámci daňového přiznání, ale také v žádosti o roční zúčtování příjmů za rok 2023 u svého zaměstnavatele. Zde uvede, v jaké výši mu byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci, a předloží usnesení o zastavení exekuce. Částka této slevy na dani a důvody pro její poskytnutí se budou rovněž uvádět na mzdovém listě. Vzhledem k tomu, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota zastavené pohledávky je 1500 Kč, může tak maximální sleva za jednu zastavenou exekuci činit 1 až 450 Kč (30 % z maximálně 1 500 Kč).

Sleva se uplatňuje v daňovém přiznání, ale i v ročním zúčtování daní u zaměstnavatele. Pro uplatnění je třeba využít nový formulář (vzor č. 3) žádosti o roční zúčtovaní daní, který s touto slevou již počítá.

Tabulka zobrazuje souhrn slev na dani pro rok 2023

Slevy na dani Roční Měsíční
Základní – na poplatníka 30 840 Kč 2 5720 Kč
Na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč 24 840 Kč  ---
Na manžela (-ku) s vlastním příjmem nepřesahujícím za zdaňovací období 68 000 Kč (průkaz nebo přiznání nároku na průkaz ZTP/P) 49 680 Kč  ---
Základní sleva na invaliditu (ID 1. nebo 2. stupně) 2 520 Kč 210 Kč
Rozšířená sleva na invaliditu (ID 3. stupně) 5 040 Kč 420 Kč
Na průkaz ZTP/P (nebo je-li přiznán nárok) 16 140 Kč 1 345 Kč
Na studenta (do 26 let a do 28 let u prezenčního doktorského studia) 4 020 Kč 335 Kč
Za umístnění dítěte – za každé vyživované dítě max 17 300 Kč  ---
 Sleva za zastavenou exekuci max 450 Kč  ---

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti je pro oba roky (2022 i 2023) stanovena na 15 204 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti na 22 320 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti na 27 840 korun ročně.

ebf 24 - tip duben

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, v jehož průběhu dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. Přesnou definici vyživovaného dítěte uvádí § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů

Maximální roční limit i měsíční limit pro uplatnění daňového bonusu byl zrušen. Rodinám s více dětmi se daňový bonus vyplácí bez omezení. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).