Hlavní navigace

Tři zásadní změny u zaměstnaneckých benefitů od července 2024

6. 6. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Senát schválil novelu, která napraví podmínky některých zaměstnaneckých benefitů schválené vládním konsolidačním balíčkem. Ovšem s rozdílnou účinností.

Konsolidační balíček výrazně ovlivnil problematiku zaměstnaneckých benefitů. U některých benefitů zcela zrušil jejich osvobození (například dary při životním či pracovním jubileu), u jiných osvobození omezil stanoveným limitem. Jde o osobní zaměstnanecké benefity, které nepodléhají dani a odvodům pojistného do ročního limitu ve výši poloviny aktuálně vyhlášené průměrné mzdy. Avšak jsou tu i jiné benefity, kterých se nová úprava dotkla. Nyní dochází k jejich další úpravě, respektive nápravě nedostatků schválených vládním konsolidačním balíčkem.

Změnu přináší pozměňovací návrh k novele zákona, kterým se mění zákon o investičních společnostech a investičních fondech (sněmovní tisk č. 570). Jde o stejný pozměňovací návrh, který upravuje problematiku dohod o provedení práce.

Co se dozvíte v článku
  1. Změna první: Pořádání společenských akcí pro zaměstnance
  2. Rozšíření o jakékoli akce pro zaměstnance
  3. Změna druhá: Stravování bývalých zaměstnanců
  4. Změna třetí: Školkovné pro děti zaměstnanců
  5. Daňová uznatelnost nákladů spojených s předškolním zařízením

Změna první: Pořádání společenských akcí pro zaměstnance

Od 1. ledna 2024 jsou od daně z příjmů na straně zaměstnance osvobozeny příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené (zde bez omezení osvobození do limitu poloviny aktuální průměrné mzdy). Musí se ale jednat o akce neveřejné (pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), pořádané za přiměřených okolností (nikoli pravidelně, např. na týdenní bázi nebo v exotické oblasti atd.).

Novela rozšiřuje možnosti osvobozeného příjmu zaměstnanců při účasti na jakýchkoli společenských akcích pořádaných zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků (neveřejné akce). Ne jen sportovní a kulturní. Z pohledu zaměstnavatele (pořadatele společenské akce, včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem) jsou tyto náklady nadále podle doplněného § 25 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona o daních z příjmů daňově neuznatelné.

Rozšíření o jakékoli akce pro zaměstnance

Od data účinnosti změny budou od daně z příjmů osvobozeny nepeněžní příjmy z účasti na veškerých společenských akcích pořádaných zaměstnavatelem, a to včetně těch s kulturním nebo sportovním prvkem. Od daně ze závislé činnosti budou tak osvobozené rovněž příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na společenské akci (doplňuje se širší pojem společenské a ruší se sportovní nebo kulturní) včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené. 

Další změna v pořádání večírků, kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance Přečtěte si také:

Další změna v pořádání večírků, kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance

Změna druhá: Stravování bývalých zaměstnanců

Nová úprava poskytovaného příspěvku na stravování počítá s odpracováním minimálně tří hodin. Jinak nebude tento zaměstnanecký benefit od daně osvobozený. Poskytování příspěvku důchodcům (bývalým zaměstnancům) je z tohoto pohledu problematické. Rozpočtová pravidla poskytování benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnancům po odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vysloveně připouští. Je tedy možné poskytnout i příspěvek na stravování. Avšak i zde platí, že pokud zaměstnanec neodpracuje 3 hodiny ze směny, nejde o příjem osvobozený. A důchodce jako bývalý zaměstnanec je ani odpracovat nemůže.

Je výše maximální částky pro osvobození příspěvku dostatečná?

Tudíž se (zde s možností využití zpětně po celý rok 2024) do § 6 zákona o daních z příjmů doplňuje nové písmeno t), které říká, že příjem zaměstnance ve formě stravování poskytnutého jako nepeněžní plnění určené k přímé spotřebě na pracovišti zaměstnavatele nebo k přímé spotřebě v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele poskytnutého zaměstnavatelem, u kterého tento zaměstnanec do svého odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vykonával činnost, ze které plynul příjem ze závislé činnosti, a to v úhrnu za kalendářní den do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, snížené o výši příjmu poskytnutého těmto zaměstnancům osvobozeného podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Podrobněji o podmínkách i kombinaci s přivýdělkem u zaměstnavatele popisujeme v samostatném článku: Stravování důchodců opět bez komplikací. Opomenutí konsolidačního balíčku napraveno 

Změna třetí: Školkovné pro děti zaměstnanců

Vzhledem k nedostatečné kapacitě ve státních předškolních zařízeních se novelou upravuje ocenění příjmu zaměstnance, který umístí dítě do zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy, podle školského zákona, zřizovaného jak zaměstnavatelem, tak jinými subjekty. Příjem by se ocenil tak, jako by šlo o mateřskou školu podle školského zákona. Změna bude využitelná nejen pro dětské skupiny, ale i pro lesní školky a další podobná zařízení. A mohla by motivovat zaměstnavatele k poskytování tohoto zaměstnaneckého benefitu. Navíc bude účinná po celé zdaňovací období roku 2024.

Pro ocenění příjmu bude možné využít dva způsoby:

  1. Cenou, která je v místě a čase obvyklá za použití mateřské školy zřízené veřejnoprávními zřizovateli.
  2. Ve výši nejvyšší měsíční úplaty za používání takového zařízení podle vyhlášky č. 114/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Podle § 6 této vyhlášky nesmí výše úplaty přesáhnout 8 % základní sazby minimální mzdy za měsíc, která je splatná v době stanovení měsíční výše úplaty. Měsíční minimální mzda činí pro rok 2024 18 900 Kč. Tudíž maximální možná výše úplaty je pro tento rok stanovena na 1512 Kč.

Daňová uznatelnost nákladů spojených s předškolním zařízením

Na straně zaměstnavatele jsou náklady spojené s provozem předškolního zařízení daňově uznatelné. Ovšem pro osvobození na straně zaměstnance podle § 6 odst. 9 písmeno d) zákona o daních z příjmů musí být splněna podmínka jejich daňové neuznatelnosti. Náklady spojené s provozem zařízení nebo úhradou jinému subjektu bude zaměstnavatel klíčovat na náklady na děti „osvobozené“ a ty ze základu daně vyloučí. Ostatní budou daňově uznatelné.

Komplikace se školkovným pro zaměstnance končí Přečtěte si také:

Komplikace se školkovným pro zaměstnance končí

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).